ارس فایل » پایان نامه امور مالی در صنعت برق
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 158 حجم فایل (مگابایت) : 0.03 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه امور مالی در صنعت برق</span>

  پایان نامه امور مالی در صنعت برق

 

امور مالی در صنعت برق

 

وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ، يكي از اركان اصلي پاسخگويي مديران اجرايي و از نيازهاي اساسي تصميم گيران اقتصادي و از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است .صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند .اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي ، هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابر اين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري به عنوان ضوابط معتبر ، تضمين كيفيت مطلوب صورتهاي مالي است . روح حاكم در تدوين استانداردهاي حسابداري ايجاد الزاماتي در جهت ارائه شفاف نتايج عملكرد واحدهاي اقتصادي در قالب اطلاعات مالي است .برنامه ريزي در صنعت برق بايد با توجه به زمان برو زير بنايي بودن آن طوري باشد كه هميشه به تأمين برق در آينده اطمينان وجود داشته باشد .  بنابراين چنانچه بخش خصوصي در اين بخش مايل به فعاليت باشد ، بايد تعهدات و ضمانت هايي را جهت تضمين تداوم برق ارائه دهد . بر اساس استانداردهاي حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي « هر گاه يك قلم از طبقه اي از دارايي هاي ثابت مورد تجديد ارزيابي تمام اقلام آن طبقه بندي الزامي است » . يك طبقه دارايي ثابت به مجموعه اي از دارايي با ماهيت و كاربرد مشابه در عمليات واحد تجاري اطلاق مي گردد. با توجه به تعريف مذكور گزينش طبقات مشابه براي ارزيابي مجاز مي باشد .

در استانداردهاي حسابداري روش هاي قيمت گذاري دارايي هاي مورد تجديد ارزيابي عمدتا بر مبناي ارزش بازار آنها و يا بهاي جايگزيني مستهلك شده مشخص شده است . در دستورالعمل قبلي مبناي اندازه گيري مشتمل بر ارزش متعارف كارشناسي ، ارزش جايگزيني ، مستهلك شده ، ارزش بازار (‌براي موجودي كالا ) و نرخ ارز.اولين عامل مؤثر بر سطح موجودي صندوق ، همزمان كردن جريان هاي نقدي است كه به آن اشاره شد. دومين عامل ، تسريع در جمع آوري وصوليها و دريافت وجوه نقد است كه در قسمت برق و در سطح شركتهاي توزيع ، بدين صورت است كه فرم كامپيوتري را در اختيار كنترخوان ، كنتور را مي‌خواند و مقدار مصرف را ثبت مي كند . سپس فرمها را به طريق دستي يا ازطريق شبكه به شركت توزيع عودت مي دهد .در داخل سازمان ، حدود ده روز فرصت لازم است تا اطلاعات به صورت دستي يا از طريق شبكه وارد كامپيوتر اصلي شده و صورتحساب تهيه گردد . صورتحساب ها به صورت دستي يا از طريق پست به مشتركين تحويل داده مي شود . مدت زمان تحويل صورتحساب ها به مشتركين ، متغيير است و از روند ثابتي تبعيت نمي كند .مشتركين صورتحساب را ظرف مهلت پانزده روز به بانك پرداخت مي كنند .شركت برق صورتحساب ها را طي چهارده رو ز از شبكه بانكي گرد آوري مي كند و اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي پرداخت شده را ظرف دو روز در قالب مبالغ دريافتي به صورت دسته اي وارد كامپيوتر مي سازد .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۱

فصل اول            ۱

مقدمه:    ۲

تاريخچه :            ۶

ويژگيهاي صنعت برق :       ۱۰

زمان بري زياد در اجراي پروژه ها :    ۱۰

ضرورت تداوم تأمين برق :   ۱۱

نظارت و كنترل :   ۱۱

انحصار : ۱۲

آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق            ۱۳

اجراي سياستهاي عدم تمركز :            ۱۳

هزينه يابي :         ۱۳

توجه به منابع و فروش برق :            ۱۴

حذف بخشهاي اماني و خدماتي           ۱۴

ظرفيت سازي :     ۱۴

تفكيك فعاليت هاي برق         ۱۵

اقدامات انجام شده در زمينه بهره برداري:          ۱۵

تشكيل شركت هاي توزيع نيروي برق :            ۱۶

تشكيل شركتهاي پشتيباني فني مانند تعميرات و تأمين قطعات :         ۱۷

محدود نمودن فعاليت در شركتهاي توزيع :         ۱۷

اقدامات انجام شده در زمينه توسعه :     ۱۷

« صنعت برق در برنامه هاي عمراني »           ۲۰

صنعت برق در برنامه اول عمراني :   ۲۰

صنعت برق در برنامه دوم عمراني :    ۲۱

صنعت برق در برنامه سوم عمراني :   ۲۵

تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي :    ۲۹

فصل دوم ۳۳

فصل دوم ۳۳

نگاهي به قانون بودجه سال ۷۹ كل كشور          ۳۴

تبصره هاي مربوط به وظايف شركتهاي دولتي :  ۳۴

بند « الف » تبصره ۱۵ :     ۳۷

بند « ب » تبصره ۱۵ :       ۳۸

بند « ح » تبصره ۲۱ :        ۳۸

بند « ۳ » تبصره ۲۴ :        ۳۹

بند « الف » تبصره ۲۷ :     ۳۹

بررسي و تحليل حسابهاي روش متحدالشكل حسابداري برق از ديدگاه نظري اصول و استانداردهاي حسابداري :          ۴۱

ثبت تأسيسات برق بر اساس قيمت تما م شده :      ۴۱

۱ ـ تجهيزات :       ۴۵

۲ ـ واحد اموال :    ۴۶

حسابهاي معين تأسيسات برق :           ۵۱

شرح حساب :        ۵۲

۲ – تأسيسات توليد برق با نيروي آب : ۵۴

فصل سوم            ۵۸

فصل سوم            ۵۸

ملاحظاتي در مورد تجديد ارزيابي دارايي ها ي ثابت شركت هاي تابعه وزارت نيرو .     ۵۹

انتخاب دارايي جهت تجديد ارزيابي :    ۵۹

تناوب تجديد ارزيابي :         ۶۳

تعيين مبلغ تجديد ارزيابي :    ۶۳

فصل چهارم          ۶۵

فصل چهارم          ۶۵

مدلهاي نقدينگي در مديريت مالي صنعت برق .   ۶۶

مديريت صندوق :  ۶۶

چرخه نقدي در بخش توزيع برق و شيوه هاي بهبود بخشيدن به آن :  ۷۱

حسابداري وجوه نقد در شركت هاي برق :         ۷۵

كنترل هاي داخلي وجوه نقد در شركتهاي برق منطقه اي     ۷۸

راهبري متمركز وجوه در صنعت برق – ديسپاچينگ وجوه :           ۷۹

۱ ـ تعريف راهبري متمركز وجوه :     ۸۰

۲ ـ انواع راهبري متمركز وجوه در صنعت برق :            ۸۱

الف : راهبري متمركز وجوه منطقه اي :           ۸۳

ب : راهبري متمركز وجوه صنعت برق :          ۸۴

اهداف اصلي گزارشگري نقدينگي :     ۸۴

هدفها ي گزارشگري در برنامه ريزي : ۸۵

هدفهاي گزارشگري نقدينگي در اعمال كنترل :    ۸۵

زمان گزارشگري نقدينگي :   ۸۶

انواع گزارشهاي نقدينگي :    ۸۶

نكات مورد توجه در حساب سپرده ويژه :           ۸۸

ويژگيهاي حساب سپرده :      ۹۰

فصل پنجم            ۹۱

فصل پنجم            ۹۱

هزينه ها در صنعت برق      ۹۲

هزينه يابي جذبي :  ۹۲

تخصيص و تسهيم  :           ۹۴

فصل ششم            ۹۶

فصل ششم            ۹۶

هدف از ترخيص و طبقه بندي اطلاعات در صورتهاي مالي :          ۹۷

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي           ۹۸

بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق :          ۱۰۰

نقاط ضعف و قوت نسبت هاي مالي :   ۱۰۲

نقاط قوت :           ۱۰۲

نقاط ضعف :        ۱۰۳

روند نسبت هاي نقدينگي :    ۱۰۴

فرايند نسبت هاي اهرمي :     ۱۰۵

نسبت هاي مالي در صنعت برق :        ۱۰۷

نسبت هاي مالي :   ۱۰۸

محاسبه نسبتها در صنعت برق :          ۱۱۱

ترازنامه :            ۱۱۵

صورت سود (زيان) انباشته : ۱۲۱

صورت گردش وجوه نقد :    ۱۲۷

جريان ورود و خروج وجه نقد :         ۱۲۷

سرمايه :  ۱۳۹

اثرات انباشته تغيير در اصول و روشهاي متداول حسابداري            ۱۵۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : 7 سپتامبر 2017 به اشتراک بگذارید :