ارس فایل » مسئوليت مدنی سهم و حقوق و مسئوليت مدنی مديران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 8700 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 74 حجم فایل (مگابایت) : 0.10 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">مسئوليت مدنی سهم و حقوق و مسئوليت مدنی مديران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات</span>

مسئوليت مدنی

 

کار تحقیقی سهم و حقوق و مسئوليت مدنی مديران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 

بخش بندی فصلهای کار تحقیقی سهم و حقوق و مسئوليت مدنی مديران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 

فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاری

 

مسئوليت مدنی

بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات با فرض جمع شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)

 1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
 2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها در حدود اختيارات شركت.
 3. انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت
 4. انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
 5. انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي، مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.

 

بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مسئوليت مدنی

مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد)

مبحث دوم: مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معامله به مديران) تربيت مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل مي باشد.

۱٫انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.

 1. انجام معامله از سوي مديران، خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات،
 2. انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت
 3. انجام معامله از سوي بعضي مديران نه همه آنها
 4. انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی

مسئوليت مدنی

بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)

 1. انجام معامله با رعايت حدود اختيارات
 2. انجام معامله با فرض اهليت مدير
 3. انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء

 

بخش سوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل است:

 

 1. انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير
 2. انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات
 3. انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء

 

چكيده

 

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود.

لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.


مقدمه

مسئوليت مدنی

در اين تحقيق به بررسي ماده ۱۱۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

 

فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:

مسئوليت مدنی

 1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.
 2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.
 3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
 4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.

مسئوليت مدنی

فهرست مطالب

مسئوليت مدنی

چكيده     ۱

مقدمه     ۲

فصل اول:

بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در  شركتهاي تجاري            ۳

بخش اول: كليات:   ۳

انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است. ۳

انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.      ۸

ب: شركت با مسئوليت محدود:           ۱۴

پ: شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)   ۱۷

ج: شركت تعاوني   ۱۹

بند سوم: انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت       ۲۲

ت: انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز      ۲۴

هـ : انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.         ۲۵

بخش اول مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات   ۲۸

مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده        ۲۸

شركت با مسئوليت محدود     ۲۹

شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني      ۳۱

بحث دوم: سهم و حقوق مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده           ۳۳

ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد:   ۳۳

۲ انجام معامله از سوي مديران خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات     ۳۶

رعايت موضوع شركت        ۳۶

رعايت حدود اختيارات         ۳۷

شركت سهامي       ۳۷

شركت با مسئوليت محدود     ۳۸

شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)          ۳۹

انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت             ۴۱

انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها           ۴۳

انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد      ۴۵

فصل دوم:

بررسي سهم و حقوق و مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني        ۴۷

بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات   ۴۷

بند اول: انجام معامله با فرض اهليت مدير          ۴۸

انجام معامله با رعايت حدود اختيارات   ۴۸

انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء: ۵۱

بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل:    ۵۲

انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات ۵۴

انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء ۵۵

فصل سوم:

بررسي مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات درحقوق انگليس  ۵۶

مبحث اول: كليات               ۵۶

گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام                      ۵۶

شركتهاي قانوني                ۵۶

شركتهاي ثبت شده              ۵۶

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن          ۵۷

مفهوم قاعده                      ۵۷

سابقه تاريخي به قاعده          ۵۸

گفتار سوم: بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي                    ۵۹

اما مديران شركتها در حقوق انگليس دو نوع اختيار دارند:               ۵۹

گفتار چهارم: بررسي نحوه عملكرد و مسئوليتهاي مديران                ۶۰

شركتهاي قانوني و ثبت شده   ۶۱

شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت         ۶۲

مبحث سوم: تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات   ۶۳

گفتار اول: تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها) ۶۳

گفتار دوم: تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران                       ۶۴

گفتار سوم: روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران۶۵

نتيجه گيري          ۶۶

شركت با مسئوليت محدود     ۶۷

شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط        ۶۸

شركت مدني                     ۶۹

حقوق انگليسي                  ۷۰

پيشنهادات                        ۷۱

فهرست منابع (فارسي و غير فارسي)    ۷۲

مسئوليت مدنی

قیمت فایل : 8700 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :