ارس فایل » پایان نامه رابطه مندی در کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی در شرکت پگاه
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 14900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 112 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">پایان نامه رابطه مندی در کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی در شرکت پگاه</span>

کانالهای بازاریابی

پایان نامه رابطه مندی در کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی در شرکت پگاه

 

مقدمه پایان نامه رابطه مندی در کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی در شرکت پگاه

 

رقابت دربازار امروز شرایط ویژه حاکم در بازار و نیاز به فن آوری جدید و اطلاعات مداوم ، در تغییرات استراتژی  وتصمیم گیریهای صحیح مدیریت را می طلبد. جهت سبقت جستن در این رقابت باید بتوان ارتباط مناسبی با کانالهای بازاریابی که در برگیرنده شرایط مناسبی در خصوص غلبه بر بازار می باشند را پیدا کرد. در واقع شرکتها به دنبال کسب ارزش دوره عمر مشتریان خود هستند زیرا که مفهوم قدیم بازار یابی که بر روی تولید متمرکز و هدف شرکتها را به سوی سود آوری بیشتر سوق داده بود و وسیله نیل به این سود آوری را فروش بیشتر یا ترغیب مشتریان بلقوه برای خرید کالاهای خود می کرد. از سال ۱۹۶۰ به مفهوم جدید خود مبنی بر تمرکز بازاریابی از محصول به سوی مشتری تغییر داد و جوهره بازاریابی را به سه اصل ایجاد ارزش افزوده برای مشتری، ایجاد مزیت رقابتی و ارزشهای تمرکزبر نیازهای مشتری بنا نهاد.

در این راستا اهداف کلی استراتژی بازاریابی تاثیر بسزائی از استراتژی های تهاجمی، تمایز سازی محصول و استراتژی رهبری در هزینه را در برگرفته و سئوالات وفرضیه های کلی تری رادر قلمرو و محدوده یک سیستم بازاریابی فعال جوابگو خواهد بود و رابطه مندی کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی را با شناخت نیازهای اجتماعی و انسانی و تامین این نیازها به وضوح بیان می دارد و به شرکت ها کمک شایانی نماید تا با بهره گیری از برنامه ها، بودجه ها و رویه ها شتاب موثری به جذب ونگه داشتن مشتری بنمایند.

 

فهرست مطالب

 

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه   ۳

۱-۲- تشریح و بیان مسئله۴

۱-۳- مدل مفهومي تحقيق ۵

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ۵

۱- ۵- اهداف تحقیق۶

۱-۵-۱-هدف کلی۶

۱-۵-۲-اهداف فرعی۶

۱-۶- سوالات تحقیق۷

۱-۶-۱-سوال اصلی۷

۱-۶-۲-سوالات فرعی ۷

۱-۷-فرضيه‏هاي تحقیق۷

۱-۷-۱-فرضیه اصلی۷

۱-۷-۲-فرضیات فرعی۷

۱-۸- قلمرو تحقیق۷

۱-۸-۱- قلمرو مكاني تحقيق۷

۱-۸-۲- قلمرو زماني تحقيق۸

۱-۹- تعریف اصطلاحات تخصصی و واژه ها۸

۱-۹-۱- بازاریابی۸

۱-۹-۲-بازاریابی رابطه مند۸

۱-۹-۳- رابطه مندی بازاریابی۸

۱-۹-۴-کانال بازاریابی۹

۱-۹-۵- استراتژی   ۹

۱-۹-۶-استراتژی بازاریابی۹

۱-۹-۷- استراتژی تهاجمی۱۰

۱-۹-۸- استراتژی متمایز سازی محصول۱۰

۱-۹-۹- استراتژی رهبری هزینه۱۰

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول-مبانی نظری ۱۲

۲-۱- مقدمه.. ۱۲

۲-۲-بازاریابی…….. ۱۳

۲-۲-۱- تعریف بازاریابی۱۳

۲-۲-۲- اصول بازاریابی۱۳

۲-۲-۳- انواع بازاریابی۱۴

۱- بازاریابی کارآفرین۱۴

۲- بازاریابی برنامه ریزی شده ۱۵

۳- بازاریابی مبتکرانه۱۵

۴- بازاریابی مبتنی بر رابطه صمیمی۱۵

۲-۳- رابطه مندی بازاریابی ۱۷

۲- ۳-۱- نقش تکنولوژی در رابطه مند ی بازاریابی۱۹

۲- ۳-۲- کاربردهای رابطه مندی بازاریابی۱۹

۲-۴-کانال های بازاریابی۲۱

۲-۵-استراتژی ۲۲

۲-۵-۱-اجزای استراتژی۲۲

۲-۵-۲-نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی ها۲۳

۲-۵-۳-عواملی که نقش استراتژیک بازاریابی را تسهیل می کنند۲۴

۲-۶- استراتژی بازاریابی۲۵

۲-۶-۱-اجرای استراتژی بازاریابی۲۶

۱-رهبری در هزینه بالاسری (استراتژی کاهش هزینه)۲۷

۲-استراتژی تهاجمی۲۸

۳-استراتژی  متمایزسازی محصول ۲۹

۲-۶-۲-الگوهای عقلایی تدوین استراتژی بازاریابی۳۲

۲-۶-۳-الگوهای طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی۳۲

۲-۶-۴-الگوی همه جانبه تدوین استراتژی بازاریابی۳۳

۲-۶-۵-گونه شناسی استراتژی های بازاریابی۳۳

۲-۶-۶-نقاط مرجع استراتژی های بازاریابی۳۳

۲-۷- رابطه مندی در کانال های بازاریابی و استراتژی بازاریابی۳۵

بخش دوم-سابقه تحقیقات۳۶

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته۳۶

الف)تحقیقات داخلی۳۶

ب)تحقیقات خارجی۳۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه   ۴۰

۳-۲- روش تحقیق۴۱

۳-۳- جامعه آماري۴۱

۳-۴- نمونه آماري و روش نمونه‌برداري۴۱

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات ۴۲

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۴۲

۳-۷- چگونگي سنجش روايي و پايايي تحقيق۴۳

۳-۸- روش تجزيه و تحليل داده‌ها۴۳

۳-۹- متغیرهای تحقیق۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- مقدمه   ۴۶

۴-۲-بخش اول: آمار توصیفی ۴۷

۴-۲-۱-آمار توصیفی سوالات پرسشنامه. ۴۷

جنسیت ۴۸

تاهل ۴۹

تحصیلات۵۰

تجربه کاری.. ۵۱

۴-۳-بخش دوم:آمار استنباطی ۵۲

۴-۳-۱-آزمون k-s (کولموگروف- اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها۵۲

تفسیر و نتیجه گیری۵۲

۴-۳-۲- آزمون همبستگی برای تاثیر متغیرهای مستقل با استفاده از همبستگی۵۲

آزمون همبستگی مربوط به فرضیه اول پژوهش۵۳

آزمون همبستگی مربوط به  فرضیه دوم پژوهش۵۴

آزمون همبستگی مربوط به  فرضیه سوم پژوهش۵۵

۴-۳-۳-آزمون کروسکال والیس ۵۶

فصل پنجم: یافته ها و نتایج تحقیق

۵-۱-مقدمه………. ۵۹

۵-۲-بحث در مورد يافته هاي تحقيق۶۰

۵-۳-نتايج حاصل از آزمون ها ۶۱

۵-۳-۱- نتايج حاصل از آزمون  همبستگی اسپیرمن۶۱

۱- بحث و نتيجه گيري مربوط به فرضيه اول۶۱

۲-  بحث و نتيجه گيري مربوط به فرضيه دوم۶۱

۳-  بحث و نتيجه گيري مربوط به فرضيه سوم. ۶۱

۵-۴-محدوديتهاي تحقيق ۶۲

۵-۵- نتیجه گیری۶۳

۵-۶-پیشنهادات…… ۶۴

۵-۶-۱-پیشنهادات تحقیق(کاربردی۶۴

۵-۶-۲-پیشنهادات جهت تحقیقات آتی۶۵

منابع و مأخذ ۶۷

منابع انگلیسی… ۷۰

پیوست ها

پرسشنامه…………. ۷۴

چکیده انگلیسی ۷۹

 

فهرست جدول

 

جدول(۲-۱)؛ استراتژی ها ی بازاریابی و مهارتها و منابع مورد نیاز(دیوید،۱۳۸۴)… ۳۱

جدول(۲-۱): نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی ،منبع: واکر و همکاران(۲۰۰۳)… ۳۴

جدول(۴-۱)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت۴۸

جدول(۴-۲)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل۴۹

جدول(۴-۳)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی۵۰

جدول(۴-۴)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تجربه کاری۵۱

جدول(۴-۳): آزمون k-s مربوط به فرضیات۵۲

جدول(۴-۵)؛  ضریب همبستگی بین کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی تهاجمی۵۳

جدول(۴-۶)؛  ضریب همبستگی بین کانال بازاریابی با استراتژی متمایز سازی محصول۵۴

جدول(۴-۷)؛  ضریب همبستگی بین کانال بازاریابی با استراتژی رهبری هزینه۵۵

جدول(۴-۷): آزمون کروسکال والیس- نتایج فرضیه ها بر حسب میزان تجربه کاری۵۶

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(۴-۱)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت۴۸

نمودار(۴-۲)؛  توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل۴۹

نمودار(۴-۳)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی۵۰

نمودار(۴-۴)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تجربه کاری۵۱

نمودار(۴-۵)؛  ضریب همبستگی بین کانالهای بازاریابی و استراتژی بازاریابی تهاجمی۵۳

نمودار(۴-۶)؛  ضریب همبستگی بین کانال بازاریابی با استراتژی متمایز سازی محصول۵۴

نمودار(۴-۷)؛  ضریب همبستگی بین کانال بازاریابی با استراتژی رهبری هزینه۵۵

 

فهرست اشکال

 

شکل(۱): مدل مفهومی تحقیق (paswan و۲۰۱۱). ۵

شکل ۲-۱-گونه شناسی استراتژیهای بازاریابی براساس نقاط مرجع استراتژیک۳۴

شکل ۱- مقیاس لیکرت۴۲

قیمت فایل : 14900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :