ارس فایل » فرهنگ كار تحقیق بررسي تمايل فرهنگ كار | دانلود رایگان پایان نامه پروژه
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 36 حجم فایل (مگابایت) : 01044. فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">فرهنگ كار تحقیق بررسي تمايل فرهنگ كار | دانلود رایگان پایان نامه پروژه</span>

فرهنگ كار تحقیق بررسي تمايل فرهنگ كار

 

بررسي تمايل فرهنگ كار

 

چكيده :

 

فرهنگ در ميان صاحب‌نظران همواره به عنوان بزرگترين پيش‌نياز نيل به توسعه همه جانبه مطرح بوده است. فرهنگ توسعه محور، همواره توده‌های مختلف اجتماعی را به سوی دستيابی به آرمانی بزرگ كه همان توسعه همه جانبه كشور است راهنمايی و هدايت می‌كند. عدم وجود فرهنگ قوی كار در كشور ما موجب شده است تا كم‌ كاری در ميان مردم به نوعی عادت تبديل شود و افراد در بسياری از موارد به شغلی كه پيشه كرده‌اند بها ندهند و اصول مسلم آن كار را رعايت نكنند. لذا وضعيت فرهنگ كار در كشور ما برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب نيست و از اين رو بايستی متحول گردد. در مقايسه با مفاهيمی هم‌چون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظاير آن، مفهوم فرهنگ كار كمتر تعريف شده است. اين در حالی است كه در جهان پيشرفته صنعتی با وقوف بيشتر به نقش استراتژيك نيروی انسانی و نگرش‌های آن به كار و توليد، مفهوم فرهنگ كار از اهميت فزاينده‌ای برخوردار شده است. از اين رو چنانچه در برنامه‌های توسعه بر مقوله كار و فرهنگ آن بی‌توجه باشيم در واقع به يك ركن عمده در مقوله رشد جامعه بی‌اعتنا مانده‌ايم. كار كردن و فرهنگ كار بايستی نهادينه شود تا از اين طريق بتوان بنيادهای فرهنگ كار را بنا نهاد و در جهت تقويت آن گام برداشت. كار نقش كليدی در توازن بخشيدن به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. می‌توان گفت تمام پيامدهای ديگر زندگی بشر به كار بستگی دارد. و دوام يك سيستم اجتماعی و يك تمدن براساس قدرت آن در حفظ و هدايت تمايل به كار در جهت هدف‌های مطلوب قرار دارد. هدف از اين پژوهش بررسی فرهنگ كار و ارائه راه‌كارهايی برای ارتقای آن است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

مفهوم فرهنگ       ۲

مفهوم كار            ۲

مفهوم فرهنگ كار  ۳

جايگاه فرهنگ كار در اسلام  ۴

آثار فرهنگ كار     ۵

آثار فرهنگ كار     ۶

فرهنگ كار و مشكلات اجتماعی         ۸

فرهنگ كار و كيفيت زندگی كاری       ۸

راه‌كارهايی جهت ارتقاء فرهنگ كار     ۹

بخش اول توصيف مشخصات            ۱۰

بخش دوم : توصیف داده ها بر اساس هر يك از سؤالات     ۱۴

نتيجه‌گيري           ۳۵

فهرست جداول

عنوان     صفحه

جدول شماره ۱ – توصیف پاسخگویان بر اساس جنس        ۱۰

جدول شماره ۲ – توصیف پاسخگویان بر اساس سن          ۱۱

جدول شماره ۳ – توصیف پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی        ۱۲

جدول شماره ۴ – توصیف پاسخگویان بر اساس تاهل        ۱۳

جدول شماره ۵ –  توصیف سؤال اول  ۱۴

جدول شماره ۶ –  توصیف سؤال دوم  ۱۵

جدول شماره ۷ –  توصیف سؤال سوم  ۱۶

جدول شماره ۸ –  توصیف سؤال چهارم           ۱۷

جدول شماره ۹ –  توصیف سؤال پنجم ۱۸

جدول شماره ۱۰ – توصیف سوال ششم            ۱۹

جدول شماره ۱۱ – توصیف سوال هفتم ۲۰

جدول شماره ۱۲- توصیف سوال هشتم ۲۱

جدول شماره ۱۳ – توصیف سوال نهم  ۲۲

جدول شماره ۱۴ – توصیف سوال دهم ۲۳

جدول شماره ۱۵ – توصیف سوال یازدهم          ۲۴

جدول شماره ۱۶- سوال شماره دوازدهم ۲۵

جدول شماره ۱۷ – توصیف سوال سیزدهم         ۲۶

جدول شماره ۱۸ – توصیف سوال چهاردهم       ۲۷

جدول شماره ۱۹ – توصیف سوال پانزدهم         ۲۸

جدول شماره ۲۰ – توصیف سوال شانزدهم        ۲۹

جدول شماره ۲۱ – توصیف سوال هفدهم           ۳۰

جدول شماره ۲۲ – توصیف سوال هجدهم          ۳۱

جدول شماره ۲۳ – توصیف سوال نوزدهم         ۳۲

جدول شماره ۲۴ – توصیف سوال بیستم           ۳۳

جدول شماره ۲۵ – توصیف سوال بیست و یکم   ۳۴

فهرست نمودارها

عنوان     صفحه

نمودار هیستوگرام جنسيت پاسخگويان  ۱۰

نمودار هیستوگرام سن پاسخگويان       ۱۱

نمودار هیستوگرام مدرک تحصیلی پاسخگویان    ۱۲

نمودار هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان      ۱۳

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱   ۱۴

نمودار هیستوگرام  سؤال ۲   ۱۵

نمودار هیستوگرام  سؤال ۳   ۱۶

نمودار هیستوگرام  سؤال ۴   ۱۷

نمودار هیستوگرام  سؤال ۵   ۱۸

نمودار هیستوگرام  سؤال ۶   ۱۹

نمودار هیستوگرام  سؤال ۷   ۲۰

نمودار هیستوگرام  سؤال ۸   ۲۱

نمودار هیستوگرام  سؤال ۹   ۲۲

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۰ ۲۳

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۱ ۲۴

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۲ ۲۵

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۳ ۲۶

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۴ ۲۷

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۵ ۲۸

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۶ ۲۹

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۷ ۳۰

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۸ ۳۱

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۹ ۳۲

نمودار هیستوگرام  سؤال ۲۰ ۳۳

نمودار هیستوگرام  سؤال ۲۱ ۳۴

فرهنگ كار تحقیق بررسي تمايل فرهنگ كار

 

بررسي تمايل فرهنگ كار

 

چكيده :

 

فرهنگ در ميان صاحب‌نظران همواره به عنوان بزرگترين پيش‌نياز نيل به توسعه همه جانبه مطرح بوده است. فرهنگ توسعه محور، همواره توده‌های مختلف اجتماعی را به سوی دستيابی به آرمانی بزرگ كه همان توسعه همه جانبه كشور است راهنمايی و هدايت می‌كند. عدم وجود فرهنگ قوی كار در كشور ما موجب شده است تا كم‌ كاری در ميان مردم به نوعی عادت تبديل شود و افراد در بسياری از موارد به شغلی كه پيشه كرده‌اند بها ندهند و اصول مسلم آن كار را رعايت نكنند. لذا وضعيت فرهنگ كار در كشور ما برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب نيست و از اين رو بايستی متحول گردد. در مقايسه با مفاهيمی هم‌چون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظاير آن، مفهوم فرهنگ كار كمتر تعريف شده است. اين در حالی است كه در جهان پيشرفته صنعتی با وقوف بيشتر به نقش استراتژيك نيروی انسانی و نگرش‌های آن به كار و توليد، مفهوم فرهنگ كار از اهميت فزاينده‌ای برخوردار شده است. از اين رو چنانچه در برنامه‌های توسعه بر مقوله كار و فرهنگ آن بی‌توجه باشيم در واقع به يك ركن عمده در مقوله رشد جامعه بی‌اعتنا مانده‌ايم. كار كردن و فرهنگ كار بايستی نهادينه شود تا از اين طريق بتوان بنيادهای فرهنگ كار را بنا نهاد و در جهت تقويت آن گام برداشت. كار نقش كليدی در توازن بخشيدن به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. می‌توان گفت تمام پيامدهای ديگر زندگی بشر به كار بستگی دارد. و دوام يك سيستم اجتماعی و يك تمدن براساس قدرت آن در حفظ و هدايت تمايل به كار در جهت هدف‌های مطلوب قرار دارد. هدف از اين پژوهش بررسی فرهنگ كار و ارائه راه‌كارهايی برای ارتقای آن است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

مفهوم فرهنگ       ۲

مفهوم كار            ۲

مفهوم فرهنگ كار  ۳

جايگاه فرهنگ كار در اسلام  ۴

آثار فرهنگ كار     ۵

آثار فرهنگ كار     ۶

فرهنگ كار و مشكلات اجتماعی         ۸

فرهنگ كار و كيفيت زندگی كاری       ۸

راه‌كارهايی جهت ارتقاء فرهنگ كار     ۹

بخش اول توصيف مشخصات            ۱۰

بخش دوم : توصیف داده ها بر اساس هر يك از سؤالات     ۱۴

نتيجه‌گيري           ۳۵

فهرست جداول

عنوان     صفحه

جدول شماره ۱ – توصیف پاسخگویان بر اساس جنس        ۱۰

جدول شماره ۲ – توصیف پاسخگویان بر اساس سن          ۱۱

جدول شماره ۳ – توصیف پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی        ۱۲

جدول شماره ۴ – توصیف پاسخگویان بر اساس تاهل        ۱۳

جدول شماره ۵ –  توصیف سؤال اول  ۱۴

جدول شماره ۶ –  توصیف سؤال دوم  ۱۵

جدول شماره ۷ –  توصیف سؤال سوم  ۱۶

جدول شماره ۸ –  توصیف سؤال چهارم           ۱۷

جدول شماره ۹ –  توصیف سؤال پنجم ۱۸

جدول شماره ۱۰ – توصیف سوال ششم            ۱۹

جدول شماره ۱۱ – توصیف سوال هفتم ۲۰

جدول شماره ۱۲- توصیف سوال هشتم ۲۱

جدول شماره ۱۳ – توصیف سوال نهم  ۲۲

جدول شماره ۱۴ – توصیف سوال دهم ۲۳

جدول شماره ۱۵ – توصیف سوال یازدهم          ۲۴

جدول شماره ۱۶- سوال شماره دوازدهم ۲۵

جدول شماره ۱۷ – توصیف سوال سیزدهم         ۲۶

جدول شماره ۱۸ – توصیف سوال چهاردهم       ۲۷

جدول شماره ۱۹ – توصیف سوال پانزدهم         ۲۸

جدول شماره ۲۰ – توصیف سوال شانزدهم        ۲۹

جدول شماره ۲۱ – توصیف سوال هفدهم           ۳۰

جدول شماره ۲۲ – توصیف سوال هجدهم          ۳۱

جدول شماره ۲۳ – توصیف سوال نوزدهم         ۳۲

جدول شماره ۲۴ – توصیف سوال بیستم           ۳۳

جدول شماره ۲۵ – توصیف سوال بیست و یکم   ۳۴

فهرست نمودارها

عنوان     صفحه

نمودار هیستوگرام جنسيت پاسخگويان  ۱۰

نمودار هیستوگرام سن پاسخگويان       ۱۱

نمودار هیستوگرام مدرک تحصیلی پاسخگویان    ۱۲

نمودار هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان      ۱۳

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱   ۱۴

نمودار هیستوگرام  سؤال ۲   ۱۵

نمودار هیستوگرام  سؤال ۳   ۱۶

نمودار هیستوگرام  سؤال ۴   ۱۷

نمودار هیستوگرام  سؤال ۵   ۱۸

نمودار هیستوگرام  سؤال ۶   ۱۹

نمودار هیستوگرام  سؤال ۷   ۲۰

نمودار هیستوگرام  سؤال ۸   ۲۱

نمودار هیستوگرام  سؤال ۹   ۲۲

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۰ ۲۳

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۱ ۲۴

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۲ ۲۵

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۳ ۲۶

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۴ ۲۷

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۵ ۲۸

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۶ ۲۹

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۷ ۳۰

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۸ ۳۱

نمودار هیستوگرام  سؤال ۱۹ ۳۲

نمودار هیستوگرام  سؤال ۲۰ ۳۳

نمودار هیستوگرام  سؤال ۲۱ ۳۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :