ارس فایل » بودجه پایان نامه بودجه | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله | ارس فایل |
لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 121 حجم فایل (مگابایت) : 2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بودجه پایان نامه بودجه | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله | ارس فایل |</span>

بودجه پایان نامه بودجه

 

پایان نامه بودجه

 

بودجه

 

امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظايف دولتها مطالب زيادي مورد بررسي و نگاشته شده است. بويژه اينكه در مورد فعاليتهاي اقتصادي دولت نيز بحثها و بررسي هاي متعددي انجام شده است. در ايران و ديگر كشورهاي جهان سوم ودر حال توسعه، برخلاف كشورهاي توسعه يافته صنعتي، دولت نقش اساسي در رشد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي دارد كه عنايت به اهداف دولت در اين جوامع، مانند اشتغال كامل، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، كاهش تورم و ثبات قيمتها، رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي اهميت نقش دولت را روشن مي سازد، از اين جهت اكثر دولتها جهت دستيابي به اهداف فوق از سياستهاي مالي و پولي استفاده مي كنند. در ايران نيز دولت با تسلط بر اهرمهاي مالي و پولي بويژه در سالهاي پس از انقلاب وبا ملي كردن بانكها  و صنايع بزرگ و معادن و غيره، ضمن اداره پولي و مالي جامعه، چگونگي حركات پولي و مالي و سرمايه گذاري جامعه را تحت كنترل و نظارت خود درآورده است.با توجه به مراتب فوق چگونگي تامين هزينه هاي مالي دولتها در راه رسيدن به اهداف و انجام وظايف آنها يكي از مباحث اقتصادي است. اصولا دولتها مخارج و هزينه هاي مالي خود را از راههايي چون ماليات و خدمات تعيين مي كنند،در ايران بيشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشكيل مي دهد، هنگامي كه درامدهاي دولت، با هزينه هاي آن انطباق نداشته باشد دولت دچار كسري بودجه مي شود كه جهت تامين مالي آنها از راههاي گوناگون اقدام مي كند.

بسياري از شركتهاي توليدي و بازرگاني بدليل قطعي نشدن ماليات آنان در سنوات مربوطه كه گاه بدليل مسائل و مشكلات حقوقي(اعتراض به اظهار نامه ها) سهم ماليات خود را در سال مورد نظر به خزانه دولت واريز نكرده است و بالطبع درآمدهاي دولت در زمينه ماليات بر درآمد مشاغل و شركتها به ميزان كمتر از آنچه كه بايد باشد در سال مورد نظر به حساب خزانه واريز مي گردد. از طرف ديگر در اين رابطه ارقام پيش بيني دولت در بودجه با ارقام قطعي تفاوت فاحشي را در سال مورد نظر نشان مي دهد.گاهي نيز شركتهاي دولتي بدليل عدم حسابرسي صورتهاي مالي آنان در زمان مقتضي كه خود مي تواند معلول علل فراواني باشد، موفق به واريز سهم ماليات خود در موعد مقرر قانوني به خزانه نمي شوند. مجموعه مسائل مطرح شده باعث غيرواقعي شدن درآمد عمومي دولت در سالهاي مختلف و نتيجتا انعكاس غيرواقعي كسري بودجه در سالهاي فوق مي شود.محدوديت بعدي متفاوت بودن آمار و ارقام كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي مي باشد كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود. اين تفاوت در ارائه آمارهاي فوق الذكر سبب مي گردد در انتخاب آمارهاي براي تجزيه  و تحليل بگونه اي محتاطانه برخورد شود. از جمله محدوديت هاي ديگر كه در رابطه با هزينه هاي دولتي ايجاد مي شود.  مسئله بازپرداخت وامهايي است كه برخي از سازمانها به ضمانت دولت از بانك هاي داخلي و خارجي دريافت مي كنند. و در سر رسيد مقرر بدليل عدم توانايي سازمانهاي فوق در بازپرداخت وامها در سررسيد منقضي شده دولت اقدام به اين كار مي كند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۱

۱-۱-مقدمه:          ۱

۲-۱-تعريف موضوع تحقيق: ۳

۳-۱-تعريف مسئله: ۵

۴-۱- هدف از انتخاب موضوع:          ۷

۵-۱-اهميت موضوع:          ۷

۶-۱- فرضيات تحقيق:         ۸

۷-۱- قلمرو تحقيق: ۹

۸-۱-محدوديت هاي تحقيق:   ۱۰

۹-۱- روش تحقيق: ۱۱

۱۰-۱- تعريف متغيرها:       ۱۱

الف-متغير مستقل:  ۱۲

ب- متغيروابسته:   ۱۲

۱۱-۱- تعريف واژه ها و اصطلاحات:  ۱۲

۱۲-۱-جمع بندي:   ۱۳

فصل دوم ۱۴

۱-۲-مفهوم و تعاريف بودجه دولت:     ۱۴

۲-۲- اصل تعادل بودجه:      ۱۵

۱-۲-۲- عدم تعادل در بودجه دولت:    ۱۶

۲-۲-۲- رعايت توازن ساليانه در بودجه (نظريه كلاسيكها):            ۱۶

۳-۲-۲- حمايت از تعادل در بودجه، ولي نه به صورت ساليانه:        ۱۹

۳-۲- تعادل  بودجه درماليه جديد:        ۱۹

۴-۲- تعريف كسري بودجه:  ۲۵

۵-۲- تاريخچه سياست كسري بودجه:   ۳۱

۶-۲- انواع كسري بودجه و اثرات اجتماعي و اقتصادي آنها:           ۳۳

۷-۲- سياست مالي كسري بودجه:        ۳۵

۱-۷-۲-سياست كسري بودجه به منظور توسعه اقتصادي:   ۳۶

۲-۷-۲-سياست كسري بودجه به منظور مقابله با ركود اقتصادي:      ۳۷

۸-۲-چگونگي اعمال سياست مالي از طريق بودجه:          ۳۷

۱-۸-۲- سياست هزينه اي:    ۳۸

۲-۸-۲- سياست مالياتي:       ۴۰

۳-۸-۲- سياست قرضه:       ۴۰

۹-۲- آثار اقتصادي تامين كسري بودجه:           ۴۱

مفهوم كسري بودجه در اين تحقيق:      ۴۲

۱۰-۲-تورم:         ۴۴

۱-۱۰-۲- انواع تورم بر مبناي عوامل ايجاد كننده:           ۴۵

۲-۱۰-۲- انواع تورم براساس درجه شدت آنها:    ۴۷

۳-۱۰-۲- تورم ساختاري(بنياني):       ۴۸

۴-۱۰-۲-بررسي آثار كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي بر تورم:          ۵۰

۱۱-۲- سرمايه گذاري:        ۵۲

۱-۱۱-۲-مفهوم تشكيل سرمايه و اهميت آن:       ۵۳

۲-۱۱-۲-سرمايه گذاري خصوصي و دولتي:      ۵۴

۳-۱۱-۲-ماهيت سرمايه گذاري بخش خصوصي: ۵۴

۴-۱۱-۲- سياست مالي و سرمايه گذاري:           ۵۵

۵-۱۱-۲- تاثير سياستهاي مالي دولت بر سرمايه گذاري:     ۵۵

۱-۵-۱۱-۲-سياستهاي مالي جانشيني جبري(Crowding out):        ۵۷

۶-۱۱-۲-سياستهاي پولي و سرمايه گذاري:        ۶۱

۷-۱۱-۲- آثار تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي بر سرمايه گذاري       بخش خصوصي:          ۶۲

۱-۷-۱۱-۲-رابطه پس انداز و سرمايه گذاري     ۶۳

۲-۷-۱۱-۲- مكانيزم آثار تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي بر سرمايه گذاري خصوصي           ۶۵

۱۲-۲- توليد ناخالص داخلي: ۶۵

۱-۱۲-۲-تعريف توليد ناخالص داخلي:  ۶۶

۲-۱۲-۲-اهميت و كاربرد حسابهاي مالي:          ۶۷

۳-۱۲-۲-حسابداري ملي در ايران:       ۶۸

۱۳-۲-اهداف مشترك دولت و بانك مركزي:       ۶۸

۱-۱۳-۲- تعيين اهداف مشترك دولت و بانك مركزي:        ۶۸

كمك به رشد اقتصادي          ۷۰

توليد ناخالص ملي  ۷۰

بازرگاني خارجي    ۷۰

بازرگاني داخلي     ۷۰

حفظ ارزش پول     ۷۰

صادرات  ۷۰

واردات   ۷۰

در آمد ملي           ۷۱

۲-۱۳-۲-ارزيابي هدف:       ۷۱

۱-۲-۱۳-۲-هدف اول: (حفظ ارزش پول):         ۷۱

۲-۲-۱۳-۲- هدف دوم: حفظ موازنه تراز پرداختها و دريافتهاي ارزي:           ۷۳

۳-۲-۱۳-۲- هدف سوم: تسهيل مبادلات بازرگاني:            ۷۶

۴-۲-۱۳-۲-هدف چهارم: رشد اقتصادي:           ۷۸

۱۴-۲- راههاي مختلف تامين مالي كسري بودجه و آثار آن: ۸۰

۱۵-۲-اهميت استقراض ملي: ۸۲

۱۶-۲- استقراض داخلي در مقابل استقراض خارجي:         ۸۳

۱۷-۲- مقايسه استقراض با راههاي ديگر تامين مالي مخارج دولت:    ۸۴

۱-۱۸-۲- تامين كسري بودجه موقت از طريق استقراض از بانك مركزي:       ۸۹

۲-۱۸-۲-تامين كسري بودجه دائمي از طريق استقراض از بانك مركزي:        ۸۹

۱۹-۲- تحقيقات انجام شده در مورد اقتصاد ايران: ۹۰

۲۰-۲ تحقيقات انجام شده در مورد اقتصاد كشورهاي خارجي:          ۹۶

راههاي كاهش كسري بودجه در ايران:  ۱۰۵

افزايش درآمدها:     ۱۰۵

۱-مالياتهاي مستقيم: ۱۰۸

۲-مالياتهاي غيرمستقيم:        ۱۰۹

كاهش هزينه ها:     ۱۱۰

واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي:          ۱۱۱

فروش سهام شركتها و كارخانجات دولتي و ملي شده:         ۱۱۲

واگذاري معادن به بخش خصوصي:     ۱۱۲

روشهاي تامين كسري بودجه در ايران: ۱۱۳

انتشار اوراق مشاركت:        ۱۱۳

استفاده از تسهيلات خارجي:   ۱۱۴

۳-۵- نتيجه گيري جمع بندي و حصول به اهداف بانك مركزي:        ۱۱۵

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :