ارس فایل » راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 50 حجم فایل (مگابایت) : 0.086 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان</span>

راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان

 

 

راهکارهای گوناگون آموزشی  توسط معلم به دانش آموزان

 

 چکیده مطالب

راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان

 

موضوع تحقیقی که اکنون در دست شماست روشهای گوناگون آموزش به کودکان دبستانی می باشد شامل بخشهای مختلف  می باشد . قسمت اول آن درباره ویژگی های  عمومی کودک دبستانی توضیح داده شده که درادامه آن ما به بحث موضوع اصلی خود پرداخته و روشهای آموزشی را به قسمتها گوناگون تقسیم کرده و هر کدام را به طور مختصر توضیح داده ایم که این روشها به نام  روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی که خود به بخشهای گوناگون ازجمله .بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یاد گیرندگان –  استفاده از پیش سازمان دهنده –  ارائه مطالب-توضیح دادن  – شورو شوق وتحرک   – پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی  -یادداشت برداری – که درباره هر کدام  توضیحات مفصلی  داده شد به خوبی آشنا می شوید در ادامه از روش سخنرانی انتقادشده و در پایان این بحث موارد استفاده روش سخنرانی را بیان کرده ایم   . بحث دوم ما درباره  آموزش با روش بحث گروهی می باشد که این بحث خودبه  مراحل آموزشی با روش بحث گروهی  با بخشهای گوناگون از جمله : انتخاب موضوع بحث  – یافتن زمینه مشترک برای بحث-   بیان هدفهای آموزشی ومحدوده زمانی –   ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث گروهی-  هدایت جریان بحث تقسیم شده در آخر مقایسه اثر بخشی روش بحث گروهی و روش سخنرانی صحبت شده است .بحث سوم ما درباره روش آموزش اکتشافی می باشد که این روش نیزمانند دو روش بالا از اقدامات پیش از آموزش از جمله :  تعیین قصد یا هدف – انتخاب یک موقعیت مشکل یا معما برانگیز تشکیل شده و بعد از توضیح این بحث ها مادرباره  آموزش دادن درس و چگونگی انجام این عمل در کلاس درس صحبت کردایم که خود به چند بخش :   آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی –  ارائه موقعیت معما برانگیز-جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری- فرضیه سازی وتوضیح دادن – تحلیل فرایند اکتشافی  تشکیل شده و درآخردرباره  اقدامات پس از آموزش  مطالبی آورده ایم. . توضیح روشهای آموزشی گوناگون ما را به این فکر واداشت که در باره خود شخصیت کودکان نیز مطالبی را بیان کنیم اینکه کودکان در گروه همسالان خود نیاز به وابستگی دارند این نیاز آنها را در  فراگیری بهتر درس  یاری می رساند. درباره رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی و چگونگی اموزش آن به کودک .روش اکتشافی و استفاده از روشهای آموزشی بازی و ورزش در رشد کودک از جمله آموزش نظم وترتیب – آموزش ومراقبت از اندامهای بدن _ آموزش وهمکاری و همیاری با دوستا هم سن وسال – آموزش اعتماد وعزت  نفس و… توضیحاتی بیان شده است. کودکان را از لحاظ شخصیتی به سه طبقه : تفاوت  بین فردی – تفاوتهای درون فردی – تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی تقسیم ودربین آن برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی را بیان کرده و  دانش آموزان را گروه بندی و از بین این گروه از دانش آموزان ما به توضیح دو گونه  اکتفا کرده روشهای معیار شناسایی تیزهوشها و با استعدادها – شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده –  شناسایی دانش آموزان تیز هوش وبا استعداد با استفاده از روش مشاهده – ویژگی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد – چگونگی طراحی برنامه آموزشی برای تیز هوشان  و معایب و محاسن این گروه را بیان کردیم .گروه دوم ما گروه دانش آموزان دیر آموز است که این دانش آموزان را هم مانند بالا از ابتدا ویژگی کودکان دیر آموز تربیت پذیر -وضعیت جسمانی و توانای حرکتی – فراگیری زبان  -ویژگی شخصی اجتماعی  وچگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر – مدارس یا کلاسهای ویژه (روزانه یا شبانه ) -جریان غالب -اهداف برنامه آموزشی دانش آموزان آموزش پذیر-نحوه آموزش دانش آموزان آموزش پذیرو محیط حمایت آمیز کلاس  – همسویی وتنظیم برنامه درسی به بحث گذاشته شده. بحثی که ما از اینترنت تهیه کرده ایم مار ا به طور کامل با روشهای آموزشی گوناگون در ایران جهان آشنا می کند و از ابتدای کار ازتعريف روش تدریس شروع کرده است و درادامه به این موضوعات پرداخته تقسيم بندي روش تدريس -تعريف تدرس – روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي )  روش شاگــــرد استــــادي/ روش چند حســـي ( مختلط)/ روش حل مسئلــــه /روش پـــــروژه اي شيــــــوه سخنــــــراني  / شيوه بازگويـــي /شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ  /شيوه تمــــريني / شيـــــوه بحثــــي و شيــــوه نمايشــــي/ شيــــوه آزمايشـــي ( روش اجرا كردن يا يادگيري بوسيله عمل )/ شيــــوه گـــــردش /علمـــــي /استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري /الگــــوي كاوشگــــري به شيوه حقـــــوقي /الگــــوي آمــــوختن كنتـــــرل خود/ الگــــــــوي ايفاي نقش/  روش كارگاهـــــــي/  روش سخنــــراني / سمينـــــار/  كنفــــــــرانس / سمپـــــــوزيــــــوم / روش تدريس كارگاهـــــي مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه /  مــــرحله فعاليت و كار /  مـــرحله مشاركت / مرحله درسي كوتاه و فشرده / مرحله فعاليت گروهي و انجام وظايف انفرادي / مرحله مشاركت و جمع بندي الگـــــوي دريافت مفهـــــوم / الگــــوي تفكـــــر استقرايــــي  / الگـــوي آمــــوزش كاوشگــــري / الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــده / الگوي يادسپاري / الگوي رشد عقلي / الگوي كاوشگري علمي  / الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم الگـــوي بدايع پــــردازي ( افـــزايش تفكــــر خلاق ) /الگــــوي آگاهي يابي / الگـــــوي ديــــدار در كــــلاس درس / الگــــوي پــــژوهش گـــروهي ( تفحص گــــروهي ) / الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي  / الگـــوي يادگيـــــــري در حد تسلط آمـــــــوزش مستقيـــم  / الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت می باشد که به طور بسیار مفید با آنها آشنا خواهید شد.

 

فهرست منابع

راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان

 

۱٫افروز غلامعلی : روانشناسی و توان بخشی کودکان مبتلا به سندروم داون . دانشگاه تهران  . چاپ سوم . ۱۳۷۹ .

 1. افروز غلامعلی و هومن حیدرعلی : روش تهیه آزمون هوش . انتشارات دانشگاه تهران . ۱۳۷۹٫
 2. افروز غلامعلی: روانشناسی و آموزش کودکان عقب مانده ذهنی . انتشارات دانشگاه تهران . چاپ هفتم  . ۱۳۷۹٫
 3. سنگري،محمد رضاو…، ۱۳۸۳ ،طراحي آموزشي فارسي اول دبستان (بخوانيم و بنويسيم)،تهران ، انتشارات مدرسه .
 4. سیف علی اکبر : روانشناسی پرورشی ( روانشنای ادگیری و آموزش ) ویرایش پنج . – تهران . آگاه ۱۳۸۰٫
 5. سیف نراقی مریم / نادری عزت ا. نادری : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی . تهران : انتشارات ارسباران .۱۳۸۳٫
 6. شعباني ،حسن ، ۱۳۸۵، مهارتهاي آموزشي روشها و فنون تدريس ، تهران ، سمت .
 7. صفوي ،امان الله ، ۱۳۷۰ ، كليات روشها و فنون تدريس ، تهران ، نشر معاصر .
 8. ميرزا محمدي ، محمد حسن ، ۱۳۸۳ ، كتاب ارشد ، تهران ، پوران پژوهش
 9. نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند ۲۶۹  . اسفند ماه ۱۳۸۰٫
 10. نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند ۲۷۳ / ۲۷۴ / ۲۷۵ . تابستان ۱۳۸۱٫
 11. نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند ۲۷۶  . مهرماه ۱۳۸۱ .
 12. هومن حیدر علی : تستهای هوشی چه میزان اندازه می گیرند ؟ نشریه روان شناسان و علوم تربیتی . صفحه ۲۷ . ۵۲ . ۱۳۶۴ .
 13. هیوز فرگاس پیتر  . کامران گنجی : روانشناسی بازی کودکان بازی رشد . ویراستاری گروه علمی رشد – تهران : رشد ۱۳۸۴٫

 

فهرست مطالب

راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان

 

چکیده.۴

مقدمه.۶

ویژگی های عمومی کودک دبستانی.۷

روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی .۷

فنون موثر آموزش با روش سخن.۷

 1. بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یادگیرندگان.۷
 2. استفاده از پیش سازمان دهنده .۸
 3. ارائه مطالب .۸
 4. توضیح دادن.۸
 5. شورو شوق و تحرک .۹
 6. پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی.۹
 7. یاد داشت برداری .۱۰

انتقاد از روش سخنرانی  .۱۰

موارد استفاده از روش سخنرانی .۱۰

آموزش با روش بحث گروهی .۱۱

مراحل آموزش با روش بحث گروهی.۱۱

 1. انتخاب موضوع بحث.۱۱
 2. یافتن زمینه مشترک برای بحث.۱۱
 3. بیان هدفهای آموزشی و محدوده زمان.۱۱
 4. ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث.۱۲
 5. هدایت جریان بحث.۱۲

روش آموزش اکتشافی .۱۳

مراحل آموزش برای یادگیری اکتشافی.۱۳

اقدامات پیش از آزمون.۱۳

تعیین قصد یا هدف .۱۳

انتخاب یک موضوع مشکل یا معما بر انگیز.۱۳

آموزش دادن درس.۱۴

آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی.۱۴

ارائه موقعیت معمابرانگیز. جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری.۱۴

فرضیه سازی و توضیح دادن.۱۵

تحلیل فراینداکتشافی.۱۵

اقدامات پس از آموزش.۱۵

گروه همسالان در دوره کودکی و نیاز به وابستگی . .۱۵

رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی.۱۶

روش اکتشافی هدایت شده .۱۷

آموزش با روشهای گوناگون بازی وورزش.۱۷

تعريف روش:۱      .. ۱۹

روش تاریخی  / روش نوین        .. ۱۹

تعريف تدرس. ۲۰

روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي ). ۲۰

روش شاگــــرد ـ استــــادي. ۲۰

روش چند حســـي ( مختلط ). ۲۱

روش حل مسئلــــه . ۲۱

روش پـــــروژه اي  .۲۱

شيــــــوه سخنــــــراني  . ۲۲

شيوه بازگويـــي . ۲۲

شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ   .۲۲

شيوه تمــــريني . ۲۲

شيـــــوه بحثــــي  . ۲۲

شيــــوه نمايشــــي. ۲۳

شيــــوه آزمايشـــي ( روش اجرا كردن يا يادگيري بوسيله عمل ). ۲۳

شيــــوه گـــــردش علمـــــي  . ۲۳

استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري . ۲۴

الگــــوي كاوشگــــري به شيوه حقـــــوقي .۲۴

الگــــوي آمــــوختن كنتـــــرل خود  .۲۴

الگــــــــوي ايفاي نقش  .۲۴

روش كارگاهـــــــي . ۲۵

روش سخنــــراني. ۲۵

سمينـــــار  .۲۵

كنفــــــــرانس  .۲۵

سمپـــــــوزيــــــوم  .۲۵

روش تدريس كارگاهـــــي . ۲۵

مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه . ۲۵

مــــرحله فعاليت و كار  .۲۵

مـــرحله مشاركت . ۲۵٫

مرحله درسي كوتاه و فشرده: .۲۶

مرحله فعاليت گروهي و انجام وظايف انفرادي:. ۲۶

مرحله مشاركت و جمع بندي .۲۶

الگـــــوي دريافت مفهـــــوم .۲۶

الگــــوي تفكـــــر استقرايــــي .۲۷

الگـــوي آمــــوزش كاوشگــــري.۲۷

الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــد.ه.۲۸

الگوي يادسپاري / الگوي رشد عقلي. ۲۸

الگوي كاوشگري علمي  /الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم. ۲۹

الگـــوي بدايع پــــردازي ( افـــزايش تفكــــر خلاق ).۲۹

الگــــوي آگاهي يابي  / الگـــــوي ديــــدار در كــــلاس درس . ۳۰

الگــــوي پــــژوهش گـــروهي ( تفحص گــــروهي ). ۳۰

الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي. ۳۱

الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي      .  ۳۱

الگـــوي يادگيـــــــري در حد تسلط آمـــــــوزش مستقيـــم .  ۳۱

الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت. ۳۱

طبقه بندی کودکان بر اساس تفاوتهای فردی.۳۲

 1. تفاوت بین فردی.۳۲
 2. تفاوت درون فردی .۳۲
 3. تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی.۳۲
 4. برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی.۳۲
 5. گروه بندی دانش آموزان.۳۳

روشهای معیار شناسایی تیز هوشها و با استعدادها.۳۳

 1. شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده.۳۴
 2. شناسایی دانش آموزان تیز هوش و بااستعداد با استفاده ار روش مشاهده .۳۴
 3. ویژگی دانش آموز تیز هوش وبااستعداد.۳۴

وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی.۳۵

مشخصات بدنی.۳۵

سازگاری اجتماعی. مشخصات شخصی هویتی.۳۵

وضعیت تحصلی و فعالیتهای خارج از کلاس.۳۵

سایر مشخصات و خصوصیات.۳۵

چگونه طراحی برنامه آموزشی برای تیزهوشان.۳۶

 1. غنی سازی برنامه های آموزشی.۳۶
 2. سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی.۳۷
 3. مدارس یاکلاسهای ویژه روزانه یا شبانه.۳۷
 4. محاسن.۳۷
 5. معایب.۳۸

دانش آموزان دیر آموز.۳۸

 1. ویژگی کودکان دیر آموز.۳۸
 2. وضعیت جسمانی توانایی حرکتی . فراگیری زبان.۳۸
 3. ویژگی شخصیتی اجتماعی.۳۹

چگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر.۳۹

 1. مدارس یا کلاسهای ویژه روزانه یاشبانه.۳۹
 2. جریان غالب.۳۹

اهداف برنامه آموزشی آموزش پذیر.۴۰

نحوه آموزش کودکان آموزش پذیر.۴۰

رویه های آموزشی (محیط حمایت آمیز کلاس).۴۲

همسویی وتنظیم برنامه درسی.۴۳

نظر کارشناسی فاطمه وردان  .۴۴

نظرکارشناسی فطرت صادق پور .۴۷

منابع.۴۹

راهکارهای گوناگون آموزشی تحقیق راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :