ارس فایل » تحقیق تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 17 حجم فایل (مگابایت) : 0.024 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك</span>

 تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك

 

واحد ساختماني اسيدهاي نوكلئيك نوكلئوتيد است. نوكلئوتيد از سه جزء تشكيل شده كه توسط پيوندهاي كووالانسي به يكديگر متصل مي شوند.

۱-قند پنتوز(دي اكسيد ريبوز در DNA  و ريبوز در RNA)

۲-باز آلي نيتروژن دار كه به شكل دو حلقه اي(پورين) يا يك حلقه اي (پيريميدين) است و با كربن شماره ۱ قند پنتوز پيوند B-N-glycosidic ايجاد كرده و يك نوكلئوزيد تشكيل مي شود. DNA، حاوي بازهاي پورين، از جمله آدنين(A)، گوانين (G) و بازهاي پيريميدين سينوزين(c) و تيمين (T) است كه با قندهاي دي اكسي ريبوز؛ نوكلئوزيدهاي دي آكسي آدنوزين، دي اكسي گوانوزين، دي اكسي سينيدين و دي اكسي تيميدين ايجاد مي كنند. RNA نيز حاوي بازهاي پورين فوق و باز سينوزين DNA است، اما به جاي باز تيمين، يوراسيل دارد، بنابراين نوكلئوزيدهاي RNA عبارتند از:آدنوزين، گوانوزين، سيتيدين و يوريدين.

۳-يك گروه فسفات؛ در يك پلمير اسيد نوكلئيك گروه فسفات، دو نوكلئوتيد مجاور را با تشكيل يك پيوند فسفو دي استربين كربن ۵ يك قند با كربن ۳ قند ديگر به هم متصل مي كند.

در حقيقت نوكلئوتيدها، نوكلئوزيدهايي با يك يا چند گروه فسفات هستند.

نوكلئوتيدها ماده پيش ساخت سنتز اسيدهاي نوكلئيك و محصول هيدروليز آنزيمي آنها مي باشند.

اسيدهاي نوكلئيك پلي مرهاي بسيار بزرگي هستند كه از اتصال يك نوكلئوتيد به نوكلئوتيد ديگر با استفاده از پيوندهاي كووالانت فسفو دي استري بين گروه هيدروكسيل يك نوكلئوتيد و گروه فسفات نوكلئوتيد ديگر بوجود مي آيند.

 

ماهيت ماده ژنتيكي

 

در موجودات بسته به نوع موجود، RNA از ۱۰۰۰۰۰-۱۰۰ يا بيشتر و DNA از چند هزار تا چند مليون نوكلئوتيد تشكيل شده است. مطالعه شيميايي تركيب DNA در موجودات متفاوت توسط اروين شارگاف (Erwin chargaff) نشان داد كه DNA پيچيدگي شيميايي لازم را به عنوان ماده ژنتيكي دارد.

بر اساس اين مطالعه ساختمان DNA در انواع موجودات متفاوتند و احتمال اينكه همه DNA ها از چهار نوكلئوتيد به نسبت يكسان تشكيل شوند غير ممكن است، ولي هميشه در DNA غلظت آدنين با تيمن و گوانين با سيتوزين برابر است، به عبارت ديگر [A]=[T] و [G]=[C] يا ]پورين ها[=]پيريميدين ها[ ولي نسبت   در گونه هاي مختلف موجودات متفاوت است.

بنابراين، طبق نظر شارگاف DNA ممكن است پيچيدگي بيشتري داشته باشد. طولي نكشيد كه واتسون وكريك به اين پيچيدگي ها پي بردند.

ساختمان DNA طبق مدل واتسون وكريك:

در سال ۱۹۵۳ واتسون وكريك مدلي براي ساختمان DNA پيشنهاد كردند، بر طبق اين مدل:

۱-پلمير DNA از نوكلئوتيدهايي تشكيل شده كه توسط پيوندهاي   فسفو دي استري به يكديگر متصل هستند.

۲-تركيبات اصلي DNA از قوانين شارگاف تبعيت مي كنند.

۳-تفرق اشعه X نشان مي دهد كه ملكول DNA ساختماني مارپيچي، و بيش از يك اشعه پلي نوكلئوتيد دارد. هر مولكول DNA از دو رشته پلي نوكلئوتيد موازي متضاد (anti parallel) تشكيل شده كه در اطراف يك محور مركزي بصورت راست گرد پيچ مي خورند.

۴-يكي از عوامل پايداري ساختمان DNA پيوندهاي هيدروژني بين بازهاي مكمل دو رشته است، به طوري كه بين بار A از يك رشته با T از رشته ديگر و باز G از يك رشته با C از رشته ديگر به ترتيب پيوندهاي هيدروژني دوتايي و سه تايي ايجاد مي شود.

 

فهرست منابع

 

۱-سهراب ، مجتبي ، مباني ژنتيك (۲) (از ديدگاه مولكولي ، موسسه انتشارات اميد ، ‌چاپ اول ، ۱۳۷۴ .

۲-سهرابي ، مجتبي ،‌مباني ژنتيك ، موسسه انتشارات اميد ، چاپ اول ، ۱۳۷۲ .

۳-كلبي دايان ، چكيدة بيوشيمي ، ترجمه ،‌پاسالار پروين ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۱ .

۴-واتسون جيمز ، ژنتيك ملكولي ،‌ترجمه پاسالار پروين و صمدي عباس ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴ .

تركيب شيمايي و ساختمان اسيدهاي نوكلئيك:       ۱

ماهيت ماده ژنتيكي ۲

ساختمان DNA طبق مدل واتسون وكريك:         ۳

بسته بندي DNA در كرومزوم ها:       ۱۰

كروموزومهاي پروكاريوتي:  ۱۱

كروموزومهاي يوكاريوتي:   ۱۱

سازمانبندي كروماتين روي اسكلت متافازي:       ۱۴

منابع :    ۱۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :