ارس فایل » عوامل موثر بر توزیع درآمد
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 81 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">عوامل موثر بر توزیع درآمد</span>

 عوامل موثر بر توزیع درآمد

 

تحقیق عوامل موثر بر توزیع درآمد

 

رشد اقتصادي عبارت است از افزايش نادي كل درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي يك جامعه طي يك دوره معين اين افزايش ثه رويت درصد تغييرات درآمد ملبي يك جامعه نسبت به سال قبل مطرح مي شود. تعريف ميكل تودارو در مورد رشد اقتصادي اين چنين است «فرايند پايدار كه در اثر آن ظرفيت توليد اقتصادي طي زمان افزايش مي يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود»گونار ميردال در مورد تعريف رشد مي گويد: رشد اقتصادي به صورت افزايش در توليد ناخالص ملي است به بيان ديگر دستيابي به رضد اقتصادي پايدار به مفهوم افزايش درآمد ملي مبني بر اشتغال كامل با افزايش ظرفيا بالقوه نيروي توليد است تعريف ديگري مي گويد: رشد اقتصادي به به افزايش كمي و مداوم در توليد بات درآمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و هم تجارت اطلاق مي گردد.بعضي استدلال كنندگان معتقدند كه نابرابري درآمد يكي از شرايط لازم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي است. زيرا درآمد تفراد ثروتمند جامعه يكي از ضروري ترين شرايط لازم را براي پس انداز گروههاي پردآمد است. اساس استدلال اين عده اين است كه اگر جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقير تقسيم منيم، ميل نهايي به پس انداز طبقات ثروتمند بيش از طبقه فقير است (و در نتيجه ميل نهايي مبه مصرف ثروتمندان كمتر از فقراست).

لذا هرچه درآمد جامعه جبيشتر به سوي افراد پر درآمد برود قسمت بيشتري از آلان صرف پس انداز مي شود. و به دنبال آن با افزاتيش، سرمايه گذاري، رشد با سرعت بيشتري افزايش مي يابد. در نتيجه اين عده با اين استدلال نسبتاً ساده مدعي هستند كه توزيع بسيار نابرابر درآند چشرط لازم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي است البته اين عده معتقدند پس از طي مراحل اوليه توسعه (رسيدن به حد كاغي رشد) خود به خود عامل تعديل درآمد جامعه بوجود مي آيد. اساس اين نظريه بر اين استدلال متكي است كه اگر كشش جانشيني سرمايه به نيروي كمتر از و رشد اقتصادي همراهد با افزايش سرمايه باشد. بهره وري نيروي كار در توليد تدريجاً افزايش يافته و در نهايتتمركز درآمدها در طول زمان كاهش مي يابد.پس به رغم اين عقيده رابطه مستقيمي ميان نابرابري در توزيع درآمد و رشد سريع اقتصادي وجود دارد. كوزنتس بر اين عقيده است كه در مراحل اوليه رشد اقتصادي درآند بدتر مي وشد و در مراحل بعد بهبود مي يابد. اگر چه اطلاعات مربوط به كشورهاي غربي اين نظريه را تأييد مي كند ولي با نگاهي به اطلاعات كشورهاي در حال توسعه (جهان سوم) در مي يابيم كه اين نظريه چندان قانع كننده نيست.

 

فهرست مطالب

 

۳-۲ رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد    ۳

۳-۲-۱ دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد           ۳

الف) نظريه كوزنتس           ۳

ب) نظريه كالدور:  ۵

۳-۲-۲) مفهوم رشد اقتصادي ۷

۳-۲-۳) تاريخچه رابطه رشد اقتصادي و تولدي ناخالص با توزيع درآمد          ۷

۳-۲-۴) اقتصاد سياسي رشد و توزيع درآمد        ۱۷

۳-۲-۵) رابطه منفي رشد و توزيع درآمد           ۱۹

۳-۲-۶) رابطه مثبت رشد و توزيع درآمد          ۲۰

۳-۳) سرعت گردش درآمدي و توزيع درآمد       ۲۲

۳-۴) درآمد سرانه و تزيع درآند          ۲۴

۳-۵) توزيع درآمد و فرار سرمايه       ۲۵

۳-۶) سرمايه انساني و توزيع درآمد     ۲۷

۳-۷) ساختار توليد و توزيع درآمد       ۳۱

۳-۸) توزيع درآمد و سياستهاي اقتصادي           ۳۴

۳-۹) توزيع درآمد و يارانه   ۴۱

۳-۱۰) آموزش و توزيع درآمد           ۴۸

۳-۱۱) سياست هاي مالي و توزيع درآمد           ۵۲

۳-۱۲) رابطه بين بيكاري و توزيع درآمد          ۵۳

۳-۱۲-۱) اشتغال و ساختار بازار كار   ۵۴

۳-۱۲-۲) تاثير سطح اشتغال بر توزيع درآمد      ۵۶

۳-۱۲-۳) تأثير تغييرات توزيع بر اشتغال          ۵۷

۳-۱۲-۵) اشتغال ناقص و بيكاري در ايران        ۶۰

۳-۱۳) تورم و توزيع درآمد  ۶۳

تورم ناشي از فشار تقاضا      ۶۳

۲- تورم ناشي از منشاء هزينه            ۶۳

۳-۱۳-۱) برخي از نطالعات انجام شده در مورد تورم و توزيع درآمد  ۶۴

۳-۱۴) نرخ ارز و توزيع درآمد          ۶۷

موقعيت ارز در اقتصاد كشور:           ۷۲

۳-۱۵)تعيين عوامل مؤثربرتوزيع درآمدجهت استفاده درمدل اين تحقيق           ۷۶

۳-۱۵-۱) ارائه مدل            ۷۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :