ارس فایل » تاریخچه مشورت | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 78 حجم فایل (مگابایت) : 0.02 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تاریخچه مشورت | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

تاریخچه مشورت

 

تحقیق تاریخچه مشورت

تاریخچه مشورت

قراين و شواهد حكايت از آن دارد كه موبدان در فعاليت هاي اقتصادي نيز، صاحب نظر و آگاه بودند و در مواقع ضروري، رأي و نظر آنان راه گشاي مشكلات بود. در زمان قباد با موبدان براي تعيين خراج و حد و حدود آن مشورت مي شود، آنان چنين پاسخ مي دهند: «موبد موبدان و وزيران گفتند كه اين را تدبير آن است كه زمين هاي همه مملكت و زرها را همه مساحت كنند تا چند جفت بود و درختان بارآور بشمري تا چند بود پس بر هر جفتي زمين و جفتي زر و بر هر درختي بارآور خارجي معين كني و بر هر جفتي زمين يك درم يا دو يا سه كم و بيش چنانكه واجب آمد به حكم تنگي زمين و نزديكي دوري آب تا هر چه خواهند كنند و وظيفه برايشان درم بود و هرگاه خواهند بستانند.» علاوه بر آن در تاريخ بلعمي نقل شده كه به نوشيروان پيشنهاد مي شود، براي رفاه حال مردم و جلوگيري از اجحاف در گرفتن ماليات، به واليان دستور داده شود كه اخذ ماليات از مردم با مشاورت و رايزني موبدان صورت گيرد. اين حكابت مؤيد اين نكته است كه با انتصاب هر حاكم و والي موبدي نيز به عنوان مشاور انتخاب مي شده و والي موظف بوده امور را با رأي و نظر او اداره كند: «روزي انوشيروان از بانگ شفالي كه تا به حال نشنيده بود هراسان شده از مشاوران خود (موبدان) نظر خواست موبد گفت: «من اندر كتب چنين خواندم كه چون ملك بيداد و ستم كند، از آسمان بانگ آيد و از زمين چنين بانگ آيد … و من هيچ از داد نشناسم ميان رعيت و سپاه كه ملك آن همه نكرده است وايدون گمان برم، كين كاردان خراج بر رعيت ستم كنند و چيزي بيش ستانند. انوشيروان گفت: چه مي بايد كردن؟ گفت به هر شهر موبدي هست و عالمي استوار و به هر كار، بدين نامه بايد كردن و اين جريده هاي خراج، سوي ايشان فرستادن تا هر موبدي به هر شهري دست كاردار خراج بدان دارد و نهلد كه چيزي بيش ستاند.»

 

فهرست مطالب

تاریخچه مشورت

الف) مشورت مزدا با امشاسپندان         ۲

مشورت مزدا با امشاسپندان بر سر انتخاب زردشت           ۲

مشورت مزدا با وهومن بر سر آفرينش هستي      ۳

ب) مشورت زردشت با مزدا  ۳

ج) مشورت انسان با خودآگاه و منش نيك           ۴

الف) شواهد مربوط به مشورت اجتماعي           ۹

۱-درخواست از افراد خانواده براي مشورت و هم انديشي با يكديگر   ۱۰

۲- رجوع به مشاور براي تدبير امور خانواده      ۱۰

۳- توصيه به زنان براي مشورت و هم انديشي    ۱۰

مشورت با موبدان: ۱۴

الف) انتصاب پادشاهان:        ۱۶

ب) عزل و نصب كاگزاران   ۲۲

تعيين خط مشي حكومت       ۲۴

ج) تعيين سياست خارجي      ۲۵

د) مشورت با موبدان در مسائل رزمي  ۲۶

ذ) مشورت با موبدان در امر ازدواج     ۲۸

ر) مشورت با موبدان در مسائل خانوادگي          ۳۱

ز) مشورت با موبدان در امور اقتصادي            ۳۳

مشورت در قرآن    ۳۴

مشورت فرعون با ياران       ۳۸

مشورت مردم با يكديگر       ۳۸

مشورت در خانواده ۳۹

افراد مورد مشورت ۴۱

الف) براي خارج كردن قدرت از دست سرداران   ۴۳

ب) هنگام مقابله با سرداران ؟؟           ۴۳

پ) براي همراه كردن سپاه با شاه جديد  ۴۷

ج) براي تشويق و تشجيع سپاه            ۴۷

چ) ايجاد روحيه تعاون و همكاري        ۴۸

د) ارزيابي توان فكري و جنگي سرداران           ۴۸

ذ) تغيير سلطنت     ۵۰

ر) تعيين فرمانده جنگ         ۵۱

س) هنگام هجوم سپاه دشمن   ۵۱

الف) براي مقابله با تهاجم همه جانبه سهراب به ايران كاوس صاحب نظران را به شور فرا مي خواند.          ۵۳

ب) هنگام حمله كي خسرو به توران افراسياب سريعاً مجمع شوري تشكيل مي دهد.         ۵۴

پ) افراسياب به ايران حمله مي كند كي خسرو بزرگان را براي مشورت فرا مي خواند    ۵۵

ج) خاقان پادشاه چين براي مقابله با نوشيروان با صاحب نظران به مشورت مي پردازد.   ۵۶

د) موقع حمله ايران به توران نيز افراسياب موبدان پسران را مي خواند و جلسه شوري تشكيل مي دهد.        ۵۷

ذ) بعد از شبيخوني كه رستم براي نجات بيژن به قصر افراسياب مي زند جلسه مشورتي براي تلافي اين شبيخون به دستور افراسياب تشكيل مي شود.            ۵۸

۵- گزينش سرداران            ۶۳

۶- ارزيابي و شناخت سرداران           ۶۴

۷- ارزيابي وضعيت دشمن    ۶۴

۹- فرستادن افراد به مأموريت            ۶۵

۱۰- مشورت با ملتحدان       ۶۶

۱۱- درخواست كمك از متحدان          ۶۷

۱۲- حمايت مالي و نظامي    ۶۸

۱۴- اعطاي پناهنگي سياسي  ۷۰

مشورت از نگاه معصومين    ۷۴

۱- مشورت و چشم هدايت     ۷۴

۲- مشورت و تنها پشتيبان انسان         ۷۵

۳- مشورت عاملي براي آرامش انسان   ۷۵

۴- مشورت بهترين راهكار صحيح      ۷۵

۵- مشورت نشانه هوشياري  ۷۶

۶- حزم چيست؟     ۷۶

تاریخچه مشورت

تاریخچه مشورت

تحقیق تاریخچه مشورت

تاریخچه مشورت

قراين و شواهد حكايت از آن دارد كه موبدان در فعاليت هاي اقتصادي نيز، صاحب نظر و آگاه بودند و در مواقع ضروري، رأي و نظر آنان راه گشاي مشكلات بود. در زمان قباد با موبدان براي تعيين خراج و حد و حدود آن مشورت مي شود، آنان چنين پاسخ مي دهند: «موبد موبدان و وزيران گفتند كه اين را تدبير آن است كه زمين هاي همه مملكت و زرها را همه مساحت كنند تا چند جفت بود و درختان بارآور بشمري تا چند بود پس بر هر جفتي زمين و جفتي زر و بر هر درختي بارآور خارجي معين كني و بر هر جفتي زمين يك درم يا دو يا سه كم و بيش چنانكه واجب آمد به حكم تنگي زمين و نزديكي دوري آب تا هر چه خواهند كنند و وظيفه برايشان درم بود و هرگاه خواهند بستانند.» علاوه بر آن در تاريخ بلعمي نقل شده كه به نوشيروان پيشنهاد مي شود، براي رفاه حال مردم و جلوگيري از اجحاف در گرفتن ماليات، به واليان دستور داده شود كه اخذ ماليات از مردم با مشاورت و رايزني موبدان صورت گيرد. اين حكابت مؤيد اين نكته است كه با انتصاب هر حاكم و والي موبدي نيز به عنوان مشاور انتخاب مي شده و والي موظف بوده امور را با رأي و نظر او اداره كند: «روزي انوشيروان از بانگ شفالي كه تا به حال نشنيده بود هراسان شده از مشاوران خود (موبدان) نظر خواست موبد گفت: «من اندر كتب چنين خواندم كه چون ملك بيداد و ستم كند، از آسمان بانگ آيد و از زمين چنين بانگ آيد … و من هيچ از داد نشناسم ميان رعيت و سپاه كه ملك آن همه نكرده است وايدون گمان برم، كين كاردان خراج بر رعيت ستم كنند و چيزي بيش ستانند. انوشيروان گفت: چه مي بايد كردن؟ گفت به هر شهر موبدي هست و عالمي استوار و به هر كار، بدين نامه بايد كردن و اين جريده هاي خراج، سوي ايشان فرستادن تا هر موبدي به هر شهري دست كاردار خراج بدان دارد و نهلد كه چيزي بيش ستاند.»

 

فهرست مطالب

تاریخچه مشورت

الف) مشورت مزدا با امشاسپندان         ۲

مشورت مزدا با امشاسپندان بر سر انتخاب زردشت           ۲

مشورت مزدا با وهومن بر سر آفرينش هستي      ۳

ب) مشورت زردشت با مزدا  ۳

ج) مشورت انسان با خودآگاه و منش نيك           ۴

الف) شواهد مربوط به مشورت اجتماعي           ۹

۱-درخواست از افراد خانواده براي مشورت و هم انديشي با يكديگر   ۱۰

۲- رجوع به مشاور براي تدبير امور خانواده      ۱۰

۳- توصيه به زنان براي مشورت و هم انديشي    ۱۰

مشورت با موبدان: ۱۴

الف) انتصاب پادشاهان:        ۱۶

ب) عزل و نصب كاگزاران   ۲۲

تعيين خط مشي حكومت       ۲۴

ج) تعيين سياست خارجي      ۲۵

د) مشورت با موبدان در مسائل رزمي  ۲۶

ذ) مشورت با موبدان در امر ازدواج     ۲۸

ر) مشورت با موبدان در مسائل خانوادگي          ۳۱

ز) مشورت با موبدان در امور اقتصادي            ۳۳

مشورت در قرآن    ۳۴

مشورت فرعون با ياران       ۳۸

مشورت مردم با يكديگر       ۳۸

مشورت در خانواده ۳۹

افراد مورد مشورت ۴۱

الف) براي خارج كردن قدرت از دست سرداران   ۴۳

ب) هنگام مقابله با سرداران ؟؟           ۴۳

پ) براي همراه كردن سپاه با شاه جديد  ۴۷

ج) براي تشويق و تشجيع سپاه            ۴۷

چ) ايجاد روحيه تعاون و همكاري        ۴۸

د) ارزيابي توان فكري و جنگي سرداران           ۴۸

ذ) تغيير سلطنت     ۵۰

ر) تعيين فرمانده جنگ         ۵۱

س) هنگام هجوم سپاه دشمن   ۵۱

الف) براي مقابله با تهاجم همه جانبه سهراب به ايران كاوس صاحب نظران را به شور فرا مي خواند.          ۵۳

ب) هنگام حمله كي خسرو به توران افراسياب سريعاً مجمع شوري تشكيل مي دهد.         ۵۴

پ) افراسياب به ايران حمله مي كند كي خسرو بزرگان را براي مشورت فرا مي خواند    ۵۵

ج) خاقان پادشاه چين براي مقابله با نوشيروان با صاحب نظران به مشورت مي پردازد.   ۵۶

د) موقع حمله ايران به توران نيز افراسياب موبدان پسران را مي خواند و جلسه شوري تشكيل مي دهد.        ۵۷

ذ) بعد از شبيخوني كه رستم براي نجات بيژن به قصر افراسياب مي زند جلسه مشورتي براي تلافي اين شبيخون به دستور افراسياب تشكيل مي شود.            ۵۸

۵- گزينش سرداران            ۶۳

۶- ارزيابي و شناخت سرداران           ۶۴

۷- ارزيابي وضعيت دشمن    ۶۴

۹- فرستادن افراد به مأموريت            ۶۵

۱۰- مشورت با ملتحدان       ۶۶

۱۱- درخواست كمك از متحدان          ۶۷

۱۲- حمايت مالي و نظامي    ۶۸

۱۴- اعطاي پناهنگي سياسي  ۷۰

مشورت از نگاه معصومين    ۷۴

۱- مشورت و چشم هدايت     ۷۴

۲- مشورت و تنها پشتيبان انسان         ۷۵

۳- مشورت عاملي براي آرامش انسان   ۷۵

۴- مشورت بهترين راهكار صحيح      ۷۵

۵- مشورت نشانه هوشياري  ۷۶

۶- حزم چيست؟     ۷۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :