ارس فایل » اعتماد به نفس رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 50 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">اعتماد به نفس رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه</span>

اعتماد به نفس رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه

 

تحقیق رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه

 

نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است . تعریف مفهوم نشاط علی رغم آن که ساده به نظر می رسد، دشوار است . با وجود این بسیاری از روان شناسان براین عقیده اند که نشاط یک هیجان کنترل رفتارها و افکار اعتماد به نفس  انتظار دانشجو از شکست یا پیروزی اعتماد به نفس نام دارد . اعتماد عقیده ای است مبنی بر اینکه فرد می تواند به طور موفقیت آمیزی یک رفتار دلخواه را در یک موقعیت خاص انجام دهد . همخوان ترین عامل مشخص که موفقیت سطح بالا را ازموفقیت سطح پایین در بازی تنیس متمایز می سازد ،‌ اعتماد بازیکن می باشد . بازیکنان عالی رتبه به توانائی هایشان عقیده قوی دارند

در این تحقیق نشان داده شد که ۹۹ درصد آزمودنی ها حداقل دارای یک نوع ناهنجاری اعتماد  بوده که از این بین۸۰  درصد ، بیش از سه نوع ناهنجاری در روانشناسي  خود داشتند. همچنین در این تحقیق ارتباط معنی داری بین سن و تعداد ناهنجاری های عصب مشاهده شد ، به عبارت دیگر با بالا رفتن سن ، تعداد ناهنجاری ها در آزمودنی ها افزایش یافته است. در این تحقیق بیشترین شیوع ناهنجاری ها به ترتیب کیفور (۶۹درصد) ، عدم اعتماد به همديگر (۴ / ۶۳ درصد) و کمترین میزان شیوع ناهنجاری به ترتیب عدم اعتماد (۶ /۱ درصد) تيك عصبي (۲در صد) مشاهده شد. ممکن است نتایج این مطالعه از لحاظ میزان شیوع ناهنجاری ها یافته های محققین دیگر تفاوت داشته یاشد ، که احتمالاً این تفاوت به دلیل جامعه آماری، روش و ابزار تحقیق وضعیت و موقعیت اقتصادی ، فرهنگی و عوامل محیطی مختلف باشد اما نشان دهنده میزان شیوع ناهنجاری در جامعه است. از نتایج قابل تامل در این مطالعه میزان شیوع ناهنجاری های مربوط به پا بود ، که ۷۷ درصد از آزمودنی ها دارای ناهنجاری های مربوط به عدم اعتماد دانشجويان به همديگر.موضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارست است رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه  مي باشد .

 

فهرست مطالب

 

چكيده     ۳

مقدمه     ۶

بيان مسئله            ۸

اهميت مسئله         ۱۰

اهداف پژوهش:     ۱۱

فرضيه هاي پژوهش :         ۱۱

مواد و روش ها:    ۱۲

ضرورت و اهمیت تحقیق:    ۱۴

تعريف متغيرهاي پژوهش :   ۱۵

پيشينه پژوهش :    ۱۶

بررسی تحقيقات انجام شده در خارج از ايران       ۱۹

بررسی تحقيقات انجام شده در داخل ايران:          ۲۹

روابط بین اعتماد و عملکرد  ۳۸

مشکلات  ۳۸

روش پژوهش       ۳۹

جامعه آماری و نمونه آماری  ۳۹

یافته ها   ۳۹

روش آماري         ۴۰

روش تجزیه و تحلیل آماری   ۴۳

نتیجه گیری          ۴۴

مواد و روش ها:    ۴۶

یافته ها:  ۴۶

محدوديت هاي تحقيق:         ۴۷

پيشنهادات            ۴۸

 

منابع

 

الوندي.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور جوان ،سال سوم،شماره۱۶

اميرزاده فرزانه,آقاعلي نژاد حميد,رجبي حميد,صديق سروستاني رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ بررسي عوافط پاك از سر محبت در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه امير كبير .طرح پزوهشي

انورالخولي،امين.(۱۳۸۱).روانشناسي اجتمايي .ترجمه حميد رضا شيخي.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوي

انصار،ابراهيم.­(۱۳۸۵).دورن شناسي و قشربندي اجتماعي .دانشگاه آزاد شوشتر ،اوجي،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقري.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).اصول تفكر مثبت به جامعه .­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات صيد

بوام گارتنر،­تداي.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).نو انديي و تفكر متعالي  جلد اول .ترجمه دکترحسين سپاسي وپريوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

اعتماد به نفس رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه

 

تحقیق رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه

 

نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است . تعریف مفهوم نشاط علی رغم آن که ساده به نظر می رسد، دشوار است . با وجود این بسیاری از روان شناسان براین عقیده اند که نشاط یک هیجان کنترل رفتارها و افکار اعتماد به نفس  انتظار دانشجو از شکست یا پیروزی اعتماد به نفس نام دارد . اعتماد عقیده ای است مبنی بر اینکه فرد می تواند به طور موفقیت آمیزی یک رفتار دلخواه را در یک موقعیت خاص انجام دهد . همخوان ترین عامل مشخص که موفقیت سطح بالا را ازموفقیت سطح پایین در بازی تنیس متمایز می سازد ،‌ اعتماد بازیکن می باشد . بازیکنان عالی رتبه به توانائی هایشان عقیده قوی دارند

در این تحقیق نشان داده شد که ۹۹ درصد آزمودنی ها حداقل دارای یک نوع ناهنجاری اعتماد  بوده که از این بین۸۰  درصد ، بیش از سه نوع ناهنجاری در روانشناسي  خود داشتند. همچنین در این تحقیق ارتباط معنی داری بین سن و تعداد ناهنجاری های عصب مشاهده شد ، به عبارت دیگر با بالا رفتن سن ، تعداد ناهنجاری ها در آزمودنی ها افزایش یافته است. در این تحقیق بیشترین شیوع ناهنجاری ها به ترتیب کیفور (۶۹درصد) ، عدم اعتماد به همديگر (۴ / ۶۳ درصد) و کمترین میزان شیوع ناهنجاری به ترتیب عدم اعتماد (۶ /۱ درصد) تيك عصبي (۲در صد) مشاهده شد. ممکن است نتایج این مطالعه از لحاظ میزان شیوع ناهنجاری ها یافته های محققین دیگر تفاوت داشته یاشد ، که احتمالاً این تفاوت به دلیل جامعه آماری، روش و ابزار تحقیق وضعیت و موقعیت اقتصادی ، فرهنگی و عوامل محیطی مختلف باشد اما نشان دهنده میزان شیوع ناهنجاری در جامعه است. از نتایج قابل تامل در این مطالعه میزان شیوع ناهنجاری های مربوط به پا بود ، که ۷۷ درصد از آزمودنی ها دارای ناهنجاری های مربوط به عدم اعتماد دانشجويان به همديگر.موضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارست است رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه  مي باشد .

 

فهرست مطالب

 

چكيده     ۳

مقدمه     ۶

بيان مسئله            ۸

اهميت مسئله         ۱۰

اهداف پژوهش:     ۱۱

فرضيه هاي پژوهش :         ۱۱

مواد و روش ها:    ۱۲

ضرورت و اهمیت تحقیق:    ۱۴

تعريف متغيرهاي پژوهش :   ۱۵

پيشينه پژوهش :    ۱۶

بررسی تحقيقات انجام شده در خارج از ايران       ۱۹

بررسی تحقيقات انجام شده در داخل ايران:          ۲۹

روابط بین اعتماد و عملکرد  ۳۸

مشکلات  ۳۸

روش پژوهش       ۳۹

جامعه آماری و نمونه آماری  ۳۹

یافته ها   ۳۹

روش آماري         ۴۰

روش تجزیه و تحلیل آماری   ۴۳

نتیجه گیری          ۴۴

مواد و روش ها:    ۴۶

یافته ها:  ۴۶

محدوديت هاي تحقيق:         ۴۷

پيشنهادات            ۴۸

 

منابع

 

الوندي.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور جوان ،سال سوم،شماره۱۶

اميرزاده فرزانه,آقاعلي نژاد حميد,رجبي حميد,صديق سروستاني رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ بررسي عوافط پاك از سر محبت در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه امير كبير .طرح پزوهشي

انورالخولي،امين.(۱۳۸۱).روانشناسي اجتمايي .ترجمه حميد رضا شيخي.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوي

انصار،ابراهيم.­(۱۳۸۵).دورن شناسي و قشربندي اجتماعي .دانشگاه آزاد شوشتر ،اوجي،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقري.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).اصول تفكر مثبت به جامعه .­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات صيد

بوام گارتنر،­تداي.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).نو انديي و تفكر متعالي  جلد اول .ترجمه دکترحسين سپاسي وپريوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :