ارس فایل » مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 65 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مدیریت و حسابداری در شهرداری ها</span>

مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

 

تحقیق مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

 

مدير امور مالي كه طبق مادة ۷۹ قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا تغيير او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .در شهرداريهاي كوچك و متوسط ممكن است به ذيحساب مذكور كه كلية كارهاي مالي را رؤسا و يا به كمك تعدادي كارمند انجام مي دهد عنوان رئيس حسابداري اطلاق شود .

وظايف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداري يا واحد سازماني مربوط كه عهده دار اين وظيفه مي باشد بترتيبي است كه در دستورالعمل بودجة شهرداري مقرر شده است .مسئوليت امور مربوط به بودجه طبق ماده ۲۶ آئين نامة مالي شهرداريها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالي شهرداري ( ذيحساب) است و نامبردگان بايد در شهرداريهاي كوچك و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداريهاي بزرگ مراقبت بعمل آورند كه مسئول بودجه واعتبارات وظايف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .وظايف مربوط به واحد سازماني در شهرداري كه عهده دار اداره اموراموال مي باشد به ترتيبي است كه در آئين نامة اموال شهرداريها مقرر است .در شهرداريهاي كوچك و متوسط انجام وظايف مربوط به تهيه اموال حسابداري است.

در شهرداريهائي كه جمعيت آنها از ۱۰ هزار نفر تجاوز نكند كلية كارهاي مالي شهرداري توسط شهرداري و شخصي كه در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد انجام مي گردد و در صورت لزوم معدودي كارمند و كمك گمارده مي شوند . شهرداريهاي متوسط ممكن است يك يا چند شعبه از شعب امور مالي قرار گيرد يا يك نفر رئيس شعبه براي دو يا سه كار مختلف كه يك شعبه تأسيس شده انجام وظيفه نمايد .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۱

بخش اول :           ۴

سازمان مالي شهرداري ها     ۴

۱ـ بودجه و اعتبارات          ۵

۲ـ درآمد  ۵

۳ ـ حسابداري       ۷

۴ ـ خزانه            ۸

۵ ـ تداركات يا كارپردازي     ۹

۶ ـ حسابرسي داخلي            ۱۰

۷ ـ اموال ۱۱

۸ ـ شعب و تعداد كاركنان امور مالي    ۱۱

بخش دوم :           ۱۳

سرفصل حسابهاي دفتر كل و دفتر معين            ۱۳

اسناد دريافتي        ۱۶

حسابهاي عمومي ( با ماندة بستانكار )   ۱۶

بستانكاران            ۱۶

حسابهاي انتظامي دارايي هاي ثابت      ۱۷

حسابهاي انتظامي دارايي هاي جاري    ۱۷

دفتر معين درآمد     ۱۷

عوارض بر ساختمانها و اراضي .       ۱۷

دفتر معين هزينه    ۱۸

بخش سوم :          ۱۹

حسابداري اموال    ۱۹

ادارة امور اموال شهرداري    ۲۰

ثبت اموال در دفاتر ۲۰

تهية گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر     ۲۰

الف ـ صورت كامل اموال موجود در پايان سال   ۲۰

استهلاك اموال       ۲۱

بخش چهارم :        ۲۲

سازمان و طرز گردش كار حسابرسي در شهرداريها          ۲۲

۱ـ انتخاب مدير مالي يا رئيس حسابداري :          ۲۳

۲ ـ انتخاب حسابرس داخلي :  ۲۳

۳ـ تشكيل گروه حسابداران متخصص :  ۲۳

۴ـ واحد حسابرسي شهرداريها در وزارت كشور : ۲۴

بخش پنجم            ۲۶

حسابرسي داخلي    ۲۶

برنامة حسابرسي    ۲۸

پرسشنامة حسابرسي :          ۳۰

در مورد اموال و ماشين آلات :           ۳۱

در موارد اوراق بهادار وساير سرمايه گذاريها :    ۳۲

در مورد وجوه نقدي و حساب جاري :  ۳۳

در مورد حسابهاي دريافتي ( بدهكاران ) و اسناد دريافتي :   ۳۴

در مورد موجوديها :           ۳۶

درمورد خريدها :   ۳۸

در مورد پيش پرداخت بيمه : ۳۹

در مورد اسناد پرداختي :      ۴۱

در مورد حسابهاي پرداختي ( بستانكاران )         ۴۲

در مورد درآمد ها : ۴۳

درمورد حقوق و دستمزد :    ۴۳

در مورد هزينه ها :            ۴۵

بخش ششم :          ۴۷

برنامه و فعاليتها     ۴۷

طبقه بندي درامد شهرداري ها و شمارة قرارداري آنها :      ۴۹

مبنا قرار دادن برنامه در تنظيم بودجه   ۵۱

حقوق     ۵۲

طريقه پرداخت مساعده :       ۵۵

اضافه كار :          ۵۵

محدوديتهاي تراز عمليات      ۵۷

مراحل كشف اشتباهات :       ۵۸

چگونگي اصلاح اشتباهات در دفاتر     ۵۹

عمليات حسابداري پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين   ۵۹

نحوه پرداخت        ۶۰

عمليات حسابداري سپرده ها (حسابهاي مستقل براي وجوه سپرده)      ۶۰

عمليات حسابداري درآمد و هزينه اختصاصي (حسابهاي مستقل براي درآمد و هزينه اختصاصي)    ۶۲

عمليات حسابداري بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي       ۶۲

صورت مغايرت بانكي         ۶۳

تعريف صورت مغايرت :     ۶۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :