ارس فایل » ورزش پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور وزوان به ورزش
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 107 حجم فایل (مگابایت) : 0.195 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">ورزش پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور وزوان به ورزش</span>

ورزش پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور وزوان به ورزش

 

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور وزوان به ورزش در سال تحصیلی ۸۷-۸۶

 

فصل اول: كليات

مقدمه :

 

مفهوم تربيت بدني و ورزش به چه چيز اطلاق مي‌شود؟ آيا يك ابزار اجتماعي است يا روشي است براي اصلاح و هدايت اجتماع، مهارتي فني است يا روشي است تربيتي، تكنيك است يا تربيت، يك شيء مادي است يا پديده‌اي اجتماعي است، كميت گرايي يا ماشيني بودن را طي مي‌كند يا به دنبال كيفيات و محتواي انساني است.

تك بعدي و تك ساختي است يا جامعيت و مشموليت را در موضوع خود به همراه دارد به عبارت ديگر تنها متوجه جسم و بعد مادي انسان است يا متوجه كل حقيقت او و همه ابعاد وجودي او را در نظر دارد. علاقه‌اش به ارزشهاي انساني چگونه است. آيا تربيت بدني و ورزش تنها به خاطر پرورش اندام، قدرتمندي جسم و جسم پروري است يا براي تقويت قواي جسمي و روحي و هم عقلي بايد مورد نظر باشد و آيا مي‌تواند اين كارآيي مهم را از خود بروز دهد و به غير از جسم در ابعاد ديگر انسان تاثير بگذارد. اساساً همان گونه كه اكنون در جهان معاصر مطرح مي‌باشد آيا تربيت‌بدني و ورزش براي برگزاري مسابقه و ركورد گيري فردي و گروهي، عامل سرگرمي، تفنن، قهرمان پروري، كسب شهرت و نام، منابع درآمد وپول، ربودن جايزه و كاپ و مدال و از اينگونه مسائل پرزرق و برق مي‌باشد.

اين سوالات اندكي از مسائلي است كه دقيقاً به نوع بينش اجتماعي و ماهيت آن در جوامع مختلف بستگي تام داشته و براساس آن هويت تربيت بدني و ورزش چهره اصلي خود را مشخص ساخته است و ميزان و جهت گيري آن در تحولات انساني و اجتماعي بروز عيني مي‌يابد. با اين اوصاف براي شناخت حقيقي تربيت بدني و ورزش بايد به فرهنگ اجتماعي مراجعه نمود و نوع آن را مورد شناسايي قرار داد. اگر جنبه‌هاي مادي فرهنگ بر جنبه‌هاي ذهني و معنوي آن برتري داشته و به عنوان عامل تغيير اصلي در ساختار اجتماعي و بينش حاكم بر آن پذيرفته شود ويا ماديت فلسفي و حتي ماديت اخلاقي بر شئون فردي و اجتماعي يك جامعه حكم براند تربيت بدني و ورزش با هر ميزان و با هر كيفيت يك تربيت بدني و ورزش صحيح نخواهد بود چرا كه فرهنگ اجتماعي در نهايت لذت و رفاه هرچه بيشتر را به عنوان هدف نهايي مي‌پذيرد كه در حقيقت تحقير انسان و حقارت اجتماع را در پيروي از اين اهداف پست حيواني به دنبال دارد و تربيت بدني و ورزش نيز اهداف نهايي خويش را در همين حد نازله محصور نمايد و لذا به صورت صحيح در جامعه رشد نخواهد داشت. بالعكس چنانچه جنبه‌هاي معنوي فرهنگ برجنبه‌هاي مادي آن برتري داشته و توجه به فرهنگ اجتماعي و تربيت انسانها سرفصل تربيتهاي ديگر اجتماعي اعم از اقتصادي، نظامي، سياسي، حقوقي، بهداشتي و پزشكي و… قرار گيرد. يقيناً تربيت بدني و ورزش در مجراي حقيقي و صحيح خويش هدايت شده و فصل نويني در تاريخ پرفراز و نشيب آن آغاز مي‌گردد كه اين دواي اصلي در تربيت بدني و ورزش در سراسر جهان بوده و علت آن را بايد دقيقاً در فلسفه اجتماعي و بينش اجتماعي و اهدافي كه براي هدايت و سعادت حقيقي اجتماع و انسان اعلام مي‌كند جستجو شود. بدين ترتيب اين نتيجه حتمي محرز و مبرهن است كه تكاپو و تلاشگري مجامع ورزشي در داخل يا خارج از كشور و در سطح جهاني براي دست يابي و تحقق تربيت بدني و ورزش صحيح با كاركرد اجتماعي كه تكامل انسانها و جامعه را به دنبال داشته باشد اگر فقط در محدوده تربيت بدني و ورزش محدود و محصور شود و مبارزه‌اي سخت و رويارو با فرهنگ و فلسفه اجتماعي حاكم بر جهان از طريق همين پديده انساني و اجتماعي صورت نگيرد، از آنجا كه تربيت بدني و ورزش جزئي از فرهنگ اجتماعي و به شدت از آن متاثر مي‌باشد لذا اين فعاليتها براي تصيح تربيت بدني و ورزش ثمره چنداني نداشته و عواقب زيانباري ناشي از تربيت بدني و ورزش ناصحيح و آلت دست مجامع استكبار شرق و غرب همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند، لذا بايد باور نمود و برآگاهان و دلسوزان حقيقي ورزش بباورانند كه حتي اگر بخواهند صرفاً تربيت بدني و ورزش در جهان و ورزش در مسير صحيح سوق داده شود و به مسائل حياتي جوامع انساني و دو قطبي شدن جهان كاري نداشته باشند، با اين وجود تصحيح فرهنگ اجتماعي و بينش اجتماعي كه زيربناي نوع و ماهيت تربيت بدني و ورزش محسوب مي‌شوند براي دوستاران و آگاهان آن يك وظيفه اجتناب ناپذير بوده و لاجرم بايد به مبارزه‌هاي بزرگ از طريق همين پديده و اهرمهاي موجود در آن يعني مجامع ورزشي، مسابقات ورزشي و… دست يازند و بدون اين مبارزه وصول تربيت بدني صحيح و زيرساز اجتماع در واقع از عالم خيالات و ذهنيات خارج نشده و فعاليت نخواهد يافت بدين ترتيب جايگاه حقيقي آن هرگز به دست نمي‌آيد.

 

منابع و مآخذ

 

–           آقاپور- سيد مهدي. جامعه شناسي ورزش. سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران- حوزه معاونت امور فرهنگي و آموزشي دفتر تحقيقات و آموزش- چاپ اول ۱۳۶۸

–           نشريه نيرو ونشاط ترسيمي از تربيت بدني در جمهوري اسلامي ايران- مباحثي در تربيت بدني تطبيقي، انتشارات اداره كل تربيت بدني و وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول آذرماه ۱۳۶۲

–           كريستن ولز- ويژگيهاي زن و ورزش- مترجم سكينه خرازي- انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران چاپ اول ۳۰۰ جلد ۱۳۷۰

–           آسوآهولا و براد هتفيلر-  روانشناسي ورزش با رويكرد رواني اجتماعي- مترجم رضا فلاحي- محسن حاجيلو انتشارات سازمان تربيت بدني ۳۰۰ جلد چاپ اول ۱۳۷۲

–           جواد كريمي- نگاهي به تاريخ تربيت بدني جهاني- مركز نشردانشگاهي- ۴۰۰ جلد چاپ اول ۱۳۶۴

–           قنبري نياكي عباس- تربيت بدني از ديدگاه انديشمندان غرب- كميته انتشارات ستاد تدوين نظام تربيت بدني- انتشارات علامه طباطبايي چاپ اول

–           قنبري نياكي عباس- تربيت بدني از ديدگاه انديشمندان اسلامي- كميته انتشارات ستاد تدوين نظام تربيت بدني- انتشارات علامه طباطبايي- چاپ اول

–           نشريه ماهانه زيور ورزش- شماره ۱۶۴- وزارت آموزش و پرورش- معاونت تربيت بدني و تندرستي خرداد سال ۱۳۸۲

–           آندره كرسون- فلاسفه بزرگ- ترجمه كاظم عمادي- سازمان تربيت بدني سال ۱۳۷۴

–           صالحي محمد تقي- ورزش بزرگسالان و ورزش هگاني- سازمان تربيت بدني سال ۱۳۷۲

–           عازي زاده مهدي، سلحضور بهمن- تربيت بدني عمومي- سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها- چاپ چهارم ۱۵۰۰۰ جلد.

–           دورانت ويل- تاريخ فلسفه- دكتر عباس زريالب جويي

–           صبوري حسين، ورزش در اسلام، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي چاپ اول ۱۳۷۱

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات

مقدمه     ۱

انتخاب و تنظيم موضوع تحقيق          ۳

اهميت ورزش، تربيت بدني و آمادگي جسماني     ۴

نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش           ۵

اهداف تحقيق در تربيت بدني ۷

اهداف تربيت بدني و ورزش  ۸

اهداف تربيت بدني در گذشته و امروز  ۱۰

اهداف تربيت بدني در جامعه اسلامي    ۱۱

محتواي تربيت بدني و ورزش در جامعه اسلامي  ۱۴

كاركرد تربيت بدني و ورزش ۱۵

تمايز صوري تربيت بدني و ورزش جوامع        ۱۶

مراحل فعاليتهاي ورزشي      ۱۷

تعريف فراغت       ۱۸

جامعه، فرهنگ و نقش ورزش در گذران اوقات فراغت      ۲۰

تربيت بدني و ورزش و ارتباط آن با زمينه‌هاي    ۲۳

فرضيات پژوهش   ۲۴

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها      ۲۴

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات ۲۵

فصل دوم : پیشینه پژوهش

تعليم وتربيت در جوامع كهن  ۲۷

اهداف آموزش و پرورش در جوامع كهن           ۲۸

تعليم وتربيت در ايران باستان ۲۹

تربيت بدني در ايران باستان  ۳۱

بررسي ديدگاه سقراط پيرامون تربيت بدني و ورزش         ۳۳

بررسي ديدگاه افلاطون پيرامون تربيت بدني و ورزش       ۳۵

ديدگاه ارسطو درباب تربيت بدني        ۳۷

ورزش از ديدگاه انديشمندان اسلامي     ۳۸

تربيت بدني به عنوان يك پديده اجتماعي            ۴۲

چرا تربيت بدني و ورزش يك پديده اجتماعي است؟           ۴۲

منشاء شناخت روابط اجتماعي، تربيت بدني و ورزش        ۴۳

روابط اجتماعي و تربيت بدني و ورزش            ۴۴

تربيت بدني و ورزش درروابط اجتماعي           ۴۴

اهميت بعد فرهنگي ورزش    ۴۹

روان شناسي ورزش            ۵۱

چرا روانشناسي اجتماعي ورزش را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم؟       ۵۳

تاثير عوامل اجتماعي شدن    ۵۵

تاثيرات والدين       ۵۵

تاثيرات ورزش در رشد شخصيت و سازگاري اجتماعي      ۵۷

ورزش و رشد شخصيت       ۵۸

ورزش و سازگاري اجتماعي  ۵۹

ورزش و افزايش قابليت جسمي           ۶۰

اثرات جسمي ورزش و تربيت بدني     ۶۱

حفظ سلامتي با ورزشهاي ساده و آسان  ۶۳

اثرات ورزش در متعادل كردن وزن افراد          ۶۴

ورزش و حفظ جواني          ۶۵

آيا مغز هم احتياج به ورزش دارد؟       ۶۶

تفاوتهاي جنسي      ۶۷

تفاوتهاي بدني بين جنس مذكر و مونث  ۶۹

تفاوتها وشباهتهاي بدني (بين دختران و پسران)   ۷۱

خلاصه‌ايي از تفاوتهاي بدني در مردان و زنان بزرگسال     ۷۳

باليدگي و نخستين قاعدگي     ۷۶

اهميت زيست شناتي قاعدگي ديررس براي موفقيت ورزشي ۷۷

اهميت جامعه شناختي قاعدگي ديررس براي موفقيت ورزشي           ۷۸

تاثيرات تمرين بدني بر كاركرد قاعدگي ۷۸

چارچوب نظري     ۸۰

فصل سوم : روش پژوهش

روش تحقيق         ۸۲

روائي (اعتبار) تحقيق          ۸۲

ابزار اندازه گيري   ۸۳

اطمينان تحقيق       ۸۴

فرض و انواع آن   ۸۴

شيوه اجرا و مراحل انجام تحقيق         ۸۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه     ۸۷

بخش اول : آمار توصیفی      ۸۸

بخش دوم : آمار استنباطی     ۹۴

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری          ۱۰۳

محدودیت ها         ۱۰۶

پیشنهادات            ۱۰۶

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۱ – توصیف پاسخگویان بر اساس سن          ۸۸

جدول شماره ۲- توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی          ۸۹

جدول شماره ۳- توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال        ۹۰

جدول شماره ۴- توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل           ۹۱

جدول شماره ۵- توصیف پاسخگویان بر اساس درآمد ماهیانه خانوار

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :