ارس فایل » بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 45 حجم فایل (مگابایت) : 0.01 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت</span>

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

 

تحقیق تاثير بهره وری بر ارتقا وبازدهی عمليات

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

تحولات بنيادين در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه هاي اخير چنان پرشتاب بوده است كه مديريت كسب و كار را پيچيده تر از قبل كرده است . در ادبيات اقتصادي ، عوامل توليد به سرمايه ، زمين و نيروي كار تقسيم شده است . درعوامل مذكور نقش نيروي كار در تمام عرصه هاي فعاليت از سطوح مديران تا كاركنان ورده عملياتي ، بسي مهمتر از عوامل ديگر است . در سازمانها بويژه شركتها وبنگاههاي اقتصادي ، مهمترين مولفه ، در فرآيند كار وفعاليت انسانها هستند كه تصميمات را اتخاذ مي كنند سپس آن را به اجرا درمي آورند و برپايه آن تداوم فعاليت آينده را پيش بيني مي كنند. تامين اهداف شركتها به ميزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحيح از قابليتها وتوانائيهاي نيروي انساني و همچنين فراهم آوردن امكانات براي پرورش استعدادهاي آنهاست . آنچه كه مديريت شركتها را در انجام اين مقصود ياري مي دهد، استفاده از روشهاو ابزارهاي متنوع است . طراحي نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت كاركنان از جمله اين روشها و ابزارهاست .

هدف اصلي نظام حقوق و دستمزد برقراري ارتباط منطقي بين وظايف ومسئوليتهاي شغل و فرد از يكطرف و ميزان پرداختي به عنوان حقوق و مزايا از طرف ديگر است . به عبارت ديگر مقصود اين است كه از طريق به كارگرفتن اين تكنيك تعادلي در امر پرداخت بين حقوق و دستمزد متناسب با وظايف و مسئوليتهاي شغل برقرار گرددتا به تلاشهاي ارزشمند كاركنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقي بين كار و فعاليت هر فرد نسبت به مزد دريافتي او با كار و فعاليت فرد ديگر نسبت به مزد دريافتي او برقرارشود.

نيروي انساني از مهمترين منابع هر سازمان است . لذا توجه به آن و به كارگيري تواناييهاي بالقوه او در فرآيند مديريت اهميت دارد. براي بالفعل ساختن قابليتهاي نيروي انساني ، لازم است انگيزش داشته باشند و وظيفه مديران شركتها ايجاد انگيزه در آنهاست . حقوق و دستمزد از عوامل بسيار اساسي در ايجاد انگيزش كاركنان تلقي مي شود. پرداخت حقوق و دستمزد در چهارچوبهاي قانوني پاسخگويي بخشي از نيازهاي پرسنلي است ولي به منظور كارآمدي بيشتر نيروي انساني ، اجراي طرحهاي تشويقي از ضروريات نگهداري نيروي انساني كارآمداست .

 

فهرست مطالب

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

چكيده     ۲

مقدمه     ۳

جايگاه نيروي انساني           ۵

تاثير حقوق و دستمزد بر انگيزه نيروي انساني    ۷

۱ – شاخص سنجش عملكرد (تجربه عملي )        ۱۷

۲ – امتياز سابقه كار:           ۱۹

۳ – كارايي :         ۱۹

۴ – فوق العاده و سختي كار:  ۱۹

۵ – حق مسئوليت   ۲۰

۶ ـ بهره وري و مزد تشويقي ۲۰

پارامترهاي ارزيابي            ۲۴

الف: ارزيابي توليد  ۲۶

ب: ارزيابي مالي    ۲۷

ج: ارزيابي تداركات            ۲۸

ارزيابي واحد مالي  ۲۹

رديف     ۲۹

جمعداري ۲۹

حسابداري انبار      ۲۹

دريافت و پرداخت نقد          ۲۹

فرم ارزيابي مديران ۳۱

موضوع ارزيابي    ۳۱

فرآيند ارزيابي (اجرايي )      ۳۲

سود سالانه فروش  ۳۵

نتيجه گيري          ۴۰

منابع      ۴۳

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

تحقیق تاثير بهره وری بر ارتقا وبازدهی عمليات

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

تحولات بنيادين در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه هاي اخير چنان پرشتاب بوده است كه مديريت كسب و كار را پيچيده تر از قبل كرده است . در ادبيات اقتصادي ، عوامل توليد به سرمايه ، زمين و نيروي كار تقسيم شده است . درعوامل مذكور نقش نيروي كار در تمام عرصه هاي فعاليت از سطوح مديران تا كاركنان ورده عملياتي ، بسي مهمتر از عوامل ديگر است . در سازمانها بويژه شركتها وبنگاههاي اقتصادي ، مهمترين مولفه ، در فرآيند كار وفعاليت انسانها هستند كه تصميمات را اتخاذ مي كنند سپس آن را به اجرا درمي آورند و برپايه آن تداوم فعاليت آينده را پيش بيني مي كنند. تامين اهداف شركتها به ميزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحيح از قابليتها وتوانائيهاي نيروي انساني و همچنين فراهم آوردن امكانات براي پرورش استعدادهاي آنهاست . آنچه كه مديريت شركتها را در انجام اين مقصود ياري مي دهد، استفاده از روشهاو ابزارهاي متنوع است . طراحي نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت كاركنان از جمله اين روشها و ابزارهاست .

هدف اصلي نظام حقوق و دستمزد برقراري ارتباط منطقي بين وظايف ومسئوليتهاي شغل و فرد از يكطرف و ميزان پرداختي به عنوان حقوق و مزايا از طرف ديگر است . به عبارت ديگر مقصود اين است كه از طريق به كارگرفتن اين تكنيك تعادلي در امر پرداخت بين حقوق و دستمزد متناسب با وظايف و مسئوليتهاي شغل برقرار گرددتا به تلاشهاي ارزشمند كاركنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقي بين كار و فعاليت هر فرد نسبت به مزد دريافتي او با كار و فعاليت فرد ديگر نسبت به مزد دريافتي او برقرارشود.

نيروي انساني از مهمترين منابع هر سازمان است . لذا توجه به آن و به كارگيري تواناييهاي بالقوه او در فرآيند مديريت اهميت دارد. براي بالفعل ساختن قابليتهاي نيروي انساني ، لازم است انگيزش داشته باشند و وظيفه مديران شركتها ايجاد انگيزه در آنهاست . حقوق و دستمزد از عوامل بسيار اساسي در ايجاد انگيزش كاركنان تلقي مي شود. پرداخت حقوق و دستمزد در چهارچوبهاي قانوني پاسخگويي بخشي از نيازهاي پرسنلي است ولي به منظور كارآمدي بيشتر نيروي انساني ، اجراي طرحهاي تشويقي از ضروريات نگهداري نيروي انساني كارآمداست .

 

فهرست مطالب

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

چكيده     ۲

مقدمه     ۳

جايگاه نيروي انساني           ۵

تاثير حقوق و دستمزد بر انگيزه نيروي انساني    ۷

۱ – شاخص سنجش عملكرد (تجربه عملي )        ۱۷

۲ – امتياز سابقه كار:           ۱۹

۳ – كارايي :         ۱۹

۴ – فوق العاده و سختي كار:  ۱۹

۵ – حق مسئوليت   ۲۰

۶ ـ بهره وري و مزد تشويقي ۲۰

پارامترهاي ارزيابي            ۲۴

الف: ارزيابي توليد  ۲۶

ب: ارزيابي مالي    ۲۷

ج: ارزيابي تداركات            ۲۸

ارزيابي واحد مالي  ۲۹

رديف     ۲۹

جمعداري ۲۹

حسابداري انبار      ۲۹

دريافت و پرداخت نقد          ۲۹

فرم ارزيابي مديران ۳۱

موضوع ارزيابي    ۳۱

فرآيند ارزيابي (اجرايي )      ۳۲

سود سالانه فروش  ۳۵

نتيجه گيري          ۴۰

منابع      ۴۳

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :