ارس فایل » سرشماری پایان نامه سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر | پروژه پایان نامه تحقیق رایگان |
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 2800 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 31 حجم فایل (مگابایت) : 0.05 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سرشماری پایان نامه سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر | پروژه پایان نامه تحقیق رایگان |</span>

سرشماری پایان نامه سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر

 

سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر

 

 تحقیق سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر

 

به منظور بررسي موقعيت سرشماري و جمعيت شناسي شهرستان ماهشهر به انجام پروژه مذكور پرداخته‌ايم كه در اين تحقيق حائز اهميت است. ماهشهر از شهرهاي استان خوزستان است كه اسبق جزء شادگان بوده و به بندر معشور معروف بوده و از دهه بعد از ۱۳۳۵ از آن مفضك گرديده است.به همين دليل آماري از سال ۳۵ وجود ندارد و آمار ۴۵ هم ناقص مي‌باشد، به اين ترتيب به بررسي تعداد جمعيت و تركيب آن پرداخته و ويژگيهاي اجتماعي جمعيت را در اين شهرستان از نظر وضع فعاليت و اشتغال و سواد بررسي كرده‌ايم كه از نظر حركات زماني و مكاني اطلاعات كامل و صريحي را در دست نداشته و بدليل عدم همكاري و عدم وجود منابع كافي چون آمار نامه كه بايد مواليد و مرگ و مير و باروري را از آن استخراج كنيم اما كتابي به تفكيك شهرستانها وجود ندارد و استاني مي‌باشد و همچنين به بررسي حركات مكاني افراد در شهرستان پرداخته كه اميد است نواقص اين تحقيق از نظر جنابعالي ، استاد ارجمند بخشوده گردد.

در سال ۱۳۴۵ از ۵۴۵۵۵ نفر كل جمعيت ۲۲۶۰۷ نفر در شهر و ۳۱۹۴۸ نفر در روستا مي‌باشد. در سال ۱۳۵۵ با توجه به جمعيت ۸۹۳۲۶ نفر كل جمعيت ۵۵۹۹۴ نفر در شهر و ۳۳۳۳۲ نفر جمعيت روستا را تشكيل مي‌دهد كه نسبت درصد شهرنشيني سال ۴۵، ۴۴ / ۴۱ و در سال ۵۵، ۶۸/۶۲ و نقاط روستايي به ترتيب ۵۶/۵۸ و ۳۲/۳۷ سپس در طي ۱۰ سال گذشته زمان به دلايلي كه در مطالعات بعدي ذكر خواهد شد جمعيت شهرنشيني افزايش يافته است.

در سال ۱۳۶۵ از تعداد ۲۳۲۶۴۲ نفر جمعيت شهرستان ماهشهر، ۱۳۹۹۸۳ نفر در شهر و ۹۲۶۵۹ نفر در روستا مي‌باشند كه در سال ۱۳۷۵ با توجه به جمعيت ۲۹۷۸۴۷ كه در نقاط شهري ۲۲۱۰۸۹ و در نقاط روستايي ۷۶۷۵۸ با توجه به مقايسه انجام شده ۱۷/۶۰ در سال ۶۵ در نقاط شهري با توجه به كل جمعيت ۱۰۰% و در سال ۷۵، ۲۲/۷۴ در نقاط شهري با توجه به صددرصد كل جمعيت كه در نقاط روستايي سال ۶۵ ، ۸۳/۳۹ و در سال ۷۵ ، ۷۷/۲۵ پس نتيجه مي‌گيريم كه ميزان شهرنشيني در سال ۷۵ نسبت به ۶۵ و كل جمعيت افزايش يافته است يعني به نوعي مهاجرت به شهر صورت گرفته است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۱

جمعيت كل، جمعيت نقاط شهري و نسبت شهرنشيني         ۲

نمودارهاي سال ۷۵            ۸

نتیجه گیری          ۱۴

جمعيت گروه‌هاي عمده فعاليت            ۱۵

توضيح براي مشاغلان:        ۱۹

نرخ اشتغال:         ۲۰

نرخ بيكاري:         ۲۱

ميزان فعاليت:       ۲۱

جدول درصدي نرخ اشتغال، بيكاري و فعاليت     ۲۲

بار تكفل: ۲۵

بار تكفل خالص:    ۲۵

توزيع خانوار جمعيت بر حسب مناطق شهري و روستايي   ۲۶

خانوار و توزيع جمعيت بر حسب جنس ۲۷

آمار وقايع حياتي شهرستان ماهشهر سالهاي ۱۳۷۵ لغايت آبان ۱۳۸۵ ۲۹

علل فوت‌هاي ماهشهر سالهاي ۱۳۸۳ لغايت آبان ۱۳۸۵     ۲۹

جدول مهاجران وارد شده به نقاط شهري طي ۱۰ سال قبل از سرشماري‌ها       ۳۰

 

سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر

 

 تحقیق سرشماری و جمعیت شناسی شهرستان ماهشهر

 

به منظور بررسي موقعيت سرشماري و جمعيت شناسي شهرستان ماهشهر به انجام پروژه مذكور پرداخته‌ايم كه در اين تحقيق حائز اهميت است. ماهشهر از شهرهاي استان خوزستان است كه اسبق جزء شادگان بوده و به بندر معشور معروف بوده و از دهه بعد از ۱۳۳۵ از آن مفضك گرديده است.به همين دليل آماري از سال ۳۵ وجود ندارد و آمار ۴۵ هم ناقص مي‌باشد، به اين ترتيب به بررسي تعداد جمعيت و تركيب آن پرداخته و ويژگيهاي اجتماعي جمعيت را در اين شهرستان از نظر وضع فعاليت و اشتغال و سواد بررسي كرده‌ايم كه از نظر حركات زماني و مكاني اطلاعات كامل و صريحي را در دست نداشته و بدليل عدم همكاري و عدم وجود منابع كافي چون آمار نامه كه بايد مواليد و مرگ و مير و باروري را از آن استخراج كنيم اما كتابي به تفكيك شهرستانها وجود ندارد و استاني مي‌باشد و همچنين به بررسي حركات مكاني افراد در شهرستان پرداخته كه اميد است نواقص اين تحقيق از نظر جنابعالي ، استاد ارجمند بخشوده گردد.

در سال ۱۳۴۵ از ۵۴۵۵۵ نفر كل جمعيت ۲۲۶۰۷ نفر در شهر و ۳۱۹۴۸ نفر در روستا مي‌باشد. در سال ۱۳۵۵ با توجه به جمعيت ۸۹۳۲۶ نفر كل جمعيت ۵۵۹۹۴ نفر در شهر و ۳۳۳۳۲ نفر جمعيت روستا را تشكيل مي‌دهد كه نسبت درصد شهرنشيني سال ۴۵، ۴۴ / ۴۱ و در سال ۵۵، ۶۸/۶۲ و نقاط روستايي به ترتيب ۵۶/۵۸ و ۳۲/۳۷ سپس در طي ۱۰ سال گذشته زمان به دلايلي كه در مطالعات بعدي ذكر خواهد شد جمعيت شهرنشيني افزايش يافته است.

در سال ۱۳۶۵ از تعداد ۲۳۲۶۴۲ نفر جمعيت شهرستان ماهشهر، ۱۳۹۹۸۳ نفر در شهر و ۹۲۶۵۹ نفر در روستا مي‌باشند كه در سال ۱۳۷۵ با توجه به جمعيت ۲۹۷۸۴۷ كه در نقاط شهري ۲۲۱۰۸۹ و در نقاط روستايي ۷۶۷۵۸ با توجه به مقايسه انجام شده ۱۷/۶۰ در سال ۶۵ در نقاط شهري با توجه به كل جمعيت ۱۰۰% و در سال ۷۵، ۲۲/۷۴ در نقاط شهري با توجه به صددرصد كل جمعيت كه در نقاط روستايي سال ۶۵ ، ۸۳/۳۹ و در سال ۷۵ ، ۷۷/۲۵ پس نتيجه مي‌گيريم كه ميزان شهرنشيني در سال ۷۵ نسبت به ۶۵ و كل جمعيت افزايش يافته است يعني به نوعي مهاجرت به شهر صورت گرفته است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۱

جمعيت كل، جمعيت نقاط شهري و نسبت شهرنشيني         ۲

نمودارهاي سال ۷۵            ۸

نتیجه گیری          ۱۴

جمعيت گروه‌هاي عمده فعاليت            ۱۵

توضيح براي مشاغلان:        ۱۹

نرخ اشتغال:         ۲۰

نرخ بيكاري:         ۲۱

ميزان فعاليت:       ۲۱

جدول درصدي نرخ اشتغال، بيكاري و فعاليت     ۲۲

بار تكفل: ۲۵

بار تكفل خالص:    ۲۵

توزيع خانوار جمعيت بر حسب مناطق شهري و روستايي   ۲۶

خانوار و توزيع جمعيت بر حسب جنس ۲۷

آمار وقايع حياتي شهرستان ماهشهر سالهاي ۱۳۷۵ لغايت آبان ۱۳۸۵ ۲۹

علل فوت‌هاي ماهشهر سالهاي ۱۳۸۳ لغايت آبان ۱۳۸۵     ۲۹

جدول مهاجران وارد شده به نقاط شهري طي ۱۰ سال قبل از سرشماري‌ها       ۳۰

قیمت فایل : 2800 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :