ارس فایل » پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 100 حجم فایل (مگابایت) : 0.209 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان</span>

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

 

هدف اساسي اين پژوهش بررسي رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان  است . اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع همبستگي انجام شده است . جامعه آماري متشكل از كليه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مدیران گروه آموزشی در سال ۱۳۸۶که به ترتیب به تعداد ۴۵ نفر،۲۰۵۴ نفر و ۵  مدیرگروه آموزشی كه با استفاده از جدول مورگان نمونه آماري به ترتیب ۴۰ ، ۸۰۰ و ۵ نفر مي باشد ؛ نمونه آماري با روش نمونه گيري به روش تصادفي ساده است . براي جمع آوري اطلاعات ازچهار نوع پرسشنامه كه پايايي و روايي آنها محاسبه شده بود استفاده گرديد . در اين تحقيق با توجه به موضوع ، از آمار توصيفي براي تهيه جدول فراواني ها ، رسم نمودارها ، محاسبه شاخص هاي مركزي مناسب و در آمار استنباطي براي آزمون فرضيه هاي ۱،۲،۳،۴،۵،۶ از همبستگی پیرسون و از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای پیش بینی استفاده شده است .

نتايج آزمون فرضیه های تحقیق نشان مي دهد كه بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و اثربخشی اعضای هیأت علمی رابطه معني داري وجود دارد ( ۰۵/۰) p<  ، و نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از میان ۵ مؤلفه هوش هیجانی ، سه مؤلفه آن یعنی خودانگیختگی ، همدلی و مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی اعضای هیأت علمی هستند .

 

۱-۱ مقدمه

 

در سال‌های اخیر هوش هیجانی  به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است.

هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی  در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۹۵، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن ، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (۱۹۹۸)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است (کی یرستد ، ۱۹۹۹).

به نظر می رسد هوش هیجانی یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی اعضای هیأت علمی می باشد. هوش هیجانی در زمینه‌هایی از قبیل بکارگیری ، حفظ و نگهداری کارکنان ، روحیه و تعهد کارکنان ، نوآوری ، کارایی ، بهره‌وری ، وفاداری مشتریان ، کیفیت خدمات و … با اثربخشی هیأت علمی ارتباط دارد. با وجود این اختلاف نظرهای زیادی در رابطه با مفهوم هوش هیجانی وجود دارد. طرفداران هوش هیجانی معتقدند هوش هیجانی متفاوت از بهره هوشی است و تأثیر آن بر موفقیت فرد از بهره هوشی بیشتر است.

به نظر می‌رسد اعضای هیأت علمی یک دانشگاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی آن دانشگاه ایفاء نمایند، بنابراین سنجش میزان هوش هیجانی این اعضاء به عنوان یکی از عوامل اثربخشی آنها در دانشگاه از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان می‌پردازد. در این تحقیق سعی بر این است که بدانیم آیا هوش هیجانی اعضای هيأت علمی می‌تواند با اثربخشی  آنها در دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت داشته باشد يا خير.

 

۲-۱ بیان مسئله

 

تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی را درباره ی پیش‌بینی عوامل مؤثر بر موقعیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‌کند که تکمیل‌کننده علوم شناختی نیز می‌باشد. قابلیت‌های هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است. گُلمن(۱۹۹۵) اظهار می‌دارد که هوش شناختی (IQ)  در بهترین شرایط تنها ۲۰ درصد از موفقیت‌ها را باعث می‌شود و ۸۰ درصد از موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارت‌هایی است که هوش هیجانی (EQ)  را تشکیل می‌دهد. در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت‌ افراد با ضریب هوشی بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین می‌کند. یعنی افرادی با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق‌تر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا و هوش هیجانی پایین دارند . به نظر گُلمن (۱۹۹۵) هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم عناصر بیرونی ، عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ، خودانگاره ، احساس استقلال و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت می‌باشد.

عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می‌شود. او مفهوم هوش هیجانی را در پنج حوزه قرار می‌دهد ۱٫ آگاهی از هیجانات خود ۲٫ کنترل هیجانات ۳٫ خودانگیختگی ۴٫ تشخیص هیجانات در دیگران ۵٫ کنترل روابط .

امروزه پیچیدگی محیط های شغلی، سازمان‌ها را ملزم به بکارگیری مدیران ماهر و توانا که دارای هوش هیجانی و اثربخشی رهبری بالایی باشند می‌کند. اگرچه هوش شناختی ممکن است برای مدیران مهم و ارزشمند قلمداد شود ، اما همیشه تضمین‌کننده و کافی نیست ، بلکه عامل مهم دیگری تحت عنوان هوش هیجانی برای ارتباط مؤثر با زیردستان مورد نیاز می‌باشد (ویزینگر ، ۱۹۹۸).

با توجه به اینکه دانشگاه ‌ها نقش مهم و اساسی را در تأمین نیروی انسانی متخصص و اثربخش در تمامی زمینه‌ها دارند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان مجموعه ای که در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارا و اثربخش در کشور نقش مهمی ایفاء می‌کند ، مقوله هوش هیجانی اعضای هیأت علمی  می‌تواند به عنوان یک عامل اثربخش به شمار‌آید . در این راستا محقق بر آن شد که به بررسی هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و ارتباط آن با اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی بپردازد، بنابراین با توجه به مطالب بیان شدة فوق سؤال اصلی تحقیق این است که :

آیا بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان ارتباطی وجود دارد؟

 

منابع داخلی:

 

– آراسته حمیدرضا و محمودی راد ، مریم . (۱۳۸۲) . آموزش اثربخش : رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان . مجله علمی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جلد پنجم ، ویژه نامه آموزش پزشکی ، پائیز و زمستان ۱۳۸۲

– اسماعيلي معصومه، احدي حسن,دلاور علي,شفيع آبادي عبداله. (۱۳۸۶) . تاثير آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر افزايش سلامت روان . تهران ، نشریه جهاد دانشگاهی ،صص۱۶۵-۱۵۸

– آقاملايي ،تيمور و عابديني ، صديقه . (۱۳۸۶) . مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هرمز گان توسط دانشجويان با خودارزيابي استادان . مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ، بهار و تابستان ۸۶ .

– آقايار، سيروس و شريفي درآمدي،پرويز . (۱۳۸۶) . هوش هيجاني ((كاربرد هوش درقلمرو هيجان)) .انتشارات سپاهان اصفهان ، چاپ دوم ،بهار .

– اچ.اس.بولا.(۱۳۷۵).ارزشيابي طرحها و برنامه هاي آموزشي براي توسعه ، ترجمه : ابيلي خدايار،انتشارات موسسه بين المللي روشهاي آموزش بزرگسالان.

-اندرسون ،لورين . (۱۳۸۴) . افزايش اثربخشي معلمان در فرايند تدريس . ترجمه : محمد اميني . تهران ،انتشارات مدرسه . چاپ چهارم . (انتشار به زبان اصلي ، ۱۹۹۸).

– اكبر زاده، نسرين.(۱۳۸۳) . هوش هيجاني، ديدگاه سالووي و ديگران،انتشارات فارابي.

– اچ.اس.بولا. (۱۳۷۵) . ارزشيابي طرحها و برنامه هاي آموزشي براي توسعه. ترجمه : خدايار ابيلي، انتشارات موسسه بين المللي روشهاي آموزش بزرگسالان .

– بنکداری، نسرین . (۱۳۸۴) . بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

– برادبري، تراويس، گريوز، جين.( ۱۳۸۴) . هوش هيجاني، مهارت ها و آزمون ها . ترجمه: مهدي گنجي، تهران ،انتشارات ساوالان . (انتشار به زبان اصلي ، ۲۰۰۵  ) .

– پاشا خوارزمی، رقیه . (۱۳۸۰) . بررسی مبانی سبکهای رهبری مدیریتی و میزان اثربخشی آنان درمدیریت آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد . مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– پورافکاری، نصرت¬الله . (۱۳۸۲). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی . تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.

– ترابی، منوچهر. (۱۳۸۲). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران میان گروه هتلهای هما، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

– جویبار، منوچهر. (۱۳۸۴). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی ، میانی ، پایه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های تابعه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی . موسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .

– حسنخوئی ، سیما. (۱۳۸۵).  به بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارشغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس شهر بیرجند در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره . دانشگاه الزهراء ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

– خائف الهي، احمدعلي. دوستار، محمد. (۱۳۸۲) . «ابعاد هوش هيجاني»، مديريت وتوسعه، ، شماره ۱۸، ص۵۲-۶۲٫

– خسروجردی، راضیه . (۱۳۸۳) . بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه .

– خشنودی فر، مهرنوش. (۱۳۸۴) . هوش هیجانی وتعلیم وتربیت ، فصلنامه نواندیش، شماره چهارم.

– دهشيري ، غلامرضا . (۱۳۸۳) . بررسي رابطه هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس شغلي معلمان مقطع متوسطه شهرستان يزد . تازه هاي و پژوهشهاي مشاوره ،جلد ۴ ،شماره ۱۲٫

– سرمد زهره ، بازرگان عباس ، حجازی الهه . (۱۳۸۵) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم .

– سلطاني ،ايرج . (۱۳۸۵). تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش درسازمانهاي يادگيرنده . اصفهان ، انتشارات اركان دانش .

– شعباني بهار ،غلامرضا وهمكاران. (۱۳۸۳). ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با اثربخشي مديران تربيت بدني دانشگاهاي سراسر كشور.نشريه علوم حركتي و ورزش،ج اول ،ش ۳ ،بهار ۱۳۸۳  ،صص۱۲-۳۰٫

– صالحي ،شايسته . (۱۳۸۰) . تدريس اثربخش . مجله دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد ، دوره سوم ،شماره دوم ، صص۲۱-۱۲ .

– صالحی، سید محمد . (۱۳۸۱). بررسی اعتبار، روایی، عملی بودن و هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

– طبائيان ،احمد . (۱۳۸۱) . رابطه بين پايگاه هاي قدرت با اثربخشي و عملكرد روساي دانشكده ها و مديران گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور . رساله دكتراي تربيت بدني ،دانشكده تربيت بدني ، دانشگاه تربيت معلم تهران

– طيبي ،سيد جمال .(۱۳۷۳) . نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملي . فصلنامه پژوهش برنامه ريزي در آموزش عالي ، ش۷و۸ ،صص۲۳-۲۲ .

– عزیزی، علیرضا. (۱۳۷۷). ارزش شعور عاطفی در مدیریت سازمان‏ها. مجله تدبیر، شماره ۸۹: ۵۸ـ ۵۶٫

–  علاقه بند، علي. (۱۳۷۵). مديريت عمومي. نشر روان.

– عيدي ، اميرحسين . (۱۳۸۶) . بررسي ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی (دولتی) تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران .

فتحي و اجارگاه كورش،ديبا واجاري طلعت . (۱۳۸۴) . ارزشيابي و اثربخشي دوره هاي آموزشي(براساس الگوي كرك پاتريك) تهران ،انتشارات آييژ،چاپ اول .

فرقدانی، آزاده . (۱۳۸۳) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

– قورچيان ،نادر قلي . (۱۳۸۵) . جزئيات روشهاي تدريس .تهران : انتشارات فراشناختي انديشه،چاپ چهارم .

– كاظمي، بابك و ابطحي، سيدحسين.(۱۳۷۹). بهره وري. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

– كرمدوست ، نوروز علي . (۱۳۸۳ ). بررسي رابطه ارزشيابي دانشجويان دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي از تدريس   با ميانگين نمرات آنان از درس  در سالهاي تحصيلي ۷۸-۷۷ و ۸۰-۷۹ ، مجله روان شناسي و علوم تربيتي ،سال ۳۴، شماره ۱ ،صص۷۶-۵۷ .

– گلمن، دانيل. (۱۳۸۳). هوش هيجاني در كار. ترجمه: بهمن ابراهيمي، محسن جوينده. انتشارات بهين دانش.

– گلمن، دانيل.(۱۳۸۲). هوش هيجاني. ترجمه نسرين پارسا. انتشارات رشد

– مختاري ،پورمرضيه,سيادت سيدعلي,اميري شعله . (۱۳۸۶) . بررسي رابطه بين هوش هيجاني وبازدهي هاي رهبري ( مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه اصفهان . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان .

– مرادی، محمد. (۱۳۸۴) . بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

مهانیان خامنه، زهرا . (۱۳۸۰) . بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی معلمان زن شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

منصوری، بهزاد . (۱۳۸۰). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیسبر یا شرنیک در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه¬‏های دولتی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

– معين ،م.(۱۳۵۳).فرهنگ فارسي . تهران .انتشارات امير كبير.

– نجفلوي ،محمد .(۱۳۷۱). برسي ارتباط ميان كاركنان از اهداف موسسه وكارايي آنان. دانش مديريت.شماره ۱۸٫ص۹۰٫

– وین .ک. هوی وسیسل ج .میسکل .(۱۳۸۲) . تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی . ترجمه : میرمحمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، چاپ چهارم .

– هريس ، آلما . (۱۳۸۳) . آموزش و يادگيري در مدارس اثربخش . ترجمه : محمد نريماني ، اسماعيل ولي زاده حقّي . اردبيل ،انتشارات باغ رضوان .انتشار به زبان اصلي ، ۱۹۹۹).

 

منابع لاتين :

 

– Al-Hamdan, Jasem .(2007). Higher Education Classroom Management: Kuwait University Students’ Views. Project Innovation, Inc. P.O. Box 8508 Spring Hill Station, Mobile, AL 36689-0508. Journal Articles; Reports – Research.

– Bar-on. R. & Parker. J. D. A. (2000). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Josse – Bass.

– Baker, Wendy. (2002). Mentoring – Improving The quality of work life and organizational effectiveness: A Case Study of a Formal Mentoring Program Implemented in Higher Education Organization.

– Barsade,S. G.(2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT Yale University press.

– Caruso, D. R,.&Wolff, C.(2001). Emotional intelligence in the workplace In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press .

– Capobinaco, S., Davis, M.H. and Kraus, L.A. (2003). Managing Conflict Dynamics:A Practical Approach. St. Petersburg, FL: Eckerd College Management DevelopmentInstitute.

– Cherniss, Cary. (2001). Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness. Annual Meeting of society for Industrial and organizational Psychology New.  Chapter one. LA, Aprill 15.

– Cherniss, Carry ,Ph.D..(2002). The” Business Case for Emotional Intelligence”, Rutgers University, 2002, www.einconsortium.org

– Collins,D.B , & Holton , EF.(2003). The effectiveness of managerial leadership development programs : A meta-analysis of stadies from 1982-2001.Human Resource Development Quarterly75(2),217-248

– Cox, Judith E.; Nelson, Darwin B.(2008). Quantifying Emotional Intelligence: The Relationship between Thinking Patterns and Emotional Skills . American Counseling Association. 5999 Stevenson Avenue, Alexandria, VA 22304. Tel: 800-422-2648; Tel: 800-347-6647; Fax: 800-473-2329; Web site: http://www.counseling.org

– Drew, Todd L.(2006). The Relationship between Emotional Intelligence and Student Teacher Performance. Dissertations/Theses – Doctoral Dissertations; Tests/Questionnaires

–  Golman, D. (1998) Working with Emotional Intelligence. Bantam Book-

–  Golman, D. (1995) Emotional Intelligence New York. Bantam Books-

– Goleman, D.Boyatzis, R.E,. & Rhee,k.(1999). Clustering competence in emotional intelligence insights from the emotional competence inventory. (ECI). from the world wide web http:// www. eiconsortium. Org

– Golman, D. Boy Yatzis, R. Mckee, A. (2002). Primal leadership. T + D, psycho Info 56 Issue 3. 81-83.

– Gerits, L. et al. (2005). Emotional Intelligence Profiles of Nurses Caring for People with Severe Behavior Problems. Personality and Individual Differences.  ۳۶, ۱, ۳۳-۴۳٫

– Haber, Jennifer; Mills, Michael .(2008).Perceptions of Barriers Concerning Effective Online Teaching and Policies: Florida Community College Faculty. Community College Journal of Research and Practice, v32 n4-6 p266-283 Apr 2008.

-Hardy, Kimberly A .( 2001). Faculty Teaching Goals in the Online Environment. Dissertations/Theses – Doctoral Dissertations.

– Hein, S. (2004). Short definition of emotional intelligence. Emotional Intelligence, Homepage .

– Jordan, R.J. Ashanasy, N. M. Hartel, C.E, J, .& Hooper, G.S.(1999). Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Manuscript .Submitted for ?? publication .

– Kierstead, J. (1999). Human Resource Management Trends and Issues. Emotional Intelligence in The work place. Research directorate-PSC.

– Kobe, Lisa, Reite – Palmen, Roni & Rickers, Jon. D. (2002). self Reported leadership Experiences in Relation to Inventoried Social and Emotional Intelligence current psychology. Development, learning Personality, social 20 (2), 154-163.

– Majeski, L. M. et al. (2004). Academic Achievement in high school: Dose Emotional Intelligence Matter? Personality and Individual Differences, 37, 7, 1321-1330 .

– Mayer, J. D. Salovey, P. & Caruso. D,. (2000). Ability Model, Miyed Models, Emotional Intelligence. In Reuren Bar-on and James. D. A. Parker (Eds) The Handbook of Emotional Intelligence. Sanfranciso: Jossey  Bass, Wiley company.

– Mayer,J.D.Salovey, p,.& Caruso, D.R. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for?an intelligence .Journal of Intelligence 27.pp:267-269.

– Poon Teng Fatt. J. (2002). Emotional Intelligence for Human Resource Managers. Management Research News. Vol. 25. No.11, 57.

– Sternberg, R. J. & Kafman. (1998). Human Ablities. Annual Review of psychology, 479-509.

– Sy, Thomas; Tram, Susanna; O’Hara, Linda A.(2006). Relation of Employee and Manager Emotional Intelligence to Job Satisfaction and Performance . Journal Articles; Reports – Research. Journal of Vocational Behavior, v68 n3 p461-473 Jun 2006.

– Weisinger, H. (1998). Emotional Intelligence at work. 1th Ed. Jossey Bass.

– Wong, C. S. & Law, K. S. (2004). The Effects of leader and follower Emotional Intelligence performance and attitude: An Explanatory study. The leadership quarterly, 13, 3, 243-274 .

– Wright, Mary.(2005) . Always at Odds? Congruence in Faculty Beliefs about Teaching at a Research University . Journal Articles; Reports – ResearchT. Journal of Higher Education, v76 n3 p331 May-Jun 2005.

– Zhou, J. & George, J. M. (2003). A waking Employee Creativity: The Role of leader emotional Intelligence. The Leadership quarterly, 14, 45, 545-568.

– Zembylas, Michalinos .(2007).Emotional Ecology: The Intersection of Emotional Knowledge and Pedagogical Content Knowledge in Teaching . Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, v23 n4 p355-367 May 2007.

        

فهرست مطالب:

  

فصل اول – طرح تحقيق

۱-۱- مقدمه    . ۲

۱-۲- بيان مسئله . ۳

۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق   . ۴

۱-۴- اهداف تحقيق . ۵

۱-۵- فرضيات تحقيق . ۶

۱-۶- تعريف واژه ها و اصلاحات تحقيق. ۷

فصل دوم –  مباني نظري و پيشينه تحقيق

۲-۱ – مقدمه  . ۱۲

۲-۲- ماهیت هوش .۱۲

۲-۳- انواع هوش. .  ۱۵

۲-۴-  هیجان و اجزاء آن . .  ۱۶

۲-۵-  نقش هیجانها در هوش . ۱۸

۲-۶- تاریخچه و تعریف هوش هیجانی. ۱۹

۲-۶-۱- تعاریف هوش هیجانی  . ۱۹

۲-۶-۲- نگاهی اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی . ۲۱

۲-۷ – هوش هیجانی و بهره هوشی . ۲۶

۲-۸ – مدلهای هوش هیجانی . ۲۹

۲-۸-۱- ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی. ۳۰

۲-۸-۲- مدل بار – آن  . ۳۲

۲-۹- در حال حاضر هوش هیجانی چگونه اندازه گیری می شود؟ .۳۳

۲-۱۰- آموزش هوش هیجانی . ۳۳

۲-۱۱- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی .۳۴

۲-۱۲- چگونه می توان هوش هیجانی معلمان را افزایش داد؟ . ۳۵

۲-۱۳- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی .۳۷

۲-۱۳-۱- ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی . . ۳۷

۲-۱۴- رسالت ها .و وظایف آموزش عالی . ۳۹

۲-۱۵ – نقش دانشگاه ها در تحقق وظایف آموزش عالی .۴۰

۲-۱۶- مفهوم و تعاریف اثربخشی . ۴۰

۲-۱۷- تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگو های مرتبط با آن . ۴۳

۲-۱۷-۱- اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدفها. . ۴۵

۲-۱۷-۲- اثربخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه  .۴۵

۲-۱۷-۳- اثربخشی به عنوان تأمین رضایت گروه ذینفع. . ۴۶

۲-۱۷-۴- اثربخشی به عنوان رعایت استاندارد های آموزشی. ۴۶

۲-۱۷-۵- اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی آموزشی. ۴۷

۲-۱۸- الگوی کرک پاتریک : رهیافت جامع در ارزشیابی اثربخشی. ۴۷

۲-۱۸-۱- سطح عکس العمل.۴۸

۲-۱۸-۱- سطح یادگیری .۴۹

۲-۱۸-۲ – سطح رفتار  .۴۹

۲-۱۸-۳- سطح نتایج . ۴۹

۲-۱۹ –  هدف و ضرورت اثربخشی آموزشی در دانشگاه ها . ۴۹

۲-۲۰- ارزیابی اثربخشی استاد. ۵۰

۲-۲۰-۱- طراحی سیستم ارزیابی استاد . ۵۲

۲-۲۰-۲- ارزیابی اثربخشی استاد در کلاس درس . . ۵۳

۲-۲۱- چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای . ۵۵

۲-۲۲- خصوصیات معلمین اثربخش . ۵۷

۲-۲۳- چگونه می توان اثربخشی معلمان را افزایش داد ؟ . . ۵۸

۲-۲۳-۱- رهیافتها. ۵۸

۲-۲۳-۲- حمایت از تلاشهایی که به اصلاح می انجامد.۶۰

۲-۲۳-۳- دستورالعملهای برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی .۶۰

۲-۲۴- هوش هیجانی شاخص جدیدی برای سنجش عملکرد اثربخش . ۶۱

۲-۲۵- ارتباط هوش هیجانی با اثربخشی. ۶۲

۲-۲۵-۱- تفاوت میان هوش هیجانی و اثربخشی  . ۶۳

۲-۲۶-  هوش هیجانی و اثربخشی سازمان.  . ۶۳

۲-۲۶-۱- هوش هیجانی در محیط کار.  . ۷۰

۲-۲۶-۲- ابعاد هوش هیجانی در محیط کار . ۷۱

۲-۲۷-  تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی و اثربخشی . ۷۲

۲-۲۷-۱- پیشینه تحقیقات داخلی  .۷۲

۲-۲۷-۲-  پیشینه تحقیقات خارجی  . ۷۶

۲-۲۸- جمع بندی تحقیقات. ۸۳

فصل سوم-  روش تحقيق

۳-۱- مقدمه . . .۸۵

۳-۲- روش تحقيق . .۸۵

۳-۳- جامعه آماري تحقیق .۸۵

۳-۴-  نمونه آماري. ۸۵

۳-۵- متغيرهاي تحقيق .۸۶

۳-۶- ابزار های  اندازه گيري تحقیق. .۸۷

۳-۶-۱- پرسشنامه ویژگیهای شخصی نمونه ها . ۸۷

۳-۶-۲-  پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ.۸۷

۳-۶-۳- پرسشنامه اثربخشی اعضای هیأت علمی.۸۹

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ها . .۸۹

۳-۷-۱-  روایی  .۸۹

۳-۷-۲-  پایایی  .۹۰

۳-۸ – روش هاي آماري . . . ۹۲

فصل چهارم – یافته ها و نتایج تحقیق

۴-۱- مقدمه  .۹۴

۴-۲- توصیف ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی.۹۴

۴-۲-۱ – سن  .۹۴

۴-۲-۲ – سابقه خدمت .  .۹۶

۴-۲-۳- وضعیت تحصیلی و مرتبه علمی .۹۷

۴-۲-۴-گروه های آموزشی.۹۷

۴-۳- آزمون فرضیه ها. .۹۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه شماره ۱ . .۹۹

۴-۳-۲- آزمون فرضیه شماره ۲٫۹۹

۴-۳-۳- آزمون فرضیه شماره ۳٫ .۱۰۰

۴-۳-۴- آزمون فرضیه شماره ۴٫۱۰۰

۴-۳-۵- آزمون فرضیه شماره ۵٫۱۰۲

۴-۳-۶- آزمون فرضیه شماره ۶٫۱۰۲

۴-۴- یافته های جانبی پژوهش  .۱۰۳

فصل پنجم –  بحث و نتيجه گيري وپيشنهادات

۵-۱- مقدمه  . ۱۰۷

۵-۲- خلاصه تحقيق . .۱۰۷

۵-۳- یافته های تحقیق . .۱۰۹

۱-۵-۳- یافته های توصیفی . ۱۰۹

۵-۴- بحث و نتيجه گيري فرضیه ها. . .۱۰۹

۵-۵-  پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق . ۱۲۱

۵-۶-  پيشنهادات برای تحقیقات آتی  . ۱۲۱

۵-۷- محدودیت های تحقیق . ۱۲۲

۵-۷-۱-  محدودیت های در کنترل محقق. ۱۲۲

۵-۷-۲-  محدودیت های خارج از کنترل محقق . ۱۲۲

منابع .۱۲۴

فهرست منابع فارسی.۱۲۴

فهرست منابع انگلیسی .۱۲۹

پیوست .۱۳۴

چکیده انگلیسی .

فهرست جداول

جدول (۲-۱) مولفه های یک تدریس حرفه ای.. ۵۵

جدول (۳-۱) حجم جامعه و نمونه آماری اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و مدیران گروه آموزشی . ۸۶

جدول (۳-۲) شماره هر یک از سئوالات در ابعاد هوش هیجانی .. ۸۹

جدول ( ۳-۳) ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها ..۹۱

جدول (۴-۱) میانگین و انحراف استاندارد سن اعضای هیأت علمی .. ۹۵

جدول (۴-۲ ) توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت اعضای هیأت علمی . ۹۶

جدول (۴-۳) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی اعضای هیأت علمی. ۹۷

جدول (۴-۴) توزیع فراوانی و درصد مشارکت اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی.۹۸

جدول (۴-۵) ارتباط بین  هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی . ۹۹

جدول (۴-۶) ارتباط بین  خودآگاهی و اثربخشی اعضای هیأت علمی..۱۰۰

جدول (۴-۷) ارتباط بین  خودتنظیمی و اثربخشی اعضای هیأت علمی. ۱۰۱

جدول (۴-۸) ارتباط بین  خودانگیختگی و اثربخشی اعضای هیأت علمی.۱۰۱

جدول (۴-۹) ارتباط بین  همدلی و اثربخشی اعضای هیأت علمی.. ۱۰۲

جدول (۴-۱۰) ارتباط بین  مهارتهای اجتماعی و اثربخشی اعضای هیأت علمی. ۱۰۳

جدول (۴-۱۱) نتایج رگرسیون گام به گام .. ۱۰۴

جدول (۴-۱۲) تحلیل واریانس برای جدول ۱۱-۴ .. ۱۰۵

جدول (۴-۱۳) نتایج رگرسیون خطی برای جدول ۱۱-۴  .. ۱۰۵

 

فهرست نمودارها

 

نمودار( ۲-۱) رشد مقالات در زمینه هوش هیجانی.. ۲۴

نمودار(۲-۲) الگوی هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی .. ۶۸

نمودار(۲-۳) ابعاد هوش هیجانی در محیط کار.. ۷۱

نمودار (۳-۱) متغییرهای پژوهش.. ۸۷

نمودار(۴-۱) وضعیت سنی اعضای هیأت علمی.. ۹۵

نمودار(۴-۲) وضعیت سابقه خدمت اعضای هیأت علمی.. ۹۶

نمودار(۴-۳) وضعیت تحصیلی اعضای هیأت علمی..۹۷

نمودار(۴-۴) وضعیت مشارکت اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی. ۹۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :