ارس فایل » بازاریابی پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی
شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 19700 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 102 حجم فایل (مگابایت) : 0.52 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">بازاریابی پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی</span>

بازاریابی

 

پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی وارائه راهکارهای مؤثر در ایجاد تغییر و تحول

 

چکیده بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی

 

هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی وارائه راهکارهای موثر در ایجاد تغییر و تحول در بانک های ملی استان چهارمحال بختیاری بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملی استان چهارمحال بختیاری با تعداد ۴۶۰ نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۱۰ نفر به عنوان نمونه پزوهش در نظر گرفته شد.

به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، در اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که دارای بیست و هشت گویه و پنج مولفه را می‌سنجد استفاده شد.پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۷% تعیین گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود.پس از جمع آوری داده­ها، تجزیه و تحلیل آن­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

در سطح توصیفی مشخصه­های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده­ها و فرضیه ­ها، آزمون های آماری تی مستقل، تی استیودنت،آزمون کلموگراف اسمیرنوف، آزمون فریدمن آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت نتایج نشان داد.

جهت گیری به مشتریان مهمترین آسیب ها و چالش ها در شیوه ی تبلیغات و بازاریابی نمی باشد. کارکنان در سطح متوسط چالش هماهنگی بین وظیفه ای را به عنوان آسیب ها و چالش ها در شیوه ی تبلیغات و بازاریابی در نظر دارند.

بانک در شیوه های تبلیغات و بازاریابی در مورد عامل جهت گیری به رقبا اثربخش عمل نکرده و این عامل تاثیر منفی در تبلیغات و بازاریابی داشته است. بانک در شیوه های تبلیغات و بازاریابی در مورد عامل خلاقیت در استراتژی بازاریابی به خوبی عمل نکرده و این عامل تاثیر منفی در تبلیغات و بازاریابی داشته است. کارکنان اثربخشی در استراتژی بازاریابی را به عنوان آسیب ها و چالش ها در شیوه ی تبلیغات و بازاریابی در نظر دارند.

 

فهرست مطالب

بازاریابی

چکيده     ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه     ۳

۱-۱ بیان مسئله     ۴

۱-۲ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    ۶

۱-۳  اهداف پژوهش           ۸

۱-۳-۱ هدف اصلی ۸

۱-۳-۲ اهداف فرعی           ۸

۱-۴  فرضیه های تحقیق      ۹

۱-۴-۱: فرضیه ی کلی        ۹

۱-۴-۲ فرضیه های فرعی    ۹

۱-۵ روش شناسی تحقیق      ۱۰

۱-۵-۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات  ۱۰

۱-۵-۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۱۰

۱-۶ قلمرو و طیف مورد استفاده در پژوهش       ۱۰

۱-۷ متغیرهای تحقیق          ۱۱

۱-۸- چارچوب مفهومی اولیه تحقیق    ۱۲

۱-۹ تعريف واژه‌ها، مفاهيم و متغيرها  ۱۲

۱-۹-۱:  تعاریف نظری       ۱۲

۱-۹-۲-  تعریف عملیاتی      ۱۳

جمع بندی            ۱۴

فصل دوم : ادبیات پژوهش

قسمت اول : نظام بازاریابی(تعاریف،تاریخچه و رویکردها)             ۱۴

۲-۱: تعريف بازاریابی         ۱۴

۲-۲ ضرورت بازاریابی       ۱۵

۲-۳ ارزشیابی آموزشی        ۱۶

۲-۳ استراتژی بازاریابی      ۱۶

۲-۴ آمیخته بازاریابی خدمات ۱۷

۲-۵   ضرورت بازاریابی     ۱۹

۲-۶ استراتژی های بازاریابی مناسب در بانکداری           ۲۲

۲-۷ جایگاه بازاریابی خدمات بانکی  در ایران     ۲۳

۲-۸ عوامل موثر بر جذب مشتری      ۲۵

۲-۹ پیشینه ی بازاریابی خدمات بانکی  ۲۶

۲-۱۰ وضعیت ایران و جهان در زمینه بازاریابی خدمات بانکی       ۲۶

۲-۱۱ تبلیغات شفاهی          ۲۷

۲-۱۲ کیفیت ارتباط            ۲۷

۲-۱۳ اعتماد         ۲۸

۲-۱۴ رضایت      ۲۹

۲-۱۵ ویژگی های نوآوری ادراک شده             ۳۰

۲-۱۶ ریسک ادراک شده      ۳۰

۲-۱۷ رابطه ی مشتریان و مشاوران مالی          ۳۱

۲-۱۸ تبلیغات  چیست؟        ۳۱

۲-۱۹ انواع قالب های تبلیغات            ۳۲

۲-۲۰ آسیب شناسی تبلیغات در نظام بانکی        ۳۴

۲-۲۱ کالبد شکافی تبلیغات از منظر سازنده آگهی تبلیغات بانکی       ۳۵

۲-۲۲ آسیب شناسی تبلیغات از منظر رسانه        ۳۶

۲-۲۳ ویژگی های تبلیغات بانکی اثربخش و جذاب           ۴۴

۲-۳: قسمت سوم: مروري بر تحقيقات انجام شده  ۴۵

تحقیقات داخلی       ۴۶

تحقیقات خارجی     ۴۹

خلاصه ی فصل دوم           ۵۳

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱ مقدمه           ۵۶

۳-۲ روش پژوهش ۵۶

۳- ۳ جامعه آماری پژوهش   ۵۷

۳-۴  نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش          ۵۷

۳-۵  روش نمونه گیری       ۵۸

۳-۶ ابزار پژوهش  ۵۹

۳-۷- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش  ۶۰

آزمون پایایی پرسشنامه        ۶۱

۸-۳ روش های آماری پژوهش           ۶۱

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه     ۶۴

۴-۱- تحلیل توصیفی داده های تحقیق   ۶۴

۴-۱-۱-تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان        ۶۴

۴-۱-۱-۱-تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان  ۶۴

۴-۱-۱-۲-تحلیل توصیفی سن پاسخ دهندگان       ۶۵

۴-۱-۱-۳- تحلیل توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان           ۶۶

۴-۱-۱-۴ تحلیل توصیفی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان   ۶۷

۴-۱-۲-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۸

۴-۲- بررسی فرضیه های پژوهش      ۷۰

۴-۳-خلاصه فصل ۸۴

نتیجه گیری          ۸۴

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه          ۸۶

۵-۲- خلاصه موضوع و روش پژوهش            ۸۶

۵-۳- بحث و تفسیر نتایج      ۸۷

۵-۴- محدودیتهای پژوهش    ۹۰

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی    ۹۱

۵-۶- پیشنهادهای آتی          ۹۲

منابع      ۹۴

منابع فارسي         ۹۴

منابع لاتین           ۹۵

پیوست شماره ۱-متن پرسشنامه          ۹۸

ABSTRACT        ۱۰۱

فهرست جداول

جدول(۳-۱)اطلاعات مربوط به محاسبه حجم نمونه          ۵۸

جدول (۳-۲):توزیع گویه های پرسشنامه به تفکیک مولفه ها           ۶۰

جدول (۳-۳):توزیع آلفای کرونباخ به تفکیک مولفه ها       ۶۰

جدول(۴-۱)توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت     ۶۱

جدول (۴-۲)توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن          ۶۲

جدول(۴-۳)توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات       ۶۴

جدول(۴-۵)مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص سابقه  ی خدمت          ۶۵

جدول( ۴- ۶)نتايج آزمون توزیع نرمال بودن متغیر های پژوهش      ۶۶

جدول (۴-۷) نتایج آزمون برای جهت گیری به مشتریان    ۶۶

جدول (۴-۸) نتایج آزمون برای هماهنگی بین وظیفه ای    ۶۷

جدول (۴-۹) نتایج آزمون برای جهت گیری به رقبا          ۶۸

جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون برای خلاقیت در استراتژی بازاریابی     ۶۹

جدول (۴-۱۱) نتایج آزمون برای اثربخشی در استراتژی بازاریابی    ۹۶

جدول (۴-۱۲): نتايج آزمون فريدمن    ۷۰

جدول (۴-۱۳) آزمون فريدمن و ميانگين رتبه عوامل        ۷۰

جدول (۴-۱۴) نتایج تحلیل آزمون تی مستقل برای متغیر جنسیت      ۷۶

جدول (۴-۱۵) آزمون لوین برای یکسانی واریانس ها بر اساس متغیر های جمعیت شناختی(سن)    ۷۱

جدول (۴-۱۶) مقایسه میانگین نمرات شیوه جدید ارزشیابی کیفی- توصیفی بر حسب سن ۷۱

جدول (۴-۱۷) نتایج آزمون های تعقیبی برای نشان دادن اختلاف بین گروه ها   ۷۲

جدول (۴-۱۸): آزمون لوین برای یکسانی واریانس ها بر اساس متغیر های جمعیت شناختی(تحصیلات)       ۷۳

جدول (۴-۱۹) شاخص¬های نیکوئی برازندگی مدل         ۷۶

فهرست اشکال

اشکال (۲-۱) توزیع نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت  ۶۲

اشکال(۲-۲) ترکیب جمعیتی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن         ۶۳

اشکال(۲-۳) ترکیب جمعیتی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات     ۶۴

قیمت فایل : 19700 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :