ارس فایل » مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی</span>

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی

 

تحقیق مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی

 

اولين اثري كه به ميان مي آيد بالطبع زردشت نامه است كه يكي از قديمترين آثار كامل و مستقل مي باشد كه در روايات نيز ذكري از آن نشده است. ساليان دراز اين كتاب به عنوان اثري از زردشت بهرام پژدو معرفي شده بود و وست و رزنبرگ نيز اين موضوع را تاييد كرده اند.۱ ولي با مقاله اي كه رمپيس منتشر كرد و نتيجه مطالعه و توجه بيشتر او در مورد مطالب ابتدا و انتهاي اين كتاب بود نشان داد كه اين اثر به سالهاي قبل از ۳۴۷ يزدگردي و سالهاي مابين ۹۷۸-۹۷۰ ميلادي برمي گردد۲ و سراينده آن شخصي به نام كي كاووس پسر كيخسرو، پسر دارا بوده و عنوان اصلي آن «مولود زردشت» نام داشته۳ و زردشت بهرام فقط آن را رونويسي كرده است.اين كتاب تاريخ افسانه اي زندگي زردشت است از قبل از تولدش تا موقعي كه اسرار نبوت بر او نمايان شد و شامل حوادثي است كه بعدا پيش آمد و شرح مبارزات و عرضه دين به دربار گشتاسب. در آن از معجزات زردشت نيز سخن به ميان آمد.ضمن اينكه مي توان چون هر منظومه ديگري اشعار كم اهميت تري در آن يافت و به غلطهايي از نظر قافيه برخورد. ولي بايد دانست كه قسمتهايي از آن با استادي تمام به نظم كشيده شده است.

زردشت پسر بهرام پسر پژدو هيربدي بود که در قرن ۷ هجري در دوره مغول مي زيست، پدرش بهرام پژدو خود مردي دانشمند و تعليم يافته و ستاره شناس بود که در عين هال از صنعت شعر نيز اطلاع داشت۷  داستاني به نام داستان “بهاريات” را که در سال ۶۲۶ هجري نوشته شده است به او نسبت داده اند۸ .زرتشت بهرام زردشتي با ايمان بود و بعد از تحقيقات دقيقي كه در فقه و علوم ادبي و ستاره شناسي كرد تمام هم و وقت خود را مصروف جان بخشيدن و زنده كردن سنتها و داستهاي مذهبي قديم نمود. شعرهايش شامل مباحث مذهبي است و شايد به همين دليل نام او در غالب تذكره ها نيامده است.

داستان منظومي از مهارجت زردشتيان خراسان به هند است و در آن حوادثي كه در جريان اين سفر پر مخاطره پيش آمده گفتگو مي كند و جريانات مختلف چون قحطي، گرسنگي، طوفان در دريا، نذر براي نشاندن آتش بهرام و بعد جنگ با محمود و هماوردي اردشير سردار زردشتيان با آلپ خان رئيس گروه محمود و غيره به نظم كشيده شده است.مولف آن بهمن پسر كي قباد است كه آن را در سال ۹۶۹ يزدگردي (برابر با ۱۰۰۸ هجري و ۱۶۰۱ ميلادي) به پايان رسانده است. در «روايات داراب هرمزديار» آمده۲۵ و اخيرا با ترجمه انگليسي و گجراتي در هند منتشر شده است۲۶ .

 

فهرست مطالب

 

بررسي و معرفي چند اثر مهم ۲

رساله هاي كامل آثار منظوم   ۲

۱ـ زردشت نامه     ۲

۲ـ آثار زردشت بهرام پژدو    ۴

الف : ارداويراف نامه.         ۴

ب ـ كتاب چنگرنگهاچه        ۵

پ ـ خمسه زردشت؛            ۶

ت ـ داستان شاهزاده ايراني و خليفه عمر؛           ۶

۳ـ صددر نظم       ۸

۴ـ ارداويراف نامه كاووس    ۹

۵ـ قصه سنجان      ۹

۶ـ داستان مهاجرت زردشتيان ۱۰

۷ـ صددر بحر طويل           ۱۰

۸ـ آثار مرزبان بن راوري     ۱۱

الف ـ داستان عدالت انوشيروان.          ۱۱

ب ـ مينو خرد       ۱۲

۹ـ احكام از جاماسب            ۱۲

۱۰ـ آثار انوشيروان پسر مرزبان         ۱۲

I – داستان سلطان محمود غزنوي راجع به حوادثي است كه زردشتيان با سلطان محمود داشته اند :   ۱۳

II – داستان جمشيد و جهانشاه؛            ۱۳

III – حوادث جمشيد و جمه؛   ۱۴

IV – داستان افرسياب پسر پشنگ؛       ۱۴

V – داستان مزدك و انوشيروان؛         ۱۴

VI – ارداويراف نامه؛          ۱۵

VII – وصف امشاسفندان؛     ۱۵

VIII – مارنامه؛      ۱۶

IX – برج نامه؛      ۱۶

X – داستان در باب قحطي؛    ۱۷

XI –  معجزات زردشت؛       ۱۷

XIII – بيست و يك نسك اوستا؛           ۱۷

۱۱ـ مينو خرد       ۱۸

فهرست منبع         ۲۰

«ارداويراف نامه»  ۲۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :