ارس فایل » سیستم حسابداری پروژه کارآموزی (گزارش کار) طراحی سیستم حسابداری
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 9200 تومان

نوع فایل : کارآموزی تعداد صفحات : 60 حجم فایل (مگابایت) : 0.08 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">سیستم حسابداری پروژه کارآموزی (گزارش کار) طراحی سیستم حسابداری</span>

سیستم حسابداری

 

پروژه کارآموزی طراحی سیستم حسابداری

 

مقدمه طراحی سیستم حسابداری

 

شركت سهامي عام نمونه (در شرف تأسيس) طراحي سيستم اطلاعاتي خود را به ما واگذار مي‌نمايد و از ما خواسته مي‌شود كه با توجه به طبيعت فعاليت شركت موردنظر (شركت در زمينه توليد و فروش فرش ماشيني به فعاليت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد كارمندان و ظرفيت شركت سيستمي طراحي شود كه با توجه به اصل فزوني منافع جو مخارج وظايف زير را به نحو احسن انجام دهد:

۱ـ كليه اطلاعات مورد نياز مديران را براي انجام امور شركت فراهم نمايد. ۲ـ گزارش نتايج عمليات شركت را براي ذينفع (سهامداران، بستانكاران، بانكها و … ) تأمين كرده و در اختيار آنان قرار دهد.

۳ـ نحوه و ترتيب ثبت و گزارش اطلاعات به طور كارآ و مؤثر باشد.

۴ـ اندازه‌گيري و سنجش اشكال مختلف عمليات سازمان را در برگيرد.

۵ـ كنترلهاي داخلي را فراهم نايد تا به بهترين نحو از اشتباهات، سوءاستفاده‌ها و تقلبات جلوگيري نمايد. بطور كلي سلسله مراتب ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري خواسته شده را به شكل نمودار صفحة ۲ نشان مي‌دهيم.از آنجايي كه چارت (نمودار) سازماني از نكات قابل توجه در طراحي سيستم حسابداري مي‌باشد (به منظور اعمال كنترلهاي داخلي لازم و توسعه هماهنگ و روابط متقابل تشكيلات مختلف شركت)

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

طراحي سيستم حسابداري شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

طراحي زير سيستمهاي حسابداري

مديريت مالي

دارائيهاي ثابت ( ۱۶۹ ـ ۱۳۰)

دارائيهاي نامشهود (۱۷۹ ـ ۱۷۰)

بدهيهاي بلند مدت (۲۴۹ ـ۲۲۰)

حقوق صاحبان سرمايه (۲۹۹ ـ ۲۵۰)

حسابهاي صورت سود و زيان(۸۹۹ ـ ۳۰۰)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته (۳۹۹ ـ ۳۵۰)

سربار كارخانه (۴۹۹ ـ ۴۰۰)

هزينه‌هاي توزيع و فروش (۵۹۹ ـ ۵۰۰)

هزينه‌هاي اداري (۶۹۹ ـ ۶۰۰)

ساير هزينه‌ها (۷۴۹ ـ ۷۰۰)

ساير درآمدها (۸۴۹ ـ ۸۰۰)

كسور درآمد (۸۹۹ ـ ۸۹۰)

نحوه كاركرد و ارتباط متقابل

تعداد كاركنان، تفكيك وظايف و نمونه فرمها

حسابداري دريافتها و پرداختها و قراردادها

حسابداري خريد

حسابداري فروش

حسابداري اموال

حسابداري حقوق و دستمزد

زير سيستم حسابداري صنعتي و انبارداري

زير سيستم بودجه

حسابرسي داخلي

 

سیستم حسابداری

 

پروژه کارآموزی طراحی سیستم حسابداری

 

مقدمه طراحی سیستم حسابداری

 

شركت سهامي عام نمونه (در شرف تأسيس) طراحي سيستم اطلاعاتي خود را به ما واگذار مي‌نمايد و از ما خواسته مي‌شود كه با توجه به طبيعت فعاليت شركت موردنظر (شركت در زمينه توليد و فروش فرش ماشيني به فعاليت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد كارمندان و ظرفيت شركت سيستمي طراحي شود كه با توجه به اصل فزوني منافع جو مخارج وظايف زير را به نحو احسن انجام دهد:

۱ـ كليه اطلاعات مورد نياز مديران را براي انجام امور شركت فراهم نمايد. ۲ـ گزارش نتايج عمليات شركت را براي ذينفع (سهامداران، بستانكاران، بانكها و … ) تأمين كرده و در اختيار آنان قرار دهد.

۳ـ نحوه و ترتيب ثبت و گزارش اطلاعات به طور كارآ و مؤثر باشد.

۴ـ اندازه‌گيري و سنجش اشكال مختلف عمليات سازمان را در برگيرد.

۵ـ كنترلهاي داخلي را فراهم نايد تا به بهترين نحو از اشتباهات، سوءاستفاده‌ها و تقلبات جلوگيري نمايد. بطور كلي سلسله مراتب ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري خواسته شده را به شكل نمودار صفحة ۲ نشان مي‌دهيم.از آنجايي كه چارت (نمودار) سازماني از نكات قابل توجه در طراحي سيستم حسابداري مي‌باشد (به منظور اعمال كنترلهاي داخلي لازم و توسعه هماهنگ و روابط متقابل تشكيلات مختلف شركت)

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

طراحي سيستم حسابداري شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

طراحي زير سيستمهاي حسابداري

مديريت مالي

دارائيهاي ثابت ( ۱۶۹ ـ ۱۳۰)

دارائيهاي نامشهود (۱۷۹ ـ ۱۷۰)

بدهيهاي بلند مدت (۲۴۹ ـ۲۲۰)

حقوق صاحبان سرمايه (۲۹۹ ـ ۲۵۰)

حسابهاي صورت سود و زيان(۸۹۹ ـ ۳۰۰)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته (۳۹۹ ـ ۳۵۰)

سربار كارخانه (۴۹۹ ـ ۴۰۰)

هزينه‌هاي توزيع و فروش (۵۹۹ ـ ۵۰۰)

هزينه‌هاي اداري (۶۹۹ ـ ۶۰۰)

ساير هزينه‌ها (۷۴۹ ـ ۷۰۰)

ساير درآمدها (۸۴۹ ـ ۸۰۰)

كسور درآمد (۸۹۹ ـ ۸۹۰)

نحوه كاركرد و ارتباط متقابل

تعداد كاركنان، تفكيك وظايف و نمونه فرمها

حسابداري دريافتها و پرداختها و قراردادها

حسابداري خريد

حسابداري فروش

حسابداري اموال

حسابداري حقوق و دستمزد

زير سيستم حسابداري صنعتي و انبارداري

زير سيستم بودجه

حسابرسي داخلي

 

سیستم حسابداری

 

پروژه کارآموزی طراحی سیستم حسابداری

 

مقدمه طراحی سیستم حسابداری

 

شركت سهامي عام نمونه (در شرف تأسيس) طراحي سيستم اطلاعاتي خود را به ما واگذار مي‌نمايد و از ما خواسته مي‌شود كه با توجه به طبيعت فعاليت شركت موردنظر (شركت در زمينه توليد و فروش فرش ماشيني به فعاليت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد كارمندان و ظرفيت شركت سيستمي طراحي شود كه با توجه به اصل فزوني منافع جو مخارج وظايف زير را به نحو احسن انجام دهد:

۱ـ كليه اطلاعات مورد نياز مديران را براي انجام امور شركت فراهم نمايد. ۲ـ گزارش نتايج عمليات شركت را براي ذينفع (سهامداران، بستانكاران، بانكها و … ) تأمين كرده و در اختيار آنان قرار دهد.

۳ـ نحوه و ترتيب ثبت و گزارش اطلاعات به طور كارآ و مؤثر باشد.

۴ـ اندازه‌گيري و سنجش اشكال مختلف عمليات سازمان را در برگيرد.

۵ـ كنترلهاي داخلي را فراهم نايد تا به بهترين نحو از اشتباهات، سوءاستفاده‌ها و تقلبات جلوگيري نمايد. بطور كلي سلسله مراتب ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري خواسته شده را به شكل نمودار صفحة ۲ نشان مي‌دهيم.از آنجايي كه چارت (نمودار) سازماني از نكات قابل توجه در طراحي سيستم حسابداري مي‌باشد (به منظور اعمال كنترلهاي داخلي لازم و توسعه هماهنگ و روابط متقابل تشكيلات مختلف شركت)

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

طراحي سيستم حسابداري شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

طراحي زير سيستمهاي حسابداري

مديريت مالي

دارائيهاي ثابت ( ۱۶۹ ـ ۱۳۰)

دارائيهاي نامشهود (۱۷۹ ـ ۱۷۰)

بدهيهاي بلند مدت (۲۴۹ ـ۲۲۰)

حقوق صاحبان سرمايه (۲۹۹ ـ ۲۵۰)

حسابهاي صورت سود و زيان(۸۹۹ ـ ۳۰۰)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته (۳۹۹ ـ ۳۵۰)

سربار كارخانه (۴۹۹ ـ ۴۰۰)

هزينه‌هاي توزيع و فروش (۵۹۹ ـ ۵۰۰)

هزينه‌هاي اداري (۶۹۹ ـ ۶۰۰)

ساير هزينه‌ها (۷۴۹ ـ ۷۰۰)

ساير درآمدها (۸۴۹ ـ ۸۰۰)

كسور درآمد (۸۹۹ ـ ۸۹۰)

نحوه كاركرد و ارتباط متقابل

تعداد كاركنان، تفكيك وظايف و نمونه فرمها

حسابداري دريافتها و پرداختها و قراردادها

حسابداري خريد

حسابداري فروش

حسابداري اموال

حسابداري حقوق و دستمزد

زير سيستم حسابداري صنعتي و انبارداري

زير سيستم بودجه

حسابرسي داخلي

قیمت فایل : 9200 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :