ارس فایل » پایان نامه رهیافت ترویجی – مشاركتی مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 46 حجم فایل (مگابایت) : 0.044 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">پایان نامه رهیافت ترویجی – مشاركتی مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS</span>

رهیافت ترویجی – مشاركتی مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

 

اهمیت موضوع :

 

با گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج كشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد ، البته فعالیت در قالب این رهیافت یكی از ضعفهای اساسی نظام ترویج كشور و اكثر كشورهای جهان سوم محسوب می شود .

در این رهیافت مسائل و مشكلات كشاورزی در موسسات ، مراكز ، ایستگاهها و ازمایشگاهها بررسی شده و نتایج و راه حلها به مروجین و كارشناسان ترویج منتقل شده و به وسیله انها در بین روستائیان و كشاورزان ترویج می گردد ، در رهیافت متعارف چنین تصور می شود كه كشاورزان نمی توانند مشكلات خودشان را حل كنند و لازم است بخش ترویج از طریق نمایشهای نتیجه ای و طریقه ای ، روزهای مزرعه رسانه های انبوهی و غیره در كشاورزان ایجاد اگاهی نموده و انها را به استفاده از فن اوری های موجود ترغیب نماید . فن اوری های جدید اغلب به وسیله افراد حرفه ای و اموزش دیده در سطوح عالی و در محیط های كنترل شده و سر بسته ای مانند ازمایشگاهها كارگاههای اموزشی یا ایستگاههای تحقیقاتی و گلخانه ای ازمایش و تولید شده و سپس به كاركنان میدانی ترویج انتقال می یابد تا ان را در بین كشاورزان نشر دهند و بدین ترتیب عاملان ترویج عمدتا خود را بعنوان انتقال دهندگان یك سویه فن اوری ها فرض كرده و نقش خود را در برگشت مشكلات كشاورزان به محققان مورد غفلت قرار می دهند ( Swanson, 1997 ; Sadighi and Mohammadzadeh , 2002 ).

در واقع در ترویج متعارف به برقراری یك نظام ارتباطی عمودی با بهره برداران با هدف انتقال اطلاعات پرداخته می شود و اگاهی از بازخورد و نظرات روستاییان و نیز جوابگویی به نظرات و نیازهای انان چندان امكانپذیر نیست و بدین ترتیب این رهیافت نتوانسته انچنان كه شایسته است پاسخگوی كشاورزان و نیازهای فن اوری تولید كنندگان كشاورزی در مناطق و موقعیتهای مختلف باشد و در این الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشاركت كشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها كشاورزی پایدار و .. به فراموشی سپرده نشده است Pretty and Roling 1997

در پاسخ به این نارساییها زا دهه ۱۹۷۰ به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج كشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند كه بیشتر بر مشاركت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاكید دارند این رهیافتها كه با عنوان كلی رهیافتهای مشاركتی شناخته می شوند از ان زمان تا كنون در بسیار كشورها خصوصا كشورهای در حال توسعه بكار گرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشاركتی بكار گرفته شده توسط كشورها عبارتند از ارزیابی مشاركتی روستایی PRA نظام پژوهش و ترویج مزراعه ای FSRE توسعه مشاركتی فن اوری PTD مدل مشاركتی مدرسه در مزرعه FFS

در رهیافتهای مشاركتی كشاورزان از طریق مشاهدات دانش و توانایی های گروهی و با روش اكتشافی بحث های گروهی تجزیه و مشاهده به یادگیری و ابداع فن اوری های نوین می پردازند وجه مشترك رهیافتهای مشاركتی در این است كه فن اوری جدید با مشاركت و تعامل سه گروه كشاورزان تیم چند تخصصی مروجان كارشناسان موضوعی و محققان در دیسیپلین های مختلف و سایر ذینفعان از جمله سازمانهای دولتی و غیر دولتی تولید می شود . این امر موجب پذیرش وسیع تر فن اوری ها و افزایش توانایی های كشاورزان جهت ازمای شو حل مسائل در مزارعه خودشان می شود . از خصوصیات دیگر این رهیافت این است كه موجب می شو جهت گیری های تحقیقاتی در ارتباط با نیازها و مسائل و مشكلات مهم كشاورزان بوده و تجربیات انها در زمینه دانش بومی مورد بهره برداری محققان قرار گیرد . كه اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای جامعه روستایی واهد داشت كرمی و فنایی ، ۱۳۷۳٫

 

مقدمه

 

امروزه تمامی بخشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه در معرض تغییر قرار دارند و كشاورزی ساختهای پیرامونی ان نیز از این قاعده مستثنی نیستند . قطعا تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فنی بر موقعیت ترویج كشاورزی تاثیر گذار بوده و انرا مجبور به تغییر می كند در همین زمینه انقلاب عظیمی چه در حجم اطلاعات و دانش تولیدی و فنون كاربردی و چه در مكانیزمهای ارتباطی توزیع كننده اطلاعات در سطح جهان در حال ظهور است . اطلاعات و دانش فنی در سازوكارهای تولید و بازاریابی بخش كشاورزی به عنوان یك فاكتور مهم همپای زمین نیروی كار و سرمایه عمل نموده و ترویج كشاورزی تامین و یا تسهیل گری دسترسی به این فاكتورهای مهم را در بخش كشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته قطعا می تواند بر ساخت و كاركرد ترویج كشاورزی تاثیر بگذارد FAO , 1998

با وجود گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج كشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد البته فعالیت در قالب این رهیافت یكی از ضعفهای اساسی نظام ترویج كشور و اكثر كشورهای در حال توسعه محسوب می شود . دراین الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشاركت كشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها كشاورزی پایدار و … به فراموشی سپرده شده است Pretty and Roling , 1997

 

منابع و ماخذ:

 

 • اكسین . ج . اچ . ۱۳۷۰ . رهنمودی بر رهیافتهای بدیل ترویج كشاورزی. ( ۱٫ شهبازی ، مترجم ) . تهران : انتشارات سازمان ترویج كشاورزی
 • بازرگان ، ع و فتح آبادی ، ج و عین اللهی ، ب . ۱۳۷۹ . رویكردی مناسب برای ارزیابی درونی برای ارتقا مستمر كیفیت گروههای اموزشی در دانشگاههای علوم پزشكی مجله روانشناسی و علوم تربیتی جلد ۲۶۰ . شماره ۲ . ص ۲۰۱-۱۹۳٫
 • بست ، ج . ۱۳۷۴ . روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ترجمه حسن پاشا شریفی ، نرگس طالقانی . چاپ ششم ، تهران : انتشارات رشد .
 • بی نام ۱۳۸۱ . رویكرد مشاركت در مدیریت تلفیقی تولید محصولات كشاورزی : شیوه برنامه ریزی ، اجرا و توسعه IPM مشاركتی ، تهران : معاونت ترویج و مشاركت مدرم ی. ۴۱ ص.
 • بی نام ۱۳۷۳ . اولین همایش علمی مدیریت مشاركتی تولید و حفاظت از محصول با تكیه بر شیوه مدرسه در مزرعه تهران : معاونت ترویج و نظام بهره برداری ، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی ترویج . ۸ ص
 • حیدری ، ح ۱۳۸۳ اولین همایش علمی مدیریت مشاركتی تولید و حفاظت از محصول با تكیه بر شیوه مدرسه در مزرعه . سخنرانی مازندران ، ساری .
 • خوی نژاد ، غ ۱۳۸۰ . روشهای پژوهش در علوم تربیتی . تهران : انتشارات سمت .
 • زمانی بور ، ۱۳۷۳ . ترویج كشاورزی در فرایند توسعه . بیرجند ، ایران : انتشارات مجتمع اموزش عالی بیرجند.
 • سرمد ، ز . بازرگان ، ع . حجاتریان ف ا . ۱۳۷۸ . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران : انتشارات اگاه
 • صدیقی ، ح . درویشی نیا ، ا . ۱۳۸۱ . بررسی میزان موفقیت شركتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران . مجله علوم كشاورزی ایران . جلد ۳۲ . شماره ۲ . ص ۳۲۳-۳۱۳٫
 • كرمی ، ع و فنایی ، ۱۳۷۳ . بررسی نظریه پردازیها در ترویج كشاورزی . انتشارات معاونت ترویج و مشاركت مردمی ، وزارت جهاد كشاورزی ، جلد اول ، ۲۹۲ص .
 • مظاهری طلب ، ح . ۱۳۷۸ . عوامل ایجاد كننده مقاومت در گیاهان نسبت به افات . ویژه نامه كاهش مصرف سموم و كودهای شیمیایی . زیتون . شماره ۸ . ص ۲۰-۱۶
 • هاراهاپ ، ا . ۱۳۷۸ . اندونزی و نهاده های شیمیایی . ترجمه : معرفی ، پ . ویژه نامه كاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از كودهای شیمیایی . زیتون ، شماره ۸ ، ص ۱۵-۱۱٫
 • هومن ، ح . ۱۳۷۶ . شناخت روش علمی در علوم رفتاری . تهران : نشر پارسا .
 • Asiabuka, C,(N.D) .Promoting Sustainable Extension Approach: Farmer Field School (FFS) and its role in sustainable agricultural development in African . [ on line ] Avalable
 • At: http : www. Coderia . org/links / conferences /ifs/Asiabaka.pdf
 • Braun , A K., Graham Thiclc and Maria Fernandez . (2000) , Farmer Field Schools and Local Agricultural Research Committees : Complementary Platforms for Iniefrated Decision – Making in Sastainable Agriculture . [ on ling ] Avalable
 • At: http:www.odi.org.uk/agren /papers / agrenpaper _ 105.pdf.
 • Kenmore , P. (1996) . Integrated Pest Nanagment in Rice . In G.Persley (ed). Biotechnology and Integrated Pest Management. PP. 76-97. CAB International, UK: Walling ford.
 • Lum , D and Awng . G.S and Kabir , H and Ja , n , (2002) . Farmer Field School For Sustainable Agricultural Development:A Myanmar Experience.[on Line Available]
 • At : http: www. Uni – hohenncim
 • de / symposium 2002 / abstract _ po / Abstract _ poster 18 _ Dau %20 Lum . pdf.
 • Development Contries. In: J.MarkErbaugh. J. Donnermer, and
 • Morse , and Bubler , W.(*1997). Integrated Pest Management : Ideas and Realities in Development Contries . In : J.Mark Ebaugh , J . donnermer , and P.Kibwika (eds). Evaluating Farmers Knowledge and Awareness of Integrated pest Management (IPM): Assessent of the IPM llaborative Rsearch Support Project in Uganda . Journal of International Agricultural and Extension Education.(Spring).
 • Murgai , R , (2001) fisical Sustainability of The Farmer Field School Approach in the Pilippines and Indonesia ., [ on line ] Available
 • At: http:www. Inweb 18 . worldbank . org / … /۸۹۲B92C66F19AF8285256DO2004D3136/$F ILE / Philippines Indonesia Gersho %20 Feder.pdf.
 • Praneetvatakul , s., & Waibel . H.(2001) . A Socio – Economic Aanalysis of Farmer Ficld Schools (FFS) I mpicmcnied by the national Orogram on Iategrated Test Management of Thailand . Paper presented at the CYMMIT impact assessment ., 4.7 February 2002 , San jose , Casta Rice.
 • Pretty , J.N. and Roling .N. (1997) Extention`s role in Sustainable Agricultural Development , Un . B.E Swanson , R,P. bentz , & A.J. sofranko (eds). Improving AgricnItural Extension . rome : FAO , 171-178
 • Rahadi : M, and Handoko , Sh (2002) Applying The Farmer field School Approach to farer – Based Advocacy in Indonesia . [ on line ] Available
 • At : http :www.eseap. cipotato . org/upward . Events / FFS – workshop – Yogra2002/ 16-Rahadi.pdf.
 • Swansun , B.E . (1997) . Strengthening Researoh – Extension – Fanner linkages , In B.e . Swanson , R,P . Bentz . & A.J.Sofranko (eds) . Improving Agricultural Exfehsion . Rome : FAO , 171-178
 • Taulor , P/. (2000) Improving Forestry Education Thiogh Participatory Currioulum Development : Acase study from vietnam . Journal of
 • Agricultural Education and Exfension . 7(2) , 93-104

 

فهرست مطالب

 

اهمیت موضوع :   ۳

مقدمه     ۶

مدیریت تلفیقی آفات IPM      ۸

تاریخچه مختصری از IPM  ۸

توانمند سازی زنان كشاورز : ۱۴

حفظ محیط زیست و تنوع زیستی        ۱۴

بهداشت حرفه ای و عمومی   ۱۴

مدارس مزرعه ای كشاورزان Farmer Field Schools     ۱۵

روش ترویجی مدرسه مزرعه ای كشاورزان       ۱۸

دلایلی برای توجه به رهیافتهای مدرسه در مزرعه            ۲۰

مشاركت گرایی در ترویج     ۲۰

تعامل در فرایندهای تولدی و سازگاری دانش و فناوری      ۲۰

مراحل تاسیس و هیافت FFS  ۲۲

پیش نیازهای راه اندازی و هیافت FFS  ۲۲

توسعه دانش اكوسیستم زراعی            ۲۲

توسعه ظرفیتها برای انجام كارهای گروهی        ۲۳

انگیزش و تثبیت علایق        ۲۳

تسهیل گری          ۲۴

تامین مالی            ۲۴

استمرار اقدامات جمعی كشاورزان       ۲۵

حمایت محلی و سازمانی       ۲۵

ویژگیهای رهیافت مدرسه در مزرعه كشاورزان   ۲۶

تمام یادگیری های اولیه در مزرعه كشاورزان صورت می گیرد :      ۲۶

كاركنان ترویج نقش تسهیلگری دارند نه اموزشگری         ۲۷

برنامه اموزشی تلفیقی و یكپارچه است  ۲۷

پویایی گروه – تشكیل تیم      ۲۷

۱- مرحله اگاه سازی           ۳۰

۲- مرحله توسعه    ۳۰

۳- مرحله توانمند سازی       ۳۱

۴- مرحله تثبیت :   ۳۲

اهداف رهیافت مشاركتی FFS 33

نقاط قوت رهیافت FFS        ۳۳

نقاط ضعف رهیافت FFS      ۳۴

تحقیقات انجام شده بر روی FFS در سایر كشورهای جهان:  ۳۵

منابع و ماخذ:        ۴۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۷ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :