ارس فایل » پایان نامه بررسی رابطه بين خود پنداری مديران با سلامت روانی آنان در دبستانهای ناحيه 1 تبريز
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 64 حجم فایل (مگابایت) : 0.180 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی رابطه بين خود پنداری مديران با سلامت روانی آنان در دبستانهای ناحيه ۱ تبريز</span>

بررسی رابطه بين خود پنداری مديران با سلامت روانی آنان در دبستانهای ناحيه ۱ تبريز

 

چكيده

 

اين تحقيق با عنوان بررسي رابطه خود پنداره با سلامت رواني بين مديران مدارس ناحيه يك تبريز انجام شد از انجايي كه تكيه بر شناخت استعداد هاي فردي و توانايي ها و همچنين سلامتي رواني براي تبيين مديران آموزشي ار اهميت ويژه اي  برخوردار است ، برآن شديم تا به بررسي رابطه خود پنداره با سلامت رواني بپردازيم۰ جامعه آماري اين تحقيق عبارت بودند از ۹۱نفر كه از اين تعداد ۳۸ نفر مرد و ۵۲نفر مدير زن، ۶۸نفر از مديران زن ومرد ناحيه يك آموزش و پرورش تبريز بعنوان نمونه انتخاب گرديدند و ابزار تحقيق عبارت بودند از پرسشنامه خود پنداره بك و پرسشنامه SCL-90-R0

جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي آماري توصيفي وآمار استنباطي و ضريب همبستگي گشتاوردي پيرسون و آزمون  T مستقل استفاده گرديد ،يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه :

  1. بين خود پنداره و پنج بعد سلامت رواني كه در اين پژوهش سنجيده شد رابطه معناداري وجود ندارد۰

۲٫بين خود پنداره مديران زن و مديران مرد تفاوت معنا داري وجود ندارد۰

۳٫بين ميزان سلامت رواني مديران زن ومرد تفاوت معنا داري وجود ندارد

 

۱ ـ ۱ ـ مقدمه 

 

مفهوم خود ، يك اصل اساسي است كه عنوان تحقيقات بسياري از موضوعات روانشناسي را در بر مي گيرد از زمان ويليام جيمز  خود پنداره جايگاه خاص را در تحقيقات روان شناسي به خود اختصاص داده است ،به طوريكه فرويد  ،اريك فروم  ،كارل راجرز تئ وريهاي مهمي را در اين رابطه ارائه داده اند . به نظر مي رسد كه صاحبان مكاتب مختلف د ربحث ساختاري خود به توافق رسيده اند و افراد رقيب در دنياي روان شناسي ،هم تعريف قطعي و ماهيت قابل سنجش خود پنداره را پذيرفته اند و بر نقش خود پنداره بعنوان تعيين كننده رفتارها  صحه گذارده اند۰ چرا كه خود پنداره فرد از خويش تا اندازه اي تصور اورا راجع به محيطش تعيين مي كند۰

اين دو عامل رفتارهاي فرد را طرح ريزي مي كند ۰(يوسفي،۱۳۷۳ص۲۹)۰فرد درآغاز زندگي ،تصويري از خود ندارد اما با افزايش سن،هوش، ميزان تحصيلات و غيره ابتدا يك تصور قالبي از خود پيدا مي كند و با گذشت زمان اين تصوير قالبي را كنار  مي گذارد و به تصوير واقع بينانه تر دست مي يابد ۰در اين مرحله است كه فرد از ويژ گيهاي خاص خود آگاه است و خود را بدان سان كه هست مي پذيرد و همين ،توانايي تكوين خود پنداره مي باشد۰بطور كلي مي توان گفت كه خود پنداره كليه جنبه هاي عاطفي، اجتماعي ، رواني ، اخلاقي و جمعي را تحت الشعاع  قرار مي دهد و به عنوان وسيله اي نسبتا ثابت براي مشاهده و درك دنياي خارج مورد استفاده قرار مي گيرد۰

يكي از مهمترين سوالاتي كه براي هر انساني مطرح مي شود و او را بر مي انگيزد تا با استعاثت از ديدگاههاي جهان بيني و ايد ئو لوژيكي خود به دنبال پاسخگويي آن باشد اين است كه من كيستم ؟ سوالاتي كه در تمام اعصار و قرون و در تمام سنين از بدو تولد تا لحظه وداع همواره  با آدمي است ۰ شايد بتوان گفت كه بر اساس شواهد اثبات شده براي اجداد غار نشين ما نيز اين سوال به نوعي مطرح بوده است. نوع روابط حاكم بر آنها و تمسك آنها به يك سري نيروهاي ماورايي و زاييده ذهن تعدادي از آنان براي يافتن جايگاه خود در بين ساير موجودات پاسخگويي به اين سوال اساسي را نشان

مي دهد۰ (احمدي،۱۳۷۶ص۱۳)

كارل راجرز براي اين نكته تاكيد دارد كه خود پنداري در شخصيت آدمي نقش دارد۰

آنچه كه ما هستيم و آن گونه كه رفتار مي كنيم ،همگي از برداشتهاي ما ازاين قضايا ناشي مي شود كه ما چه كسي هستيم و چه ارتباطي با افراد واشياي ديگر داريم۰

از طرف ديگر در دنيايي كه موفقيت در رقابتهاي صنعتي ، حكومتي ، و حتي نظامي وابسته به توانمنديهاي مديريتي است، دغدغه سازمانها براي دستيابي به مديران توسعه يافته و اثربخش ،تلاش براي تنازع بقاست۰ اين سازمانها همواره مي كوشند تا مديراني كار ساز را به خدمت در آورند و از آنها  در ادارهامور ومنابع به سوي اهداف تعيين شده بهره جويند(لارنس-اي ،ترجمه،كديور ، جوادي،۱۳۷۳ص۲۰).

داشتن خود پنداره بالا از ويژگيهاي مديران توانمند است چون آن با سلامت روان مرتبط مي باشد۰

مفهوم سلامت روان  يا سلامت روان شناختي  جنبه اي از مفهوم كلي سلامتي جسمي:

رواني و اجتماعي است كه علي رغم تلاش هايي كه از سوي پيشگامان سلامت رواني در جهان

به منظور تامين هر چه بيشتر سلامتي انسانها به عمل آمده است هنوز معيار قاطعي در زمينه تعريف و مصداق كامل سلامتي روان در افراد وجود ندارد (به نقل از ده موردي،۱۳۷۷ص۴۲-۴۳) براساس مباحث نظري كه در مورد سلامتي روان در بالا ذكر چنين مي توان استنباط نمود كه سلامت روان با خود پنداره در ارتباط است زيرا كه سلامتي روان را احساس فرد نسبت به خود و ديگران و محيط اطراف تعريف نموده اند و خود پنداره را تصويرفرد از خودش تعريف نموده اند و خود پنداره را تصوير هر فرد از خودش تعريف نموده اند و رفتار فرد را ناشياز ادراك او نسبت به خودش مي دانند ۰

آگاهي از عوامل كاميابي مديران موفق از جمله نكات بسيار ضروري است بطوريكه اين آگاهي در راستاي توسعه و تعالي سازمانها براي مديران عناصر كليدي هر سازمان هستند كه سلامت روان و آشنايي آنها با  مؤلفه هاي موفقيت ،حياتي به شمار مي آيد ۰ بررسي موضوع خود پند اره و رابطه آن با سلامت رواني مديران مقطع ابتدايي به لحاظ اينكه اين مقطع ،ضمن فراهم آوردن مقدمات ورود دانش آموزان به مقاطع  بالاتر و تحويل انسانهاي فرهيخته و سالم به جامعه ،حائز اهميت زيادي است ۰تحقيق اهداف اين مقطع نيز بهميزان زيادي در گرو توانايي مديران در هدايت اين مجموعه پويا و پيچيده است۰ در اين پژوهش نوع خود پنداري و رابطه آن با سلامت رواني مديران مقطع ابتدايي مورد بررسي قرار مي گيرد۰

 

۱ـ۲ـ بيان مساله

 

خود پنداره يا مفهوم خود در روانشناسي مفهومي است كه صاحب نظران اين رشته براي  آن اهميت زيادي قائل شده و به تبيين اين مفهوم و تاثير آن بر رفتار آدمي پرداخته اند ،از جمله كارل هورناي  ساليوان  ، اريك فروم ، فرويد ، راجرز، مازلو  و وايلي  به اهميت نقش خود پنداره بعنوان عامل تعيين كننده رفتار شخص تاكيد مي ورزند. (ترقي جاه، ۱۳۷۵) .

كارل راجرز معتقد است كه براي درك رفتار فرد، بهترين موضع چارچوب دروني خود است.  يك فرد خودش مركز تجربه است و تصور خود فرد از اينكه به خود چگونه مي نگرد. خود نتيجه تعامل فرد

با محيطش است، وقتي فرد از ديگران بازخورد مثبت مي گيرد ادراك از خود بصورت مثبت تقويت مي شود. از نقطه نظر رفتار سازماني، مديران بايد بدانند كه هر فرد داراي ادراك از خود منحصر

به فرد ي است و به كارگيري شيوه هاي متعدد انگيزش، غني سازي شغل و سبك هاي رهبري،

تاثيرات مختلفي بر روي افراد خواهد داشت. (مقيمي، ۱۳۷۷، ص۲۴۵).

چنانچه خود پنداري افراد مثبت باشد به خود اطمينان دارد، در بيان ايده هايش احساس آزادي مي كند و از اظهار نظر ديگران نمي هراسد، نيازهاي خود شكوفايي و كسب موفقيتش شكوفا مي شود و

به نوعي استقلال در عمل و رفتار خود مي رسد  كه كسب رضايت خاطر و استفاده موثر از نيروهاي بالقوه فرد مي شود ارزيابي درست از توانايي و داشتن نگرش مثبت به خود و توانايي هايمان از

وسايل  عمده موفقيت است.

بنابراين مفهوم خود پنداري تا حدود زيادي توسط ماهيت روابط خود با ديگران شكل گيرد و

مي تواند بر عمل و نوع انتخاب افراد تاثير بگذارد. ادراك خود  مي تواند  براي ادراك فرد از ديگران تاثير داشته باشد و از آن جا كه مديران، پست هاي حياتي يك سازمان و به عبارتي، نبض سازمان را در دست دارند. عدم برخورداري از شخصيت سالم مي تواند در رفتار زير دستان تاثير نا مناسب بگذارد. بايد توجه داشت كه رشد خودپنداره و تحول آن، خاص دوران كودكي نيست و

در بزرگسالي نيز وجود دارد. (مير كمالي، ۱۳۷۸، ص۱۴۹).

 

منابع و ماخذ:

 

احمدي، احمد، (۱۳۶۹)، روانشناسي نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات رودكي.

احمدي، خدابخش، (۱۳۷۶) خود شناسي در روانشناسي، تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي مكيال.

احمدي، علي اصغر، (۱۳۷۱ ) روان شناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي، چاپ دوم. تهران،

انتشارات امير كبير.

ارسطويي ايراني، هايده، (۱۳۷۳ ) پايان نامه كارشناسي ارشد، بررسي خود پنداري با جنسيت و پيشرفت تحصيلي دانشگاه تربيت مدرس.

افراسيابي، مريم، (۱۳۷۶) پايان نامه كارشناسي خود پنداري و رابطه آن با جنسيت دانش آموزان

دختر و پسر دوره متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك.

باقري يزدي، سيد عباس، بوالهري، جعفر شاه محمدي، داوود (۱۳۷۳ ) بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در مناطق روستايي ميبد،يزد، فصلنامه انديشه ورفتار سال اول، شماره يك،ص۴۱-۳۲

پارسا محمد(۱۳۷۴) زمينه روان شناسي، تهران، چاپ دهم، انتشارات بعثت.

پوپ، اليس و همكاران، (۱۳۷۳) افزايش احترام به خود، ترجمه، تجلي، پريسا، تهران

انتشارات رشد.

خدا رحيمي، سيامك، (۱۳۷۴) مفهوم سلامت روان شناختي، چاپ اول تهران، انتشارات جاودان فرد

دلاور، علي، پژمان، مهرداد، (مترجمان ). (۱۳۸۰)، كاربرد آزمونهاي آماري در پژوهش. علوم رفتاري تهران:نشر ارسباران.

سادات محمد علي، (۱۳۶۸) اخلاق اسلامي، چاپ ششم. نشر :سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها.

شاملو، سعيد، (۱۳۸۰) بهداشت رواني، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات رشد.

شرتز، بروس. شي(۱۳۷۳) بررسي و برنامه ريزي زندگي شغلي، ترجمه زندي پور، طيبه، چاپ سوم ، تهران:انتشارات فردوس.

شفيع آبادي، عبدالله و ناصري غلامرضا.(۱۳۷۵)نظريه هاي مشاوره و روان درماني، چاپ پنجم، تهران:مركز نشر دانشگاهي.

شولتس، دوان، (۱۳۶۹) روانشناسي كمال، ترجمه خوشدل،گيتي، چاپ پنجم، تهران:نشر نو.

عباس زادگان، سيد محمد، (۱۳۷۶) مباني اساسي در سازمان دهي ورهبري ،تهران:شركت سهامي انتشار.

علي مرادي، محمد علي، (۱۳۸۲) مجموعه قوانين و مقررات دوره راهنماسيي تحصيلي، چاپ سوم ، تهران:آزمون نوين.

فرهنگي، علي اكبر، (۱۳۷۴) ارتباطات انساني، چاپ دوم، تهران:مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

قريشي، سيد علي اكبر، (۱۳۵۴) قاموس قرآن، جلد چهارم، تهران:دارالكتاب اسلامي تهران.

كافي احمدي، علي رضا (۱۳۷۸) مديريت مدارس. تبريز:انتشارات احراز.

كريس، ال كلينكه، محمد خاني، شهرام، مترجم، (۱۳۸۰) مهارتهاي زندگي، ترجمه، محمد خاني، شهرام، چاپ اول، جلد يك، تهران:انتشارات سپند هنر.

محسني، نيك چهره، (۱۳۷۵) ادراك خود، از كودكي تا بزرگسالي، تهران:انتشارات بعثت.

تقي زاده، مرضيه، (۱۳۷۲) پايان نامه كارشناسي ارشد، بررسي، سلامت رواني، دانشگاه آزاد تبريز وليزاده ،مجيد، (۱۳۸۳) فرزندان خود را دوباره بشناسيم، تبريز: نمايندگي انتشارات انجمن اوليا .

سلحشور، ماندانا، (۱۳۷۹) پرورش اعتماد بنفس در كود كان و نوجوانان، تهران:واژه آرا

 

فهرست

 

فصل اول

۱-۱-      مقدمه .. ۲

۱-۲-      بيان مساله .. ۴

۱-۳-      ضرورت اهميت پژوهش .. ۶

۱-۴-      اهداف تحقيق .. ۱۰

۱-۴-۱- اهداف كلي ..  ۱۰

۱-۴-۲- اهداف جزئي  .. ۱۱

۱-۵- فرضيه تحقيق.. ۱۱

۱-۶- تعريف متغييرها ..۱۲

۱-۶-۱- تعريف مفهومي خود پنداره .۱۲

۱-۶-۲- تعريف عملياتي خود پنداره . ۱۲

۱-۶-۳ – تعريف مفهوم سلامت رواني . ۱۳

۱-۶-۴- تعريف عملياتي سلامت رواني. ۱۴

فصل دوم

۲-۱-  مقدمه .. ۱۶

۲-۲-  تعاريف خود.. ۱۷

۲-۳- خود پنداري .. ۲۰

۲-۴- مولفه هاي خود پنداره .. ۲۲

۲-۵- پرورش خويشتن .. ۲۴

۲-۵-۱- خود جشماني .. ۲۴

۲-۵-۲- تشخيص هويت خود  .. ۲۵

۲-۵-۳- احترام به خود .. ۲۵

۲-۵-۴- گسترش خود .. ۲۵

۲-۵-۵-تصور از خود ..   ۲۶

۲-۵-۶- «خود » حريفي معقول .. ۲۶

۲-۵-۷- تلاش اختصاصي .. ۲۶

۲-۶- عوامل موثر در شكل گيري «مفهوم خود». ۲۷

۲-۶-۱- واكنش ديگران .. ۲۸

۲-۷- بهران هويت و تصميم گيري ..۲۹

۲-۸- جنسيت و خودپنداري.. ۳۱

۲-۹- تعريف سلامت رواني .. ۳۳

۲-۱۰- نظريه هاي سلامت رواني ..۳۵

۲-۱۰-۱- نظريه آلفرد آدلر .. ۳۵

۲-۱۰-۲- نظريه بي . اف  اسكينر .. ۳۶

۲-۱۰-۳- نظريه اسلام .. ۳۷

فصل سوم

۳-۱- مقدمه ..  ۴۰

۳-۲- طرح تحقيق ..۴۰

۳-۳- جامعه آماري..۴۰

۳-۴- نموه آماري .. ۴۰

۳-۵- ابزارهاي پژوهشي .. ۴۲

۳-۵-۱- پرسش نامه خود پنداره بك .۴۲

۳-۵-۱- الف) توصيف پرسشنامه..۴۲

۳-۵-۱- ب ) نمره گذاري ..۴۳

۳-۵-۲- فرم تجديد نظر شده چك ليست نشانه يابي ۹۰ سوالي (سلامت رواني) .۴۴

۳-۵-۲- الف ) توصيف آزمون..۴۴

۳-۵-۲- ب ) نمره گذاري آزمون ..۴۵

۳-۵-۲- ج ) پايايي آزمون ..۴۵

۳-۵-۲- د ) روايي آزمون ..۴۶

۳-۵-۲- و ) پايايي و روايي در ايران.. ۴۶

۳-۵-۲- ز) شيوه اجرا پرسشنامه در پژوهشي حاضر .۴۷

۳-۶- روش اجراي پژوهش ..  ۴۹

۳-۷- تحليل داده ها .. ۵۰

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه .. ۵۲

۴-۲- توصيف دادده ها .. ۵۳

۴-۲-۱- توصيف عوامل دموگرافيك . ۵۳

۴-۲-۲- توصيف متغيير خود پنداري  . ۵۵

۴-۲-۳- توصيف متغيير سلامت رواني  . ۵۸

۴-۳- تحليل داده ها  .. ۶۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :