ارس فایل » پایان نامه اصول کلی رادار برق مخابرات
بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 195 حجم فایل (مگابایت) : 3 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه اصول کلی رادار برق مخابرات</span>

پایان نامه اصول کلی رادار برق مخابرات

 

-۱ مقدمه

 

رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهم ترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد در این فصل با توجه به اهمیت رادار پالسی و کاربرد گسترده آن به بحث پیرامون این سیستم پرداخته می شود و شاخص های مهمی که در معادله برد رادار وجود دارد و در رادارهای دیگر نیز به گونه ای این شاخص ها اهمیت دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برار با قدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد فارا و ماکسول در سال های ۱۸۶۰-۱۸۴۵ پی بردندن که جریان های متغیر با زمان باعث ایجاد میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان در فضای آزاد می شوند همچنین میدان های متغیر با زمان جریان الکتریکی متغیر با زمان تولید می کند میدان الکترومغناطیسی به وجود آمده در فضای آزاد با سرعت نور یعنی   حرکت می کند

در سال ۱۸۸۶ هرتز به طور تجربی نظریه هیا ماکول را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی در برخورد اجسام منعکس و پراکنده می شوند که این مطالعه وی منجر بوجود آمدن ایده رادار شد جالب است بدانید آزمایش های هرتز در فرکانس های بالا طول موج ۶۶ سانتی متر انجام شد ولی کارهای بعدی تا سال ۱۹۳۰ در فرکانس های پائین ادامه یافت تا آن که بعدا اهمیت استفاده از فرکانس های بالا روشن شد

به علت محدودیت در فناوری آن زمان در سال امواج آشکار سازی در فواصل بیش از یک مایل تا سال ۱۹۲۲ مطرح نبود تا اینکه در سال ۱۹۲۲ مارکونی ارتباط رادیویی بین قاره ها را طمرح نمود و عنوان کرد که امکان بوجود آمدن دستگاهی است که امواج را در جهات مختلف ارسال کند و پس از برخورد پرتوها به یک جسم فلزی نظیر کشتی توسط یک گیرنده این پرتوها دریافت شود که در نتیجه می توان در هوای ابری وجود کشتی را آشکار نمود اما وی در به دست آوردن بعضی از ایده هایش از جمله آشکار سازی جسم و انتشار امواج کوتاه در ورای خط دید ناموفق ماند.

در پاییز ۱۹۲۲ تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت

این اثر شبیه لرزش موزونی است که ممکن است در هنگام عبور هواپیما از بالای گیرنده بویژه ایستگاه های ضعیف رخ می دهد این نوع رادارها رادار اموا پیوسته تداخل موجی نیز می نامند البته این نوع رادارها فقط برای اشکار سازی وجود هدف مفید بودند و استخراج اطلاعات موقعیت هدف از آنها مقدور نبود لازم به ذکر است نمونه های رادار CW در آزمایشگاه NRL در همان سال ها در فرکانس ۳۲ و ۶۰ مگاهرتز ساخته شد.

با توجه به محدودیت های استخراج اطلاعات کافی موقعیت از رادارهای موج پیوسته پژوهشگران NRL اولین تجربه را به سال ۱۹۳۴ با رادار پالسی در فرکانس ۶ مگا هرتز به دست آوردند و با انجام آژمایش های متعدد دریافتند که فرکانس های راداری بالا برای این کار مطلوب می باشد و با ساخت لامپ های پرقدرت باعث تکامل طراحی رادار پالسی در فرکانس ۲۰۰ مگاهرتزی شدند.

پیشرفت های اولیه رادار پالسی در رابطه با کاربردهای نظامی بود و در بریتانیا توسعه رادار بعد از آمریکا شروع شد اما به خاطر اینکه پیشرفت فناوری رادار مصادف با جنگ جهانی دوم بود و برتانیا نزدیک تر به جبهه جنگ بود این کشور کوشش های فراوان و بیشتری راصرف توسعه رادار نمود توجه برتانیا به رادار از سال ۱۹۳۵ شروع شد وتا اوایل ۱۹۴۰ توسعه رادار در بریتانیا و آمریکا مستقلا انجام می شد. علاوه بر این دو رادار در آلمان، فرانسه، روسیه و ایتالیا و ژاپن نیز به طور مستقل در حلال ۳۰ سال بعد مورد تحقیق و توسعه قرار گرفت لیکن حدود توسعه و کاربردهای نظامی آنها متفاوت بود.

۱-۲- اصول رادار:

تعریف: رادار سیستمی است که بر اساس خاصیت امواج الکترومغناطیس عمل می نماید و با ارسال امواج و دریافت سیگنال منعکس شده از هدف ، مشخصات و مختصات هدف را ارائه می دهد.

یک رادار ساده از چه قسمت هایی تشکیل شده است (بلوک دیاگرام یک رادار ساده):

 

فهرست مطالب

 

چکیده     ث

فصلاول: اصولرادار           ۱

۱-۱ مقدمه           ۲

۱-۲- اصولرادار:   ۴

۱-۳- فرمولهایاسامیرادار:     ۸

۱-۴- راههایکاهشنویز…۱۱

۱-۵- رنجدینامیکی: (Dinamic rany )            ۱۲

۱-۶- تقسیمبندیرادارهاازنظرکاربرد:     ۱۳

۱-۷- نوعبیمFan beam      ۱۵

۱-۸- تفاوتراداهایاخطاراولیهباراداهایتجسسی:…۱۶

۱-۹- PRFبرابر PRF رادارتجسسی (پالیین)       ۱۸

۱-۹-۱ رادارهایسهبعدی:      ۱۸

۱-۹-۲ رادارهایتعقیبهدف: (Track radars)       ۱۹

۱-۹-۳- رادارکنترلآتش: (Fire control radars)            ۱۹

۱-۱۰ باندهایفرکانسی؛         ۲۰

۱-۱۱- کاربردطیففرکانسراداریدررادارهامختلف؛  ۲۱

۱-۱۲- باندفرکانسی: ( ۳۰ – ۳۰۰ mHz) VHF  ۲۳

۱-۱۳- باندفرکانسCو: ( ۴ – ۸ GHz ) P          ۲۴

۱-۱۴- باندفرکانس: ( ۸ – ۱۲ GHz ) X           ۲۴

۱-۱۵- امواجباطولموجمیلیمتری :       ۲۵

۱-۱۶- فرکانسهایلیزری:       ۲۵

۱-۱۷- محاسبهفرکانسداپلر    ۳۱

۱-۱۸- انواعرادا……. MTI33

۱-۱۹- محاسبهخروجیآشکارسازفاز:     ۳۷

فصلدوم:نمایشاهدافمتحرکبررویاسکوپ  ۳۸

۲-۱- استخراجاطلاعاتداپلربهوسیلهاسکوپ: (PPI)            ۳۹

۲-۲- طرزکار: D.L Coneeler         ۳۹

۲-۳- خطتأخیرالکترومغناطیس:          ۴۰

۲-۴- مدولاتور: PFN         ۴۲

۲-۵- خطتأخیرازنوعفیوزکوارتز         ۴۴

۲-۶- خطتأخیریدیجیتالی:      ۴۵

۲-۶- مشخصاتفیلتریdelay line canceller  :   ۴۶

۲-۷- منحنیپاسخفرکانس: Single Delay Line Canceller 47

۲-۸- تحلیلسرعتکوربرایرادارهایمختلف:           ۴۷

۲-۹- پاسخفرکانس Double delay line canceller:       ۴۹

۲-۱۰- فیلترهایمتقاطعTransversal filters:      ۵۱

۲-۱۱-  STAGER PRF ( PRFمتغیر):  ۵۲

۲-۱۲- روشتولیدPRFبهصورتStager :          ۵۶

۲-۱۳- فیلترهایداپلرباکمترلفاصله:        ۵۸

۲-۱۴- شرحکارسیستم:        ۶۱

۲-۱۵- محدودیتهایعملکردرادار: MTI   ۶۲

۲-۱۶- ضریببهبودی: ( Improvement factor)          ۶۲

۲-۱۷- قابلیتدیددرکلاتر: ( Sub clutter visibility )         ۶۳

۲-۱۸- اثرتغییراتفرکانس:     ۶۴

۲-۱۹- نوساناتداخلیکلاتر: ( Internal Clutter Fluctuation)       ۶۵

فصلسوم:نوساناتداخلیکلاتردررادار       ۷۰

۳-۱- محدودکردنگسترشطیفیکلاتردررادار: MTI 71

۳۳-۲- بلوک دیاگرام…… Non Coherent MIT Rada72

-۳- مشکلاتخاصدرطراحیرادار(AMTI) :          ۷۲

۳-۴- رادارهایپالسداپلر:        ۷۳

۳-۵- سیستمهایپالسداپلر:       ۷۶

۳-۶- رادارهایپالسداپلرMediom PRF :            ۷۷

۳-۷- فاصلهیابیFM :          ۷۸

۳-۸- رادارهایبافشردگیپالس:  ۸۱

۳-۹- مزیتهایفشردگیپالسPuls Lompression Advantage :         ۸۲

دستیابیبهیکپالسوسیعبااستفادهازپالسباریک:          ۸۳

۳-۱۰- کاربردهایپالسباریکدررادار:      ۸۳

۳-۱۱- محدودیتهاییکرادارپالسکوتاه:    ۸۴

۳-۱۲- عواملموثردرانتخابسیستمفشردگیپالس:      ۸۵

۳-۱۳- روشفعالدرتولیدشکلموج:         ۸۵

۳-۱۴- تکنیکهایفشردگیپالس: ۸۶

۳-۱۵- وسایلغیرفعالFMخطی(Passive Fm Linr Device) :         ۹۰

۳-۱۵-۱نوسانسازباکنترلولتاژ(V.C.O) :            ۹۱

فصلچهارم:رادارهایردیاب      ۱۰۰

۴-۱- رادارهایردیاب(Tracling Radars) :         ۱۰۱

۴-۲- چگونگیعملکردیکرادارردیاب:    ۱۰۱

۴-۳- کاربردهایاساسیرادارهایردیاب:    ۱۰۱

۴-۴-  چگونگیدستیابیبهمختصاتهدفوعملپردازش : ۱۰۲

۴-۵- اسکنالکترونیکیچیست؟ ۱۰۶

۴-۶- اسکنوانواعآن:           ۱۰۶

۴-۷- مدتزماناسکن:            ۱۰۷

۴-۸- اسکنخطی(Raster Scan) :       ۱۰۸

۴-۹- اسکنمخروطی(Conical Scan) : 112

۴-۱۰- رادارردیابتکپالس(mono puls tracking radar) :            ۱۱۵

۴-۱۱- انواعرادارهایردیابتکپالس:       ۱۱۵

۴-۱۲- بلوکدیاگرامیکرادارردیابتکپالسمقایسهگردامنهییکبعدی:          ۱۱۸

۴-۱۳-تکنیکهایفیدهورن (تغذیهکنندهآنتن) رادارتکپالس:     ۱۱۹

۴-۱۴-زاویهیدیدچیست؟       ۱۱۹

۴-۱۵-رادارهایردیابتکپالسمقایسهگرفاز: ۱۲۰

۴-۱۶- بلوکدیاگرامرادارTrackازنوعتکپالسمقایهگرفاز:      ۱۲۳

۴-۱۷- مقایسهیرادارهایردیاب:            ۱۲۳

۴-۱۸- ردیابیدرسطحپایین ( زاویهیکم):            ۱۲۴

۴-۱۹- ردیابیدرفاصله:         ۱۲۵

۴-۲۰- رادارهایارتفاعیاب:    ۱۲۷

۴-۲۱- رادارهایسهبعدی(۳D) :           ۱۲۷

۴-۲۲- رادارهایVبیم:         ۱۲۹

۴-۲۳- رادارهایچندبیمی:      ۱۳۰

۴-۲۴- رادارهایاسکنسهبعدی:            ۱۳۱

۴-۲۵- اسکنالکترونیکی:      ۱۳۱

۴-۲۶- اسکنفرکانس :          ۱۳۲

فصلپنجم:اصولآرایهفازی      ۱۳۴

۵-۱- اصولآرایهفازی:         ۱۳۵

۵-۲- ترکیباتآرایهفازی:        ۱۳۶

۵-۳- محاسبهیخروجیآرایهچهارنقطهای: ۱۳۷

۵-۴- عملاسکندرطولپالسدررادارهایآرایهفازی:    ۱۳۸

۵-۵- هدایتبیم:       ۱۳۹

۵-۶- مقایسهیتغذیهگرهایموازیومتوالی: ۱۴۰

۵-۷- معایبومزایایرادارهاآرایهفازی:     ۱۴۶

۵-۸- فرقرادارهایاولیهوثانویهچیست؟    ۱۴۷

۵-۹- درهایسیستمIFF :         ۱۴۸

۵-۱۰- سیستمSIF : 150

۵-۱۱- بخشRF :   ۱۵۲

۵-۱۲- کنسولآنالوگگیرنده: (ARC)      ۱۵۳

۵-۱۳- منبعتغذیه : ۱۵۴

۵-۱۴- کنسولاصلیدیجیتال: (DMC)    ۱۵۴

۵-۱۵- کنسولفرعیدیجیتال: (DSC)      ۱۵۶

۵-۱۶- کنسولراهدوررادار : (DRC)     ۱۵۷

۵-۱۷-  سیگنالهایدرایوفرستنده :         ۱۵۷

۵-۱۸- مشخصاتفنیقسمتآنالوگگیرنده:    ۱۵۸

۵-۱۹- مشخصاتسیستمبرقمورداستفاده:  ۱۶۰

۵-۲۰- ضریبتقویتMixerگیرندهدرمجموع۴۰ dbمیباشد.  ۱۶۱

۵-۲۱- کنسولآنالوگگیرنده(ARC) :      ۱۶۳

۵-۲۲- کنسولدیجیتالی(DMC) :          ۱۷۱

۵-۲۳- طبقهیتطبیقسیگنال(SCS) :       ۱۷۳

۵-۲۴- کارتX Angle :       ۱۷۴

۵-۲۵- مشخصاترادارJY14 :  ۱۷۴

۵-۲۶- تکنیکهایضدموشکهایضدرادار(ARM) :   ۱۷۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :