ارس فایل » سازند قم پایان نامه سازند قم | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 45 حجم فایل (مگابایت) : 0.105 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سازند قم پایان نامه سازند قم | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

سازند قم

 

سازند قم پایان نامه سازند قم

 

مقدمه

 

پيشروي دريا در ايران مركزي (در طي اليگو – ميوسن) منجر به ته نشست رسوبات آهكي، مارني، تخريبي و تبخيري تحت عنوان سازند قم گرديده است. سازند قم به لحاظ وجود رخساره‌هاي متنوع در آن، كه مي‌توانند بعنوان سنگ منشاء، سنگ مخزن و سنگ پوش (قابليت لازم در يك سيستم نفتي) عمل نمايند، در نقاط مختلف ايران مركزي مورد توجه واقع شده است. اين توجه مي‌تواند در راستاي اكتشاف هيدروكربور و يا يافتن موقعيت‌هاي مناسب جهت ذخيره سازي گاز (Gas storage) باشد.

يكي از اهداف اساسي برنامه‌هاي توسعه صنعت گاز كشور،تدوين و ارائه برنامه‌ها و سياست‌هاي خاص جهت اجراي طرح‌هاي ذخيره سازي گاز است. ذخيره سازي گاز طبيعي به عنوان يك فرآيند، در سلسله فرآيندهاي توليد، پالايش و انتقال گاز طبيعي با هدف تضمين روند تأمين مستمر گاز به ويژه در زمان اوج مصرف و ماه‌هاي سرد سال، ضرورت دارد. همانند ساير سوختهاي فسيلي نظير فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي نيز نيازمند ذخيره‌سازي است. گاز طبيعي نقش مهمي را در تأمين انرژي جهان دارد و در حال حاضر جوابگوي بيش از ۳۱ درصد از نيازهاي انرژي جهان مي‌باشد. مخازن ذخيره سازي جهت توسعه شبكه مصرف، عموماً جهت پاسخگويي به اوج تقاضاي مصرف كنندگان در بخش خانگي در زمستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همزمان با آن در مناطق گرم، موازنه روزانه بار نيروگاههاي حرارتي مولد برق بيشتر بر اساس اتكاء به مخازن زيرزميني انجام مي‌گردد. اين تأسيسات نقش مهمي را در استفاده از تفاوت قيمت گاز در تابستان و زمستان بازي مي‌كنند.

ميدان يورت شاه،  به عنوان يكي از مخازن به طور طبيعي شكسته شده در ناحيه ايران مركزي به شمار مي‌رود، كه با توجه به نيازهاي استراتژيك كشور، براي انجام عمليات ذخيره سازي گاز در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهميت جنبه‌هاي رسوبشناسي و شناخت رفتار سيالات در محيط متخلخل لازم است تا ويژگيهاي مغزه‌هاي حفاري شده، به صورت جامع مطالعه شده، و با نتايج حاصل از مطالعات و اندازه‌گيريهاي پتروفيزيكي و پارامترهاي ويژه سنگ مخزن نظير توزيع خلل و فرج تكميل و مقايسه شود. نتايج حاصل از اين پروژه، مي‌تواند به عنوان مبنايي براي مدلسازي رفتار مخزني اين ميدان قرار گيرد.

 

 

۱-۲- اهداف مطالعه

 

۱- تعيين ليتولوژي و بافت سازند

۲- مطالعه رسوبشناسي بمنظور شناخت محيط رسوبي سازند قم در ميدان يورتشاه

۳- بررسي تأثير فرايندهاي  دياژنزي بر روي خواص مخزني

۴- تعيين انواع تخلخل و درصد تخلخل ميكروسكپي

۵- ارزيابي كيفيت مخزني سازند قم در ميدان يورتشاه

۶- ارائه مدل تغييرات خواص مخزني سازند قم در ميدان يورتشاه جهت استفاده در بررسي ميزان قابليت ذخيره سازي گاز طبيعي

 

۱-۳- مطالعات قبلي

 

– اولين مشاهدات و بررسي‌ها در ارتباط با لايه‌هاي دريايي سنوزوئيك توسط لوفتوس (Loftus , 1855) و بعدها توسط تيتز (Tietz , 1875) در ايران مركزي انجام گرفته است. (Stocking  Setudehnia, 1972)

– اشتال (Stahl, 1911) ضمن بررسي زمين شناسي ايران مركزي و تهيه نقشه اين قسمت با مقياس ۰۰۰/۶۰۰/۱، چينه شناسي حوضه قم را نيز مورد بررسي  قرار داد.

– دوزي (Dozy , 1944) ضمن مطالعه زمين شناسي منطقه قم، از رسوبات دريايي آهكي و مارني محدود بين سريهاي قرمز بالا و پايين تحت عنوان سازند دريايي ياد مي‌كند.

– اشتوكلين (Stocklin, 1952) سن سازند قم را اليگوسن مياني تا ميوسن زيرين تعيين كرد و آن را به سه بخش تقسيم نمود. وي بخش سنگ آهك – مارن زيرين را معادل آهك آسماري دانست.

– فورر و سودر (Furrer & Soder, 1955) سازند قم را بر اساس ليتولوژي بخش‌هاي (a تا f) معرفي نموده و واحد c را مجدداً به چهار زير واحد (C1 تا C4) تقسيم كرد.

– بزرگ نيا (Bozorgnia, 1966 ) ضمن بررسي چينه شناسي اين سازند بيشترين گسترش پيشروي آب دريا را در حوضه كاشان به طرف شمال غربي،در بورديگالين ذكر نمود.

– مهاجر (۱۹۵۶) به منظور بررسي ساختمانهاي مستعد ذخيره نفت در حوزه ساوه وضعيت و گسترش سازند، ضخامت، ميزان تخلخل و نحوه گسترش شكستگيها در اين سنگها را مورد بررسي قرار داده و آهك f موجود در منطقة بند چاي را مستعد ذخيره مواد نفتي دانست.

– نوگل سادات (۱۹۷۳) ضمن مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي منطقه قم مطالعات تكتونيكي و تحليل‌هاي ساختاري اين منطقه را مورد توجه قرار داد.

– رهقي (۱۹۸۰) با مطالعه فسيلهاي موجود در بخشهاي مختلف سازند قم سن اين تشكيلات را اوليگوسن تا ميوسن ذكر نموده است.

– اوجاني (۱۳۷۷) بخش c سازند قم را در مقاطع دو چاه و دو برادر مورد مطالعه قرار داد.

– اخروي واميني (۱۹۹۸) با بررسي محيط‌هاي رسوبگذاري بخش f سازند قم در حوضه مركزي ايران، رسوبگذاري كربنات را به صورت رخساره‌هاي ريف و جلوريف بر روي رمپ كربناته معرفي نمود.

– لطف‌پوروهمكاران (۱۳۸۴) مطالعات جامع رسوب‌شناسي و چينه‌شناسي مكاني سازند قم در نواحي قم، كاشان، ساوه و زواره را انجام دادند.

همچنين تعداد زيادي رساله دانشجويي كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در زمينه‌هاي مختلف بويژه مطالعات ميكروفاسيس، محيط رسوبگذاري و دياژنز بخشهاي مختلف سازند قم در مقاطع سطحي ارائه گرديده است.

 

فهرست مطالب

 

چكيده

فصل اول : كليات

۱-۱-      مقدمه

۱-۲-      اهداف مطالعه

۱-۳-      مطالعات قبلي

۱-۴-      موقعيت جغرافيايي ميدان مورد مطالعه

۱-۵- ضرورت ذخيره سازي گاز طبيعي در ايران

۱-۵-۱- الگوي ذخيره سازي گاز طبيعي در ناحيه مورد مطالعه

۱-۶- زمین شناسی عمومی ناحیه مورد مطالعه

۱-۶-۱- اليگو – ميوسن در ايران مركزي

۱-۶-۲- گسترش سازند قم

۱-۶-۳- توان اقتصادي سازند قم

۱-۶-۴- تكوين ساختارهاي حوضه قم در ايران مركزي

۱-۶-۵-  ميوسن – پليوسن در ايران مركزي

۱-۶-۶- اهميت اقتصادي سازند قرمز بالايي

۱-۷-      وضعيت تكتونيكي در منطقه مورد مطالعه

۱-۸-      روش‌ مطالعه

فصل دوم: لیتواستراتیگرافی سازند قم در ناحیه مورد مطالعه

۲-۱- سازند قم (Qum formation)

۲-۱-۱- چرخه های رسوبی سازندقم

۲-۱-۲- حد زيرين و فوقاني سازند قم

۲-۱-۳- سن سازند قم

۲-۲- تغییررخسارۀسازندقم

۲-۳- سازند قرمز بالايي (U.R.F)

۲-۳-۱- سن سازند قرمز بالايي در ناحيه قم

فصل سوم: میکروفاسیس و محیط رسوب گذاری

۳-۱- مقدمه

۳-۲- اجزای اصلی تشکیل دهنده میکروفاسیس ها

۳-۲-۱- اجزاء اسکلتی (Skeletal Grains)

۳-۲-۲- اجزاء غیر اسکلتی (Non skeletal Grains)

۳-۳- تشریح میکروفاسیس ها

۳-۳-۱- میکروفاسیس ۱

۳-۳-۲- میکروفاسیس ۲

۳-۳-۳- میکروفاسیس ۳

۳-۳-۴- میکروفاسیس ۴

۳-۳-۵- میکروفاسیس ۵

۳-۳-۶- میکروفاسیس ۶

۳-۴- مدل رسوبی

۳-۵- بررسی فراوانی میکروفاسیس ها

فصل چهارم: ارزیابی کیفیت مخزنی سازند قم در ناحیه مورد مطالعه

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تخلخل

۴-۳- تقسیم بندی انواع تخلخل

۴-۴- انواع تخلخل در میدان مورد مطالعه

۴-۴-۱- تخلخل اولیه (Primary porosity)

۴-۴-۲- تخلخل ثانویه (Secondary porosity)

۴-۴-۲-۱- تخلخل قالبی (Moldic porosity9

۴-۴-۲-۲- تخلخل بین کریستالی (Inter crysralline porosity)

۴-۴-۲-۳- تخلخل شکستگی (Fracture porosity)

۴-۴-۳- نتایج آنالیز تخلخل

۴-۵- تراوایی (Permeability)

۴-۶- فرایندهای دیاژنزی در ارتباط با کیفیت مخزنی سازند قم

۴-۶-۱- فرایندهای دیاژنزی کاهش دهنده تخلخل و تراوایی

۴-۶-۱-۱- تراکم (Compaction)

۴-۶-۱-۲- سیمانی شدن (Cementation)

۴-۶-۱-۳- فرایندهای ایندریتی شدن (Processes Anhydritization)

۴-۶-۲- فرایندهای دیاژنزی افزایش دهنده تخلخل و تراوایی

۴-۶-۲-۱- انحلال (Dissolution)

۴-۶-۲-۲- شکستگی (Fracturing)

۴-۶-۲-۳- دولومیتی شدن (Dolomitization)

۴-۶-۲-۳-۱- مکانیسم های دولومیتی شدن و ویژگیهای انواع دولومیتها

۴-۷- تأثیر محیط رسوبی بر خواص مخزنی

فصل پنجم: نتیجه گیری

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :