ارس فایل » پایان نامه بررسی شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامی
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 190 حجم فایل (مگابایت) : 0.141 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامی</span>

بررسی شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامی

 

چكيده:

 

موضوع اين پايان‌نامه بررسي شخصيت انوشيروان است. ابتداي فصل اول اين پژوهش به تاريخ ساسانيان تا دوره قباد مي‌پردازد ادامه فصل اول، خسرو انوشيروان در تاريخ (=جنگها، اصلاحات، شخصيت، سكه‌ها، دانش و عهد بزرگ تمدن ادبي و فلسفي ايران در دوره وي) را مورد بررسي قرار مي‌دهد. پايان فصل نيز به بررسي ويژگي و شكل ظاهري ايوان مداين كه پژوهشگران بناي آنرا به خسرو انوشيروان نسبت داده‌اند اختصاص دارد.

فصل دوم به بررسي خصوصيات خسرو انوشيروان در آثار و ادبيات باستاني ايران اختصاص دارد. در ابتداي اين فصل نام خسرو انوشيروان در ادبيات باستاني ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان فصل به بررسي ويژگيهاي خسرو انوشيروان در آثار فارسي ميانه زرتشتي در شش اثر (= بندهش، زند وهمن يسن، كارنامه انوشيروان، اندرز خسرو قبادان، گزارش شطرنج و توقيعات بجاي مانده از ايشان) اختصاص دارد.

فصل سوم كه فصل آخر اين پژوهش مي‌باشد به بررسي شخصيت و تاريخ دوره خسرو انوشيروان در آثار دوران اسلامي بر اساس ديدگاههاي فردوسي، دينوري، حمزه اصفهاني، گرديزي، ابن اثير، ابن خلدون و مسعودي اختصاص دارد كه تدقيق و مطالعه در اين آثار نشان دهنده عظمت و شوكت سلسله ساسانيان در دوره خسرو انوشيروان مي‌باشد.

بخش پاياني اين پژوهش به جمع بندي و نتيجه‌گيري از مباحث بررسي شده مي‌پردازد و حاوي مطالبي در رابطه با ويژگيهاي شخصيتي خسرو انوشيروان و استنتاج از اقدامات وي مي‌باشد در پايان نيز فهرست منابع فارسي و لاتين و چكيده انگليسي درج گرديده است.

 

پيشگفتار

 

اردشير بابكان موسس سلسلة‌ ساساني حكومتي را در ايران بنا نهاد كه وجود تمركز در حكومت، وحدت تمامي سرزمينهاي ايران و برقراري دين زرتشتي به عنوان كيش رسمي ايرانيان‌ از ويژگيهاي عمدة آن بود.

برآمدن و ظهور ساسانيان سرچشمة يك سلسله دگرگونيهاي سياسي، اجتماعي،‌ ديني و اقتصادي در حيات مردم ايران گرديد. بديهي است كه اين تغييرات بدون سابقه و پيشينة اجتماعي عملي نشد و روي كار آمدن اردشير بابكان و تاسيس سلسلة ساساني، نمود ظاهري آمادگي جامعة‌ ايراني براي قرار گرفتن در جريان اين تغييرات و تحولات بود.

با استقرار خاندان ساساني بر تخت سلطنت ايران، ساختار تازه اي از قدرت و حاكميت در ايران شكل گرفت.

اين ساختار از ابتدا مبتني بر اتحاد دين و دولت بود، اما در مدت بيش از چهار قرن حكمراني اين سلسله همواره روند يكنواختي نداشت و ساختار قدرت و حاكميت ساسانيان به علت بروز رويدادهاي داخلي و خارجي در تحول و تطور بود. قدرت سلطنت وقتي به اوج مي رسيد كه قدرت روحانيون زرتشتي كاستي مي گرفت و زماني در نقطة ‌ضعف بود كه قدرت و حاكميت در دست اشراف و موبدان قرار داشت. اين كشش و كوشش پيوسته بين دو طرف در جريان بود.

در روزگار فرمانروايي ساسانيان، اوضاع سياسي و اجتماعي ايران دستخوش تغيير و تحول بود و اين مسئله در شكل سازمان و تشكيلات حكومتي نيز تأثير مي گذاشت. دهقانان از عهد خسرو انوشيروان به بعد نقش مهمتري در مسايل كشوري يافتند و قدرت اين طبقه تاپايان عهد ساساني رو به فزوني گذاشت. انوشيروان شاه خوش فرجامي است، كه برخي از كارهاي سودمند و متناسب با زمان موجب خوشنامي وي گرديده كه معروفترين آنها عبارتند از: اصلاح آيين ماليات، توجه به آبادي و شهرسازي، سركوبي دشمنان، دلبستگي به فرهنگ و دانش و بزرگداشت دانشمندان، اهميت اقدامات وي و آرامشي كه در حكومت وي بوجود آمد باعث شد تا وي را شاهي عادل بنامند. در اين پايان نامه به تفضيل دربارة ‌هر يك از اقدامات فوق به نقد و بررسي پرداخته مي شود.

 

۱-۱– دودمان ساساني

 

ساسان موبد آتشكده اي بود كه در استخر براي ستايش ايزد بانو آناهيتا اختصاص داشت. همسر وي، رام بهشت ، دختر يكي از پادشاهان بازرنگي بود و اين سلسله پادشاهان در نيسايه سلطنت داشتند. ( شهر مزبور به مناسبت ديوارهاي سفيد از زمان استيلاي عرب در فارس موسوم به بيضا شد).

پاپك پسر ساسان روابط خود را با بازرنگي‌ها مغتنم شمرد و يكي از پسران خويش را كه اردشير نام داشت در دارابگرد به مقام عالي نظامي ارگبد رسانيد. مقارن اين احوال پاپك بر گوچهر (گوزهر) شاه كه خويشاوند او نيز بود شوريد و مكان گوچهر را كه معروف به كاخ سفيد بود به تصرف در آورد. سپس او را كشت خود بر اريكه سلطنت نشست.  آنگاه از اردوان پنجم لقب پادشاهي براي پسر بزرگ خود شاپور خواست.

اردوان امتناع نمود ولي با وجود اين شاپور پس از فوت پدر خود را پادشاه دانسته،‌ اردشير را مجبور كرد كه تابع وي شود وليكن طولي نكشيد كه به جهت خراب شدن زير زميني در قصر ملكه كه هماي نام داشت شاپور زير آوار ماند و درگذشت و اردشير پادشاه شد.

كريستين سن معتقد است شاپور زماني كه به دارابگر حمله كرد درخانه اي ويرانه فرود آمد اما ناگهان سنگي از سقف جدا شد و او را از پاي درآورد.

 

فهرست منابع:

 

۱- آلتهايم، فرانتس و استيل، روت، تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، ۱۳۸۲٫

۲- آموزگار، ژاله و تفضيلي احمد، زبان پهلوي ادبيات و دستور آن، تهران، ۱۳۷۷٫

۳- ابن اثير، عزالدين، تاريخ كامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، جلد ۵، تهران، ۱۳۶۲٫

۴- اصفهاني، حمزه، تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، ۱۳۴۶٫

۵- بوسايلي، ماريو، هنر پارتي و ساساني، ترجمه يعقوب آژند، تهران، ۱۳۷۴٫

۶- بهار، مهرداد، بندهش، تهران، ۱۳۸۰٫

۷- بهار، مهرداد، پژوهشي در اساطير ايران، تهران، ۱۳۶۲٫

۸- بياني، ملك زاده، تاريخ سكه، ۱۳۳۹٫

۹- پروكوپيوس، جنگهاي ايران و روم، ترجمه محمد سعيدي، تهران، ۱۳۸۲٫

۱۰- پورداود، ابراهيم، يشتها، جلد ۲، تهران، ۱۳۷۳٫

۱۱- پيرنيا، حسن، ايران قديم، تهران، ۱۳۷۳٫

۱۲- تبريزي، محمدحسين ابن خلف، برهان قاطع، ج ۱ و ۲، تهران، ۱۳۷۵٫

۱۳- تفضلي، احمد، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، ۱۳۷۸٫

۱۴- ثعالبي، عبدالملك ابن محمد، غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم، تحقيق هـ . زتنبرگ، ترجمه محمد فضائلي، جلد اول، تهران، ۱۳۶۸٫

۱۵- ثعالبي مرغني، حسين ابن محمد، شاهنامه كهن، ترجمه سيد محمد روحاني، مشهد، ۱۳۷۲٫

۱۶- حقيقت، عبدالرفيع، فرهنگ شاعران زبان پارسي، تهران، ۱۳۶۸٫

۱۷- خسروي، خسرو، جامعه دهقاني در ايران، تهران، ۱۳۵۷٫

۱۸- دبير سياقي، سيد محمد، نامور نامه باستان، تهران، ۱۳۷۹ .

۱۹- دنت، دانيل، ماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسلام، ترجمه محمدعلي موحد، تهران، ۱۳۵۸٫

۲۰- دهخدا، علي اكبر، لغت‌نامه، ج پنجم، تهران، ۱۳۷۳٫

۲۱- دينوري، ابوحنيفه احمدابن داود، اخبارالاطوال، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران، ۱۳۶۴٫

۲۲- دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، مجمل التواريخ و القصص، تصحيح محمدتقي بهار، تهران، ۱۳۷۸٫

۲۳- راشد محصل، محمدتقي، زند وهمن يسن، تهران، ۱۳۷۸٫

۲۴- رستگار فسايي، منصور، فرهنگ نامهاي شاهنامه، جلد ۲، تهران، ۱۳۷۹٫

۲۵- ريپكا، يان، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه عيسي شهابي، تهران، ۱۳۵۴٫

۲۶- زرين‌كوب، روزبه، “ايران: ساسانيان” ، دايره المعارف بزرگ اسلامي، جلد ۱۰، تهران، ۱۳۸۰٫

۲۷- زرين‌كوب، عبدالحسين و زرين‌كوب، روزبه، تاريخ ايران باستان، تهران، ۱۳۷۹٫

۲۸- زرين‌كوب، عبدالحسين، در قلمرو وجدان، تهران، ۱۳۶۹٫

۲۹- سامي، علي، تمدن ساساني، شيراز، ۱۳۴۲٫

۳۰- سلوود، ديويد، “سكه‌هاي ساساني“، در: يار شاطر، احسان و ديگران، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان: پژوهش دانشگاه كيمبريج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۵۲-۴۲۹٫

۳۱- شهبازي، ع. شاپور، “خداينامه در متن يوناني”، در: افشار، ايرج و رويمر، هانس روبرت، سخنواره: پنجاه و پنج گفتار پژوهشي به ياد دكتر پرويز ناتل خانلري، تهران، ۱۳۷۶، ص ۵۸۶-۵۷۹٫

۳۲- صفا، ذبيح‌ا…، دانشهاي يوناني در شاهنشاهي ساساني، تهران، ۱۳۳۰٫

۳۳- عبدالرحمان ابن محمد، ابوزيد، تاريخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آيتي، جلد اول، تهران، ۱۳۴۲٫

۳۴- عريان، سعيد، متون پهلوي، تهران، ۱۳۷۱٫

۳۵- فراي، ر.ن.، “تاريخ سياسي ايران در دوره ساسانيان”، در: يارشاطر، احسان و ديگران، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي سلسله ساسانيان: پژوهش دانشگاه كمبريج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۲۷۶-۲۱۷٫

۳۶- فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسي، تصحيح ژول‌مول، تهران، ۱۳۸۱٫

۳۷- كريستين سن، آرتور، سلطنت قباد و ظهور مزدك، ترجمه احمد بيرشك، تهران، ۱۳۵۲٫

۳۸- قبادياني بلخي، ناصر ابن خسرو، ديوان، به كوشش مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهران، ۱۳۵۳٫

۳۹- كريستين سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، ۱۳۷۸٫

۴۰- كلسينكف، آ.اي.، ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه م.ر. رياحي، تهران، ۱۳۷۵٫

۴۱- گرديزي، ابوسعيد عبدالحي، زين‌الاخبار، تصحيح سعيد نفيسي، تهران، ۱۳۳۲٫

۴۲- گيبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوري روم، ترجمه فرنگيس شادمان، جلد دوم، تهران، ۱۳۷۰٫

۴۳- گيرشمن، رمان، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، ۱۳۵۵٫

۴۴- لاكهارت، لارنس، “تاريخ سياسي ايران”، ترجمه شاپور راسخ، ايرانشهر، شماره بيست و دوم، تهران، ۱۳۴۲، ص ۵۲۸-۲۶۸٫

۴۵- مسعودي، ابوالحسن علي ابن الحسين، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد اول، تهران، ۱۳۶۵٫

۴۶- مسكويه رازي، ابوعلي، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامي، جلد اول، تهران، ۱۳۶۹٫

۴۷- مكنزي، ديويد نيل، فرهنگ كوچك زبان پهلوي، ترجمه مهشيد ميرفخرايي، تهران، ۱۳۷۹٫

۴۸- نخجواني، محمد ابن هندوشاه، صحاح الفرس، به كوشش عبدالعلي طاعتي، تهران، ۱۳۳۴٫

۴۹ – نفيسي، سعيد، تاريخ تمدن ايران ساساني، تهران، ۱۳۳۱٫

۵۰- نفيسي، علي اكبر، فرهنگ نفيسي، جلد اول، تهران، ۱۳۴۲٫

۵۱- نولدكه، تئودور، تاريخ ايرانيان و عربها درزمان ساسانيان، ترجمه عباس زرياب خويي، تهران، ۱۳۵۸٫

۵۲- ويسهوفر، يوزف، ايران باستان، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ۱۳۷۰٫

۵۳- ويلسن، جي. كريستي، تاريخ صنايع ايران، ترجمه عبدا… فريار، تهران، ۱۳۷۶٫

۵۴- يار شاطر، احسان، “كيش مزدكي”، ترجمه م. كاشف ايران نامه، سال دوم، شماره اول، پاييز ۱۳۶۲٫

۵۵- يار شاطر، احسان، “آيين مزدكي”، در: يار شاطر، احسان و ديگران، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان: پژوهش دانشگاه كيمبريج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۷۶-۴۴۷٫

 

فهرست منابع تصاوير:

براي دست يابي به تصاوير ۱- ۷-۱- (۳) (۲) ۱ رك:

http:/www.grifterrec.com/coins/Sassanian/html

 

فهرست منابع لاتين:

  • Bartholomae, ch. Altiranische woreterbuch,Berlin, 1961.
  • Freiman, A pand namag zardust, Wien, 1906.
  • Justi, Ferdinand, Geshichte Irans von den altesten zeiten bis Zum, Ausgang der sasaniden, grudriss der Irani shen philologie,Berlin,vol 2, 1974.
  • Mochiri, M. I. , Etude de numismatique,Iranienne sous les sassanides et Arab- sasanides, tome, 2. Belgique , 1983.
  • Modi, j.j., cama oriental institute papres, Delhi, 1928.
  • Nyberg, S.H, A Manual of Pahlavi,Wiesbaden, part 2, 1974.
  • Paruk, F.D.J, Sassanian Coins,Bombay, 1965.
  • Thorrsian,H., Histoire de l’ Armenie et du peuple armenien, Paris, 1957.

 

فهرست مطالب

 

چكيده      يك

پيشگفتار  سه

فصل اول: ‌ساسانيان

۱-۱- دودمان ساساني           ۱

۱-۲- پادشاهي ساسانيان تا قباد            ۳

۱-۳- مزدك و جنبش مزدكيان             ۲۵

۱-۴- خسروانوشيروان در تاريخ          ۲۷

۱-۴-۱- جنگ اول با بيزانس            ۲۸

۱-۴-۲- جنگ دوم با بيزانس            ۲۹

۱-۴-۳- جنگ با هياطله      ۳۰

۱-۴-۴- دست نشاندگي يمن  ۳۰

۱-۴-۵- جنگ با تركها        ۳۱

۱-۴-۶- جنگ سوم با بيزانس            ۳۱

۱-۵- اصلاحات خسرو انوشيروان        ۳۳

۱-۵-۱- برقراري نظم و آرامش         ۳۳

۱-۵-۲- ماليات     ۳۴

۱-۵-۳- اصلاحات ارضي    ۳۶

۱-۵-۴- اصلاحات در تقسيمات كشوري و نظامي             ۳۸

۱-۶- شخصيت و خصال انوشيروان    ۴۰

۱-۷- سكه هاي انوشيروان و جام خسرو            ۴۳

۱-۷-۱- سكه هاي انوشيروان             ۴۳

۱-۷-۱-۱- كليات ۴۳

۱-۷-۱-۲- سكه‌هاي دوره انوشيروان    ۴۶

۱-۷-۲- جام خسرو            ۵۴

۱-۸- دانش در دوره خسرو انوشيروان  ۵۵

۱-۹- ايوان مداين يا طاق كسري         ۶۱

فصل دوم : خسرو انوشيروان در ادبيات باستاني ايران

۲-۱- بررسي نام خسروانوشيروان        ۶۴

۲-۲- خسرو انوشيروان در آثار فارسي ميانه زرتشتي         ۶۶

۲-۲-۱- بندهش    ۶۶

۲-۲-۲- زند وهمن يسن     ۶۷

۲-۲-۳- كارنامه انوشيروان              ۷۰

۲-۲-۴- اندرز خسرو قبادان              ۷۳

۲-۲-۵- گزارش شطرنج و وضع نرد ۷۵

۲-۲-۶- توقيعات انوشيروان            ۷۷

فصل سوم: خسرو انوشيروان در كتابها و آثار دوران اسلامي

۳-۱- شاهنامه فردوسي         ۸۰

۳-۲- پادشاهي خسرو انوشيروان به روايت مورخان دوران اسلامي    ۱۲۰

۳-۲-۱- مسعودي              ۱۲۰

۳-۲-۲- دينوري              ۱۲۲

۳-۲-۳- حمزه اصفهاني       ۱۲۳

۳-۲-۴- گرديزي  ۱۲۵

۳-۲-۵- ابن اثير  ۱۲۶

۳-۲-۶- ابن خلدون            ۱۲۷

نتيجه‌گيري           ۱۲۹

فهرست منابع فارسي            ۱۳۱

فهرست منابع تصاوير           ۱۳۶

فهرست منابع لاتين              ۱۳۷

چكيدة انگليسي        ۱۳۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :