ارس فایل » طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی</span>

طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی

 

تحقیق طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی

 

علم اقتصاد بهداشت به تحليل و بهره وري منابع ” محدود و كمياب” و ارزيابي دقيق آنها براي استفاده مطلوب در جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محيط زيست مي پردازد. اقتصاد بهداشت تخصيص و بهره وري مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشاركت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلي، ملي و بين المللي در كليه سطوح با رعايت كامل ” عدالت ” و ” دسترسي و برخورداري ” از خدمات بهداشتي و درماني را بعنوان يك اصل مهم در تآمين ، حفظ و ارتقاي سلامت انسان ها مورد توجه قرار مي دهد. براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انساني آن ، طراحي شاخص هاي اقتصادي و محاسبه آن از اهميت زيادي برخوردار است . طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بدون آگاهي از شاخص هاي بخش بهداشت ، مقدور نمي باشد. فهرست تعدادي از شاخص هاي بخش بهداشت كه در اين مطالعه جمع آوري و مورد بررسي قرارگرفت به شرح زير است( ۵و۴،۳) شاخص هاي فراهم بودن امكانات بهداشتي( نسبت پزشك به جمعيت، نسبت جمعيت به مراكز بهداشتي و درماني، نسبت جمعيت به ماماي محلي و نظاير آن) ، شاخص هاي مصرف و پوشش( نسبت نوزاداني كه بطور كامل بر عليه ۶ بيماري هدف واكسينه شده اند، نسبت زنان باردار كه مراقبت هاي دوره بارداري را دريافت كرده اند و يا زايمان آنها تحت نظر فرد دوره ديده انجام شده است )، ميزان اشغال تخت بيمارستان ، متوسط اقامت بيمار در بيمارستان ، دفعات پذيرش بيمار به يك تخت بيمارستاني ، روزهاي هدر رفته بين ترخيص يك بيمار تا پذيرش بيمار بعدي )، شاخص هاي معلوليت ، نوع حادثه ، اميد به زندگي ، شاخص هاي نوع مشخص مانند محدود شدن حركت ، محدود شدن فعاليت ( بعنوان مثال ، براساس اندكس سوليوان۱  سالهاي زندگي عاري از معلوليت  حدود ۹/۷۰ سال در امريكا است كه حدود ۱۰ سال كمتر از اميد به زندگي از بدو تولد است )، شاخص هاي ميرايي ۲ ( ميزان مرگ خام ، ميزان ميرايي كودكان زير يك سال و …) شاخص هاي ابتلاء ( ميزان هاي بروز و شيوع بيماري؛الگوي مراجعه و …) شاخص هاي تغذيه اي ( شيوع سبك وزني به هنگام تولد، فراهم بودن كالري سرانه و …) شاخص هاي بهداشت رواني( ميزان آسيب شناسي رواني و اجتماعي ، اعمال خشونت ها و جنايت ها، ناسازگاري ها ، خشونت هاي خانوادگي ،سندروم هاي ضرب و شتم كودك و زوجه و …) شاخص هاي محيطي ( ميزان آلودگي هواو آب ، اشعه ، فضولات جامد، سرو صدا ، قرارگرفتن در معرض مواد زيان آور و نظاير آن )، شاخص هاي اجتماعي ( ميزان افزايش جمعيت، درآمد سرانه، سطح اشتغال، نسبت سرباري، ميزان باسوادي به ويژه در زنان، بعد خانوار، مسكن و تعداد افراد ساكن بر حسب اتاق، فراهم بودن كالري سرانه و ….) شاخص هاي اقتصادي ( نسبي از درآمد خانوار كه براي خدمات بهداشتي و درماني هزينه مي شود ، بخشي از درآمد ملي كه در فعاليت هاي مرتبط با بهداشت هزينه ميشود درآمد سرانه و…)

سلامت و اقتصاد آن مقوله اي تك بعدي نيست كه بتوان با يك شاخص و يا تركيب چند شاخص مورد ارزيابي اقتصادي قرارداد. مقوله اقتصاد سلامت داراي ابعاد متعددي است كه هر بعد آن قسمتي از كاركردهاي بهش بهداشت و مصرف منابع را مورد سنجش قرار مي دهد. در اين مطالعه پس از نظر خواهي از صاحب نظران ۹۲شاخص براي ارزيابي اقتصادي بخش بهداشت گزينش شد.

 

 

فهرست مطالب

 

چكيده     ۲

مقدمه     ۴

روش پژوهش       ۵

الگو و مبناي تعيين شاخص هاي ارزيابي اقتصادي           ۵

ويژگي هاي يك شاخص        ۵

شاخص هاي زمينه اي بخش بهداشت    ۶

تنوع شاخص هاي ارزيابي اقتصادي     ۸

شاخص هاي مرحله اي ارزيابي اقتصادي           ۹

منبع اطلاعات شاخص هاي ارزيابي اقتصادي     ۹

شاخص هاي سلامت براي همه           ۱۱

طراحي شاخص ها بر مبناي مدل داده- ستاده       ۱۲

بازتاب و پيش تاب (Feed Back & Feed)       ۱۳

شاخص هاي سنجش كارايي هزينه ها    ۱۵

مقياس هاي اندازه گيري        ۱۶

ارزيابي اقتصادي و سنجش عدالت       ۱۶

شاخص هاي سنجش اولويت ها           ۱۸

ارزيابي اقتصادي و پيش بيني هزينه ها ۱۸

شاخص ها و توجه به بازيابي هزينه ها ۱۸

مفهوم كنترل با شاخص هاي ارزيابي اقتصادي    ۱۹

ويژگي هاي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي براي كنترل     ۲۰

شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و بهره وري       ۲۲

كاربرد شاخص هاي ارزيابي اقتصادي  ۲۳

بهره گيران از پژوهش         ۲۵

يافته هاي پژوهش   ۲۶

شاخص هاي هزينه اي بخش بهداشت    ۲۷

شاخص قيمت و سنجش تورم و اثر آن بر سلامت ؛           ۲۸

شاخص كيفيت زندگي و عدالت در بخش بهداشت  ۲۸

بيكاري نيروي انساني در بخش بهداشت ۲۹

شاخص هاي هزينه اي برحسب طبقه بندي كلي   ۲۹

ساير شاخص ها     ۲۹

بحث و نتيجه گيري            ۳۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :