ارس فایل » سموم سيانوباكتريایی پایان نامه سموم سيانوباكتريایی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 65 حجم فایل (مگابایت) : 0.057 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سموم سيانوباكتريایی پایان نامه سموم سيانوباكتريایی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله</span>

سموم سيانوباكتريایی پایان نامه سموم سيانوباكتريایی

 

سموم سيانوباكتريایی

 

چكيده

 

سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.

سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.

روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.

 

مقدمه

 

بعضي از جلبك‎هاي سبز ‎- آبي سمومي توليد مي‎كنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن مي‎گردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي را كه از اين آب آلوده استفاده مي‎كنند، تهديد كنند.

فعاليت‎هاي انساني مانند ورود فاضلابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي كه حاوي عناصر غذايي فراواني هستند باعث شكوفايي اين جلبك‎ها مي‎گردد و در نتيجه اكسيژن آب كاهش مي‎يابد و آب رنگ و بوي نامطبوع پيدا مي‎كند و سبب افزايش مرگ و مير موجودات زنده و يا افزايش بيماريهاي حاد و مزمن مي‎شود. مديريت صحيح منابع آبي مي‎تواند از لوم اين جلبك‎ها جلوگيري كند.

با ارزيابي اين سموم در منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي به سموم سيانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎اي كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمين كرد.

پژوهش‎ها و مطالعات فراواني در زمينة روشهاي كنترل اين سموم صورت گرفه است و اين روشها تا حد قابل ملاحظه‎اي در كاهش سموم سيانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. اين روشها عبارتند از كنترل يا مبارزة بيولوژيك و يا افزودن مواد شيميايي به منابع آب.

البته سيانوباكترها در بعضي از نقاط دنيا به علت اينكه شرايط مناسبي فراهماست تجمع زيستي پيدا كرده‎اند.

 

منابع فارسي

 

۱- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۸۱، «آلاينده‎ها، بهداشت و استاندارد در محيط زيست»، انتشارات نقش مهر، ص ۴۵۳ تا ۴۵۹، ۴۶۳ تا ۴۷۳، ۴۷۶ تا ۴۸۱٫

۲- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۷۹، ‌«باكتريها، جلبك‎ها، قارچها و بي‎مهرگان آب شيرين»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص ۳۳ تا ۳۵٫

۳- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۷۹، «‌مباني مديريت كيفي آب در آبزي پروري»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص ۱۳۳ تا ۱۴۶، ۱۱۱، ۱۱۳٫

۴- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۸۳، «هيدروشيمي بنيان آ‌بزي پروري»، انتشارات اصلاني، ص ۲۲۱ تا ۲۲۷، ۲۳۱ تا ۲۳۵٫

۵- عرفان منش. م، افيوني. م، ۱۳۸۱، ‌«آلودگي  محيط زيست، آب، خاك و هوا»‌، انتشارات اركان، ص ۱۰۸٫

 

فهرست منابع غيرفارسي

 

  1. Betina, C., Hitzfeld, B., Stefan, J., Hoger, S., Daniel, R., Dietrich, D., 2000 Feb, Cianobateial toxins, University of knostans, Germany, Environ Health Perspect 108 (suppl1): 133-122.
  2. Falconer, I., 1999, Anverview of problems caused by toxic blue-green aglae (cyanobacteria) in drinking water. Environ Toxical 14 5-12.
  3. Gillroy, D.J., Kauffman, K.W., Hall, R.A., Haung, X., Chu, F.S.2000 may, Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-grean algae dietary supplements. Environ Health Perspect, 108 (5): 435-9.
  4. Hitzfeld, B., Fischer, W., Eriksson, J., Mikhailov, A., Dietrich, D., 1999, Immunochemical detection of microcystin-LR in tissues and cells of rainbow trout. Toxical Sci 48:33.
  5. Hitzfeld, B., Fischer, W., Erikson, J., Mikhal, A., Tencalla, F., Dietrich, D., 1999, toxins of cyanobacteria in fish, Naunyn – Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 359: R159.
  6. Hoger, S., Dietrich, D., Hitzfeld, B., 1999, Effect of ozonation in drinking water treatment on the removal of cyanobacterial toxins, Toxical Sci 48:33.
  7. Morri, R.J., Williams, D.F., Luu, H.A., Holmes, C.F., Anderson, R.J.,Calvert, S.E., 2000 Feb, The adsorption of microcystin-LR by natural clay particles, Toxicon, 38(2): 303-8.
  8. Thebault, L., Lesne K, Boutin, J.P., 1995, Cyanobacteria, their toxins and health risks, Med Trop, 55(4): 375-80.
  9. Schaeffer, D.J., Malpas, P.B., Barton, L.L., 1999 Sep, Risk assesment of microcystin in dietary Aphanizomenon flos-aquae. Ecotoxical Envion Saf, 44(1): 73-80.
  10. Watanabe, M.F., Tsuji, K., Watanabe, ., Harada, K., Suzuki, M., 1992, Rlease of heptapeptide toxin (microcystin) during the decomposition process of Microcystis aeruginosa, Nat Toxin, 1(1): 48-53.

 

فهرست مطالب

 

چكيده

مقدمه

فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها

۱-۱- تاريخچه

۱-۲- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها

۱-۳- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها

۱-۴- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي

۱-۵- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري

۱-۵-۱- سيانوباكترهاي رشته‎اي

۱-۵-۲- سيانوباكترهاي كلني

فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي

۲-۱- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل

۲-۱-۱- نوروتوكسين‎ها

۲-۱-۲- هپاتوتوكسين‎ها

۲-۱-۳- درماتو توكسين‎ها

۲-۲-  انواع سيانوتوكسين‎ها

۲-۲-۱- نودولارين‎ها

۲-۲-۲- ساكسي توكسين‎ها

۲-۲-۳- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a

۲-۲-۴- آناتوكسين ‎a (S)

۲-۲-۵- ‎Cylindrospermopsin

۲-۲-۶- ميكروسيس تين

۲-۲-۶-۱- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها

۲-۲-۶-۲- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa

۲-۳- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي

۲-۳-۱- پپتيدهاي حلقوي

۲-۳-۲- آلكالوئيدها

۲-۳-۲-۱- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك

۲-۳-۲-۲- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك

۲-۳-۳- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)

فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها

۳-۱- آزمايش سلامت انسان

۳-۱-۱- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن

۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن

۳-۲- ارزيابي خطر

۳-۳- اثر بر ماهيان

۳-۴- اثر بر موجودات آبزي

۳-۵- توليد تركيبات بيواكتيو

۳-۶- صدمه از راه تماس تفريحي

۳-۷- مسموميت حيواني

۳-۸- اثر بر زئوپلانكتونها

۳-۹- اثر بر باكتريهاي آبزي

فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي

۴-۱- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال

۴-۲- كلرزني

۴-۳- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني

۴-۴- فرآيندهاي غشايي

۴-۵- دما

۴-۶- اسيديته ‎(PH)

۴-۷- كاهش فسفر و ازت

۴-۸- سولفات مس

۴-۹- سيمازين

۴-۱۰- ازن‎دار كربن

۴-۱۰-۱- ميكروسيس‎تينها و نودولارين

۴-۱۰-۲- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين

۴-۱۱- نور

۴-۱۲- كنترل بيولوژيك

۴-۱۲-۱- تغذيه توسط زئوپلانكتونها

۴-۱۲-۲- كپور نقره‎اي

 

فهرست جدول‎ها

 

۴-۱- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين ‎LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلي

۴-۲- جدول تأثير ازن در از بين بردن ‎Microcystis aeruginosa

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :