ارس فایل » یادگیری تحقیق یادگیری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 22 حجم فایل (مگابایت) : 0.033 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">یادگیری تحقیق یادگیری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

یادگیری تحقیق یادگیری

 

یادگیری

 

مقدمه:

 

بطور كلي نظريه‌اي يادگيري به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

نظريه شرطي

نظريه‌هاي شناختي

الف: نظريه شرطي: (رفتارگرايانه) در اين نگرش يادگيري عبارت است از ايجاد و تقويت رابطه بين محرك و پاسخ در سيستم عصبي ـ رواني انسان.

ب: نظريه شناختي: يادگيري ناشي از شناخت ادراك و بصيرت است از ديدگاه شناختي يادگيري جديد با ساختهاي قبلي او تلفيق مي‌شود يادگيري براي انسان يك فرايند دائمي است انسان دائماً محيط را جستجو مي‌كند و روابط‌ علتي ـ معلولي بين پديده‌ها را كشف كرده و مي‌شناسد.

تفاوت بين ايندو نظريه: ۱- ميانجيهاي پيراموني در مقابل ميانجيهاي مركزي، در نظريه‌هاي شرطي پاسخ بصورت حركت واكنش محيطي عضلاني و مانند آن است ولي در نظريه شناختي فرآيندهاي مركزي نظري، از قبيل خاطره‌ها، انتظارات و… عامل ايجاد در رفتار هدف جويانه است. در نظريه شناختي يادگيري نتيجه كسب ساختمانهاي شناختي است ولي در شرطي نتيجه عادت است.۱))

نظريه فراشناخت در يادگيري:

فراشناخت به معني شناسايي دانش انسان نسبت به فرآيندها و توليدات شناختي خود بكار رفته است. سه مولفه دانش‌بياني (دانشي كه با مقايق و اطلاعات سر و كار دارد) دانش رويدادي (دانشي است مشتمل بر عمليات و فعاليتهايي كه براي انجام كار يا وظيفه انجام مي‌گيرد) و دانش بافتي و زمينه‌هاي (دانشي كه مربوط به دانستن چرايي‌ها در يك بافت و زمينه است) جزء ابعاد اساسي فرا شناخت تلقي مي‌شود اين دانش فراگيرنده مجموعه‌اي از فرآيندهاي شناختي و نظارتي است كه موجب افزايش كارايي، انعطاف حافظه و يادگيري هدفمندانه است.

ـ فراشناخت يعني شناخت نسبت به چگونگي تفكر و استفاده از راهبردهاي ذهني مناسب براي بهينه سازي يادگيري و كارايي حافظه است.تجربه و آموزش در تكوين آن نقش دارند.سه عنصر : برنامه‌ريزي، بازنگري، تجديد نظر و يا از نظر ديگر، با دانش كنترل خود، كنترل فرايند در اين روش يادگيري مورد تاكيد قرار گرفته اند. (۱)

 

منابع و مآخذ

 

دکتر محمد احدیان، محرم آقازاده؛ راهنایی روشهای نوین تدریس برای

آموزش و کارآموزی: فصلهای ۱۰-۸- ۵ . چاپ سوم، انتارات پیوند نو.

Cannon R, Newble D, .  ترجمه جاويد بامداد، فنون تدريس: فصلهای ۷-۶-۴  . راهنمای مدرسين پزشکی. جلد سوم

محرم آقازاده- دکتر محمد احدیان، راهنمای عملی برنامه ریزی درسی: فصلهای ۴-۳-۲٫  انتشارات پیوند نو

 

فهرست 

 

مقدمه..    صفحه۲

نظريه فراشناخت در يادگيري:.    صفحه  ۳

عوامل موثر در يادگيري.    صفحه  ۳

اهداف آموزشي.    صفحه ۴

مراحل تهيه طرح درس:.    صفحه ۸

روشهاي تدريس: .    صفحه  ۱۱

منابع و مآخذ..    صفحه ۲۲

یادگیری تحقیق یادگیری

 

یادگیری

 

مقدمه:

 

بطور كلي نظريه‌اي يادگيري به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

نظريه شرطي

نظريه‌هاي شناختي

الف: نظريه شرطي: (رفتارگرايانه) در اين نگرش يادگيري عبارت است از ايجاد و تقويت رابطه بين محرك و پاسخ در سيستم عصبي ـ رواني انسان.

ب: نظريه شناختي: يادگيري ناشي از شناخت ادراك و بصيرت است از ديدگاه شناختي يادگيري جديد با ساختهاي قبلي او تلفيق مي‌شود يادگيري براي انسان يك فرايند دائمي است انسان دائماً محيط را جستجو مي‌كند و روابط‌ علتي ـ معلولي بين پديده‌ها را كشف كرده و مي‌شناسد.

تفاوت بين ايندو نظريه: ۱- ميانجيهاي پيراموني در مقابل ميانجيهاي مركزي، در نظريه‌هاي شرطي پاسخ بصورت حركت واكنش محيطي عضلاني و مانند آن است ولي در نظريه شناختي فرآيندهاي مركزي نظري، از قبيل خاطره‌ها، انتظارات و… عامل ايجاد در رفتار هدف جويانه است. در نظريه شناختي يادگيري نتيجه كسب ساختمانهاي شناختي است ولي در شرطي نتيجه عادت است.۱))

نظريه فراشناخت در يادگيري:

فراشناخت به معني شناسايي دانش انسان نسبت به فرآيندها و توليدات شناختي خود بكار رفته است. سه مولفه دانش‌بياني (دانشي كه با مقايق و اطلاعات سر و كار دارد) دانش رويدادي (دانشي است مشتمل بر عمليات و فعاليتهايي كه براي انجام كار يا وظيفه انجام مي‌گيرد) و دانش بافتي و زمينه‌هاي (دانشي كه مربوط به دانستن چرايي‌ها در يك بافت و زمينه است) جزء ابعاد اساسي فرا شناخت تلقي مي‌شود اين دانش فراگيرنده مجموعه‌اي از فرآيندهاي شناختي و نظارتي است كه موجب افزايش كارايي، انعطاف حافظه و يادگيري هدفمندانه است.

ـ فراشناخت يعني شناخت نسبت به چگونگي تفكر و استفاده از راهبردهاي ذهني مناسب براي بهينه سازي يادگيري و كارايي حافظه است.تجربه و آموزش در تكوين آن نقش دارند.سه عنصر : برنامه‌ريزي، بازنگري، تجديد نظر و يا از نظر ديگر، با دانش كنترل خود، كنترل فرايند در اين روش يادگيري مورد تاكيد قرار گرفته اند. (۱)

 

منابع و مآخذ

 

دکتر محمد احدیان، محرم آقازاده؛ راهنایی روشهای نوین تدریس برای

آموزش و کارآموزی: فصلهای ۱۰-۸- ۵ . چاپ سوم، انتارات پیوند نو.

Cannon R, Newble D, .  ترجمه جاويد بامداد، فنون تدريس: فصلهای ۷-۶-۴  . راهنمای مدرسين پزشکی. جلد سوم

محرم آقازاده- دکتر محمد احدیان، راهنمای عملی برنامه ریزی درسی: فصلهای ۴-۳-۲٫  انتشارات پیوند نو

 

فهرست 

 

مقدمه..    صفحه۲

نظريه فراشناخت در يادگيري:.    صفحه  ۳

عوامل موثر در يادگيري.    صفحه  ۳

اهداف آموزشي.    صفحه ۴

مراحل تهيه طرح درس:.    صفحه ۸

روشهاي تدريس: .    صفحه  ۱۱

منابع و مآخذ..    صفحه ۲۲

یادگیری تحقیق یادگیری

 

یادگیری

 

مقدمه:

 

بطور كلي نظريه‌اي يادگيري به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

نظريه شرطي

نظريه‌هاي شناختي

الف: نظريه شرطي: (رفتارگرايانه) در اين نگرش يادگيري عبارت است از ايجاد و تقويت رابطه بين محرك و پاسخ در سيستم عصبي ـ رواني انسان.

ب: نظريه شناختي: يادگيري ناشي از شناخت ادراك و بصيرت است از ديدگاه شناختي يادگيري جديد با ساختهاي قبلي او تلفيق مي‌شود يادگيري براي انسان يك فرايند دائمي است انسان دائماً محيط را جستجو مي‌كند و روابط‌ علتي ـ معلولي بين پديده‌ها را كشف كرده و مي‌شناسد.

تفاوت بين ايندو نظريه: ۱- ميانجيهاي پيراموني در مقابل ميانجيهاي مركزي، در نظريه‌هاي شرطي پاسخ بصورت حركت واكنش محيطي عضلاني و مانند آن است ولي در نظريه شناختي فرآيندهاي مركزي نظري، از قبيل خاطره‌ها، انتظارات و… عامل ايجاد در رفتار هدف جويانه است. در نظريه شناختي يادگيري نتيجه كسب ساختمانهاي شناختي است ولي در شرطي نتيجه عادت است.۱))

نظريه فراشناخت در يادگيري:

فراشناخت به معني شناسايي دانش انسان نسبت به فرآيندها و توليدات شناختي خود بكار رفته است. سه مولفه دانش‌بياني (دانشي كه با مقايق و اطلاعات سر و كار دارد) دانش رويدادي (دانشي است مشتمل بر عمليات و فعاليتهايي كه براي انجام كار يا وظيفه انجام مي‌گيرد) و دانش بافتي و زمينه‌هاي (دانشي كه مربوط به دانستن چرايي‌ها در يك بافت و زمينه است) جزء ابعاد اساسي فرا شناخت تلقي مي‌شود اين دانش فراگيرنده مجموعه‌اي از فرآيندهاي شناختي و نظارتي است كه موجب افزايش كارايي، انعطاف حافظه و يادگيري هدفمندانه است.

ـ فراشناخت يعني شناخت نسبت به چگونگي تفكر و استفاده از راهبردهاي ذهني مناسب براي بهينه سازي يادگيري و كارايي حافظه است.تجربه و آموزش در تكوين آن نقش دارند.سه عنصر : برنامه‌ريزي، بازنگري، تجديد نظر و يا از نظر ديگر، با دانش كنترل خود، كنترل فرايند در اين روش يادگيري مورد تاكيد قرار گرفته اند. (۱)

 

منابع و مآخذ

 

دکتر محمد احدیان، محرم آقازاده؛ راهنایی روشهای نوین تدریس برای

آموزش و کارآموزی: فصلهای ۱۰-۸- ۵ . چاپ سوم، انتارات پیوند نو.

Cannon R, Newble D, .  ترجمه جاويد بامداد، فنون تدريس: فصلهای ۷-۶-۴  . راهنمای مدرسين پزشکی. جلد سوم

محرم آقازاده- دکتر محمد احدیان، راهنمای عملی برنامه ریزی درسی: فصلهای ۴-۳-۲٫  انتشارات پیوند نو

 

فهرست 

 

مقدمه..    صفحه۲

نظريه فراشناخت در يادگيري:.    صفحه  ۳

عوامل موثر در يادگيري.    صفحه  ۳

اهداف آموزشي.    صفحه ۴

مراحل تهيه طرح درس:.    صفحه ۸

روشهاي تدريس: .    صفحه  ۱۱

منابع و مآخذ..    صفحه ۲۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :