ارس فایل » آمار | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله | ارس فایل | | ارس فایل |
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 69 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">آمار | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله  | ارس فایل | | ارس فایل |</span>

آمار

 

تحقیق آمار

آمار

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان)  را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام  اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

 آمار

فهرست مطالب

آمار

مقدمه:    ۱

چکیده تحقیق :       ۲

بیان مسئله  :         ۴

فصل اول            ۵

معرفی تحقیق:       ۶

تعریف موضوع تحقیق        ۸

ضرورت موضوع تحقیق     ۱۰

فایده تحقیق           ۱۱

محدودیت های تحقیق:         ۱۴

تعریف اصلاحات و واژه ها : ۱۵

فصل دوم ۱۸

ادبیات و پیشینه تحقیق         ۱۹

الف- فقر و محرومیت اقتصادی :        ۲۰

ب- نامناسب بودن مکان زندگی:         ۲۱

ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی :    ۲۱

د- کارکردن :        ۲۲

شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی:   ۲۳

الف)فرهنگ و رابطه آن با آمورش و پرورش:    ۲۳

ب تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان فرهنگ عمومی جامعه:        ۲۴

ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنان.         ۲۵

۳- شرایط و عوامل خانوادگی:           ۲۶

۴- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نا مناسب امکانات آموزشی:         ۲۸

فصل سوم            ۳۳

روش و مراحل اجرایی تحقیق            ۳۴

– جامعه آماری      ۳۶

نمونه آماری :       ۳۷

شیوه جمع آوری اطلاعات :   ۳۸

فصل چهارم          ۴۰

تجزیه و تحلیل اطلاعات       ۴۰

فهرست  منابع       ۶۷

 

منابع

آمار

۱- احمدی – احمد   روانشناسی نوجوانان و جوانان  موسسه انتشاراتی اصفهان

۲- نفیسی- عبد الحسین- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت،  شماره ۴۰،  بهار ۱۳۷۰،

۳- طاهری  ، محمد طاهر، مسائل آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر تهران

۴-علی اکبر – سیف –روانشناسی پرورشی

آمار

 

تحقیق آمار

آمار

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان)  را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام  اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۱

چکیده تحقیق :       ۲

بیان مسئله  :         ۴

فصل اول            ۵

معرفی تحقیق:       ۶

تعریف موضوع تحقیق        ۸

ضرورت موضوع تحقیق     ۱۰

فایده تحقیق           ۱۱

محدودیت های تحقیق:         ۱۴

تعریف اصلاحات و واژه ها : ۱۵

فصل دوم ۱۸

ادبیات و پیشینه تحقیق         ۱۹

الف- فقر و محرومیت اقتصادی :        ۲۰

ب- نامناسب بودن مکان زندگی:         ۲۱

ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی :    ۲۱

د- کارکردن :        ۲۲

شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی:   ۲۳

الف)فرهنگ و رابطه آن با آمورش و پرورش:    ۲۳

ب تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان فرهنگ عمومی جامعه:        ۲۴

ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنان.         ۲۵

۳- شرایط و عوامل خانوادگی:           ۲۶

۴- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نا مناسب امکانات آموزشی:         ۲۸

فصل سوم            ۳۳

روش و مراحل اجرایی تحقیق            ۳۴

– جامعه آماری      ۳۶

نمونه آماری :       ۳۷

شیوه جمع آوری اطلاعات :   ۳۸

فصل چهارم          ۴۰

تجزیه و تحلیل اطلاعات       ۴۰

فهرست  منابع       ۶۷

 

منابع

 

۱- احمدی – احمد   روانشناسی نوجوانان و جوانان  موسسه انتشاراتی اصفهان

۲- نفیسی- عبد الحسین- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت،  شماره ۴۰،  بهار ۱۳۷۰،

۳- طاهری  ، محمد طاهر، مسائل آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر تهران

۴-علی اکبر – سیف –روانشناسی پرورشی

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
برچسب ها