ارس فایل » وزارت كار و امور اجتماعی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 68 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">وزارت كار و امور اجتماعی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

وزارت كار و امور اجتماعی

 

تحقیق وزارت كار و امور اجتماعی

وزارت كار و امور اجتماعی

 

مشاركت مدني در امر احداث مجتمع هاي مسكوني، تجاري و يا اداري (يا تواماً) در موارديكه عرصه داراي سند مالكيت ششدانگ مستقل و مفروز مي باشد با ارائه پروانه ساختماني معتبر و نقشه هاي مصوب مجاز مي باشد. ضمناً سهم‌الشركه صندوق در اين بخش قابل واگذاري نبوده و بايد در پايان دوره مشاركت و تحقق موضوع همراه با سود متعلقه نقداً توسط ساير شركاء واريز و تسويه گردد.صندوق مي تواند با متقاضيان تسهيلات در اين بخش (اعم از بازرگاني داخلي يا خارجي) متناسب با منابع و اعتبارات تخصيصي به اين بخش در چارچوب ضوابط مصوب و دستورالعملهاي جاري خود مشاركت نمايد. ضمناً سهم‌الشركه صندوق در مشاركت مدني بازرگاني قابل واگذاري (فروش اقساطي) نبوده و در پايان دوره بايد همراه با سود متعلقه نقداً واريز و كلاً تسويه گردد

در صورت پرداخت نقدي كل ماحصل مشاركت (شامل كل سرمايه مشاركت و سود حاصله) بتدريج يا دفعتاً واحده با توجه به قرارداد منعقده، وجوه پرداختي توسط شريك به حساب مشترك مشاركت مدني (م.م.م) واريز سپس از محل وجوه مذكور حساب تسهيلات مشاركت مدني تسويه و تتمه حساب (م.م.م) در مشاركت با بخشهاي توليدي و خدماتي و مسكن بعنوان سود سهم صندوق بحساب درآمد معاملات منظور مي گردد.

وزارت كار و امور اجتماعی

 

فهرست مطالب

وزارت كار و امور اجتماعی

 

دستورالعمل اجرائي مشاركت مدني      ۰

ويژگيهاي مشاركت مدني      ۵

كاربرد تسهيلات مشاركت مدني در بخشهاي مختلف اقتصادي           ۸

۱- مجتمع هاي مسكوني و تجاري:      ۹

۲- صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات:            ۱۰

۱-۲- مشاركت در سرمايه گذاري        ۱۰

۲-۲- مشاركت در تهيه ماشين آلات      ۱۰

۳-۲- مشاركت مدني جهت تهيه مواد اوليه،        ۱۱

۳- بازرگاني داخلي و خارجي:            ۱۱

ضوابط اعطاي تسهيلات      ۱۲

۱- شرايط متقاضي:            ۱۲

۱-۱- فلسفه وجودي            ۱۲

۲-۱- متقاضي تسهيلات       ۱۲

۳-۱- داشتن اهليت. ۱۳

۴-۱- حسن شهرت  ۱۳

۵-۱- داشتن اعتبار كافي       ۱۳

۶-۱- داشتن مجوز  ۱۳

۷-۱- كليه موارد فوق بايد مورد تائيد مامور اطلاعات يا گروه تحقيق قرار گيرند.           ۱۴

۲- مدت مشاركت:  ۱۴

۱-۲- مدت مشاركت مدني در امر احداث مجتمع هاي بزرگ مسكوني،            ۱۴

۲-۲- مدت مشاركت مدني در ساير موارد          ۱۴

۳- حداكثر سهم‌الشركه صندوق:          ۱۴

۴- ميزان تسهيلات:            ۱۴

۵- سود دوران مشاركت:      ۱۵

۱-۵- سود دوران مشاركت    ۱۵

۲-۵- در بخش بازرگاني نحوه پرداخت از حساب مشترك    ۱۵

۳-۵- پس از انقضاي مدت مشاركت مدني          ۱۶

۴-۵- نرخ سود      ۱۶

۵-۵- سود دوره مشاركت مدني           ۱۶

۶-۵- ملاك تعيين مدت جهت محاسبه سود          ۱۸

۶- واريز ماحصل مشاركت و نحوه محاسبه سود: ۱۹

۷- وثائق مورد قبول           ۳۱

۸- تمديد مشاركت:  ۳۶

۹- تسهيلات متمم:  ۳۷

مراحل و نحوه تشكيل و تكميل پرونده   ۳۹

۲- مشاركت مدني طرحهاي توليدي و خدماتي:    ۴۱

۳- مشاركت مدني بخشهاي صنعت، معدن ، كشاورزي و خدماتي در واحدهاي موجود:    ۴۵

۴- مشاركت مدني در امر بازرگاني:     ۴۶

نحوه انعقاد قرارداد  ۵۱

فسخ قرارداد          ۵۳

بازپرداخت تسهيلات مشاركت مدني:    ۵۴

واگذاري سهم‌الشركه صندوق:            ۵۴

فوت شريك:          ۵۵

تسهيلات دوره اي:  ۵۶

مطالبات سررسيد گذشته:      ۵۷

مطالبات معوق:     ۵۸

دستورالعمل حسابداري:        ۶۰

۱- تصويب تسهيلات:          ۶۰

۱-۱- هزينه هاي ارزيابي:    ۶۰

۲-۱- هزينه كارشناسي:        ۶۱

۳-۱- هزينه اطلاعات:         ۶۲

۲- قرارداد           ۶۲

۳- ثبت وثائق       ۶۵

وزارت كار و امور اجتماعی

 

تحقیق وزارت كار و امور اجتماعی

وزارت كار و امور اجتماعی

 

مشاركت مدني در امر احداث مجتمع هاي مسكوني، تجاري و يا اداري (يا تواماً) در موارديكه عرصه داراي سند مالكيت ششدانگ مستقل و مفروز مي باشد با ارائه پروانه ساختماني معتبر و نقشه هاي مصوب مجاز مي باشد. ضمناً سهم‌الشركه صندوق در اين بخش قابل واگذاري نبوده و بايد در پايان دوره مشاركت و تحقق موضوع همراه با سود متعلقه نقداً توسط ساير شركاء واريز و تسويه گردد.صندوق مي تواند با متقاضيان تسهيلات در اين بخش (اعم از بازرگاني داخلي يا خارجي) متناسب با منابع و اعتبارات تخصيصي به اين بخش در چارچوب ضوابط مصوب و دستورالعملهاي جاري خود مشاركت نمايد. ضمناً سهم‌الشركه صندوق در مشاركت مدني بازرگاني قابل واگذاري (فروش اقساطي) نبوده و در پايان دوره بايد همراه با سود متعلقه نقداً واريز و كلاً تسويه گردد

در صورت پرداخت نقدي كل ماحصل مشاركت (شامل كل سرمايه مشاركت و سود حاصله) بتدريج يا دفعتاً واحده با توجه به قرارداد منعقده، وجوه پرداختي توسط شريك به حساب مشترك مشاركت مدني (م.م.م) واريز سپس از محل وجوه مذكور حساب تسهيلات مشاركت مدني تسويه و تتمه حساب (م.م.م) در مشاركت با بخشهاي توليدي و خدماتي و مسكن بعنوان سود سهم صندوق بحساب درآمد معاملات منظور مي گردد.

وزارت كار و امور اجتماعی

 

فهرست مطالب

وزارت كار و امور اجتماعی

 

دستورالعمل اجرائي مشاركت مدني      ۰

ويژگيهاي مشاركت مدني      ۵

كاربرد تسهيلات مشاركت مدني در بخشهاي مختلف اقتصادي           ۸

۱- مجتمع هاي مسكوني و تجاري:      ۹

۲- صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات:            ۱۰

۱-۲- مشاركت در سرمايه گذاري        ۱۰

۲-۲- مشاركت در تهيه ماشين آلات      ۱۰

۳-۲- مشاركت مدني جهت تهيه مواد اوليه،        ۱۱

۳- بازرگاني داخلي و خارجي:            ۱۱

ضوابط اعطاي تسهيلات      ۱۲

۱- شرايط متقاضي:            ۱۲

۱-۱- فلسفه وجودي            ۱۲

۲-۱- متقاضي تسهيلات       ۱۲

۳-۱- داشتن اهليت. ۱۳

۴-۱- حسن شهرت  ۱۳

۵-۱- داشتن اعتبار كافي       ۱۳

۶-۱- داشتن مجوز  ۱۳

۷-۱- كليه موارد فوق بايد مورد تائيد مامور اطلاعات يا گروه تحقيق قرار گيرند.           ۱۴

۲- مدت مشاركت:  ۱۴

۱-۲- مدت مشاركت مدني در امر احداث مجتمع هاي بزرگ مسكوني،            ۱۴

۲-۲- مدت مشاركت مدني در ساير موارد          ۱۴

۳- حداكثر سهم‌الشركه صندوق:          ۱۴

۴- ميزان تسهيلات:            ۱۴

۵- سود دوران مشاركت:      ۱۵

۱-۵- سود دوران مشاركت    ۱۵

۲-۵- در بخش بازرگاني نحوه پرداخت از حساب مشترك    ۱۵

۳-۵- پس از انقضاي مدت مشاركت مدني          ۱۶

۴-۵- نرخ سود      ۱۶

۵-۵- سود دوره مشاركت مدني           ۱۶

۶-۵- ملاك تعيين مدت جهت محاسبه سود          ۱۸

۶- واريز ماحصل مشاركت و نحوه محاسبه سود: ۱۹

۷- وثائق مورد قبول           ۳۱

۸- تمديد مشاركت:  ۳۶

۹- تسهيلات متمم:  ۳۷

مراحل و نحوه تشكيل و تكميل پرونده   ۳۹

۲- مشاركت مدني طرحهاي توليدي و خدماتي:    ۴۱

۳- مشاركت مدني بخشهاي صنعت، معدن ، كشاورزي و خدماتي در واحدهاي موجود:    ۴۵

۴- مشاركت مدني در امر بازرگاني:     ۴۶

نحوه انعقاد قرارداد  ۵۱

فسخ قرارداد          ۵۳

بازپرداخت تسهيلات مشاركت مدني:    ۵۴

واگذاري سهم‌الشركه صندوق:            ۵۴

فوت شريك:          ۵۵

تسهيلات دوره اي:  ۵۶

مطالبات سررسيد گذشته:      ۵۷

مطالبات معوق:     ۵۸

دستورالعمل حسابداري:        ۶۰

۱- تصويب تسهيلات:          ۶۰

۱-۱- هزينه هاي ارزيابي:    ۶۰

۲-۱- هزينه كارشناسي:        ۶۱

۳-۱- هزينه اطلاعات:         ۶۲

۲- قرارداد           ۶۲

۳- ثبت وثائق       ۶۵

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :