ارس فایل » ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 48900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 152 حجم فایل (مگابایت) : 1.07 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق</span>

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

 

پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

 

چکیده:

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق می باشد. سئوالات پژوهش به تفکیک دارای ابعاد (شامل بعد آموزش، بعد فرهنگی هنری پژوهشی، بعد اهداف برنامه سالانه، بعد امور اداری، بعد امور شوراها، بعد فناوری و امکانات، بعد کاهش نابرابری، بعد امور بهداشت، بعد نظارت و کنترل ) و عوامل جمعیت شناختی در اجرای طرح مدارس موفق مطرح شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب گردید. کل کارکنان نواحی ۵۲۷۸ نفر شامل کلیه ی مدیران ، معاونان و معلمان ، دبیران مدارس است. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد ۸۰ نفر از گروه مدیر ، ۸۶ نفر از گروه معاونین ۱۶۳نفر از گروه دبیران ۱۱ نفر بی پاسخ که در مجموع ۳۴۰ نفر انتخاب شده. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه محقق ساخته شامل ۶۳ سئوال براساس طیف پنج درجه لیکرت که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ با ۸۸/۰ برآورد گردید و ضریب اعتبار خورده مقیاس های پرسش نامه بین ۷۲/۰ تا ۹۴/۰ در نوسان بود. برای سنجش روای پرسش نامه نیز از روش روایی وابسته به محتوا استفاده شد تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دوسطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته. در سطح آمار توصیفی از فراوانی ، درصد ، میانگین و رسم جدول و نمودار و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه آزمون t تک متغیره و t2 هتلینگ و آزمون فریدمن استفاده شد یافته های تحقیق نشان داد که میزان اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق در همه ابعاد بالاتر از سطح متوسط بود . در خصوص میزان ابعاد اصلی f مشاهد شده در سطح ۰۵/۰ ≥ p معنادار بوده بنابراین اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق برهمه ی ابعاد و متغیرها یکسان نبوده و ابعاد برنامه سالانه بیشترین میانگین و کاهش نابرابری کمترین میانگین را به خود اختصاص داده . در مقایسه نظرات گروه های مورد مطالعه با توجه به مدرک تحصیلی وسمت پاسخگویان در خصوص اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق معناداری مشاهده شد اما در مقایسه نظرات گروه ها با توجه به سابقه خدمت جنسیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی پاسخگویان تفاوت معناداری مشاهده نشد .

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

فهرست مطالب

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

چکیده  ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه   ۲

۱-۱–بیان مسئله         ۲

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق   ۶

۱-۳- اهداف تحقیق      ۷

۱-۴- سوال های پژوهش          ۷

۱-۵- تعریف اصطلاحات ۸

۱-۵-۱- تعاریف نظری   ۸

۱-۵-۲-تعریف عملیاتی  ۱۰

فصل دوم:پیشینه تحقیق

۲-۱- اهمیت اجرای طرح مدارس موفق  ۱۲

۲-۲- اهمیت مدارس موفق       ۱۲

۲-۲-۱- مفهوم مدارس موفق یااستاندارد  ۱۳

۲-۲-۲-مفهوم سلامت سازمانی   ۱۴

۲-۳- مفهوم اثربخشی    ۱۵

۲-۴-ارزشیابی   ۱۷

۲-۴-۱- ویژگیهای اندازه گیری کیفیت مدرسه    ۱۸

۲-۴-۲- مفهوم کارآیی   ۱۹

۲-۵- تاریخچه مدارس موفق      ۱۹

۲-۵-۱- ویژگی‌های خاص مدرسه‌های موفق       ۲۱

۲-۵-۲- مدرسه علوی و ویژگی های خاص آن     ۲۱

۲-۵-۳- ویژگیهای خاص دبیرستان البرز  ۲۱

۲-۵-۴- مدارس موفق در شهرستان ها   ۲۲

۲-۵-۵- ویژگیهای مدرسه سعادت         ۲۲

۲-۵-۶-تاثیرها ونتایج حاصل از مدارس موفق      ۲۳

۲-۵-۷- طرح انتخاب مدارس موفق دراستان اصفهان       ۲۳

۲-۶- ویژگی مدارس موفق        ۲۳

۲-۶-۱- اثربخشی مدرسه         ۲۵

۲-۶-۲- شیوه های ارزیابی اثربخشی مدرسه       ۲۶

۲-۶-۳- مراحل فرآیند ارزشیابی ۲۷

۲-۶-۴-معیارهای ارزیابی اثربخشی        ۲۸

۲-۷-نظام آموزشی موفق ازنظر اسلام     ۳۰

۲-۷-۱-آداب ووظائف معلم نسبت به خود درمدرسه موفق ازنظراسلام       ۳۲

۲-۷-۲- بازتابهای رفتار و معلم وتاثیر آن درموفقیت مدرسه ورفتار دانش آموز        ۳۳

۲-۷-۳- آداب ووظائف معلم نسبت به شاگرد       ۳۵

۲-۷-۴- آداب ووظائف معلم درجلسه درس        ۳۶

۲-۷-۵- آداب  برای استاد وشاگرد دررابطه با تحصیل علم ۳۸

۲-۸- معرفی یک الگو برای شناخت مدرسه استاندارد (موفق)       ۳۸

۲-۹-بعد آموزش         ۴۰

۲-۹-۱- آموزش رسمی وغیر رسمی      ۴۱

۲-۹-۲- هدف آموزش   ۴۱

۲-۹-۳- تدریس وهدف آن       ۴۲

۲-۹-۴- یادگیری         ۴۲

۲-۹-۵- مقایسه آموزش ویاد گیری        ۴۳

۲-۹-۶-یاد گیری رسمی وغیر رسمی     ۴۳

۲-۹-۷- ویژگیهای روش فعال تدریس     ۴۳

۲-۹-۸-روشهای غیرفعال  تدریس         ۴۴

۲-۹-۹- تدریس اثر بخش         ۴۴

۲-۹-۱۰- یادگیری اثر بخش      ۴۵

۲-۱۰-بعد فرهنگی وهنری (پرورشی )    ۴۶

۲-۱۰-۱- پرورش وتربیت         ۴۶

۲-۱۱- اهداف برنامه  ریزی       ۴۸

۲-۱۱-۱- وجوه مشترک میان برنامه ریزی آموزشی وبرنامه درسی ۴۹

۲-۱۱-۲- وجوه متمایز میان برنامه ریزی آموزشی وبرنامه درسی    ۴۹

۲-۱۲- بعد اداری         ۵۰

۲-۱۳-بعد شورا ۵۱

۲-۱۳-۱- ارکان شورای مدرسه   ۵۱

۲-۱۳-۲- شورای آموزگاران       ۵۱

۲-۱۳-۳- شورای دانش آموزی   ۵۳

۲-۱۳-۴- شورای مدرسه          ۵۳

۲-۱۳-۵- انجمن اولیاءومربیان    ۵۴

۲-۱۴- فناوری وتکنولوژی         ۵۴

۲-۱۵- کاهش نا برابری  ۵۵

۲-۱۵-۱-قشر بندی      ۵۵

۲-۱۵-۲- مفهوم طبقه اجتماعی ۵۶

۲-۱۵-۳- تحول وتحرک طبقات اجتماعی          ۵۶

۲-۱۶- بعد بهداشت      ۵۶

۲-۱۷- بعد نظارت        ۵۷

۲-۱۸-تحقیقات مرتبط باموضوع  پژوهش ۵۸

۲-۱۸-۱-پیشینه تحقیق درداخل ایران    ۵۸

۲-۱۸-۲-پیشینه تحقیق درخارج ازکشور ۶۴

۲-۱۹- خلاصه فصل دوم          ۶۹

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-مقدمه      ۷۰

۳-۲- روش تحقیق       ۷۱

۳-۳-جامعه آماری        ۷۱

۳-۴-حجم نمونه         ۷۱

۳-۵-ابزارگرد آوری داده ها        ۷۲

۳-۶- روایی پرسشنامه   ۷۳

۳-۷-پایایی پرسشنامه    ۷۴

۳-۸-روش جمع آوری اطلاعات  ۷۴

۳-۹-روش تجریه وتحلیل داده ها ۷۴

فصل جهارم:تجزیه وتحلیل یافته ها

مقدمه   ۷۶

۴-۱-تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه       ۷۶

۴-۲-داده های توصیفی سوالات پرسشنامه         ۸۳

۴-۳-یافته های استنباطی تحقیق          ۹۷

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

۵-۱-خلاصه موضوع وروشها      ۱۱۰

۵-۲-تفسیر ونتیجه گیری         ۱۱۱

۵-۴- محدودیتهای تحقیق        ۱۲۲

۵-۳-پیشنهادات ۱۲۲

۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی      ۱۲۲

۵-۳-۲- پیشنهادات موضوعات بعدی پژوهش      ۱۲۵

فهرست منابع    ۱۲۶

پیوست ها        ۱۳۲

چکیده انگلیسی ۱۳۸

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

فهرست شکل ها

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

شکل ۴-۱- توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب رشته تحصیلی       ۷۶

شکل ۴-۲- توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب مدرک تحصیلی      ۷۷

شکل ۴-۳- توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب مفطع محل خدمت  ۷۸

شکل ۴-۴- توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت    ۷۹

شکل ۴-۵- توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سابقه خدمت        ۸۰

شکل ۴-۶- توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سمت       ۸۱

شکل ۴-۷- مقایسه میانگین نمره ابعاد ارزیابی اثر بخشی مدارس موفق      ۸۲

شکل ۴-۸-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با بعد آموزشی   ۸۴

شکل ۴-۹-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با بعد پرورشی   ۸۶

شکل ۴-۱۰- مقایسه میانگین نمره ابعاد ارزیابی اثر بخشی برنامه سالانه     ۸۸

شکل ۴-۱۱-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با بعد اداری    ۹۰

شکل ۴-۱۲-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با بعد شورا     ۹۱

شکل ۴-۱۳-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با تکنولوژی     ۹۲

شکل ۴-۱۴-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با بعد کاهش نابرابری   ۹۳

شکل ۴-۱۵- مقایسه میانگین نمره ابعاد ارزیابی اثر بخشی بعد بهداشت     ۹۴

شکل ۴-۱۶-مقایسه میانگین نمره پاسخهای مرتبط با بعدنظارت    ۹۶

شکل ۴-۱۷-مقایسه میانگین نمره اثربخشی طرح برحسب رشته    ۱۰۲

شکل ۴-۱۸-مقایسه میانگین نمره اثربخشی طرح برحسب مدرک   ۱۰۳

شکل ۴-۱۹-مقایسه میانگین نمره اثربخشی طرح برحسب مقطع خدمت    ۱۰۵

شکل ۴-۲۰-مقایسه میانگین نمره اثربخشی طرح برحسب جنسیت ۱۰۶

شکل ۴-۲۱-مقایسه میانگین نمره اثربخشی طرح برحسب سابقه خدمت    ۱۰۷

شکل ۴-۲۲-مقایسه میانگین نمره اثربخشی طرح برحسب سمت   ۱۰۸

 

فهرست جداول

 

جدول ۳-۱-اطلاعات مربوط به محاسبه حجم نمونه        ۶۹

جدول ۳-۲- توزیع سئولات پرسشنامه ای براساس مولفه های اثر بخشی    ۷۱

جدول ۴-۱-توزیع فروانی گروه نمونه برحسب رشته تحصیلی       ۷۶

جدول ۴-۲-توزیع فروانی گروه نمونه برحسب مدرک تحصیلی      ۷۷

جدول ۴-۳-توزیع فروانی گروه نمونه برحسب مقطع محل خدمت  ۷۸

جدول ۴-۴-توزیع فروانی گروه نمونه برحسب جنسیت     ۷۹

جدول ۴-۵-توزیع فروانی گروه نمونه برحسب سابقه خدمت         ۸۰

جدول ۴-۶ – توزیع فروانی گروه نمونه برحسب سمت      ۸۱

جدول ۴-۷-مقایسه میانگین وانحراف ابعاد اثر بخشی       ۸۲

جدول ۴-۸-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط باآموزش     ۸۳

جدول ۴-۹-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط باپرورشی    ۸۵

جدول  ۴-۱۰-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط اهداف برنامه       ۸۷

جدول ۴-۱۱-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط بابعداداری ۸۹

جدول ۴-۱۲-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط بعد شورا  ۹۱

جدول  ۴-۱۳-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط بعدتکنولوژی       ۹۲

جدول ۴-۱۴-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط باکاهش نابرابری    ۹۳

جدول ۴-۱۵-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط بهداشت   ۹۴

جدول  ۴-۱۶-توزیع فراوانی ودرصدپاسخ سوالات مرتبط بانظارت   ۹۵

جدول ۴-۱۷-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس موفق بافرضی    ۹۶

جدول ۴-۱۸-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس برآموزش با فرض ۳       ۹۷

جدول ۴-۱۹-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس برپرورش با فرض ۳       ۹۷

جدول ۴-۲۰-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس موفق با اهداف برنامه  بافرضی     ۹۸

جدول ۴-۲۱-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس برامور اداری با فرض ۳   ۹۸

جدول ۴-۲۲-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس بربعد شورا با فرض ۳     ۹۸

جدول ۴-۲۳-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس موفق برامکانات  بافرضی۳         ۹۹

جدول ۴-۲۴-مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس برکاهش نابرابری با فرض ۳        ۹۹

جدول۴-۲۵- مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس بربعد بهداشت با فرض ۳ ۱۰۰

جدول ۴-۲۶- مقایسه میانگین نمره اثر بخشی اجرای طرح مدارس بربعد نظارت با فرض ۳  ۱۰۰

جدول۴-۲۷-میانگین رتبه بندی ابعاد طرح مدارس موفق  ۱۰۱

جدول ۴-۲۸- آزمون فریدمن     ۱۰۱

جدول ۴-۲۹-مقایسه میانگین نمرات اثربخشی رشته تحصیلی      ۱۰۲

جدول ۴-۳۰-مقایسه میانگین نمرات اثربخشی مدرک تحصیلی     ۱۰۳

جدول ۴-۳۱- مقایسه زوجی اثر بخشی برحسب مدرک    ۱۰۴

جدول ۴-۳۲-مقایسه میانگین نمرات اثربخشی مقطع خدمت        ۱۰۴

جدول ۴-۳۳-مقایسه میانگین نمرات اثربخشی برحسب جنسیت   ۱۰۵

جدول ۴-۳۴-مقایسه زوجی اثر بخشی برحسب سابقه خدمت       ۱۰۶

جدول ۴-۳۵-مقایسه میانگین نمرات اثربخشی برحسب سمت      ۱۰۷

جدول ۴-۳۶-مقایسه زوجی اثر بخشی برحسب سمت      ۱۰۸

ارزیابی اثربخشی پایان نامه ارزیابی اثربخشی اجرای طرح مدارس موفق

قیمت فایل : 48900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۶ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :