ارس فایل » شادکامی رابطه بین شادکامی با رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تاکسیرانی
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 11800 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 70 حجم فایل (مگابایت) : 0.23 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">شادکامی رابطه بین شادکامی با رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تاکسیرانی</span>

شادکامی

 

رابطه بین شادکامی با رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تاکسیرانی

 

چكيده رابطه بین شادکامی با رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تاکسیرانی

 

شادکامی

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی رفتار شهروندی در بین کارکنان سازمان تاکسیرانی اصفهان به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ی کارکنان این سازمان تشکیل می دادند که تعداد آنها ۱۰۰ نفر از آنان به طور تصادفی انتخاب و گروه نمونه را تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه شادکامی کیم و همکاران (۲۰۰۴) و پرسشنامه رفتار شهروندی لی و آلن(۲۰۰۲) بود. به منظور تحلیل داده ها به تناسب از آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار (SPSS.) نسخه ۱۸ استفاده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود و نتایج زیر حاصل گشت:
که بین بین شادکامی با رفتار شهروندی معطوف به همکاران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (۰۱/۰≥p و ۴۰۸/۰ r=).
، بین شادکامی و رفتار شهروندی سازمانی(بعد معطوف به سازمان) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (۰۵/۰>p و ۳۱۴/۰r=)

 

مقدمه

شادکامی

امروزه سازمان ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده اند. سازمان های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می کنند. در پاسخ به موج رقابت بر سر منابع انسانی، سازمانها روي اجرا و بهبود برنامه هاي آموزشی کارکنان سرمایه گذاري میکنند و سعی دارند تا حد ممکن حس همکاری کارکنان را بالاتر ببرند.(لیو ،۲۰۰۹)
رفتار شهروندی سازمانی در طي دو دهه اخير يكي از مهمترين مباحث علوم اجتماعي و علوم انساني از جمله در حوزه مديريتي، سازماني و آموزشي مورد توجه قرار گرفته است در واقع رفتار مدنی – سازمانی، مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمانی می شوند» (اپل بام ، بارت ، بیومیر و بولنگر ، ۲۰۰۴).

این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی¬های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی موثر بودند (بینستوک ، کارول ، دمورانویل ، اسمیت و راچل ، ۲۰۰۳ ، ص۳۶۰).

ارگان (۱۹۸۸) در دومین بعد رفتار مدنی – سازمانی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنان دیگر کمک می کند، که این خصیصه در افراد می تواند با عنوان هوش اجتماعی آنان مرتبط باشد.

 

مقدمه

شادکامی

امروزه سازمان ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده اند. سازمان های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می کنند. در پاسخ به موج رقابت بر سر منابع انسانی، سازمانها روي اجرا و بهبود برنامه هاي آموزشی کارکنان سرمایه گذاري میکنند و سعی دارند تا حد ممکن حس همکاری کارکنان را بالاتر ببرند.(لیو ،۲۰۰۹)
رفتار شهروندی سازمانی در طي دو دهه اخير يكي از مهمترين مباحث علوم اجتماعي و علوم انساني از جمله در حوزه مديريتي، سازماني و آموزشي مورد توجه قرار گرفته است در واقع رفتار مدنی – سازمانی، مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمانی می شوند» (اپل بام ، بارت ، بیومیر و بولنگر ، ۲۰۰۴).

این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی¬های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی موثر بودند (بینستوک ، کارول ، دمورانویل ، اسمیت و راچل ، ۲۰۰۳ ، ص۳۶۰).

ارگان (۱۹۸۸) در دومین بعد رفتار مدنی – سازمانی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنان دیگر کمک می کند، که این خصیصه در افراد می تواند با عنوان هوش اجتماعی آنان مرتبط باشد.

 

فهرست مطالب

شادکامی

چكيده
فصل اول ۱
کلیات پژوهش ۱
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهداف تحقیق ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق ۴
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ۵
تعاریف مفهومی متغیر ها ۵
تعاریف عملیاتی واژه ها ۵
فصل دوم ۷
پیشینه پژوهش ۷
مقدمه ۷
گفتار اول، شادکامی ۸
شادی ۸
تاریخچه و ماهیت شادی ۹
تعریف شادی ۱۰
آزمون شادی ۱۵
ژن شادی ۱۵
عوامل موثربر شادی ۱۸
سن ۱۸
جنسیت ۱۹
روابط اجتماعی ۲۰
کار و اشتغال ۲۱
شادی و تفریح ۲۲
ثروت و طبقه اجتماعی ۲۳
مذهب ۲۳
شخصیت و شادی ۲۴
برونگرایی ۲۴
روان رنجور خویی و عذاب ۲۵
جنبه های شناختی شخصیت ۲۶
عزت نفس ۲۶
کنترل ۲۷
خوش بینی ۲۸
هدف زندگی ۲۸
منابع ۲۹
نظریه شادی ۲۹
تبیین های فیزیولوژیک ۳۰
روابط و فعالیتهای اجتماعی ۳۰
نیازهای عینی ارضا کننده ۳۱
عاطفه مثبت ۳۱
شرایطی که باعث می شوند احساس کنیم خوب هستیم ۳۲
گفتار دوم : رفتار شهروندی ۳۲
کلیات رفتار شهروندی سازمانی ۳۲
رفتار شهروندی سازمانی ۳۳
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۳۴
اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی – سازمانی ۳۷
چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی – سازمانی ۳۹
تاثیر ویژگی های کاری بر رفتار شهروندی – سازمانی ۴۰
پیشایندهای رفتارهای شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه ها ۴۲
متغییر ها و رفتارهای شهروندی سازمانی ۴۲
تاثیرات میانجی اعتماد به سرپرست ۴۲
رابطه با سازه های عملکرد ۴۴
وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی ۴۴
رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت گرا ۴۵
کلیات رفتار مدنی – سازمانی ۴۶
پیامدهای رفتار مدنی – سازمانی ۴۶
پیشایندهای نگرشی رفتار مدنی – سازمانی ۴۷
۱) درک عدالت ۴۷
رضایت شغلی: ۴۸
قرارداد روان شناختی: ۴۸
رابطه بین جنسیت و رفتار مدنی – سازمانی ۴۹
قالب بندی جنسیتی ۴۹
جهت گیری جنسیتی و رفتار مدنی – سازمانی ۴۹
حرفه های جنسیتی و رفتار مدنی – سازمانی ۴۹
تحقیقات داخلی و خارجی ۵۰
تحقیقات خارجی ۵۲
فصل سوم ۵۳
روش شناسی ۵۳
۳-۱- مقدمه ۵۳
۳-۲- روش پژوهش ۵۳
۳-۳-جامعه آماری ۵۳
۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۵۴
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۵۴
۳-۶-روش اجرای پژوهش ۵۵
۳-۷-روش تحلیل دادها ۵۵
۳-۸- ملاحظات اخلاقی ۵۵
فصل چهارم ۵۶
تحلیل یافته ها ۵۶
۱-۴- مقدمه: ۵۶
بخش اول : آمار توصیفی ۵۷
بخش دوم: آمار استنباطی ۵۹
فصل پنجم: ۶۱
بحث و نتیجه گیری ۶۱
۱-۵- مقدمه ۶۱
محدودیت های پژوهش ۶۳
پیشنهادات پژوهش ۶۴
منابع ۶۵
پيوست (پرسشنامه) ۶۸

شادکامی

قیمت فایل : 11800 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳ مرداد ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :