ارس فایل » تحلیل کتب علوم اجتماعی میزان تاثیر پذیری از متفکرین و جامعه شناسان
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 61 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحلیل کتب علوم اجتماعی میزان تاثیر پذیری از متفکرین و جامعه شناسان</span>

تحلیل کتب علوم اجتماعی میزان تاثیر پذیری از متفکرین و جامعه شناسان

 

تحقیق تحلیل کتب علوم اجتماعی میزان تاثیر پذیری از متفکرین و جامعه شناسان 

 

آموزش وپرورش میتواندگام موثری درجهت کمک به زندگی شهری وآشنایی شهروندان باکلیه و وظایف وحقوق شهروندی دربرداشته باشددرحال حاضردرکشورهای درحال توسعه،مشارکت درمسائل اجتماعی موضوعی نیست که فقط درحدبحث متوقف شودبلکه تمام این مسائل به عنوان یک ضرورت شناخته شده است اما نکته قابل تامل درکشورهای اسلامی این است که ایاکسانی که شهروندهستند وعضوگروه سیاسی مشخص به نام کشورهستندکه دارای حقوق مدنی،سیاسی،اجتماعی است ووظایف خاصی رادارندحقوق اسلامی نیزبرای آنهاتعریف شده است وآیاوظایفی اسلامی به عنوان یک شهرونداسلامی دارندحقوق شهروندی که گیدنز برای شهروندشرح میدهد«حقوق شهروندی رامیتوان شامل سه بخش حقوق مدنی،سیاسی،اجتماعی بدانیم که این سه سازنده هویت کامل شهروندی حقوق مدنی شامل حق انتخاب محل سکونت،آزادی بیان،حق انتخاب موقعیت خودونظایران است حقوق سیاسی برمبنای حقوق اساسی شامل حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن می باشد.وحقوق اجتماعی شامل بهره مندی ازحداقل امکانات رفاهی،تامین اجتماعی، حق داشتن شغل مناسب ومسکن می باشد».

جان لاک چون فبلسوف اصلی لیبرالیسم سیاسی است در اولین تعریف از سکولاریزاسیون حدود و اختیارات کلیسا و دولت را تعیین میکندو حقوق و اختیارات آنها را از یکدیگر متمایز میکند او میگوید قلمرو دولت شامل امور مربوط به مالکیت و زندگی در بعد دنیوی و مادی و قلمرو کلیسا در امور معنوی درونی و دینی است دولت نباید در امور مربوط به اعتقادات دینی افراد دخالت کند. جان لاک در رساله ای مسیحی کردن اجباری را در هر کجا محکوم می کند .در دوران انقلاب فرانسه سکولاریزاسیون عملی میشود و در جهت تقسیم عادلانه ثروت ،مبارزه با کلیسا که صاحب دسترنج مردم زحمت کش شده است ،کشانده میشود .در این زمان اقدام سکولاریزاسیونی یک افدام سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی در جهت تغییر روابط اجتماعی کهنه و گذار به مناسبات جدید سرمایه داری است این اقدام در انقلاب فرانسه فراتر از یک کنش نمادین اجتماعی است و نشانگر یک پروژه اجتماعی برای تغییر بنیادین جامعه کهن بر مبنای ایده های حقوق بشر و شهروندی است و سکولاریسم به معنای رهایی از همه سلطه های دینی و کلیسایی زمانهای قبل می شود .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۱

مقدمه :   ۱

اهمیت و ضرورت تحقیق :   ۳

اهداف تحقیق :      ۳

اهداف جزیی :       ۴

فرضیات تحقیق:    ۴

مفاهیم تحقیق :       ۵

روش تحقیق :       ۵

تعریف عملی  واژه ها و مفاهیم :         ۶

فصل دوم ۸

چارچوب نظری تحقیق:       ۹

زمان ها و  زمینه سکو لاریزاسیون در غرب      ۱۳

الف)زمینه یونانی در نزد فلاسفه یونانی :          ۱۳

ب)زمینه مسیحی و آغازین سکولاریسم:            ۱۳

ج) زمینه آگوستینی  (شهر خدا و شهر انسان ):    ۱۴

د)زمینه کلیسایی (کشیش ها و لائیک ها)           ۱۴

ر)زمینه ماکیاولی (اندیشه سیاسی)       ۱۵

ز)زمینه جان لاک   ۱۵

ژ)زمینه پرو تستاتیزم :        ۱۵

س) زمینه و ستپالی (وست فالی):        ۱۶

ش)زمینه ی انقلاب فرانسه :  ۱۶

ص) زمینه هگلی : ۱۷

و ) زمینه مارکسی :            ۱۷

ی  ) زمینه و بری :            ۱۷

سکولاریزاسیون دانش         ۱۹

سکولاریزاسیون سیاست :     ۱۹

آزادی وجدان        ۲۰

لیبرالیسم  ۲۰

فصل سوم            ۲۸

روش تحقيق         ۲۹

جامعه آماري :       ۳۲

روش اندازه گيري :            ۳۶

وسيله اندازه گيري :            ۳۷

جدول مادر           ۳۸

روش تجزيه و تحليل :         ۴۰

فصل چهارم          ۴۱

جداول و يافته هاي پژوهشي  ۴۱

فصل پنجم            ۵۷

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :