ارس فایل » سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 42 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر</span>

سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

 

تحقیق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

 

سلامت اساسی ترین جزء رفاه جامعه به شمار می رود و بیش از مداخلات پزشکی به عوامل اجتماعی وابسته است. در واقع سلامت اجتماعی به نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی گفته می شود که براساس تئوری کییز پنج بعد، یکپارچگی اجتماعی،پذیرش،سهم داشت،شکوفایی وپیوستگی اجتماعی را در برمی گیرد. مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت ومحتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسایل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند.باتوجه به این تاثیرات متقابل،هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی ومیزان سلامت اجتماعی دانشجویان می باشد. براین اساس سرمایه اجتماعی در دو بعد شناختی- انواع اعتماد و حمایت های عاطفی و مادی شبکه – و بعد ساختاری- مشارکت اجتماعی – مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین تعیین ارتباط متغیرهای دموگرافیک با سلامت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش است.این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسش نامه در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه این پژوهش ۳۷۵ نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده با استفاده از نرم افزار spss  و بوسیله آزمون های تی تست ،آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارند و از بین متغیرهای پیشینه ای وضعیت تاهل، جنسیت و نوع دانشکده با سلامت اجتماعی رابطه داشتند.نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که ۵۹ درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی بوسیله ی دو متغیر اعتماد و مشارکت اجتماعی تبیین می شود.

سلامت اجتماعی به نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی گفته می شود که در صورت تحقق آن شهروندان دارای انگیزه و روحیه شاد بوده و در نهایت ،جامعه شاداب و سلامت  خواهد بود. در واقع زندگی سالم محصول تعامل اجتماعی بین انتخابهای فردی از یک سو و محیط اجتماعی و اقتصادی احاطه کننده افراد از سوی دیگر است. گلداسمیت سلامت اجتماعی را « ارزیابی رفتارهای معنی دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران» تعریف می نماید و آن را یکی از اساسی ترین شاخص های سلامت هر کشوری معرفی می کند، که منجر به کارا بودن فرد در جامعه می گردد (Larson, 1993:285). داشتن تفکرات اجتماعی صحیح و برخورداری فرد از ذهنیت مثبت نسبت به جامعه برای داشتن زندگی اجتماعی بهتر، اولین و مهمترین مرحله از سلامت اجتماعی می باشد که متاسفانه توجه کافی به آن نشده است . بنابراین با توجه به ماهیت اجتماعی زندگی بشر و چالشهایی که این امر می تواند به وجود آورد، نمی توان از توجه به جنبه های اجتماعی سلامت در کنار جنبه های عینی، عاطفی و روان شناختی آن غافل شد.

 

فهرست مطالب

 

سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان       ۲

۱- مقدمه ۳

۱-۱- طرح مسأله   ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت      ۷

۱-۳- اهداف         ۸

۱-۴- سوابق         ۸

۱-۵- فرضیه‌ها      ۱۱

۱-۶- روش تحقیق و مراحل آن          ۱۲

جامعه آماری         ۱۲

حجم نمونه و روش نمونه‌گیری          ۱۳

ابزار گردآوری داده‌ها          ۱۳

اعتبار و روایی      ۱۴

۱-۷- معرفی متغیرها و شاخص‌ها       ۱۵

۱-۸- محدوده و قلمرو پژوهش           ۱۵

۲- مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری      ۱۶

۲-۱- تعاریف و مفاهیم         ۱۶

۲-۱-۱-سلامت اجتماعی       ۱۶

۲-۱-۲-اعتماد       ۱۷

۲-۱-۳-حمایت اجتماعی ادراک شده     ۱۸

۲-۲- دیدگاه‌ها و مبانی نظری، و …     ۱۹

۳-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها       ۲۷

۳-۲- یافته های پژوهش       ۲۷

۴-جمع بندی و نتیجه گیری   ۳۳

۵- پیشنهادات        ۳۶

۶-منابع فارسی      ۳۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :