ارس فایل » پایان نامه بررسي عوامل عدم گرايش به رشته ادبيات و علوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه 2 استان اصفهان در سال 85-84
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 115 حجم فایل (مگابایت) : 0.666 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسي عوامل عدم گرايش به رشته ادبيات و علوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه ۲ استان اصفهان در سال ۸۵-۸۴</span>

بررسي عوامل عدم گرايش به رشته ادبيات و علوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه ۲ استان اصفهان در سال ۸۵-۸۴

 

چكيده :

 

استمراروبقاي هرجامعه اي مستلزم آن است كه مجموعه باورها،ارزشها،رفتارها،گرايشها، دانشها ومهارتهاي آن به نسلهاي جديدمنتقل شود ساخت وكاريا وسيله اين انتقال ،آموزش وپرورش است. آموزش وپرورش ،به معني اعم مترادف با جامعه پذيري است ،يعني ،فراگردي كه افراد ازطريق آن به يادگيري نقشها،قواعد،روابط وبه طور كلي،فرهنگ جامعه خودمي پردازند.آموزش وپروش به معني اخص ،فراگردي است كه افراد به واسطه آن دروضعيتهاي اجتماعي سازمان يافته ،درمعرض آموزش منظم دانشها،مهارتها،رفتارها وگرايشهاي معين قرارمي گيرند.درهرجامعه اين وضعيتها درقالب نظام آموزش وپرورش وسازمانهاي رسمي آن تشكل مي يابد.

نظام آموزش وپرورش ،پديدةاجتماعي عامي است كه درتمام جوامع امروز يافت  مي شود.باوجود اينكه ساختاروطرزكارنظامهاي آموزشي از جامعه اي با جامعه اي متغيرند ،ويژگيهاي مشتركي نيز دارند .پيدايي وتوسعه اين نظامها،حاكي ازاهميت وضرورت انتقال وحفظ ميراث فرهنگي ،القاي الگوهاي فكري وارزشهاي اجتماعي وتوسعه وترويج دانشها وفنون جامعه اي است .

باتوجه به تعريف جديداز تعليم وتربيت كه هدف آن را دركشورهاي صنعتي تربيت انسانهاي مولد مي دانند ودرنظرگرفتن نيازمبرم كشوربه تربيت نيروهاي انساني كاردان اين تحقيق رابدين جهت آغاز كردم كه خودشاهد آن بودم كه اغلب دانش آموزان گرايش چنداني در انتخاب رشته تحصيلي ادبيات وعلوم انساني ازخود نشان نمي دهند لذا ضرورت ايجاد نمود تابابررسي درعوامل مؤثر برعدم گرايش به رشته ادبيات وعلوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه ۲استان اصفهان درسال ۸۵-۸۴ آگاهي هاي لازم بدست آيد تاشايد مشكل گشايي اين مسئله باشد .

روش بكاررفته دراين تحقيق پيمايشي وبراي تحليل آماري آن ازآمار استنباطي ، براي اثبات فرضيات، آمارتوصيفي براي توصيف فراواني هااستفاده شده است  وابزار آن پرسشنامه مي باشدكه به صورت نمونه گيري تصادفي از بين ۱۳۰۶نفر جامعه آماري ۲۰۰نفرمورد پژوهش قرار گرفتند كه براي طرح سوالات پرسشنامه ۷فرضيه ذيل به كاررفته است كه عبارتنداز:

۱-         فرضيه اول : تاچه ميزان  خيابان محل  سكونت برعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد .

۲-         فرضيه دوم :تاچه ميزان  تحصيلات پدربرعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد.

۳-         فرضيه سوم : تاچه ميزان تحصيلات مادربرعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد .

۴-         فرضيه چهارم:تاچه ميزان  عوامل فرهنگي وآموزشي برعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد .

۵-         فرضيه پنجم :تاچه ميزان  عوامل اجتماعي برعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد  .

۶-         فرضيه ششم: تاچه ميزان  عوامل رواني برعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد.

۷-         فرضيه هفتم  :تاچه ميزان  عوامل اقتصادي برعدم گرايش به رشته ادبيات تأثيردارد.

طبق تحقيقات انجام شده وبا استفاده از نرم افزار SPSS  وروش آماري Tتك نمونه اي وآزمون توكي .

فرضيه:خيابان محل سكونت باعدم گرايش به رشته ادبيات رابطه دارد.

فرضيه تحصيلات مادر با عدم گرايش به رشته ادبيات رابطه دارد.

مورد تاييد قرار گرفته است

فرضيه عوامل فرهنگي وآموزشي باعدم گرايش به رشته ادبيات رابطه دارد .

فرضيه عوامل اجتماعي باعدم گرايش به رشته ادبيات رابطه دارد .

فرضيه عوامل اقتصادي باعدم گرايش به رشته ادبيات رابطه دارد .

فرضيه تحصيلات پدر با عدم گرايش به رشته ادبيات رابطه دارد

مورد تاييد قرار نگرفته درحدكمتر از متوسط رابطه ديده شده است .

اصطلاحات بكاربرده شده درتحقيق كه آنهارا درقسمت اصطلاحات تعريف كرده ايم.

(نظام آموزشي آموزش متوسطه – آموزش پرورش– راهنمايي تحصيلي–گرايش- انگيزه – برنامه ريزي- كار- بازاركار- علاقه )

 

مقدمه :

 

يكي ازاهداف مهم آموزش وپرورش شناساندن،شكوفاكردن وپروش استعدادهاي دانش آموزان وتقويت روح وبررسي وتتبع وتحقيق وابتكاروخلاقيت درتمام زمينه هاي علمي فني،فرهنگي وعلوم اسلامي باتاكيد برنفي روحيه مدرك گرايي براي آموزش وپرورش تعين شده است .

پيشرفت علم وصنعت پيچيدگي ودگرگوني دائم دنياي مشاغل،تصميم گيري وانتخاب حرف را امري دشوارساخته است .درضمن رشدسريع تكنولوژي مشاغلي راايجادنموده كه تقاضاهاوشرايط متفاوتي نسبت به زمان گذشته داردواين امرسبب رشدعمومي آموزش جهت كسب مهارتهاودانشهاي لازم براي رسيدن به شرايط موردنيازشغلي است كه به نوبه خودتصميم گيري رشته تحصيلي رادشوارترمي سازد . متأسفانه امروزه بسياري ازنوجوانان وجوانان كشورماسرگردان وبرسرچندراهي قرارگرفته اند.

نه به توانائيهاي واقعي خودواقفند،نه اطلاعات كافي دربارةمشاغل جامعه دارندونه قادربه پيش بيني مشاغل مورد نيازجامعه درزمان آينده هستند. نمي دانندكدام راه رابرگزينند.كدام رشتةتحصيلي راانتخاب كنندوكدام شغل برايشان مناسبتراست.

آيابايد به دنبال علايق وتوانائيهاي خودباشندويا آرزوهاي پدرومادررابرآورده سازند.راه منظم ومعقولي كه به درستي آنهارا هدايت كندنمي شناسند.درمواردي رشته هاي تحصيلي دبيرستان به آنهاتحميل ميشودوباشك وترديددست به انتخاب مي زنندواين ترديدهمچنان تامرحلة انتخاب رشته دانشگاهي براي آنان باقي مي ماند.

دراين تحقيق باتوجه به نيازاساسي جامعه به پيشبردبخشهاي صنعت،كشاورزي وخدمات موضوع بررسي عوامل مؤثر برعدم گرايش به رشته ادبيات را انتخاب گرديده. تابادست يابي به برخي از عوامل مؤثر وسازنده توفيقي حاصل آيدوباايجادگرايش هرچه بيشترازجوانان به كسب دانش ومهارتهاي مورد نياز جامعه تارفع كاستيها ميهن اسلامي راازبرخي وابستگيهارهائي بخشد.

 

منابع ومأخذ:

 

۱-         كرامتي محمدرضا ، مقدمه اي بربرنامه ريزي استراتژيك درآموزش وپرورش ۱۳۷۴ انتشارات آستان قدس رضوي.

۲-         دكتر دُراني كمال ، تاريخ آموزش وپرورش ايران قبل وبعدازاسلام،۱۳۷۶، شركت انتشارات علمي وفرهنگي

۳-         دكتر علاقه بند علي  ، جامعه شناسي آموزش وپرورش ، ۱۳۷۹ ، نشرروان

۴-         معيري محمدطاهر، مسائل آموزش وپرورش ، ۱۳۷۹ ، مؤسسه انتشارات اميركبير

۵-         مشايخ ، فرآيند برنامه ريزي آموزشي ،۱۳۷۴٫

۶-         شفيع آبادي عبدالله ، راهنمايي ومشاوره شغلي وحرفه اي ونظريه هاي انتخاب شغل ۱۳۷۵ تهران انتشارات  رشد .

۷-         سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش ، گزارش چهلمين اجلاس كنفرانس بين المللي تعليم وتربيت ۱۳۶۶و۱۳۷۳

۸-         هومن حيدرعلي ، يافته هاي پژوهش درعلوم رفتاري ، ۱۳۷۱، تهران انتشارات پيك فرهنگ

۹-         زندي پور ، زندگي تحصيلي وشغلي  ۱۳۷۱

۱۰-       شعاري نژاد ، فرهنگ علوم رفتاري ،۱۳۶۴

۱۱-       يونسكو، تفكردرباره تحولات آينده آموزش وپرورش ، ۱۳۷۳،ترجمه محمدعلي اميري، تهران ،انتشارات مدرسه

۱۲-       دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه اي ، فرهنگ اصطلاحات آموزش فني حرفه اي ۱۳۶۶

مجلات وپايان نامه ها :

۱۳-       مجله كاروجامعه (ماهنامه اجتماعي – اقتصادي- علمي وفرهنگي آبان وآذر۱۳۸۴)

۱۴-       مجله دانشگاه انقلاب ۹۷بهار ۷۲، جهاد دانشگاهي

۱۵-       سيد رضا جمال زاده ،بررسي علل گرايش به شاخه كارودانش (آموزش فني وحرفه اي ) نظام جديد آموزش متوسطه ازديدگاه دانش آموزان دختر وپسر اصفهان.

۱۶-       زهرا منتصري بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان ممتاز نظام جديد متوسطه به شاخه كاردانش ازديدگاه دانش آموزان دختر ممتاز دوره متوسطه شهرستان گلپايگان  ۷۷-۷۶

۱۷-       محمد حميدي ، بررسي عوامل مؤثر برافزايش علاقه دانش آموزان سال اول متوسطه به رشته هاي فني وحرفه اي وكارودانش شهرستان اصفهان پروژه آزمون جامع براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي ،۱۳۷۹

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :كليات تحقيق

مقدمه     ۱

بيان مسئله            ۳

اهميت وضرورت موضوع   ۵

اهداف پژوهش      ۷

فرضيات پژوهش   ۸

تعريف مفهومي وعملياتي متغيرها       ۹

تعريف واژه ها واصلاحات    ۱۰

فصل دوم:پيشينه پژوهش

ادبيات تحقيق

تعريف وقلمروتاريخ آموزش وپرورش ۱۳

آموزش وپرورش ايران قبل از اسلام    ۱۴

آموزش وپرورش درايران باستان         ۱۷

آموزش وپرورش  ايران بعدازاسلام      ۱۹

آموزش وپرورش صدراسلام  ۱۹

آموزش وپروش درجامعه ابتدايي         ۲۰

پيدايي آموزش وپروش رسمي            ۲۱

دورنمايي ازنظام جديدآموزش متوسطه ۲۳

اهميت آموزش متوسطه        ۲۵

شاخه هاي تحصيلي نظام آموزش متوسطه          ۲۶

هدف هاي راهنمايي ومشاوره شغلي وحرفه اي دردوره متوسطه       ۳۰

طرح راهنمايي ومشاوره درنظام جديد آموزش متوسطه      ۳۲

مفهوم راهنمايي تحصيلي      ۳۹

ضرورت راهنمايي تحصيلي  ۳۹

اطلاعات تحصيلي ومفهوم ونقش آن     ۴۰

هدف از اطلاعات تحصيلي    ۴۰

شيوه هاي اجرايي راهنمايي تحصيلي    ۴۱

اهميت برنامه ريزي تحصيلي ۴۲

تعريف برنامه ريزي           ۴۳

برنامه ريزي درآموزش وپرورش باتحليل سيستمي            ۴۶

شناسايي راهنمايي شغلي وحرفه اي      ۵۰

كارودانش            ۵۱

كارحرفة انبياء روش اولياء   ۵۲

اهميت كارازديدگاه اسلام       ۵۳

مفهوم كار            ۵۴

اثرعامل كاردرتربيت وسازندگي شخصيت          ۵۵

اهميت آموزش وكسب مهارت براي كودكان ونوجوانان      ۵۷

انتخاب زندگي شغلي            ۵۸

گزينش وتخصيص ۵۹

شناسايي استعدادهاي لازمه جهت يابي تحصيل     ۶۲

علاقه موجب پيشرفت است   ۶۴

پيشينه تحقيق :

مروري برتحقيقات داخلي      ۶۵

تحقيقات انجام شده درخارج ازايران      ۶۹

استنباط ازسوابق تحقيقات انجام شده      ۷۱

هدايت تحصيلي درنظام جديد آموزش متوسطه     –

شاخه هاورشته هاي موجودنظام جديد آموزش متوسطه       –

ساختار نظام آموزشي درجهموري فدرال آلمان     –

ساختار آموزشي درهند         –

سيستم آموزش وپرورش دراسكاتلند      –

نمودار مراحل تحصيلي درانگلستان وويلز(( سال تحصيلي ۱۹۸۹))   –

نمودار مراحل تحصيلي درژاپن          –

مقاطع تحصيلي دراتحاد جماهير شوروي           –

فصل سوم :روش پژوهش

جامعه آماري نمونه وروش نمونه گيري            ۷۳

ابزار اندازه گيري   ۷۳

بيان ويژگي هاي وروايي پايايي آن      ۷۴

روش تحليل داده ها             ۷۵

شيوه اجراومراحل انجام پژوهش         ۷۷

مدل تحليلي           ۷۸

شكل مدل تحليلي    ۷۸

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

بخش اول :توصيف پاسخگويان

بخش دوم: توصيف فراواني داده هابراساس فرضيات

بخش سوم :  تأثير عوامل برعدم گرايش به رشته ادبيات

بخش پنچم :نتيجه گيري

خلاصه ونتيجه گيري          ۱۰۴

پيشنهادهاي علمي جهت كاربست يافته ها           ۱۱۰

پيشنهادموضوع هاي پژوهشي            ۱۱۱

محدوديت پژوهش  ۱۱۲

 

فهرست پيوستها

 

– پرسشنامه

– معرفي دانشگاه پيام نور به آمورش وپرورش ومعرفي  اداره آموزش وپرورش ناحيه ۲ به دبيرستانهاي دخترانه ناحيه .

– تأييد مديران مدارس  براي انجام تحقيق

– جدول مادر

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :