ارس فایل » سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادی
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 40 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادی</span>

سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادی

 

تحقیق سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادی

 

اگر توليد ناخالص ملي كشور نسبت به سال قبل تغيير ننمايد جهت جايگزيني سرمايه مستهلك شده و ابقاء توليد ناخالص ملي به ميزان سال قبل باز هم نياز به مقداري سرمايه گذاري مي باشد به عبارت ديگر نياز به تشكيل سرمايه به عنوان فاكتور مهم اقتصادي براي هر كشور از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.پول شويي از نظر اصلاحي فرآيندي است كه منافع غير قانوني را صورتي قانوني مي بخشد بي آنكه سبب شناسايي مجرماني شده كه از اين منافع برخوردار مي شوند.معمولا قاچاقچيان مواد مخدر، اختلاص كنندگان و مقامات دولتي به دو دليل عمده نياز به پول شويي دارند. كه از پول شويي بجا مي ماند آنها مي باشد و خطر اينكه از اين پولها بادآورده مصادره شده زياد مي باشد.سياست مالي بدين مفهوم كه با استفاده از ماليات، اوراق قرضه عمومي و مخارج دولتي و … به توسعه اقتصادي آقاي آدام اسميت يكي از نظريه پردازان مكتب كلاسيك اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد نداشت و به زعم او در دولت فقط بايستي در امور مربوط به امنيت داخلي، حفاظت از مرزها و اخذ ماليات دخالت نمايد و كينز در نقطه مقابل او در مواردي دخالت دولت در امور اقتصادي تجويز مي نمود و اعتقاد داشت كه سياستهاي مالي بايستي در كاهش پس انداز ها و افزايش ميل نهايي به مصرف موثر باشد كه اين نسخه در كشورهاي توسعه يافته مثمر ثمر واقع مي شده اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل نياز شديد به سرمايه اين سياست مالي كاربردي ندارد و دولتها بايستي با اتخاذ سياستهاي مالي موجب افزايش پس انداز در جامعه را فراهم آورند.نهادها معمولا به دو صورت نيروي كار و سرمايه مي باشند. جهت اندازه گيري نهادها نيروي كار را بر اساس ساعات كار كارگران شاغل در توليد و سرمايه عبارتست از ماشين آلات، ساختمان ها و ديگر تجهيزات و بعضا موجودي انبار منظور از سرمايه به كار رفته كه ترجيحا سرمايه هاي فيزيكي است تا سرمايه هاي مالي عظيم سهام و اوراق بهادار و نكته قابل توجه تفاوت قيمتها نيز در زمانهاي مختلف بايستي مد نظر قرار داد.بهره وري عامل كل هم به نماي كار و هم به نهادهاي سرمايه در مخرج كسر توجه دارد و عبارتست از ستاده توليد شده به ازاي هر واحد ار نهاد هاي مركب و سرمايه به عبارت ديگر مخرج كسر ميانگين وزني نهاد نيروي كار و نهاد سرمايه مي باشد.بهره گيري از عامل كل ميزان اثر بخشي و كار آيي است كه استفاده از منابع كار و سرمايه اي توليد ستاده را نشان مي دهد.بهره وري مفهومي چند بعدي دارد كه مي توان آن يك متغيير اقتصادي، مالي و اجتماعي دانست، عوامل بسياري از تكنولوژي كار گرفته تا تلرانس پرسنل در تعيين متغيير نقش ايفا مي نمايد.

در مقاله مورد مطالعه مفاهيم فرآيند بهره وري نظير بهره وري نيروي كار، افزايش سرمايه و نقش آن در رشد بهره وري، قانون بازده نزولي، تغييرات تقاضا و نقش آن در بهره وري، بصورت روشن نگاشته شده است و به نظر مي رسد با توجه به اينكه در كشور ما در زمينه اقتصادي و مديريت پژوهش هايعلمي كاربردي صورت نگرفته است و غالبا از منابعي استفاده مي شود كه توسط علما و نظريه پردازان كشورهاي توسعه يافته با توجه به وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقليمي و جامعه خود نوشته شده است و براي استفاده كشورهاي در حال توسعه اين منابع بايستي بومي‌سازي گردد نه به صورت كليشه اي تعميم داده شود.

 

 

فهرست مطالب

 

سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي      ۱

الف)نقش سرمايه در رشد اقتصادي:     ۱

ب:منابع تأمين سرمايه:         ۲

منابع خارجي تأمين سرمايه عبارتند از: ۵

ج-معيارهاي سرمايه گذاري:  ۷

برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي            ۹

نقش سياستهاي پولي در توسعه اقتصادي            ۱۳

نقش سياستهاي مالي در توسعه اقتصادي            ۱۹

اهداف سياست مالي ۲۰

شاخصهاي بهره وري          ۲۸

انداره گيري نهاد    ۲۹

اندازه گيري بهره وري         ۳۰

بهره وري عامل كل (TFP)   ۳۱

فرآيند بهره وري    ۳۵

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :