ارس فایل » تحقیق اقدامات رضا شاه در توسعه
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 30 حجم فایل (مگابایت) : 0.066 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق اقدامات رضا شاه در توسعه</span>

اقدامات رضا شاه در توسعه     

 

مقدمه :  

 

ايران تاريخي كهن دارد و تقسيماتي كه در تاريخ ايران شده بيشتر بر مبناي شروع و پاياين كار سلسله هاي سلاطين بوده واز فتوحات  وكشتار و زندگي انها سخن رفته است. ولي با ظهور اسلام اين تاريخ به دو دوره تقسيم مي شود كه به دوره قبل از اسلام و دوره بعداز اسلام تقسيم مي شود.كه دوره قبل از اسلام دوره باستان نيز ناميده ميشود و دوره بعد از اسلام به دوره اسلامي ناميده مي شود .  ولي دوره ديگري از تاريخ كشورمان وجود دارد كه به ان دوره معاصر ميگويند و در اين تحقيق  از اين دوره بحث ميشود. اين دوره از زمان قاجارها تا پهلوي دوم را در برميگيرد. غاز حكومتي نوين با يك نظم نوين و مدرن ار دوره رضاشاه پهلوي شروع به كار كرد .اين دوران تاريخي كه تحولات سياسي اجتماعي زيادي را به دنبال داشت به عنوان يكي از مهمتر ين دوران حكومتي ايران شناخته شده است. با روي كار امدن دولت نوگراي رضاشاه نوسازي از ديدگاه وي اغازشد.البته اين وضيعت منازعاتي را نيز در پي داشت منازعاتي ميان ارزشهاي سنتي و عرفي و ديني و فرايند نوسازي حاصل شد.تاثيرت فكري مشروطيت وحضور طبقه جديد تحصيل كردگان غرب در كنار طبقه حاكم بيش از هر عاملي سبب رويكرد پهلوي اول به مدرن سازي در كشور گرديد. مردمي كه در ان زمان از عقب ماندگي فرهنگي رنج مي بردند. ولي با اغاز اين نظم نوين با آهنگي شتابان به نظم اموزش وپرورش در ايران و اصلاحات زيادي نيز در ديگر بخشهاي جامعه را نيز به وجود اورد. پهلوي اول در خصوص سياست نوسازي خود در برخي جهات گامهاي مثبت برداشته كه آثار ان را در حال حاضر نيز شاهد هستيم .البته فراموش نشود كه در كنار سياستهايش در جهت نوسازي و مدرن سازي سياست هاي غلطي را هم در پيش گرفته بود كه باعث بازماندن او از هدف اصلي اش شد.وي درعرصه نوسازي خدمات زيادي را انجام داد كه به بررسي انها خواهيم پرداخت

 

فصل اول

 

 نوسازي : Modernization 

 

ايجاد تغيراتي در تلقيات فردي و رفتار اجتماعي و سياسي و اقتصادي است. به طور كلي هرجا سخن از تغيرات به ميان آيد و در رفتارهاي فردي و اجتماعي و يا در اقتصاد و سياست جامعه مؤثر باشد ان را نوسازي مي گويند. در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اين واژه به معني رشد تعقل و ناديني گري به كار مي رفت ولي اينك نوسازي غالبا معني رشد اقتصادي را به خود گرفته است. انچه كه به نام مكتب نوسازي معروف است حاصل مباحث و نظرياتي است كه از سوي انديشمندان در مورد دگرگونيهاي جوامع به كار مي رود كه معمولا جوامه غربي نيز نمونه الگوي جوامع نوين بشمار مي روند و مشخصات انها  به نام “نو بودن” در نظر گرفته مي شوند.

نوسازي را از منظر “مايرون” مورد بررسي قرار ميده  “نوسازي را اصطلاحي فرار ميداند كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم معمولا به”

معناي ( رشد ) به (عقل روي كردن ) و ( رهايي از قيد مذهب ) بكار برده مي شد

و فرايندي بود كه آدميان را ياري مي بخشيد تا از قيد و بند رژيم هاي جابر و نيز

خرافه پرستي آزاد گردند. امروزه اين مفهوم با كلمه ديگري در هم آميخته شده

شده است و ان نيز غربي شدن است.

بنابراين  نوسازي را عبارت از فرايند نو شدن و يا طي ان جوامع بشري از حالت سنتي به حالت مدرن در مي ايند.

     

توسعه  :

 

توسعه گاه با رشد به يك معنا بكار برده مي شود ولي اين دو اصطلاح كاملا با يكديگر مترادف نيستند . بلكه كلمه رشد يك مفهوم يك بعدي دارد و منظور از ان ازدياد كمي ثرئت در جامعه است و معمولا با شاخصهايي نظير درامد سرانه اندازه گيري مي شود . اما توسعه علاوه بر ازدياد كمي ثروت در جامعه از تغير كيفي نظام اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ….نيز حكايت ميكند. بنابراين جداي از اينها صاحبنظران براي فرق نهادن بين توسعه و رشد مشخصاتي نظير كاهش فقر و نابرابري را نيز

در مفهوم توسعه گنجاندند و توسعه به معناي ( بهبود زندگي اجتماعي ) در نظر گرفته شده است. “مايكل تودارو” توسعه را به اين صورت معرفي مي كند:

“او توسعه را پديده اي صرفا اقتصادي نميداند و معتقد است توسعه بايد به”

عنوان جريان چند بعدي كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جمعيت گيري

مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است را مورد توجه قرار داد و

توسعه علاوه بر بهبود وضع در امدها و توليد آشكارا متضمن تغييرات

بنيادي در ساختمان نهادي – اجتماعي و اداري است و اگر چه معمولا بر

حسب يك  چارچوب ملي تعيين مي شود مع الذلك تحقيق وسيع ان مي تواند

موجب  اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود

اين تعريف كه جامعترين تعريف از توسعه بود كه انواع مشخصه هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و حتي روانشناختي نيز در ان گنجانده شده بود. همه اين تعريف راهنماي برنامه هاي توسعه از سوي برخي كشورها و حتي سازمان ملل بود كه ارائه شده است. اين تعاريفي كه در مورد توسعه وجود دارد اكثرا در لزوم فراهم اوردن زمينه هاي ذكر شده در زير اشتراك نظر دارند :

–  افزايش توليدات اقتصادي همراه با افزايش پس انداز انباشت سرمايه

–  كشف و توسعه منابع طبيعي جديد و پرورش مهارت هاي انساني براي استفاده از اين منابع

–  افزايش تحرك جغرافيايي و اجتماعي و رواني

–  بالا بردن سطح كارايي دولت در جلب مشاركت مردم براي وصول به هدفهاي ملي

 

منابع و مآخذ

 

۱- آزادار مكي/ تقي . انديشه نوسازي در ايران : دانشگاه تهران  ۱۳۷۹٫

۲- آهنگران / محمد رسول . اصلاحات اقتصادي رضاخان و تاثير عوامل خارجي . تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۳- احتشام عليايي / علي محمد . ايران و رضاشاه كبير . تهران : دانشگاه تهران.

۴- استفاني / كرويئن . ارتش و تشكيل حكومت پهلوي در ايران . ترجمه غلام رضا بابايي . تهران : خجسته ۱۳۷۷

۵-استفاني / كرويئن . رضا شاه و شكل گيري ايران نوين و دولت و جامعه در دوران رضا شاه . مترجم : مرتضي ثابت فر۱۳۸۳٫

۶- امين / سيد حسن . كارنامه غني تحولات عصر پهلوي . تهران : دايرة المعارف ايران شناسي. ۱۳۸۱٫

۷- اميني / عليرضا  و  ابوالحسن شيرازي / حبيب الله . تحولات سياسي اجتماعي ايران ازقاجاريه تا رضاشاه . تهران:قومس ۱۳۸۳٫

۸- اميني / عليرضا .تحولات سياسي و اجتماعي در دوران پهلوي . تهران : صداي معاصر ۱۳۸۱٫

۹- پيرنظر / هوشنگ . هرچه كاشتيم درو كرديم ( خاطراتي از كارگزاران رژيم گذشته و روند نوسازي‌). تهران۱۳۸۴٫

۱۰- خليلي خو / محمد رضا . توسعه و نوسازي در دوره رضاشاه . تهران :دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۷۳ .

۱۱- صادقي / فاطمه . جنسيت و ناسيوناليسم وتجدد در ايران (پهلوي اول ) . تهران:قصيده سرا۱۳۸۴٫

۱۲-صفائي / ابراهيم . رضاشاه كبير و تحولات فرهنگي. تهران: وزارت فرهنگ.

۱۳- طبري / احسان .يك تحليل عمومي جامعه ايران در دوره رضا شاه . تهران : وزارت فرهنگ.

۱۴- مكي / حسين .تاريخ بيست ساله ايران . تهران : مرواريد۱۳۶۳٫

۱۵- نفيسي / سعيد . تاريخ شهرياري شاهنشاه رضاشاه پهلوي . تهران :شوراي مركز جشنها .۱۳۴۴٫

۱۶- نيازمند / رضا . رضا شاه از تولد تا سلطنت . تهران : جامعه ايرانيان .۱۳۸۱٫

۱۷- نوبخت / حبيب الله . شاهنشاه پهلوي .تهران :مطبعه مجلس.

۱۸- ساعي / احمد .مسائل سياسي – اقتصادي جهان سوم .تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ۱۳۷۷٫

 

  فهرست مطالب              

 

مقدمه   ..۴

فصل اول :  تعاريف اصطلاحات و مفاهيم

–  نوسازي و نظريات نوسازي    ..۵

– توسعه   .۶

– اصلاح  .۷

– تجدد ومدرنيسم   .۷

– جامعه شبه غربي و مدرن رضاشاهي   .۷

– گفتمان مدرنيسم پهلوي اول   .۸

فصل دوم : آموزش به سبك جديد

– نظام نوين تعليم و تربيت  ..۹

–  توسعه مدارس ابتدايي و متوسطه و مدارس عالي  .۱۰

– آموزش بزرگسالان و زنان  .۱۲

– دانشگاه تهران  .۱۳

فصل سوم : دولت نوين و ارتش مدرن

– دانشكده افسري  .۱۵

– قانون نظام اجباري  ..۱۶

– ايجاد ارتش متحد الشكل  ..۱۷

فصل چهارم : خدمات عمومي رضاشاه

– راه شوسه و راه آهن  .۱۸

– تاسيس راديو تهران   ..۲۰

– تاسيس بانك ملي ايران   ..۲۰

– بهداشت و درمان   ..۲۱

– اصلاحات اداري   .۲۱

فصل پنجم : تحول اقتصادي و صنعتي

– صنايع غذايي  .۲۳

– صنايع نساجي  ..۲۴

– صنايع شيمياي و فلزي و غير فلزي  .۲۴

– صنعت نفت  ..۲۵

– صنعت كشاورزي  .۲۶

فصل ششم : تحولات اجتماعي و فرهنگي وسياس

– رضاشاه و روحانيت  .۲۷

– سياست رضاشاه درباره عشاير  ..۲۸

– زنان وتحولات جامعه  ..۲۸

نتيجه گيري  .۳۰

منابع و ماخذ .۳۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :