ارس فایل » پایان نامه تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسيلهای صوتی گوش
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 64 حجم فایل (مگابایت) : 2.709 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسيلهای صوتی گوش</span>

پایان نامه تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسيلهای صوتی گوش

 

 

چكيده:

 

در پژوهش حاضر، تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز بيماران داراي سابقه ضربه صوتي حاد و يا مزمن را بررسي نموديم. و نيز شاخصه‌هاي آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را نيز قبل و بعد از تابش اشعه ليزر، ثبت و بررسي نموديم. بيماران حدود ۱۲ جلسه تحت درمان با ليزر كم توان m.w 200 به مدت حدود ۴۲ دقيقه  قرار مي‌گرفتند و اين روند درمان ۲ مرتبه در هفته و به مدت ۱۲ جلسه صورت گرفت. طول موج ليزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزيابيهاي اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس و ارزيابي وزوز شامل تطابق بلندي و تعيين زير و بمي وزوز، ميزان بلندي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و ميزان آزاردهندگي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و آزمون الكتروكوكلئوگرافي و گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج نيز قبل  و بعد از دوره ليزر درماني ثبت و بررسي گرديد. تطابق بلندي وزوز با   تغييرات آماري معناداري را در قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد. ميزان بلندي ذهني و آزار دهندگي ذهني نيز كاهش يافت و لي بدليل محدود بودن تعداد نمونه‌گيري اين اختلاف معنادار نبود.

 

مقدمه:

 

وزوز درك صدا يا نويز بدون حضور يك منبع خارجي واقعي مي‌باشد كه اين عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوايي مي‌باشد وزوز اغلب با كم شنوايي ناشي از نويز همراه مي‌باشد. مطالعات اپيدميولويك نشان داده‌اند كه حدود ۱۷% از جمعيت وزوز دارند در حاليكه تنها فقط ۵/۰ الي ۶/۱ % به طور شديدي تحت تأثير قرار مي‌گيرند. در ميان افراد با آسيب شنوايي حدود ۶۷% از وزوز رنج مي‌برند (Zenker.F 2004)

در اين پژوهش، تأثير اشعه ليزر كم توان را بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را بررسي نموديم. اشعه ليزر كم توان، يك روش غير تهاجمي بدون عوارض جانبي مي‌باشد كه به جهت پايين بودن توان خروجي ليزر و نيز طول موج منحصر به فرد آن، ميزان جذب آن از طريق پوست كاهش يافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزايش مي‌يابد. اشعه ليزر كم توان باعث فعاليت ATP سازي در سلولها مي‌گردد.

 

متدو روشها:

 

پژوهش حاضر بر روي ۵ فرد مبتلا به وزوز ناشي از ضربه صوتي صورت گرفت. ۳ نفر از بيماران وزوز يكطرفه و ۲ نفر داراي وزوز دوطرفه بودند كه مجموعاً ۷ گوش تحت درمان با اشعه ليزر كم توان قرار گرفت.

بيماران قبل از دوره درمان، مورد آزمايشات اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس قرار مي گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضايعات فضاگير، آزمايشات تكميلي شامل MRI و ABR انجام مي‌شد. ارزيابي وزوز بيماران شامل آزمون تطابق بلندي وزوز و تعيين زير و بمي وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌اي جهت بررسي ميزان بلندي ذهني وزوز و  ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب معيار ديداري- قياسي- تكميل مي‌گرديد. جهت پايش تغييرات احتمالي ميكرومكانيكهاي حلزوني آزمايشات الكتروكوكلئوگرافي ثبت مي‌گرديد. در اين آزمون، سطح آستانه پتانسيل عمل مركب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگي CAP  و نسبت دامنه پتانسيل تجمعي به پتانسيل عمل (Sp/AP) ثبت گرديد.

آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتي   و   ثبت  مي‌گرديد.

اين آزمايشات قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان صورت مي‌گرفت در هر فرد حدود ۱۲-۱۰ جلسه ليزر درماني به صورت ۲ جلسه در هفته صورت مي‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه ليزر كم توان با توان m.w200 به مدت حدود ۴۲ دقيقه صورت مي‌گرفت. حدود J180 انرژي از طريق تابش به زائده ماستوئيد و حدود J 90 انرژي از طريق تابش به مجراي خارجي گوش صورت مي‌گرفت.

 

نتايج:

 

در اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گرديد. تطابق بلندي وزوز قبل و بعد از ليزر درماني تفاوت آماري معناداري   نشان داد. ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي ذهني در مبتلايان به وزوز كاهش يافت( ما بدليل محدويت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماري معناداري را نشان نداد هيچكدام از شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگي CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزيابي قبل و بعد از تابش اشعه ليزري، از نظر آماري اختلاف معنادراي نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت   ،   در تمام بيماران مقادير منفي و كوچكي را قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد.

در سطح شدت   در سه نقطه   و   و   و   و   و   قبل و بعد از ليزردرماني اندازه گيري گرديد. نقطه   و   اختلاف آماري معناداري را نشان داد. بعد از تابش اشعه ليزر، كاهش دامنه در اين نقاط ديده مي شد.

 

بحث:

 

در اين پژوهش، نيز در مورد تطابق ميزان بلندي وزوز، شاهد اختلاف معناداري بوديم كه در نتيجه محققان Prochatka و همكاران (۲۰۰۰)، كه در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w200 و داروي Egb761 به ۲۶% بهبودي كامل و ۳۶% بهبودي بيشتر از ۵۰% مي يافتند.

Hahn.A و همكاران در سال ۲۰۰۱، در مطالعه اي بر روي ۲۰۰ بيمار، در بررسي تأثير ليزر كم توان و درمان دارويي EGb761 به ۲۶% بهبودي كامل و ۴۳% بهبودي بيش از ۵۰% دست يافتند. كه ليزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. اين محققين تأثير تركيبي دارو و ليزر كم توان را بررسي نمودند.

Nakashima و همكاران (۲۰۰۲) در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w60 را در درمان وزوز به كار بردند و به تفاوت آماري معناداري در نتايج ارزيابي وزوز و DPOAE دست نيافتند. گزارش نمودند كه درمان ليزري m.w 60 را جهت كنترل وزوز مؤثر نمي باشد.

Rogowski و همكاران (۱۹۹۹) در مطالعه ۳۲ بيمار تحت درمان ليزر كم توان، معيار ديداري – قياسي بلندي وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به كار بردند و تفاوت آماري معناداري در بلندي وزوز و تغييرات دامنه TEOAE نيافتند.

Mirz.f و همكاران (۲۰۰۰) در يك مطالعه دو سويه كور، با استفاده از ليزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در ۴۹ بيمار در كنترل وزوز را بررسي نمودند و با وجود آنكه ۱۸% بيماران بهبودي را نشان دادند، اشعه ليزر كم توان را وسيله ارزشمندي در درمان مبتلايان به وزوز دير درمان دانستند.

در پژوهش حاضر، بين تأثير ليزر و تغييرات حلزون با استفاده از آزمون‌EcochG و DPOAE به تغييرات معناداري دست نيافتيم. اما تأثير ليزر بر بلندي وزوز و كاهش ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي آن را احتمالاً بدليل استفاده از از توان بالاي ليزر m.w200 مي باشد.

ميزان بهبودي وزوز در تحقيقاتي كه توان بالاتر ليزر را همراه با داروي EGb6761 به كار برده بودند، بيشتر از تحقيقات ديگر مي باشد.

 

فهرست منابع

 

– Anon. Definition and classification of tinnitus, In Tinnitus , ciba foundation symposium 85, edited by D.Evered and G.Lowrenson, Appendix I, P: 300-302 (1981).

– hazell. J, history and Medical Investigation the 16th european Instructional course on tinnitus and it’s management (14-16 April 1996) pp:21-27.

– hall, James w, Hand Book of Aditory Evoked Responses, 1992, Allyn and Bacon.

– HahnA, Ivan Sejna, kpistina stolbova and Ales cocek. Combined laser-Egb 761 tinnitus therapy. Acta otolaryngol 2001, suppl 545: 92-93.

– Hahn.A, M.Prochazha, clinical Results of comprehensive Laser therapy in a Groupe  of 200 Patiants 2001, email: tusita @ m box.vol.cz

– Mirz F, zacharie B, Anderson SE, Nielsen AG, johansen Ln, Bjer P, pedersen CB. Treatment of tinnitus with low-intesity laser-ugeskr laeger. 2002 Jun 19. 162(25): 3607-10

– Nakashima T, veda H, Misawa H, suzuki, et al. Transmeatal low-power laser irriadiation for tinnitus. Otol Neuro tol. 2002 May, 23(3): 269-300.

– Prochazka Miroslav. M.D. the role of LLLT in treatment of tinnitus LASER. PARTNER. 2003. Tusita @ mbox.vol.cz

– Rogowski M, Mnich S, Gindzienska E, lazerczyk B. low-power Laser in the treatmant of tinnitus-a placebo controlled study-otolayngolpol. 1999 53(3): 315-20

– Stach, Brad.A, comprehensive Dictionary of Audiology Illustrated , 1997, william & wilkins.

– ShiomI Y, Takahashi H, Honjo I, kojima H, NaitoY, FujikiN. Efficacy of transmeatal low power Laser irriadiation on tinnitus preliminery report. Auris Nasus larynx 1997 24(1): 39-42

– Tuner jan and Lars Hode low level laser therapy. clinical practice and scientific Background.

– Tatiana. soloviera. low level laser therapy 1999 vol.44

– Vitagraf, Lasers in Medicine and Dentisting: basic science and up-to-date clinical application of low level laser therapy: 2000. 544

– Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004,

 

فهرست مطالب:

 

۱-۱-  موضوع و اهميت آن: ۱۰

۲-۱- متغيرهاي اصلي يا لغات كليدي در مطالعه و تعاريف آنها:       ۱۲

وزوز گوش (Tinnitus):     ۱۲

آكوستيك تروما (Acoustic-trauma): 13

تطابق بلندي (Loudness Matching of Tinnitus):       ۱۳

تطابق زير و بمي وزوز (Pitch Matching of tinnitus) 13

معيار قياسي _ ديداري (Visual Analog Scale) 14

(Ecoch G) الكترو كوكلئوگرافي:        ۱۴

آستانه CAP:         ۱۵

دامنه (Amplitude):          ۱۵

نهفتگي (latency):            ۱۵

پرتوهاي خودبخود صوتي گوش (oto acoustic emission)         ۱۶

پرتوهاي صوتي اعوجاجي گوش (DPOAE)      ۱۶

۳-۱- اهداف بررسي :         ۱۶

۱-۳-۱- اهداف ويژه :         ۱۶

۲-۳-۱- فرضيه يا سوالات مهم:          ۱۷

۴-۱- رعايت نكات اخلاقي:   ۱۸

۱-۲- ليزر چيست؟ ۲۰

۲-۲- مشخصات زماني ليزر: ۲۰

۳-۲- كاربرد پزشكي ليزر:    ۲۱

۴-۲- اثرات بيوانرژتيك يا القاي بيولوژيك:         ۲۷

۵-۲- مكانيسهاي فعال سازي ( اكتيواسيون ) نوري           ۲۷

۶-۲- وزوز:         ۲۹

۲-۶-۲- وزوز ذهني           ۲۹

۷-۲- مروري بر مطالعات و آمار موجود:          ۳۰

۱-۳- روند اجراي كار:        ۳۶

۱-۱-۳-  اديومتري تون خالص:         ۳۷

۲-۱-۳- اديومتري ايميتانس:  ۳۷

۳-۱-۳- آزمون الكتروكوكلئوگرافي :    ۳۸

۴-۱-۳- آزمون گسيلهاي صوتي اعوجاجي گوش  ۳۹

۲-۳- تابش اشعه ليزر كم توان :          ۴۱

۳-۳- چگونگي جمع‌آوري داده‌ها:        ۴۳

۵-۳- روش تجزيه و تحليل داده ها :     ۴۴

۶-۳- محدوديت‌هاي موجود در مطالعه: ۴۴

فصل چهارم          ۴۵

يافته هاي حاصل از پژوهش  ۴۵

۱-۴- توزيع سني:  ۴۶

۲-۴- نتايج ارزيابيهاي شنوايي:          ۴۶

۳-۴- عوامل زمينه اي وزوز:            ۴۷

۱-۳-۴- محل درك وزوز :    ۴۷

۲-۳-۴- تطابق زير و بمي وزوز:       ۴۷

۳-۳-۴- ساعات آگاهي از وزوز:         ۴۷

۴-۳-۴- آزمون تطابق بلندي وزوز:     ۴۷

۵-۳-۴- بررسي شدت وزوز بر حسب شاخص ديداري – قياسي(VAS) :          ۴۸

۶-۳-۴- بررسي ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب شاخص ديداري- قياسي(VAS) :       ۴۸

۴-۴- تغييرات مربوط به شاخصه‌هاي آزمون Ecoch :      ۴۸

۱-۴-۴- تغيير آستانه پتانسيل عمل مركب:         ۴۹

۲-۴-۴- تغييرات دامنه پتانسيل عمل مركب (CAP) :        ۴۹

۳-۴-۴- تغييرات نهفتگي پتانسيل عمل مركب (CAP) :      ۴۹

۵-۴- تغييرات مربوط به آزمون DPOAE :        ۴۹

فصل پنجم            ۵۱

۱-۵- نتايج كلي بررسي:       ۵۲

۲-۵- بحث :         ۵۲

۳-۵- اشكالات و محدوديت هاي مطالعه:           ۵۶

۴-۵- ارائه پيشنهادها براي تحقيقات بعدي:         ۵۶

فرم موافقت نامه آگاهانه        ۵۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :