ارس فایل » مولتيپل اسكروزيس تحقیق « بررسي تأثير آموزش نقش های پرستاری بر ميزان آگاهی و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران 1
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : رایگان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 33 حجم فایل (مگابایت) : 0.033 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مولتيپل اسكروزيس تحقیق « بررسي تأثير آموزش نقش های پرستاری بر ميزان آگاهی و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران ۱</span>

« بررسي تأثير آموزش نقش های پرستاري بر ميزان آگاهی و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران ۱۳۸۲»

 

 

مقدمه:

 

مشكلات بهداشتي مزمن در تمام سنين افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در سنين بسيار كم، ميانسالي، يا سالخوردگي بروز مي‌كند از جمله اين مشكلات: بيماريهاي دستگاه عصبي مي‌باشد كه در صورت بروز بيماري، بهبودي از آن بكندي صورت مي‌گيرد، سير اين بيماريها قابل پيش‌بيني نبوده و مشكلات و مسائل مربوط به دستگاه عصبي، با گذشت زمان تغيير شكل مي‌دهند و روي تمام جوانب زندگي اثر مي‌گذارند. جهت كنترل و درمان اين بيماريها به تيم چند مسئوليتي ماهر و مجرب نياز مي‌باشد.

 

بيان مسئله:

 

بيماريهاي مزمن به مسائل يا بيماريهاي طبي، همراه علائم يا معلوليتهايي كه مستلزم درمان طولاني ( ۳ماه يا بيشتر ) باشند، گفته مي‌شود. طبق آخرين آمار بدست آمده بعد از عقب ماندگي ذهني ۸۴% و سرطانهاي تنفسي ۱۵% ، اسكروز متعدد ۷۰% افراد ناتوان در اثر بيماريها را تشكيل مي‌دهند. بيماريهاي دميلينيزاسيون به خاطر شيوعشان و تمايل آنها به گرفتار كردن جوانان داراي اهميت زيادي مي‌باشند هاريسون ( ۲۰۰۱ ) مي‌نويسد: همة بيماريهاي دميلينيزاسيون داراي مشخصه مشترك التهاب و تخريب ميلين دستگاه عصبي مركزي مي باشند (ص ۳۷۳ ) سير اين بيماريها ممكن است حاد ( انسفالوميليت حاد ) و يا مزمن ( مولتيپل اسكروزيس ) باشد. اين بيماريها به دو دسته ارثي و اكتسابي نيز تنظيم مي‌شوند، بيماري MS شايعترين بيماري دميلينيزاسيون اكتسابي مي‌باشد ( سيسيل، ۲۰۰۱ ، ص۱۰۶۴ ) MS بيماري مزمن و پيشرونده دستگاه عصبي مركزي مي باشد كه نقاط مختلف ميلين را تحت تأثير قرار مي‌دهد اين ميلين در سرتاسر مغز و نخاع و اعصاب بينايي وجود دارد ( گريفيت ، ۲۰۰۲ ، ص۱ ) ] ميلين ماده‌اي متشكل از چربي و پروتيئن است كه اطراف اكسون را احاطه كرده و موجب هدايت سريع امواج عصبي مي‌گردد ( بلك ، ۲۰۰۲، ص۲۰۱۲ ) اين پوشش پروتئيني (ميلين ) تخريب شده و بوسيلة لزيون يا پلاكهاي  سخت جايگزين مي‌گردد اين از دست دادن ميلين موجب اختلال هدايت عصبي شده كه منجربه پيدايش علائم گوناگون در فرد مي‌گردد ( فارلي ، ۲۰۰۲ ، ص۳۹ ).

 

«منابع فارسي»

 

۱- اسملتزر، سوزان؛ جي بير، براند. (۱۳۸۰)، پرستاري دستگاه اعصاب، ترجمه مشتاق ز، تهران،چاپ اول، نشر سالمي.

۲- اسدي، احمدعلي. (۱۳۷۹)، فرآيند يادگيري و اصول آموزش به بيمار، چاپ اول، تهران،  انتشارات بشري.

۳- افروز، غلامعلي. (۱۳۷۹)، روانشناسي تربيتي كاربردي، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان اوليا  و مربيان.

۴- اعتمادي فر، اكرم. (۱۳۸۱)، تشخيص و درمان بيماري MS ، چاپ اول، اصفهان، انتشارات چهارباغ.

۵- ايماني، ح. (۱۳۸۰)، تأثير نقش پرستار و كيفيت مراقبت پرستاري، مجله علمي دانشكده         پرستاري مامايي گيلان، جلد ۱۷٫

۶- برونر، سودارث. (۲۰۰۰)، پرستاري بيماريهاي اعصاب، ترجمه سامي پ، چاپ دوم،      انتشارات بشري.

۷- توستون، دانيل. (۱۳۷۹)، افق جديد درآموزش پزشكي، ترجمه پيرموذن ن، تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

۸- رسولي نيا، زهرا. (۱۳۸۲)، بررسي سيرباليني و درجه ناتواني بيماران مبتلا به MS ، پايان نامه جهت اخذ دكتري، دانشگاه شاهد، دانشكده پزشكي.

۹- سالمي، صديقه. (۱۳۸۱)، چگونه طرح درس بنويسم، چاپ اول، تهران، انتشارات سالمي.

۱۰- سلطانزاده، اكبر. (۱۳۸۰)، بيماريهاي مغز و اعصاب و عضلات، تهران، چاپ اول، معراج.

۱۱- عاملي، جواد. (۱۳۷۹)، آشنايي با بيماري MS ، تهران، دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…، انتشارات گلباران.

۱۲-  مدني، حسين. (۱۳۸۰)، بررسي تأثير برنامه خود مراقبتي برميزان عزت نفس. بيماران مبتلا به MS تحت پوشش انجمن، پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه تربيت مدرس،دانشكده پرستاري.

۱۳- مهاجر، تانيا. (۱۳۸۱)، اصول آموزش به بيمار، چاپ اول، تهران، نشر سالمي.

۱۴- نوغاني، فاطمه؛ خوشنويس، محمدعلي. (۱۳۷۸)، تاريخ و تحولات و اخلاق پرستاري، چاپ اول، تهران، انتشارات بين‌المللي المهدي.

۱۴- هاشمي، فاطمه. (۱۳۷۹)، پرستاري از بيمار، چاپ اول، شيراز، انتشارات رز.

۱۵- يزدي، زهرا. (۱۳۸۰)، بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهرتهران در زمينه نقشها و فعاليتهاي پرستاران، پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري.

۱۶- ماكلوم، گرايك. (۱۳۷۸)، تحليل نيازهاي يادگيري، ترجمه مشكاتي، ز، تهران، معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

 

منابع انگليسي:

 

۱- Bertoni, J. (2002), Iliustrated manual nursing practied, third edition, NewYork,

Lippincot wi..iams.

۲- Black, J. (2001), Medical – Sergical Nursing, 6th edition, Philadelphia,

W.B.Sunder.

۳- Carten, H. (1996). Utilisitian and cost of professional care and assistance according

to disability of pation with multiple sclerosis, jornal Neourology, 64 (4) ,

۴۴۵-۴۵۰٫

۴- clude , L, (2003) , http: gate way , ovid. Com. Ovid.webcgi.

۵- Currie, R. (2001). Spasiticity: acommon syptom of multiple Sclerosis , Nursing

Standard, 15 (33), 47 – ۵۲٫

۶- Craven Ruth F, & Hirnle J. (2000), Fundamertal of Nursing, 3th edition,

philadelphia, Lippincot:

۷- Edward, C & etal. (2001). Adnerence to Disease – Mo – D: fing therapy in multple

sclerosi: part I, Rehabilition Nursing , 26 (5) , 172-176.

۸- Farely , H. (2000) , Auto immune disorder, Nursing standard ,16 (4), 38-40.

۹- Griffith, G. (2002), Imporance of comtinence avoid For people with multiple

sclerosis , British Jornal of Nursing , 28 (11), 1-70.

۱۰- Halper, J. (2002), Comprehen sive Nursing Care in multiple Sclerosis, 2th edition ,

Newyork, Demons.

۱۱- Hickey, J. (2003), Neurological and Neuroscience Nursing 6th edition,

philadelphia , Lippincot williams.

۱۲- Jarrett, L. (2003), Attitude stolong term care in multiple Sclerosis, Nursing

stundard, 8 (17), 39-45.

۱۳- Jellinger, K. (2002). Advance concepts in multiple Sclerosis Nursing care ,

European Jornal f Neurology, (3) , 327-328.

۱۴- Jennifer, A. (2002), Adolsent Median, pediatric and adolesent multiple sclerosis ,

philadelphia.

۱۵- Lisak, D. (2001), over view of symptomatic management of multiple sclerosis,

Neuroscience Nursing, 33 (5). 224-229.

۱۶- Muceough, C. (2000) , Diectionery of American English, 1th edition, Lengman.

۱۷- Potter, P; perry A. (2003), Fundamenlal of Nursing, Fifth edition, stluis, Mosby.

۱۸- Sarai, A etal. (2003), Epidemilogy of multiple sclerosis (MS) In Iran, http/ www.

Ams, ac. Ir/AIM/o25/aim o25124.htm.

۱۹- Taylor, C & etal. (2001), Fundamental of Nursing, 4th edition Lippincot.

۲۰- The National Multiple sclerosis society. (2003). www.NMSS.MS Information.

۲۱-Workman, L etal. (2002), Medical–Surgical Nursing, 4thedition, sydney,

w.b.sunder.

۲۲- Vickrey. B and etal. (2002), Multiple sclerosis; A Gide for Rehablition and Health   care proessional , 4th edition , lippincot williams & wilkin sinc.

 

فهرست

 

– موضوع پژوهش ۱

– بيان مسئله         ۱

– اهداف پژوهش    ۶

– هدف كلي            ۶

– اهداف جزيي        ۷

– فرضيه‌هاي پژوهش          ۷

– تعريف واژه‌ها     ۷

– پيش فرضها        ۱۰

– محدوديتهاي پژوهش         ۱۰

– محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر         ۱۰

– محدوديتهاي خارج اختيار پژوهشگر      ۱۱

– اهميت پژوهش    ۱۱

– منابع فارسي       ۱۴

– منابع انگليسي     ۱۶

قیمت فایل : رایگان

دسته بندی : تاريخ : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :