ارس فایل » سلامت روان تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 50 حجم فایل (مگابایت) : 1.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سلامت روان تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه</span>

سلامت روان تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه

 

تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه

 

در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت  روان به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است .[۱] براي سلامت روان  تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( ۲و ۱) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( ۱) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( ۲) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( ۳) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت ۵ سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از ۶ سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( ۴) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.

 

فهرست مطالب

 

 

بيان مسئله :          ۲

ضرورت و اهميت موضوع :            ۳

اهميت و ضرورت تحقيق :   ۴

اهداف تحقيق:       ۴

الف-هدف کلي:      ۵

ب-اهداف اختصاصي:         ۵

فرضيههاي تحقيق:  ۶

متغيرهاي تحقيق :  ۶

متغير پيشبين:       ۶

متغير هاي ملاک:   ۶

فصل دوم ۷

پيشينه تحقيق :      ۷

تحقيقات داخلي      ۷

تحقيقات خارجي    ۸

بورديو   ۱۱

گيدنز     ۱۱

نظريه مبادله        ۱۲

مدل نظري تحقيق   ۱۳

نظريه سوروکين   ۳۱

پايگاه اجتماعي  :   ۳۳

قشر:     ۳۵

طبقه اجتماعي :     ۳۶

شيوه محاسبه نمرات متغيرهاي مستقلو متغير وابسته         ۴۲

محاسبه نمره متغير پذيرش اجتماعي بر وضعيت اقتصادي  بر پايه روش تحليل عامل تأييدي          ۴۳

محاسبه نمره متغير پايگاه اجتماعي- اقتصادي بر پايه روش محاسبه    ۴۵

روش‌هاي آماري آزمون فرضيات تحقيق            ۴۵

چارچوب نظري تحقيق        ۴۶

روش تحقيق         ۴۶

محدودیت های پژوهش        ۴۷

سلامت روان تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه

 

تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه

 

در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت  روان به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است .[۱] براي سلامت روان  تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( ۲و ۱) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( ۱) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( ۲) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( ۳) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت ۵ سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از ۶ سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( ۴) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.

 

فهرست مطالب

 

 

بيان مسئله :          ۲

ضرورت و اهميت موضوع :            ۳

اهميت و ضرورت تحقيق :   ۴

اهداف تحقيق:       ۴

الف-هدف کلي:      ۵

ب-اهداف اختصاصي:         ۵

فرضيههاي تحقيق:  ۶

متغيرهاي تحقيق :  ۶

متغير پيشبين:       ۶

متغير هاي ملاک:   ۶

فصل دوم ۷

پيشينه تحقيق :      ۷

تحقيقات داخلي      ۷

تحقيقات خارجي    ۸

بورديو   ۱۱

گيدنز     ۱۱

نظريه مبادله        ۱۲

مدل نظري تحقيق   ۱۳

نظريه سوروکين   ۳۱

پايگاه اجتماعي  :   ۳۳

قشر:     ۳۵

طبقه اجتماعي :     ۳۶

شيوه محاسبه نمرات متغيرهاي مستقلو متغير وابسته         ۴۲

محاسبه نمره متغير پذيرش اجتماعي بر وضعيت اقتصادي  بر پايه روش تحليل عامل تأييدي          ۴۳

محاسبه نمره متغير پايگاه اجتماعي- اقتصادي بر پايه روش محاسبه    ۴۵

روش‌هاي آماري آزمون فرضيات تحقيق            ۴۵

چارچوب نظري تحقيق        ۴۶

روش تحقيق         ۴۶

محدودیت های پژوهش        ۴۷

سلامت روان تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه

 

تحقیق رابطه سلامت روان با پذیرش اجتماعی دانشجویان زبان دانشگاه آزاد ایذه

 

در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت  روان به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است .[۱] براي سلامت روان  تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( ۲و ۱) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( ۱) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( ۲) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( ۳) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت ۵ سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از ۶ سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( ۴) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.

 

فهرست مطالب

 

 

بيان مسئله :          ۲

ضرورت و اهميت موضوع :            ۳

اهميت و ضرورت تحقيق :   ۴

اهداف تحقيق:       ۴

الف-هدف کلي:      ۵

ب-اهداف اختصاصي:         ۵

فرضيههاي تحقيق:  ۶

متغيرهاي تحقيق :  ۶

متغير پيشبين:       ۶

متغير هاي ملاک:   ۶

فصل دوم ۷

پيشينه تحقيق :      ۷

تحقيقات داخلي      ۷

تحقيقات خارجي    ۸

بورديو   ۱۱

گيدنز     ۱۱

نظريه مبادله        ۱۲

مدل نظري تحقيق   ۱۳

نظريه سوروکين   ۳۱

پايگاه اجتماعي  :   ۳۳

قشر:     ۳۵

طبقه اجتماعي :     ۳۶

شيوه محاسبه نمرات متغيرهاي مستقلو متغير وابسته         ۴۲

محاسبه نمره متغير پذيرش اجتماعي بر وضعيت اقتصادي  بر پايه روش تحليل عامل تأييدي          ۴۳

محاسبه نمره متغير پايگاه اجتماعي- اقتصادي بر پايه روش محاسبه    ۴۵

روش‌هاي آماري آزمون فرضيات تحقيق            ۴۵

چارچوب نظري تحقيق        ۴۶

روش تحقيق         ۴۶

محدودیت های پژوهش        ۴۷

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :