ارس فایل » ليپيدها پایان نامه بيوشيمی عمومی ليپيدها | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 128 حجم فایل (مگابایت) : 9.326 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">ليپيدها پایان نامه بيوشيمی عمومی ليپيدها | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

ليپيدها پایان نامه بيوشيمی عمومی ليپيدها

 

بيوشيمی عمومی ليپيدها

 

غشاء سلولي؛ ساختمان، شكل گيري و عملكرد

 

غشاءهاي سلولي حالتي غليظ و چسبناك داشته، و در عين حال همانند پلاستيك ها مقاوم بوده و استحكام دارند. غشاءهاي پلاسمائي فضاهايي بسته پيرامون پروتوپلاسم سلولي تشكيل مي دهند و سلولها را از يكديگر جدا مي نمايند. قابليت نفوذ غشاهاي پلاسمائي انتخابي است بدين معني كه همانند سدي عمل نموده و اختلافات موجود، بين تركيب داخل و خارج سلولي را حفظ مي نمايند، اين نفوذپذيري انتخابي در مورد يون ها و سوبستراهاي مختلف به كمك كانال ها و پمپ هاي شيميائي و براي پيام ها (هومون ها) توسط پذيرنده هاي خاصي انجام مي پذيرد.

غشاهاي پلاسمائي قادرند به كمك پديده هاي برون ريزي (Exocytosis) و درون ريزي (Emdocytosis) تبادلاتي با محيط خارج سلولي برقرار نمايند، علاوه بر اين در ساختمان غشاها مناطق خاصي بنام انشعاب هاي شكافي

(Gap junctions) وجود دارد كه امكان برخي تبادلات با سلولهاي همجوار را فراهم مي سازد.

در داخل سلول نيز غشاءها اندامك هاي داخل سلولي را تشكيل مي دهند كه داراي اشكال و وظايف كاملاً متمايزي مي باشند؛ مانند ميتوكندريها، تورينه هاي درون پلاسمائي، و دستگاه گلژي، شبكه ساركوپلاسمي، گرانول هاي ترشحي، ليزوزومها و غشاهاي هسته اي. غشاها مي توانند آنزيم هائي را در مكان هائي خاص در خود جاي داده و همچنين مي توانند به عنوان جزئي لازم و مكمل در جفت شدن پديده تحريك – پاسخ (Excitation-Response coupling)  شركت نموده و نيز جايگاهي براي جابجا شدن انرژي در واكنش هائي مانند فتوسنتز و فسفوريلاسيون اكسيداتيو فراهم نمايند.

 

اهميت زيست پزشكي

 

بروز هرگونه تغييرات مهم در ساختمان غشاء را مي توان بر تعادل آب و يونها، سرعت انتقال يونها به داخل سلول و از آنجا بر كليه اعمال سلولي اثر بگذارد.

برخي تغييرات و يا اختلالات در ساختمان غشاء امكان دارد به بروز بيماريهاي مختلف منجر شود (جدول ۵-۱۵)، به بياني ديگر، عملكرد طبيعي سلول را بسته به سالم بودن غشاء سلول است.

 

اهميت فضاهاي داخل و خارج سلولي

 

حيات اوليه در محيطي آبي آغاز شده، واكنش هاي آنزيمي، فرآيندهاي سلولي در اندامك هاي داخل  سلولي همگي در محيط هاي آبي تكامل يافته و عمل مي كنند در صورتيكه امروزه اكثر پستانداران در محيطي گازي (هوا) زندگي مي كنند، پس چگونه از حالت آبي اوليه سلول محافظت شده است؟

غشاءهاي سلولي با وارد كردن آب بداخل بدن و تقسيم آن در فضاهاي مختلف، محيط آبي مناسب را براي سلول فراهم ساخته اند؛

حدود ۶۰ درصد وزن بدن (بدون چربي) را آب تشكيل مي دهد و اين آب در دو بخش يا فضا تقسيم شده است.

۱-فضاهاي داخل سلولي –   آب بدن در فضاهاي داخل سلولي است، اين آب محيط و شرايط لازم را براي انجام فعاليت هاي زير فراهم مي سازد:

الف- توليد، ذخيره و مصرف انرژي

ب-خودترميمي سلول

ج-همانندسازي

د-انجام وظايف خاص در هر نوع سلول

۲-فضاهاي خارج سلولي – اين فضا حاوي   آب بدن است و اين آب در دو بخش؛ پلاسما و فضاهاي بين سلولي تقسيم شده است.

فضاي خارج سلولي در واقع نوعي دستگاه توزيع كننده مواد مورد نياز سلول است. بدين معني كه تركيبات غذايي (گلوكز، اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه)، يونهاي مختلف و عناصر معدني و نيز انواع ملكولهاي تنظيم كننده، مانند هورمونها را به سلول مي رساند، علاوه بر اين مايع فضاي خارج سلولي CO2، مواد زائد و مواد سمي را از محيط پيرامون سلول دور مي كند.

 

تركيب يوني مايعات داخل و خارج سلولي

 

تركيب يوني مايعات داخل و خارج سلولي بسيار متفاوت است (جدول ۱-۱۵)؛ پتاسيم (K+) و منيزيم (Mg2+) مهمترين كاتيون و فسفات مهمترين آنيون داخل سلولي است، در حاليكه در مايع خارج سلولي سديم (Na+) و كلسيم (Ca2+) كاتيونهاي اصلي و كلر (Cl-) آنيون اصلي است. شايان توجه است كه گلوكز با غلظت هاي بالاتري در مايعات خارج سلولي وجود دارد، در صورتيكه غلظت پروتئين ها در داخل سلول به مراتب بيشتر از خارج سلول مي باشد، علت اين تفاوت هاي زياد چيست؟

ظاهراً اينطور به نظر مي آيد كه آب درياهاي اوليه يعني مكاني كه حيات آغاز شده است حاوي غلظت هاي بالا از يونهاي K+ و Mg2+  بوده و بنابراين د ر سير تكاملي واكنش هاي آنزيمي و ساير فرايندهاي زيستي در جهت سازش بيشتر با چنين شرايطي پيش رفته اند و در نتيجه غلظت اين يونها در داخل سلول بالا باقي مانده است، اما از آنجائيكه تركيب آب درياها – به تدريج تغيير كرد و غلظت يونهاي Na+ و Ca2+ افزايش يافت، سلولها شديداً تحت فشار اصل انتخاب قرار گرفته كه نيازمند تغييرات گسترده و تكامل در جهت كسب مكانيسم هاي كاملاً متفاوت بيوشيمي و فيزيولوژي بود، اما سلول ها به جاي پذيرفتن اينگونه تغييرات گسترده و دگرگوني بنياني واكنش هاي بيوشيمي فقط سدهايي را ايجاد كردند (غشاءها و پمپ هاي شيميايي) تا بدين ترتيب از فضاي كوچك داخلي خود محافظت كرده باشند.

 

ساختمان پيچيده غشاءها

 

در ساختمان پيچيدة غشاها، ايپيدها، پروتئين ها و كربوهيدراتها شركت دارند. نسبت پروتئين‌ها به ليپيدها در غشاهاي مختلف داخل سلولي و مابين سلولي متفاوت است (شكل ۱-۱۵) و به جز چند استثناء، در اكثر غشاءها مقدار پروتئيبن ها برابر و يا بيشتر از ليپيدها است كه البته با توجه به اعمال و وظايف متنوع غشاءها، اينگونه تفاوت ها در تركيب آنها دور از انتظار نيست. غشاءهاي ساختماني ورقه مانند، بسته و غيرمتقارن دارند و داراي دو سطح داخلي و خارجي مي باشند. اين ساختمان ورقه مانند در واقع مجتمع هاي غير كووالانسي مي باشند كه از نظر ترموديناميك پايدار و از نظر متابوليسمي فعال اند. علاوه بر اين در ساختمان غشاءهاي ملكولهاي پروتئين خاصي قلاب وار به غشاء متصل شده و هر يك در انجام اعمال اختصاصي سلول يا اندامك خاص شركت مي نمايند.

 

فهرست مطالب

 

غشاء سلولي؛ ساختمان، شكل گيري و عملكرد     ۳

اهميت زيست پزشكي          ۴

اهميت فضاهاي داخل و خارج سلولي    ۴

تركيب يوني مايعات داخل و خارج سلولي          ۶

ساختمان پيچيده غشاءها        ۷

ليپيدهاي اصلي در ساختمان غشاءها     ۸

۱-فسفوليپيدها:       ۸

۲-گليكو اسفنگوليپيدها:        ۱۰

۳-كلسترول:         ۱۰

خواص آمفي پاتيك ليپيدهاي غشاء        ۱۱

ساختمان دولايه اي ليپيدها در غشاء      ۱۳

پيوند پروتئين هاي غشاء با دو لاية ليپيدي          ۱۷

ساختمان نامتقارن غشاءها      ۱۸

پروتئين هاي اصلي و مكمل غشاء و پروتئين هاي محيطي  ۱۹

كاربرد غشاءهاي مصنوعي در بررسي عملكرد غشاء        ۲۴

حالت موزائيك سيال در ساختمان غشاءها           ۲۶

تشكيل غشاءها فرايند پيچيده اي است    ۲۹

عدم تقارن وضعيت پروتئين ها و ليپيدها:           ۳۰

سيستم دسته بندي كنندة پروتئين ها پس از سنتز   ۳۲

پروتئين هاي ميتوكندري      ۳۷

پروتئين هاي ماتريكس ميتوكندريها      ۳۸

ايمپورتين و اكسپورتين‌ها (Importins – Exportins)      ۴۲

سندرم زل وگر  (Zell weger syndrome)      ۴۷

فرضيه توالي هاي نشانه دار  ۵۰

عبور يك پروتئين ترشحي از غشاء ER 53

و بر اساس فرضية توالي هاي نشانه دار            ۵۳

راههاي مختلف اتصال و جايگيري پروتئين ها در غشاي ER           ۵۹

مسير حركت پروتئين ها داخل سلول    ۶۲

براي رسيدن به غشاء يا اندامك خاص   ۶۲

پروتئين هاي چاپرون (Chaperones)            ۶۶

نقش كليدي وزيكول ها در جابجا شدن   ۶۹

پروتئين هاي داخل سلولي     ۶۹

نمونه اي از وزيكولهاي فاقد روكش كلاتريني      ۷۱

انتشار آسان شده و انتقال فعال ۸۶

و نقش غشاء پلاسمائي در آنها            ۸۶

انتشار آسان شده (FACILITATED DIFFUSION) 89

نقش هورمون ها:   ۹۱

انتقال فعال           ۹۲

جريانهاي الكتروشيميايي عصبي  (NerVe impulses)     ۹۵

چگونه از غشاء عبور مي نمايند؟        ۹۵

انتقال  گلوكز و اسيدهاي آمينه بداخل سلول        ۹۶

عبور ماكرو مولكولها از غشاء پلاسمائي            ۹۹

بطور كلي دو نوع درون ريزي وجود دارد:        ۱۰۵

ب-برون ريزي (Exocytosis)          ۱۰۸

عبور پيام ها از غشاء:         ۱۱۰

تبادل اطلاعات از طريق ارتباط بين سلولي         ۱۱۱

موتاسيونهاي پروتئين‌هاي غشائي        ۱۱۱

و بيماريهاي موروثي ناشي از آن        ۱۱۱

غشاء گلبولهاي قرمز در انسان            ۱۱۴

جداسازي پروتئين هاي غشاء گلبولهاي قرمز       ۱۱۶

با روش الكتروفورز            ۱۱۶

پروتئين هاي تعويض آمنينونها و نيز گليكوپروتئين          ۱۲۰

مهمترين پروتئين هاي اصلي غشاء گلبولهاي قرمز مي باشند            ۱۲۰

گليكوفورين هاي A/ B/ C    ۱۲۱

شكل و انعطاف پذيري گلبولهاي قرمز   ۱۲۲

و رابطة آن با اسپكترين، آنكيرين و ساير پروتئين هاي محيطي غشاء ۱۲۲

اختلالات در مقدار يا ساختمان اسپكترين            ۱۲۵

و رابطة آن با بيماريهاي اسفروسيتوز (Spherocytosis-Elliptocytosis)      ۱۲۵

و اليپتو سيتوز موروثي        ۱۲۵

علل بروز بيماري اسفروسيتوز موروثي:           ۱۲۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :