ارس فایل » نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 29600 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 147 حجم فایل (مگابایت) : 0.23 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر</span>

نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور

 

چكيده

نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر

هدف از اين پژوهش، مقايسة نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد است. جامعة آماري اين پژوهش، همة دانشجويان دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد در سال تحصيلي ۹۱-۹۲ و نمونة آن را ۱۸۰ نفر از دانشجويان (۹۰ دانشجوي پسر و ۹۰ دانشجوي دختر تشكيل مي‌دهد)، که به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌ايي انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: پرسش‌نامة نگرش‌سنج مذهبي و پرسش‌‌نامة سلامت رواني (۲۵-SCL). طرح پژوهش نيز از نوع مقايسه‌ايي است. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، افزون بر روش‌هاي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار، از روش آمار استنباطي همانند t تست گروه‌هاي مستقل استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون t گروه‌هاي مستقل نشان داد که، بين نگرش مذهبي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد، ولي بين سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد تفاوت معناداري مشاهده نشد.

 

مقدمه

نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر

انسان موجودي چند بعدي، پيچيده و پر رمز و راز است و علم با همه پيشرفت‌ها و گستردگي خود، هم‌چنان در کشف هزاران سِر از اسرار وجودي انسان ناتوان و حيران مانده است؛ دنياي روان انسان به مراتب از دنياي جسم او ناشناخته‌تر مانده است. اين عدم شناخت، به بروز بيماري‌هاي گوناگون منجر شده است که راه‌حل‌ها و درمان‌هاي قطعي براي بعضي از آنها حاصل شده است، ولي بسياري از آنها تاکنون کاملاً شناخته شده نيستند. از آنجايي که پيشگيري به مراتب بهتر از درمان است، لازم است به منظور جلوگيري از افزايش شيوع بيماري‌هاي رواني، از جمله اضطراب و افسردگي و غيره که منجر به ناتوانايي‌هايي گسترده مي‌شوند، اقدامات پيشگيرانه شناسايي و اجرا شود و با توصيه‌هاي لازم بهداشت رواني،از بروز اين بيماري‌ها که در آينده حيات بشريت را تهديد خواهند کرد، جلوگيري گردد. شناخت اين اقدامات، نياز به شناخت واقعيت روان انسان دارد تا توصيه‌ها و اقداماتي از جنس و سنخ روان انسان شناسايي و ارائه گردد. اين امر مهم تحقق نمي‌يابد مگر اينکه فطرت آدمي با توجه به دستورها و راهنمايي‌هاي خالق هستي، خوب شناسايي و درک گردد. روان آدمي از نظر فلسفي از مجردات است و موجود مجرد جز از مجردات تأثير نخواهد پذيرفت. سنگ چون ماده است، از ضربه، باد و آب که جزو مادياتند، تأثير مي‌پذيرد و خرد مي‌شود. انسان که مجرد است، از مجرداتي مثل گناه، غيبت، تهمت، حسد، خوبي، عبادت و عمل خالص و نيت خير اثر مي‌پذيرد.

بنابراين، براي پيشگيري از بروز حالات عدم تعادل رواني و خارج شدن انسان از خط صراط مستقيم، بايد بازگشت به فطرت پاک الهي را توصيه كرد، تا انسان به دور از عوامل تحريکي خارج‌کننده از صراط مستقيم، به اين راه راست پاي‌نهد و منحرف نگردد. اينجا نقطة عطف ارتباط بين دين و بهداشت رواني است؛ زيرا بهداشت رواني نياز به شناخت کامل روان انسان دارد؛ دين نشئت گرفته از علم الهي است و خالق، از روان مخلوق خود شناخت كامل دارد. بنابراين، دين مي‌تواند اطلاعات جامعي دربارة روان انسان ارائه کند و آموزه‌هاي آن مي‌تواند راهنماي کاملي براي رعايت بهداشت رواني باشد.

دين به شکل خاصي در هر فرهنگ شناخته‌شده‌ايي وجود دارد. همچنين دين يک واقعيت مشخص عيني است که مورخان آن را مطالعه مي‌کنند. دين را مي‌توان از ديدگاه آيين‌ها، شخصيت‌هاي نمادين و انواع دعاها بررسي کرد. فرد دين‌دار به نوعي با يک منبع الهي و منبع آفرينش که بر زندگي بشر و امور طبيعي تأثير دارد، ارتباط برقرار مي‌کند.

نقش دين در بهداشت و شفا از قرن‌هاي بسيار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال، مذهب و پزشکي در مداوا و کاهش رنج‌هاي انسان شريک بوده‌اند.

همان‌طور که مشاهده خواهيم کرد، از جمله يافته‌هاي اين پژوهش، تفاوت‌هاي جنسيتي در مذهب و سلامت رواني است. در بعضي از پژوهش‌ها، گزارش شده که شدت نگرش‌هاي مذهبي در زنان بيشتر از مردان است.براي مثال، داناهيواز نظر نگرش‌هاي مذهبي و فرارو و کلي‌ـ موراز نظر درخواست مشاوره مذهبي، بين دو جنس تفاوت معناداري يافتند. قوي‌تر بودن نگرش‌هاي مذهبي در زنان در چند پژوهش داخلي نيز به دست آمده است.

در پژوهشي که همايون فرد نجام داد، مشخص شد که بين نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداري در زمينة ارزش‌هاي ديني، سياسي، فطري، اجتماعي و هنري وجود دارد. بنابراين، نتايج، دختران به ترتيب در ارزش‌هاي ديني، سياسي، فطري، هنري و اقتصادي در اولويتند.

ابراهيمي گزارش مي‌کند كه در۷۵٪ازدانشجوياندانشگاه اصفهان گرايش ديني وجود دارد و دانشگاه بر افکار و اعمال ديني ۴۰% از دانشجويان تأثير گذاشته است و دانشجويان مؤنث، در اين زمينه در مقايسه با دانشجويان مذکر برتري داشته‌اند.

اسلامي و همکاران نيز به بررسي رابطة بين افسردگي و نگرش‌هاي مذهبي در دانش‌آموزان پرداختند. نتايج تحقيق آنها نيز مؤيد وجود رابطة معکوس بين شدت افسردگي و نمرات آزمون نگرش‌هاي مذهبي بود. از ديگر يافته‌هاي اين پژوهش‌ آن بود که تفاوت معناداري در ميزان جهت‌گيري مذهبي و افسردگي در دانش‌آموزان دختر و پسر وجود ندارد.

در پژوهشي که انجام داد، مشخص شد که بين دين‌داري دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد، به اين معنا که دختران به مراتب بيشتر از پسران پايبند به مذهب هستند و باورهاي مذهبي بالاتري دارند.

نتايج تحقيق نجار اصلنشان داد که نگرش مذهبي با اختلال در سلامت عمومي رابطة منفي و با مفهوم از خويشتن، رابطة مثبت دارد؛ همين‌طور بين آزمودني‌هاي مذکر و مؤنث از لحاظ نگرش مذهبي اختلاف معناداري وجود دارد، لكن تفاوت نمره‌هاي آزمودني‌هاي مذکر و مؤنث در متغيرهاي سلامت عمومي و مفهوم از خويش معنادار نبود.

محمدي و مهرابي‌زاده هنرمنددر پژوهشي که با عنوان «ارتباط نگرش مذهبي با مکان کنترل و نقش جنسيت» انجام داند دادند، به اين نتيجه رسيدند که بين دانشجويان دختر و پسر از نظر نگرش مذهبي تفاوت معناداري وجود دارد و به عبارتي، تفاوت نمرة دانشجويان دختر در نگرش مذهبي و مؤلفه‌هاي آن، به‌طور معناداري بيشتر از دانشجويان پسر بود.

چراغي و مولويدر پژوهشي به بررسي رابطة ابعاد مختلف دين‌داري و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه اصفهان پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد که تفاوت بين نمرات دين‌داري دانشجويان دو جنس از نظر آماري معنادار نيست. همچنين مقايسة نمرات سلامت عمومي دختران و پسران نيز نشان داد که تفاوت معناداري در نمرات سلامت عمومي دختران و پسران وجود ندارد.

خانه کشيدر پژوهشي با عنوان «رابطة التزام عملي به اعتقادات مذهبي با سلامت رواني و هويت‌يابي دانشجويان دختر و پسر» نشان داد که بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ التزام عملي به اعتقادات مذهبي تفاوت معناداري وجود دارد. بر اساس نتايج اين پژوهش، نمرات معيار لزوم عمل بر اساس اعتقادات مذهبي در دانشجويان مؤنث به‌طور معناداري بيشتر از دانشجويان مذکر بود، ولي بين سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري ملاحظه نشد.

 

بیان مسئله

نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر

حفظ موازین و شئون اسلامی در جامعه متحول امروز و تحکیم مودت و برادری و برابری انسانی و عدالت خواهی و آزاد منشی و روحیه ایثار و مقاومت در برابر نفوذ بیگانه و حفظ استقلال و انتقال بسیاری از سنن اسلامی و معیارهای اخلاقی به استحکام و بقای کانون گرم و صمیمی خانواده نیازمند است و در اینجاست که این همه شکل می گیرد و استمرار می یابد و در سطح جامعه و روابط وسیع اجتماعی بروز و ظهور می کند.

مزلو در سلسله مراتب نیازها اشاره به نیاز انسان به تعلق و محبت دارد، نیاز به محبت و تعلق در واقع نیاز به بودن با دیگری و نیاز بودن در لااقل یک رابطه صمیمانه و دوستانه است.

از دیدگاه اسلام ازدواج نه تنها به خاطر این نیست که زن و مرد از مصاحبت هم لذت ببرند بلکه ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی،ایجاد کانون پذیرایی نسل آینده است و سعادت نسل آینده،بستگی کامل به وضع اجتماعی خانواده دارد.

با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه قائل است،بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می گردد و سرانجام ریشه دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی میگردد ضروری به نظر میرسد.

دیدگاه اخلاقی و مذهبی هر فرد میتواند نحوه ومشکل سازگاری آن فرد مشخص کندو انسانی که معتقد به اصول اخلاقی و مذهبی است روشهای سازگاری خاص خود را دارد که از ویژگیهای آن،قدرت تحمل بالا،صبر مقاومت و توکل به خداوندهنگام مواجه با مشکلات و بلایاست.به درستی هیچ کس نمی تواند تاثیر نگرش مذهبی را در بهبود روابط انسانی و سازگاری در زندگی اجتماعی بشر نادیده بگیرد.

امروزه بیش ازهر زمان دیگرمیل به کنکاش و چالش گرفتن مذهب در حل بسیاری از معضلات اخلاقی اجتماعی انسان بوجود آمده است و هیچ کس نیست که بتواند نقش مذهب را انکار نماید.این مذهب آثار نیک فراوان داردکه یکی از آنها کاهش و رفع ناراحتیهاست.از جمله آثار نیک مذهب کاهش بیماریها و افزایش سطح سازگاری در انسان است و پیروان همه ادیان،عقیده دارند که علت ماندگاری مذهب این است که هم جزء خواسته های فطری و عاطفی بشر است و هم برخی از نیازهای اساسی انسان را به صورت منحصر به فرد تامین می کند.

با توجه به این که انتظار می رود بین رضایتمندی زناشویی ونگرشهای مذهبی زوجین رابطه مثبت وجود داشته باشد لذا پژوهشگر قصد دارد ارتباط نگرشهای مذهبی و رضایت زناشویی را مورد سنجش و بررسی قراردهد.

 

فهرست مطالب

نگرش مذهبی پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر

چكيده  ۱۱

فصل اول -کلیات تحقیق

مقدمه   ۱۳

بیان مسئله       ۱۶

اهمیت تحقیق   ۱۸

اهداف تحقیق   ۲۱

هدف کلی        ۲۱

هدف جزئی      ۲۱

روش تحقیق     ۲۱

تعاریف عملیاتی و علمی متغیرهای تحقیق         ۲۱

الف)  سلامت رواني       ۲۱

ب)نگرش مذهبی         ۲۲

ج) پایگاه اجتماعی دانشجويان    ۲۲

فرضیات تحقیق ۲۲

کاربست:          ۲۳

فصل دوم:ادبیات تحقیق

معني و مفهوم بهداشت رواني     ۲۵

الف) پيش‌گيري اوليه :   ۲۶

ب) پيش‌گيري ثانويه:     ۲۶

ج) پيش گيري ثالث:     ۲۷

ضرورت بهداشت رواني   ۲۷

الف) نقش خانواده در سلامت رواني:       ۲۸

ب) نقش خانواده در پيش‌گيري از پيدايش اختلالات جسمي و رواني در كودكان:    ۲۹

ج) نقش خانواده در آگاهي دادن به جوانان در زمينه  سلامت رواني  :       ۳۰

مهم‌ترين عوامل در سلامت رواني دانشجويان       ۳۴

مشخصه‌هاي بهداشت رواني و شخصيت سالم       ۳۵

۱- صداقت در رفتار :     ۳۵

۲- پذيرش ضعف و شكستهاي خود:       ۳۵

۳- انعطاف پذيري:…………………………………………………………….۳۵

۴- توانايي نه گفتن:      ۳۵

۵- داشتن قاطعيت:      ۳۶

۶- دوري از فرض‌هاي غلط ذهني          ۳۶

۷- ورزش :      ۳۶

۸- سازگاري مناسب اجتماعي:    ۳۶

۹- داشتن هدف در زندگي:       ۳۷

۱۰- حركت براي پيشرفت:        ۳۷

۱۱- خود كارآمدي و خودگرداني: ۳۷

۱۲- ابراز احساسات:      ۳۷

۱۳- درك توانايي خود و ديگران: ۳۸

۱۴- احترام به ديگران:   ۳۸

۱۵- داشتن يك نگرش مثبت:    ۳۸

۱۶- احساس امنيت و آرامش خاطر:       ۳۸

۱۷- داشتن اعتماد به نفس و احساس كفايت:     ۳۹

اصول كلي براي بالا بردن اعتماد به نفس  ۳۹

چگونه به بهداشت رواني خود كمك كنيم؟         ۴۰

۱- درك و يافتن زمينه‌هاي آسيب پذيري:         ۴۰

۲- مديريت زمان :        ۴۰

۳- انجام به موقع كارها:  ۴۱

۴- احترام به خود:………………………………………..۴۱

۵- پذيرش نقاط قوت و ضعف:    ۴۱

۶- داشتن استدلال مافوق قراردادي:       ۴۲

۷- برقراري روابط صميمانه با ديگران:     ۴۲

۸- كمك به موقع از ديگران :     ۴۲

۹- حذف خطاها:         ۴۳

۱۰- داشتن ديد مثبت:  ۴۳

تعریف «سلامت روان»   ۴۳

بازخوردهای مربوط به «خود»     ۴۴

ملاك های سلامت روان ۴۵

رابطه ایمان و سلامت روان        ۴۶

روان‌شناسی دینی چیست و چه تفاوت‌هایی با روان‌شناسی دین دارد؟        ۴۶

روان‌شناسی چه فاکتورهایی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟    ۴۷

مذهب درونی چیست؟   ۴۸

چگونه دین به ارتقای سلامت روانی انسان کمک می‌کند؟  ۴۸

آیا معنویت روی سیستم ایمنی بدن انسان تاثیرگذار است؟          ۴۸

خصوصیاتی که سبب افزایش سلامت روان در دانشجويان  می‌شوند ۴۹

تعریف دین      ۵۰

دیدگاه درونی و بیرونی دین       ۵۰

تعاریفی از دانشمندان غربی درباره دین    ۵۱

تعریف مذهب    ۵۵

مذهب و نگرش مذهبی  ۵۷

مفهوم نگرش    ۵۷

نگرش مذهبی   ۵۸

جامعه شناسی و مذهب  ۵۹

نقش روانی مذهب        ۶۰

آثار مذهب در زندگی     ۶۲

نیل به آرامش   ۶۳

تکمیل و تکامل  ۶۳

سلامت و امنیت اجتماعی         ۶۴

ضرورت سلامت روان در زندگي   ۶۴

تعریف  اعتقادات مذهبي ۶۹

عوامل موثر در سلامت رواني دانشجويان   ۶۹

عوامل موثر در بروز مشكلات روحي و رواني دانشجويان     ۷۰

جمع‏بندي:       ۷۲

نيازسنجي  دانشجويان    ۷۳

دسته‏بندي نيازها         ۷۴

الف – نيازهاي زيستي.   ۷۴

ب – نيازهاي ذهني…     ۷۴

ج – نيازهاي عاطفي      ۷۴

د – نيازهاي رواني        ۷۴

ه – نيازهاي مرتبط با واقعيت‏هاي جامعه:  ۷۴

و – نيازهاي عالي انساني. ۷۵

اولويت‏بندي نيازها        ۷۵

شاخص اولويت‏سنجي‏    ۷۶

اولويت عام و خاص‏       ۷۶

اولويت عام‏       ۷۶

اولويت خاص‏    ۷۶

تفاوت نظرسنجي و فرهنگ‏سنجي          ۷۷

نيازهاي انسان از نگاه دين‏         ۷۸

آموزش و انتقال مفاهيم ديني‏     ۷۹

دسته‏بندي مفاهيم ديني‏ ۸۰

الف – شناخت ويژگي‏هاي هر دسته از مفاهيم (پژوهش در منابع).  ۸۱

ب – گزينش و برنامه‏ريزي.        ۸۱

الف – جنبه‏ي اعتقادي‏   ۸۱

داشتن تجسم عيني از مفاهيم انتزاعي اعتقادي   ۸۲

ب – جنبه‏ي داستاني‏    ۸۲

ج – جنبه‏ي اخلاقي‏      ۸۳

د – احكام عملي‏ ۸۳

ه – جنبه‏ي اجتماعي‏     ۸۴

انتقال در واژگان ارتباطات‏         ۸۴

دوره‏هاي پيمودني انسان( دانشجو) براي دين‏دار شدن (نيازهاي رسانه‏اي)    ۸۶

الگوسازي فرآيند انتقال مفاهيم ديني‏      ۸۷

معرفي الگو       ۸۸

بخش اول – انگيزش‏      ۸۸

بخش دوم – پژوهش و برنامه‏ريزي‏         ۸۸

۱ – فرهنگ‏سنجي‏        ۸۸

۲ – نظرسنجي‏  ۸۹

۳ – اولويت‏سنجي‏         ۸۹

بخش دوم        ۹۱

بخش سوّم – اجرا         ۹۲

بخش چهارم – پس خوراند (بازخورد)      ۹۳

بخش پنجم – توسعه‏     ۹۴

بررسي موانع انتقال مفاهيم ديني به دانشجويان    ۹۵

گونه‏هاي موانع انتقال مفاهيم ديني‏        ۹۹

ج – مسؤوليت ندادن بزرگسالان به جوانان و به حاشيه راندن آنان‏   ۱۰۳

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق     ۱۱۳

جامعه آماری     ۱۱۳

نمونه گیری      ۱۱۳

ابزار پژوهش واندازه گیری         ۱۱۴

۱- پرسشنامه نگرش سنج مذهبی:        ۱۱۴

اعتبار و روایی ابزار:       ۱۱۵

۲ ـ پرسش‌نامه سلامت رواني (SCL-25) 115

شیوه اجرای تحقیق:      ۱۱۶

جدول تناظر     ۱۱۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها با( SPSS)

الف) يافته‌هاي توصيفي  ۱۱۹

ب)یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش……………………..۱۱۹

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري      ۱۳۴

محدودیتها       ۱۳۹

پیشنهادات       ۱۳۹

منابع    ۱۴۰

فهرست منابع    ۱۴۱

ضمائم  ۱۴۶

پرسش نامه……………………………………………………۱۴۷

 

قیمت فایل : 29600 تومان

دسته بندی : تاريخ : 29 اکتبر 2016 به اشتراک بگذارید :