ارس فایل » شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 65 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته</span>

شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته

 

تحقیق شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته

 

مفهوم صريح و روشن اين مصرع اين است كه، به اشتباهات دوران زندگي خويش، پي بردم وجود كلمه «تاريك» متضمن و بيانگر اين معني است كه ابعاد و نتايج كارهاي اشتباه آميز، معمولاً غير قابل ارزيابي است، همانگونه كه در يك مكان تاريك، اطراف و آنچه در آن است، غير قابل تشخيص مي‌باشد، مضافاً اين كه نور نماينده ذات خداوندي و نشانه رستگاري است و در مقابل، تاريكي نشانه اهريمن و گمراهي است.و چه دشوار است وصف اين جنگل وحشي و سخت و انبوه كه يادش ترس را در دل بيدار مي‌كند . اين دشواري از چند جهت است.اولاً دشوار است بلحاظ اينكه وصف چيزي كه كاملاً قابل ديدن نيست، دشوار است و اين جنگل نيز بلحاظ تاريكي، قابل ديدن نبوده.ثانياً دشوار است زيرا كه اساساً يادآوري اشتباهات زندگي، براي هر كس ملال آور است و رنج اين يادآوري است كه كار را دشوار مي‌كند.ثالثاً دشوار است، زيرا كه وي از نتيجه اين اشتباهات بلحاظ تعاليم و اعتقادات مذهبي، آگاه است و از چنان نتيجه‌اي مي‌ترسد و اين ترس مايه دشواري كار است.

در اينجا بايد گفت كه ويرژيل (مظهر عقل انساني) خود را به تجاهلي عارفانه زده، يعني در عين حاليكه پاسخ را ميداند، معهذا سؤال را مطرح ميكند و اين بدان علت است كه مي‌خواهد آنكه مورد خطاب وي است (در اينجا بطور كلي انسان مورد خطاب است) يك لحظه به خود آمده و بيانديشد كه چرا از كوه سعادت ازلي بالا نميرود و سپس با يافتن پاسخ اين «چرا» در اصلاح خود بكوشد و زمينه را براي صعود به كوه سعادت هموار نمايد.اين حيوان كه از دستش بفرياد آمده‌اي، هيچكس را اجازت عبور از خود نميدهد  و چندان مانع در سر راهش پديد ميآورد كه عاقبت نابودش ميكند. يعني كسيكه نفس پرستي و افراط كاري و شهوات بر وجودش استيلا يابد، مظاهر دروغين سعادت و نيك بختي وي را فريب داده و بورطه فنا خواهد افكند و از نظر سياسي يعني آنكه دربار فاسد و خودپسند پاپ، هر كه را كه قصد مقابله با او را داشته باشد، بروشهاي مختلف منكوب و مغلوب ميكند و لذا روياروئي و مبارزه مستقيم با او اثر ندارد «بايد راهي ديگر در پيش گيري»طبعي چنان فاسد و ستمگر دارد كه هرگز آتش هوس سيري ناپذيرش فرو نمي‌نشيند و پس از هر غذا گرسنگي بيشتري احساس ميكند.اين بند مشخصاً نشان ميدهد كه اين حيوان، يك تمثيل است و منظور اصلي دربار پاپ است، چرا كه هر حيواني بر اساس غريزه، براي رفع گرسنگي شكار ميكند و پس از رفع گرسنگي موقتاً شكار را كنار ميگذارد.

من از فرط ترحم، چنانكه جان از تنم برآمده باشد، تاب از كف دادم …

عليرغم آنكه دانته در آغاز سفر دوزخ، در ابتداي سرود دوم ميگويد كه من خود را آماده ميكردم كه هم با درازي راه بستيزم و هم با حس ترحم، ليكن در اينجا بر اثر غلبه حس ترحم از پاي مي‌افتد و اين بدان جهت است كه منظورش از ترحم در ابتداي سرود دوم، ترحم بر گناهكاران است، ليكن اقدام اينان را كه از عشق و محبت سرچشمه گرفته از وادي گناه دور ميداند.هرگز كيفيت و كميت آن را تغييري پديد نمي آيد اين يكنواختي و عدم تغيير، در مقابل تنوع طلبي زندگاني دنيائي اين دسته از دوزخيان (كه در حقيقت برعكس عادت و خواستة دنيائي آنان است)، خود نوعي عذاب است.زميني كه اين همه را به خود مي‌پذيرد، سخت گند آلود است يعني اينكه، شكمي كه جايگاه انواع مأكولات باشد، محيط گندآلودي بيش نيست.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه :‌   ۲

سرود يكم ۳

در نيمه راه زندگاني ما         ۳

خويشتن را در جنگلي تاريك يافتم        ۴

چنان تلخ است كه مرگ جز اندكي از آن تلخ تر نيست.       ۵

اما من براي وصف صفائي كه در اين جنگل يافتم ۵

چنانكه دروازه پطرس مقدس را ببينم     ۱۶

سرود دوم            ۱۹

و اينك، خاطره خطا ناپذير     ۱۹

يعني روم و امپراطوري       ۱۹

سرود سوم           ۲۲

هرگز اميد ديدار آسمان مداريد            ۲۲

سرود چهارم         ۲۴

آتشي را ديدم كه نيمكره‌اي ظلماني را روشن كرده بود        ۲۴

سرود پنجم           ۲۵

عشق، ما را به جانب مرگي واحد برد …           ۲۶

سرود ششم           ۲۷

سرود هفتم           ۲۹

من حق ندارم آنچه را كه هست زيبا كنم ۳۰

سرود هشتم          ۳۲

سرود نهم ۳۴

سرود دهم            ۳۵

سرود يازدهم         ۳۷

سرود دوازدهم       ۴۰

سرود سيزدهم       ۴۱

سرود چهاردهم      ۴۴

بياني بسيار شيوا در مذمت خشم          ۴۴

سرود شانزدهم       ۴۵

سرود هفدهم         ۴۷

سرود هيجدهم       ۴۹

سرود نوزدهم        ۵۱

حركت او هر طناب موئين و علفيني را پاره ميتوانست كرد ۵۱

سرود بيست و يكم  ۵۳

سرود بيست و دوم  ۵۴

سرود بيست و پنجم ۵۵

سرود بيست و ششم ۵۶

اما كاري كن كه زبان درازي مكني      ۵۷

سرود سي‌ام          ۵۸

سرود سي و دوم    ۵۹

سرود سي و سوم   ۶۲

سرود سي و چهارم ۶۳

توضيحات كلي      ۶۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :