ارس فایل » پایان نامه روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 184 حجم فایل (مگابایت) : 0.591 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه</span>

روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه

 

چكيده:

 

پژوهشنامه حاضر كه به عنوان پايان‌نامه تحصيلي ارائه مي‌شود به روابط و مناسبات علماي دين و حكومت صفوي مي‌پردازد و تعامل و همكاري اين دو را با هم تجزيه و تحليل مي‌كند. در فصل اول اين پژوهش درباره كليات نكته‌هايي اشاره شده است، و در فصل دوم به تبار صفويان از فيروز شاه زرين كلاه تا شاه اسماعيل اول اشاره شده است. و در فصل سوم كه به چهار بخش تقسيم شده است. بخش اول نظري به درونمايه‌ها و روند پيدايش دولت صفوي و بعد از آن به ادعاي سيادت خاندان صفوي كه براي چه و به چه دليل ادعاي سيادت مي‌كردند و بعد از آن تشيع خاندان صفوي كه از چه زماني به تشيع روي آوردند و آن را وسيله‌اي براي رسيدن به حكومت و تحكيم پايه‌هاي قدرت خود قرار دارند بحث مي‌شود و در فصل چهارم به مباحث كلي در مورد حكومت صفوي و علما و مناصب مذهبي و علماي بنام آن دوره اشاراتي دارد.

 

مقدمه:

 

بدون ترديد يكي از دوره‌هاي مهم تاريخي كشور ايران، هم به لحاظ تأمين كننده استقلال و هويت ملي- ديني كشور و هم تأثير شگرف آن در فرهنگ مذهبي جاري كشور، دوره صفوي است. ايران پيش از صفوي، ايراني از هم گسيخته و پراكنده بود كه هر گوشه از آن، در اختيار دولت و طايفه‌اي بود. روزگاري نيز كه سلطه‌ي واحدي برهمه آن اعمال مي‌شد، فرمان و سلطه از آن شام، بغداد، و يا تركاني ماوراء النهر و مغولان بود. با آغاز فعاليت صفويان، شاه اسماعيل، به همراه سپاه قزلباش، ايران را يكپارچه و متحد كرد و فرزندان او، كوشيدند تا فرهنگ بالسبه را در اين كشور فراهم كنند.

دوره صفويه از مهم‌ترين دوران تاريخي ايران به شمار مي‌آيد چرا كه پس از نهصد سال پس از نابودي شاهنشاهي ساسانيان يك فر مانروايي پادشاهي متمركز ايراني توانست در سراسر ايران آن روزگار فرمانروايي كند. به درستي پس از اسلام، چندين پادشاهي ايراني مانند صفاريان، سامانيان، آل بويه و سربداران ساخته شد، ولي هيچ كدام نتوانستند تمام ايران را زيرپوشش خود جاي دهند و يكپارچگي ميان مردم ايران پديد آوردند.

يكي از مهم‌ترين اقدامات اين دولت، رواج مذهب حقه اماميه در اين كشور بود كه سالها در برخي از نقاط ايران حضور داشت و مجبور بود تا پرده‌ي تقيه روزگار را سپري كند. به يمن وجود اين دولت، تشيع در سراسر ايران انتشار يافت و شيعيان ، پس از قرن‌ها توانستند با آزادي كامل به انجام اعمال و شعائر مورد قبول خود بپردازند. در مجموع ، فرهنگ غني شيعه با حمايت علما و فقها و فلاسفه و عرفاي شيعه ، روزبه روز بارورتر شده و تا به امروز توانسته است كه بر غناي خود افزوده و در صحنه سياسي جامعه ايران حضور قاطع خود را براي هدايت مردم، حفظ كند.

 

هدف تحقيق:

 

در اين تحقيق به نقش دين در دولت صفوي و تحكيم مذهب شيعه در ايران و شناسايي ميزان مناسبات و روابط سلاطين صفوي با عالمان ديني با تاكيد بر علماي شيعه و ساست مذهبي صفويان در برخورد با علما مورد بررسي قرار گيرد.

 

بيان مسئله پژوهش:

 

در اين تحقيق تلاش مي‌شود كه جايگاه و نقش مذهب شيعه در دورة صفويان بررسي و روابط سلاطين صفوي با عالمان ديني مورد بحث و كنكاش قرار بگيرد و اينكه سلاطين صفوي و پيش از آنها پدران صفويان از زمان شيخ صفي الدين اردبيلي چرا به تشيع گرايش و از آن حمايت كردند و بتار خود را به امامان رسانيدند و آيت اين مساله يك سياست و براي كسب مشروعيت بود يا واقعاً در دين داشتند.

 

فرضيه‌هاي پژوهش:

 

۱-         اعلام تشيع اثني عشري توسط شاه اسماعيل اول به عنوان تحكيم پايه‌هاي حكومت صفويه بود.

۲-         عالمان شيعي حكومت صفويه را براي گسترش تشيع لازم مي‌ديدند و براي مشروعيت حكومت صفويان تلاش مي‌كردند.

۳-         صفويان براي مشروعيت خود از عالمان شيعي حمايت مي‌كردند.

۴-         افزايش نفوذ و اقتدار علماي شيعه در اواخر صفويان باعث وابسته‌تر شدن شاهان صفوي به علما شد.

۵-         علاقه حكمرانان صفوي در استفاده از علماي جبل عامل براي ترويج و گسترش مذهب اماميه اثني‌عشري و تعادل بين افراط  و تفريط كه در جامعه آن روز وجود داشت.

۶-         تحقق عيني و فلسفه فقها در نگاهباني از شريعت  به عنوان دانشياران امام معصوم(ع)

 

اهميت موضوع و ضرورت تحقيق:

 

توجه به جايگاه مذهب شيعه در مناسبات سلاطين صفوي با روحانيون ديني و همچنين توجه به سلسله مراتب عالمان ديني و مدارج آنها قابل توجه مي‌تواند باشد.

 

روش تحقيق:

 

اين پژوهش تحقيقي است از نوع تحقيقات بنيادي  و نظري و از روشهاي استدلال و تحليل عقلاني با توجه به منابع و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي بهره‌ گرفته شده است.

منابع:

۱-         آقاجاري ، ه، كنش دين دولت در ايران عصر صفوي ، ۱۳۸۰ ، تهران، باز

۲-         ابرو، حافظ ، ذيل جامع‌التواريخ رشيدي، تهران، ۱۳۵۰، به كوشش دكتر خانبابابياني

۳-         ابن بزار، توكلي بن اسماعيل، صفوه الصفا، ۱۳۷۳، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تبريز، ج ۱

۴-         اقبال آشتياني، عباس، تاريخ مغول از حمله چنگيز تا تشكيل دولت تيموري، ۱۳۶۶، تهران

۵-         براون، ادوارد، تاريخ ادبيات ايران، ۱۳۱۶، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، ابن سينا، ج ۴

۶-         بناني، امين و ديگران ، ساختار اجتماعي و اقتصادي دوره صفوي، ۱۳۸۰، ترجمه و تدوين يعقوب آژند، انتشارات مولي، جلد ۱

۷-         بهبودي، محمد باقر،گزارشهاي ساليانه از ابتداي خلقت تا سال ۱۱۹۵ هجري قمري،

۸-         پارسادوست، منوچهر، ۱۳۷۵، شاه اسماعيل اول پادشاهاي با اثر ديرپاي در ايران و ايراني، شركت سهامي انشار، چايخانه حيدري

۹-         پطروسفسكي، ا، اسلام در ايران، ۱۳۵۴، ترجمه كريم كشاورز، تهران، پيام

۱۰-       پيرزاده زاهدي، شيخ‌حسين، سلسله‌النسب صفويه، انتشارات ايرانشهر، برلين، ۱۳۴۳،

۱۱-       پيشوايي، مهدي، سيره پيشوايان، نگرشي بر زندگاني اجتماعي ، سياسي و فرهنگي امامان معصوم عليهم السلام، ۱۳۷۲ف با مقدمه جعفر سبحاني ، قم

۱۲-       پيگو لوسكايا و ديگران، تاريخ ايران، ۱۳۵۴، ترجمه كريم كشاورز، تهران، پيام، چ ۲

۱۳-       تبريزي، علامه محمد علي مدرس، ريحانه‌الادب، ۱۳۷۴، انتشارات خيام، چاپ ، چهارم، چايخانه صدري

۱۴-       جعفريان، رسول، تاريخ تشيع تا قرن هفتم هجري، تهران، سازمان تبليغات اسلامي

۱۵-       جعفريان، رسول، صفويه در عرصه دين فرهنگ سياست، انتشارات انصاريان، قم

۱۶-       حسيني زاده، محمدعلي، علما و مشروعيت دولت صفوي، ۱۳۷۹، تهران، انجمن معارف اسلامي

۱۷-       حسيني قمي، قاضي احمد بن شرف الدين، خلاصه التواريخ، ۱۳۵۹، تصحيح احسان اشراقي ، تهران، دانشگاه تهران

۱۸-       خاتون‌آبادي، سيد عبدالحسين، وقايع وقايع السنين و الاعوام، ۱۳۵۲خورشيدي،

۱۹-       خنجي اصفهاني، ف، (بي‌تا) عالم آراي اميني، تصحيح جان، اي ، و، (بي‌جا) (بي‌نا)

۲۰-       خواند مير، امير محمود، تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب  صفوي، ۱۳۷۰ف تصحيح و تحشيه محمد علي جراجي، تهران، گستره

۲۱-       خواندمير، غياث‌الدين، حبيب السير في اخبار افراد البشير، ۱۳۴۳، با مقدمه جلال همايي، تهران، خيام

۲۲-       خوانساري، آقا حسين، رياض العارفين، تهران، ۱۳۱۶، هدايت

۲۳-       خوانساري، ميرزا محمد باقر، روضات الجنات في‌احوال العلما و السادات، ۱۳۹۰، تهران

۲۴-       دانش‌پژوه، محمد تقي، يك پرده از زندگاني شاه طهماسب صفوي ، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد، سال ۷، شماره ۴، (۱۳۵۰ خورشيدي)

۲۵-       رحيم‌زاده صفوي، ۴، ۱، شرح جنگها و تاريخ زندگاني شاه اسماعيل، ۱۳۴۱، به اهتمام يوسف پورصفري ، تهران، خيام

۲۶-       رحيم‌لو، يوسف، مواردي از دستاويز معنوي سياسيت صفويان، ۱۳۷۰، يادنامه استاد جعفر سلطان الترابي، تبريز

۲۷-       روملو، حسن، احسن‌التواريخ، تصحيح چارلس نارمن سيدن ، متابخانه صدر تهران

۲۸-       رويمر، هانس روبرت، ايران در راه عصر جديد، ۱۳۸۰، مترجم آذر آهنچي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

۲۹-       زرگري نژاد، تحول انديشه‌هاي سياسي در دوره قاجار، پايان‌نامه تحصيلي شهريور ۱۳۷۲، ج ۱، دانشگاه تربيت مدرس

۳۰-       زرين كوب، عبدالحسين، روزگاران ديگر، از صفويه تا عصر حاضر، ۱۳۷۴، تهران ، سخن

۳۱-       زرين‌كوب، عبدالحسين، دنباله جستجو در تصوف ايران، ۱۳۶۲، تهران، امير كبير، ج ۲

۳۲-       سيوري ، راجر ، ايران عصر صفوي ، ترجمه كامبيز عزيزي ، نشر مركز ، تهران ، ۱۳۷۲

۳۳-       شجاعي زند، علي رضا، مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، ۱۳۷۶ ، تبيان ، تهران

۳۴-       الشيبي، مصطفي، تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجري، ترجمه علي‌رضا ذكاوتي قراگزلو، تهران، امير كبير

۳۵-       صفاء، ذبيح‌الله، تاريخ ادبيات در ايران، ۱۳۶۳، تهران، فردوسي

۳۶-       صفت گل، منصور، ساختار نهاد و انديشه‌ديني در ايران عصر صفوي

۳۷-       طارمي، حسن ، علامه مجلسي ، ۱۳۷۵، تهران، طرح نو

۳۸-       طاهري، ابوالقاسم، تاريخ سياسي و اجتماعي از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس ، ۱۳۴۹، تهران

۳۹-       طباطبايي، محمد حسين، شيعه در اسلام ، ۱۳۶۰، قم، بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبايي

۴۰-       طباطبايي، محيط، صفويه از تخت پوست درويشي تا تخت شهرياري، ۱۳۴۵،

۴۱-       فرهاني منفرد، مهدي، مهاجرت علماي شيعه از جبل‌عام به ايران درعصر صفوي ، ۱۳۷۷، تهران ، اميركبير

۴۲-       فلسفي، نصرالله، زندگاني شاه عباس اول، ۱۳۶۹، انتشارات محمد علي، ۵ جلد، چاپ چهارم

۴۳-       قزويني، يحيي بن عبداللطيف، ۱۳۸۶، تصحيح مير هاشم محدث، تهران

۴۴-       كديور، جميله، تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران، ۱۳۷۹

۴۵-       كسروي، احمد، شيخ صفي و تبارش، تهران، چاپ كتيبه

۴۶-       كمبريج، دوره صفويان، جمعي از نويسندگان، ۱۳۸۰، ترجمه يعقوب آژندي، تهران، جامي

۴۷-       لاپيدوس، آيرام، تاريخ جوامع‌اسلامي ( از آغاز تا قرن هجدهم) ، ۱۳۷۶، ترجمه محمود رمضان‌زاده، ج ۱، مشهد آستان قدس رضوي

۴۸-       لمبتون، آن، دولت و حكومت در اسلام

۴۹-       مزاوي، ميشل، پيدايش دولت صفوي، تهران، ۱۳۶۳، ترجمه يعقوب آژندي، نشر گستره، چاپ اول

۵۰-       مستوفي، حمدالله، نزهه‌القلوب، ۱۳۶۲، تصحيح گاي ليسترانج، تهران، دنياي كتاب

۵۱-       مشكور، محمد جواد، تاريخ شيعه و فرقه‌هاي اسلام تا قرن چهارم، ۱۳۶۸، تهران، اشراقي

۵۲-       منشاهي، محمدرضا، مقدمه‌اي بر  سير تفكر در قرون وسطي، تهران، ۱۳۵۴

۵۳-       منشي تركمان، اسكندربيك، تاريخ عالم آراي عباسي، ۱۳۵۰، به كوشش ايرج افشار، امير كبير با شركت كتابفروشي تاييد اصفهان، ۲ جلد، چاپ دوم، تهران

۵۴-       مير احمدي، مريم، دين و دولت در عصر صفوي ، ۱۳۷۱، امير كبير، تهران،

۵۵-       مينورسكي، ولاديمير، سازمان اداري حكومت صفوي  يا تعليقات مينورسكي بر تذكره الملوك ، ۱۳۶۸، ترجمه مسعود رجب‌نيا، تهران، اميركبير

۵۶-       نوايي، عبدالحسين، رازي در دل تاريخ، ۱۳۵۲، گوهر، سال اول، ش ۵، خرداد، ۸ شهريور

۵۷-       هينتس، والتر، تشكيل دولت ملي در ايران، ۱۳۶۲، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، خوارزمي

۵۸-       عالم آراي شاه اسماعيل، (بي‌نام)، ۱۳۴۹، با مقدمه تصحيح و تعليق اصغر منتظر صاحب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

۵۹-       عالم آراي صفوي، (بي‌نام)، ۱۳۶۳، به كوشش يدالله شكري، تهران، اطلاعات

۶۰-       سفرنامه‌هاي و نيزيان در ايران، ۱۳۴۹، ترجمه منوچهر اميري، تهران ، خوارزمي

۶۱-       ماهنامه وحيد،سال ۳، ش ۹ شهريور، ص ۷۲۲

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كليات

مقدمه . ۲

چكيده

هدف تحقيق

بيان مساله پژوهش

فرضيه‌هاي پژوهش

اهميت موضوع و ضرورت تحقيق

روش تحقيق

تعريف مفاهيم تحقيق

بررسي منابع

فصل دوم: تبار صفويان

بخش اول: فيروز شاه زرين كلاه تا امين الدين جبرئيل

فيروزشاه كلاه.  ۸

عوض  . ۱۰

محمد الحافظ  . ۲۶

صلاح‌الدين رشيد  . ۲۷

قطب‌الدين ابوبكر.

امين‌الدين جبرئيل .

بخش دوم: از شيخ صفي تا شاه‌اسماعيل

شيخ صفي . ۳۴

شيخ صدرالدين . ۳۷

خواجه علي . ۳۸

شيخ ابراهيم. ۳۹

شيخ جنيد . ۴۰

شيخ حيدر . ۴۱

اسماعيل . ۴۲

فصل سوم: نظري به درونمايه‌ها و روند پيدايش نهضت صفوي

بخش اول: تشيع

تشيع. ۴۴

تصوف و همبستگي آن با تشيع

بخش دوم: ادعاي سيادت صوفيان

بخش سوم: دودمان صفوي و تشيع قبل از تشكيل سلطنت

از تشيع صفي تا شيخ جنيد

از شيخ جنيد تا شاه اسماعيل

بخش چهارم: چگونگي رسميت يافتن تشيع توسط شاه اسماعيل

فصل چهارم: حكومت صفوي و علما

بخش اول: زمينه‌هاي تعامل حكومت صفوي  وعلماي شيعه

اسقرار دولت صفوي و نياز به كسب حمايت

نياز فقهاي شيعه به امنيت خاطر جهت پيشبرد اهداف تشريعي خود

وجود دشمن مشترك

بخش دوم: مناصب مذهبي علما

شيخ صدرالاسلام دوره آغازين صفوي

منصب شيخ الاسلامي در دوره مياني و دوره اخير صفوي

نمونه‌هايي از فرامين شيخ‌الاسلامي و اداره امور شرعيه

بخش سوم: علماي نامدار صفوي

الف- علماي مهاجر:

محقق كركي

شيخ بهايي

ميسي

حد عاملي

سيد ماجدبن محمد بحراني

سيد ماجدبن هاشم بحراني

ب- علماي ايراني

ميرداماد

ميرزا ابوالقاسم فندرسكي

آقا حسين خوانساري

صدرالدين شيرازي

فياض لاهيجي

مجلسي اول

مجلسي

محقق سبزه‌واري

ملا خليل بن غازي قزويني

ميرزاي قمي

نتيجه‌گيري:.۳۴۶

فهرست منابع:.۳۴۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :