ارس فایل » قوميت، هويت و ارتباط آن با نهاد خانواده مطالعه موردی خشونت عليه کودکان
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : مقاله تعداد صفحات : 94 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">قوميت، هويت و ارتباط آن با نهاد خانواده مطالعه موردی خشونت عليه کودکان</span>

قوميت، هويت و ارتباط آن با نهاد خانواده مطالعه موردی خشونت عليه کودکان

 

مقاله قوميت، هويت و ارتباط آن با نهاد خانواده مطالعه موردی خشونت عليه کودکان 

 

خصوصيت محوري فرهنگ‌هاي گوناگون که در قالب دسته‌هاي متفاوت قومي، محلي، زباني و هويتي قابل شناسايي‌اند ادراک موقعيت کنوني آنان رابا نگاه به پشتوانة تاريخي، تمدني آنها  ميسر ساخته و بخش مهمي از عملکردهاي اجتماعي اشخاص متعلق به يک گروه ويژه مذهبي، قومي بدون فهم حافظة تاريخي و گسترة حوزة جغرافيايي زيست آنان در اغلب موارد دشواره  و گاه ناممکن مي‌نمايد.    موضوع رسالة حاضر با تأکيد بر مطالعة يک گروه مهاجر قومي-فرهنگي که همچون ساير گروه‌هاي اجتماعي، بخشي از هويت متکثر خود را در قالب چارچوب‌هاي تاريخي، جغرافيايي ويژة خود کشف کرده و به باز تعريف موقعيت کنوني خود با رجوع به بسترهاي نخستين هويتي مي‌پردازند، شناسايي چنين چارچوب‌هاي تعيين کننده‌اي را در راستاي ارائه تصويري جامع‌تر از گروه مورد مطالعه در معرض توجه قرار داده و اشاره مختصر به مقدماتي در  باب حوزه استقرار مکاني و مشخصات  عمومي -جمعيتي اين گروه قومي به منظور ايجاد بستري براي معرفي موقعيت کنوني خانواده‌هاي افغان منطقة آق تپه کرج را در اين بخش کار ضروري تلقي کرده است. مطالعة خانواده و ساختار آن به مثابه نخستين و جدي‌ترين محيط اجتماعي تجربه شده توسط جامعة کودکان و نوجوانان افغان، به لحاظ ابعاد متنوع آن در پژوهش حاضر مورد توجه واقع شده است. در حالي که دشواري‌هاي تنوع مفاهيم خانواده و کارکردهاي آن، امکان حصول به تعريفي واحد از اين پايگاه اجتماعي را با موانعي چند روبرو مي‌سازد، در انديشة انسان شناختي، به استناد مفاهيم عمومي مشترک و رويکردي مسامحه انگارانة، خانواده به عنوان “مجموعه‌اي که در فضايي مشترک زندگي کرده و سه خصوصيت مشترک، زندگي آنها را تحت عنوان خانواده مرز‌بندي مي‌کند.

تقسيم‌بندي نظام‌هاي خانوادگي به لحاظ تنوع، طيف گسترده‌اي را شامل شده و انواع متعددي از آن را بر حسب ساختار، نقش و حوزه‌هاي فرهنگي شکل مي‌دهد. اما آنچه بيش از همه در بخش حاضر مورد توجه است، به تفکيک انگاره خانواده بنا بر همان انديشه‌هاي سنتي و عملاً کليشه‌اي بر دو نوع کلي آن استوار است، بر اين اساس نظام خانوادگي در نمونه نخست ۴۰ نفري دانش آموزان در دو نوع اصلي خانواده هسته‌اي و گسترده قابل شناسايي است. چنانچه پيشتر اشاره شد موقعيت متزلزل شغلي در خانواده‌هاي افغان به دليل فقدان مدارک شناسايي لازم، تحصيلات و تخصص ويژه و ساير موانع پيش روي اين اقليت مهاجر به سهيم شدن کودکان و نوجوانان اين خانواده‌ها در مکانيزم توليد درآمد منجر شده و همين مشخصة ويژه، عامل اصلي تحت پوشش قرار گرفتن اين گروه سني در مرکز “خانه مهر” منطقه آق تپه و برخورداري از امکانات ويژه اين مرکز محسوب مي‌شود. دختران و پسران مورد مطالعه اين محله را عموماً نسل دوم مهاجران ساکن در محله تشکيل مي‌دهند که همة آنان يا متولد اين محله بوده و يا از کودکي به اين منطقه آمده و بيش از ۳ يا ۴ سال از زمان اقامت آنان در اين محدوده مي‌گذرد.

عاملان قدرت در اين پژوهش بيش از همه به عنوان افرادي با دايرة اختيار در تصميم‌گيري امور اساسي منزل چون تعيين محل زندگي، تولد فرزندان و کنترل حوزة اقتصادي خانواده تعريف شده و براساس مؤلفه‌هاي فوق، حوزة تأثير آنان در عرصة خصوصي مورد توجه واقع شده است. تعيين جايگاه چنين افرادي مشخصاٌ به دو روش صورت پذيرفت، از سويي از خلال مصاحبه با فرزندان آنها يعني جامعة کودکان و نوجوانان افغان، ميزان نفود اجرايي هر يک از اعضاي خانواده مورد سنجش واقع شده و از ديگر سو از خلال مصاحبه با والدين دانش آموزان برداشت آن‌ها از پديده‌هاي چون فرادستي و فرودستي با پرسش از نقش مؤثر و يا تحت تأثير هر يک در حوزة خانواده، به ارائه تصويري مختصر از مکانيزم‌هاي توزيع قدرت در اين جماعت قومي مهاجر پرداخته شد. براي دستيابي به اين مهم به توزيع پرسش نامه‌هايي[۱]با سه قسمت مشخص سوالات شناسايي، سئوالات وضعيتي و سئوالات مربوط به حوزة تربيتي – خشونتي اقدام کرديم که در اين قسمت بخش مربوط به سئوالات وضعيتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۲

:محله، خانواده و روابط ميان فردي      ۲

مقدمه :   ۲

توصيف محله به لحاظ ريخت شناسي فيزيکي – اجتماعي:  ۳

موقعيت استقراي مکاني و فضاي کالبدي خانه مهر:          ۹

خانواده    ۱۳

مقدمه:    ۱۳

روابط جنسي و زاد و ولد     ۱۳

اقتصاد مشترک      ۱۳

شناسايي انواع خانواده به لحاظ بعد خانوار :        ۱۵

الف) خانواده گسترده:          ۱۵

ب) خانواده گسترده محدوديت يافته:     ۱۶

ج)  خانواده هسته اي:          ۱۷

د ) خانواده تک والدي :        ۱۷

شناسايي حوزه اقتصادي – تحصيلي خانوار:       ۲۰

الف)کار زنان :      ۲۲

ب)کار مردان :      ۲۵

مشاغل مردان        ۲۵

ج)کار کودکان و نوجوانان:   ۳۰

مشاغل پسران نوجوان         ۳۳

شناسايي خانواده به لحاظ مناسبات ميان فردي:     ۳۸

د)روابط ميان والدين در بستر تنوع قوميتي:       ۴۹

فصل دوم:            ۵۶

قدرت، موقعيت نهادي و رضايت        ۵۶

مقدمه:    ۵۶

موقعيت نهادي عاملان قدرت:            ۵۷

قدرت در حوزة اقتصادي:     ۵۸

قدرت در حوزة اجتماعي و فرهنگي:    ۶۹

الف)  بازنمایی قدرت در حوزة روابط اجتماعي بيروني:     ۷۰

* روابط در گروه همسايگان: ۷۲

*روابط در گروه‌هاي خويشاوندي – قومي:         ۷۵

ب)  بازنمایی قدرت در حوزه روابط ميان فردي اعضاي خانواده       ۸۰

بازنمايي قدرت در ساختار روابط زناشويي:        ۸۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :