ارس فایل » مقتضيات گزارش مالی جهت برخورداری ازمزايای پس ازاشتغال تامستمری بازنشستگی
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 34 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مقتضيات گزارش مالی جهت برخورداری ازمزايای پس ازاشتغال تامستمری بازنشستگی</span>

مقتضيات گزارش مالی جهت برخورداری از مزايای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی

 

تحقیق مقتضيات گزارش مالی جهت برخورداری از مزايای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی

 

مزاياي پس از اشتغال چون حقوق بازنشستگي و طرح OPEB بخشي از كارهايي است كه كارفرمايان براي جلب توجه و نگاه داشتن كاركنان شايسته و با لياقت خويش انجام مي دهند . از ديدگاه سيستم حسابداري تعهدي، در طول دوره اي كه از اين مزايا كاركنان بهره مند مي شوند مي بايستي هزينه هاي طرح OPEB مشخص شوند .نه اينكه در طول مدت زماني كه اين مزاياها مي بايستي در اختيار كاركنان قرارگيرد يا به عبارت ديگر پس از پايان دورة اشتغال آنها . اگرچه پيش از اين ، استانداردهاي حسابداري دولتي نيازي در انجام چنين كاري نداشتند از لحاظ تاريخچه، بيشتر كارفرمايان دولتي كه ارائه گر طرح OPEB هستند بودجة برخورداري از اين قبيل مزايا را برمبناي روش نقدي تأمين مي كنند تا اينكه از قبل در اين زمينه سرمايه گذاري كنند . اداي دين جهت ارائه كردن مزاياي تعهدي اما بدون پشتوانه ممكن است مبالغ هنگفتي را به همراه داشته باشد . در برخي از سازمان هاي آموزش محلي دركاليفرنيا ارائه طرح بدون پشتوانه OPEB ممكن است ميليونها دلار هزينه و در برخي از سازمان هاي ديگر انتظار مي رود كه ارائه اين طرح ميليون ها دلار هزينه در برداشته باشد تا آن اندازه كه هزينه ها و تعهدات O  PEB‌ در طول دوره اي كه مي بايستي هزينه آن تعيين گردد مشخص نشود ، آنگاه امري بديهي خواهد بود كه كاربران دولتي صورتحساب مالي تصويري واضحي از جايگاه و وضعيت دولت نسبت به تعهدات طرح OPEB‌ نخواهند داشت . اين تغييرات در برابرگزارش مالي دولت تغيير مشابهي را درگزارش مالي بخش خصوصي ايجاد مي كند .

اساس و مبنا براي محاسبة هزينه ساليانه تفاوت بين درآمد فروش ساليانه است . ARC (تفاوت بين فروش ساليانه ) داراي ۲ قسمت است : هزينة عادي دربارة دورة جاري و استهلاك تدريجي دارايي هاي نامشهود و بدهي هاي بدون پشتوانه . اگرچه استاندارد GASB 45 ضرورتي ندارد كه تعهدات OPEB به طور كامل اجرا شود . اما ARC مشخص كنندة نقش كارفرما و تفاوت بين درآمد فروش ساليانه است كه براساس آن مي توان استهلاك تدريجي دارايي هاي نامشهود را مشخص كرد . البته اين بدهي هاي بدون پشتوانه به خدمات پيشين نسبت داده مي شود كه مدت آن بيش از ۳۰ سال نمي باشد.زماني كه يك كارفرما هرسالي در تفاوت بين درآمد فروش ساليانه نقش داشته باشد ، هزينة ساليانه OPEB‌ برابر با ARC مي شود . در حاليكه اگر كارفرما به طوركامل در اين فرآيند نقش نداشته باشد و يا زماني كه كارفرما متوجه بدهي شود كه به موجب آن اجرا و پياده كرده استانداردهاي جديد لازم و     ضروري باشد آنگاه محاسبة هزينة ساليانه OPEB‌ مشكل تر خواهد شد . در اين شرايط هزينة ساليانه OPEB برابر ARC بر اضافي تعديل كمبود درآمد بهره و تعديل كسري تفاوت بين درآمد فروش ساليانه خواهد بود كه ARC بعدي را نيز در بر مي گيرد . بنابراين هزينه ساليانه OPEB‌ نشأت گرفته از ARC است اما ضرورتي ندارد كه با ARC برابري نمي كند . محاسبة هزينة ساليانه OPEB در پيوست C نشان داده شده است .

 

فهرست مطالب

 

بررسي و كاربرد دو استاندارد GASB45 , GASB 43  :     ۳

عبارات ‹‹  مزاياي پس از اشتغال ››    ۳

چرا استاندارد GASB 45 صادر شد ؟    ۵

تاريخ هاي مؤثر :   ۶

تعريف طرح OPEB :          ۷

هزينه ساليانه OPEB  :         ۸

تفاوت بين درآمد فروش سالياني :        ۹

دورة استهلاك :      ۱۰

تعريف و مشخص كردن نقش و سهم كارفرما :    ۱۱

انتقال :    ۱۲

ارزش يابي ها :     ۱۳

تعداد و تناوب ارزش يابي :   ۱۴

زمان ارزشيابي :    ۱۵

منطق و استدلال مجاز بودن هزينه ها در برنامه مورد نظر :           ۱۹

تغييرات مهم در اصول و خط مشي جاري براي برخي از مؤسسات و سازمان هاي آموزش محلي :  ۲۴

حسابداري OPEB براساس ساختار استاندارد شده كد حسابداري :        ۲۶

OPEB و توانايي پرداخت بدهي هاي مالي :        ۲۹

تخصيص دادن در برابر سهم و مشاركت غير قابل برگشت :            ۳۱

تلاش هاي آتي CDE پيرامون استاندارد GASB 45  :         ۳۳

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :