ارس فایل » بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت
بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 45 حجم فایل (مگابایت) : 0.01 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت</span>

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

 

تحقیق تاثير بهره وری بر ارتقا وبازدهی عمليات

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

تحولات بنيادين در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه هاي اخير چنان پرشتاب بوده است كه مديريت كسب و كار را پيچيده تر از قبل كرده است . در ادبيات اقتصادي ، عوامل توليد به سرمايه ، زمين و نيروي كار تقسيم شده است . درعوامل مذكور نقش نيروي كار در تمام عرصه هاي فعاليت از سطوح مديران تا كاركنان ورده عملياتي ، بسي مهمتر از عوامل ديگر است . در سازمانها بويژه شركتها وبنگاههاي اقتصادي ، مهمترين مولفه ، در فرآيند كار وفعاليت انسانها هستند كه تصميمات را اتخاذ مي كنند سپس آن را به اجرا درمي آورند و برپايه آن تداوم فعاليت آينده را پيش بيني مي كنند. تامين اهداف شركتها به ميزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحيح از قابليتها وتوانائيهاي نيروي انساني و همچنين فراهم آوردن امكانات براي پرورش استعدادهاي آنهاست . آنچه كه مديريت شركتها را در انجام اين مقصود ياري مي دهد، استفاده از روشهاو ابزارهاي متنوع است . طراحي نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت كاركنان از جمله اين روشها و ابزارهاست .

هدف اصلي نظام حقوق و دستمزد برقراري ارتباط منطقي بين وظايف ومسئوليتهاي شغل و فرد از يكطرف و ميزان پرداختي به عنوان حقوق و مزايا از طرف ديگر است . به عبارت ديگر مقصود اين است كه از طريق به كارگرفتن اين تكنيك تعادلي در امر پرداخت بين حقوق و دستمزد متناسب با وظايف و مسئوليتهاي شغل برقرار گرددتا به تلاشهاي ارزشمند كاركنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقي بين كار و فعاليت هر فرد نسبت به مزد دريافتي او با كار و فعاليت فرد ديگر نسبت به مزد دريافتي او برقرارشود.

نيروي انساني از مهمترين منابع هر سازمان است . لذا توجه به آن و به كارگيري تواناييهاي بالقوه او در فرآيند مديريت اهميت دارد. براي بالفعل ساختن قابليتهاي نيروي انساني ، لازم است انگيزش داشته باشند و وظيفه مديران شركتها ايجاد انگيزه در آنهاست . حقوق و دستمزد از عوامل بسيار اساسي در ايجاد انگيزش كاركنان تلقي مي شود. پرداخت حقوق و دستمزد در چهارچوبهاي قانوني پاسخگويي بخشي از نيازهاي پرسنلي است ولي به منظور كارآمدي بيشتر نيروي انساني ، اجراي طرحهاي تشويقي از ضروريات نگهداري نيروي انساني كارآمداست .

 

فهرست مطالب

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

چكيده     ۲

مقدمه     ۳

جايگاه نيروي انساني           ۵

تاثير حقوق و دستمزد بر انگيزه نيروي انساني    ۷

۱ – شاخص سنجش عملكرد (تجربه عملي )        ۱۷

۲ – امتياز سابقه كار:           ۱۹

۳ – كارايي :         ۱۹

۴ – فوق العاده و سختي كار:  ۱۹

۵ – حق مسئوليت   ۲۰

۶ ـ بهره وري و مزد تشويقي ۲۰

پارامترهاي ارزيابي            ۲۴

الف: ارزيابي توليد  ۲۶

ب: ارزيابي مالي    ۲۷

ج: ارزيابي تداركات            ۲۸

ارزيابي واحد مالي  ۲۹

رديف     ۲۹

جمعداري ۲۹

حسابداري انبار      ۲۹

دريافت و پرداخت نقد          ۲۹

فرم ارزيابي مديران ۳۱

موضوع ارزيابي    ۳۱

فرآيند ارزيابي (اجرايي )      ۳۲

سود سالانه فروش  ۳۵

نتيجه گيري          ۴۰

منابع      ۴۳

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

تحقیق تاثير بهره وری بر ارتقا وبازدهی عمليات

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

تحولات بنيادين در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه هاي اخير چنان پرشتاب بوده است كه مديريت كسب و كار را پيچيده تر از قبل كرده است . در ادبيات اقتصادي ، عوامل توليد به سرمايه ، زمين و نيروي كار تقسيم شده است . درعوامل مذكور نقش نيروي كار در تمام عرصه هاي فعاليت از سطوح مديران تا كاركنان ورده عملياتي ، بسي مهمتر از عوامل ديگر است . در سازمانها بويژه شركتها وبنگاههاي اقتصادي ، مهمترين مولفه ، در فرآيند كار وفعاليت انسانها هستند كه تصميمات را اتخاذ مي كنند سپس آن را به اجرا درمي آورند و برپايه آن تداوم فعاليت آينده را پيش بيني مي كنند. تامين اهداف شركتها به ميزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحيح از قابليتها وتوانائيهاي نيروي انساني و همچنين فراهم آوردن امكانات براي پرورش استعدادهاي آنهاست . آنچه كه مديريت شركتها را در انجام اين مقصود ياري مي دهد، استفاده از روشهاو ابزارهاي متنوع است . طراحي نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت كاركنان از جمله اين روشها و ابزارهاست .

هدف اصلي نظام حقوق و دستمزد برقراري ارتباط منطقي بين وظايف ومسئوليتهاي شغل و فرد از يكطرف و ميزان پرداختي به عنوان حقوق و مزايا از طرف ديگر است . به عبارت ديگر مقصود اين است كه از طريق به كارگرفتن اين تكنيك تعادلي در امر پرداخت بين حقوق و دستمزد متناسب با وظايف و مسئوليتهاي شغل برقرار گرددتا به تلاشهاي ارزشمند كاركنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقي بين كار و فعاليت هر فرد نسبت به مزد دريافتي او با كار و فعاليت فرد ديگر نسبت به مزد دريافتي او برقرارشود.

نيروي انساني از مهمترين منابع هر سازمان است . لذا توجه به آن و به كارگيري تواناييهاي بالقوه او در فرآيند مديريت اهميت دارد. براي بالفعل ساختن قابليتهاي نيروي انساني ، لازم است انگيزش داشته باشند و وظيفه مديران شركتها ايجاد انگيزه در آنهاست . حقوق و دستمزد از عوامل بسيار اساسي در ايجاد انگيزش كاركنان تلقي مي شود. پرداخت حقوق و دستمزد در چهارچوبهاي قانوني پاسخگويي بخشي از نيازهاي پرسنلي است ولي به منظور كارآمدي بيشتر نيروي انساني ، اجراي طرحهاي تشويقي از ضروريات نگهداري نيروي انساني كارآمداست .

 

فهرست مطالب

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

چكيده     ۲

مقدمه     ۳

جايگاه نيروي انساني           ۵

تاثير حقوق و دستمزد بر انگيزه نيروي انساني    ۷

۱ – شاخص سنجش عملكرد (تجربه عملي )        ۱۷

۲ – امتياز سابقه كار:           ۱۹

۳ – كارايي :         ۱۹

۴ – فوق العاده و سختي كار:  ۱۹

۵ – حق مسئوليت   ۲۰

۶ ـ بهره وري و مزد تشويقي ۲۰

پارامترهاي ارزيابي            ۲۴

الف: ارزيابي توليد  ۲۶

ب: ارزيابي مالي    ۲۷

ج: ارزيابي تداركات            ۲۸

ارزيابي واحد مالي  ۲۹

رديف     ۲۹

جمعداري ۲۹

حسابداري انبار      ۲۹

دريافت و پرداخت نقد          ۲۹

فرم ارزيابي مديران ۳۱

موضوع ارزيابي    ۳۱

فرآيند ارزيابي (اجرايي )      ۳۲

سود سالانه فروش  ۳۵

نتيجه گيري          ۴۰

منابع      ۴۳

بهره وری بر ارتقا تاثير بهره وری بر ارتقا و بازدهی عمليات

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :