ارس فایل » پایان نامه فرهنگ و دموكراسي
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 45 حجم فایل (مگابایت) : 0.025 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه فرهنگ و دموكراسي</span>

فرهنگ و دموكراسي

 

مقدمه:

 

هرگاه كه بشر جامعه اي تشكيل داده، فرهنگ نيز به وجود آمده. فرهنگ سازه اي است اجتماعي، چنان پيچ در پيچ و چند بعدي كه ارائه تعريفي جامع از آن دشوار است. سبكهاي ادبي – هنري يك جامعة تشكيل دهنده بخشي از فرهنگ آن جامعه است. همچنين در يك جامعه، پيدايش فرهنگ سياسي، مركب از رفتار و عقايدي كه زندگي اجتماعي را شكل مي بخشد و مردم نگرشهايي را در مورد چگونگي ادارة جامعه ايجاد مي كند، نيز محتمل است. از آنجايي كه در غرب معني و مفهوم فرهنگ بيشتر فرهنگ مادي تلقي مي گردد، بنابراين براي واژة فرهنگ تعاريف بسيار گوناگوني وجود دارد. به طور مثال فرهنگ گاهي به عنوان يك كمك كننده در زندگي انسان و عامل پذيرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه مي باشد. گاهي به عنوان عاملي ميان فرد يا محيط پيرامون وي رابطه برقرار مي كند و شناختي از محيط به انسان مي دهد.

فرهنگ آن جنبه از زندگي است كه ميان فرد و محيط پيرامون رابطه برقرار مي سازد و اين امكان را براي فرد فراهم مي كند تا در بارة پديده هاي محيط اطراف خود شناخت پيدا كرده و آنها را ارزيابي نموده و به نحوي بروي آن پديده ها و يافته ها كار كند تا به نتيجه مطلوب برسد.

فرهنگ از مرز ايدئولوژي فراتر رفته و در واقع خميرماية هويت بخش افراد يك جامعه است. آگاهي از وجود زبان، نژاد، پيشينه، مذهب، عادات، رسوم، نهادها، و يك موطن واحد و مشترك ايجادگر يك فرهنگ مستقل است.

همانطور كه مستحضريد فرهنگها سطوح مختلفي دارند، مانند فرهنگ روستايي، شهري، ملي و يا فرهنگهاي خانوادگي، قومي يا قبيله اي و يا نژادي.

معمولاً هويت فرهنگ به يك ملت يا كشور محدود نمي شود. تمدن گسترده ترين سازه هويت فرهنگي است كه در ساية آن، انسانهاي مختلف به مجموعه رسوم و سنن زيباشناختي، فلسفي و تاريخي و اجتماعي كه تقريباً از ديگر رسوم متمايز است احساس تعلق مي كند.

در دنياي معاصر تمدنهاي بارز و مشخصي وجود دارند كه عبارتند از تمدن اسلامي، غربي، هندي و چيني.

در اين جزوه ضمن پرداختن به فرهنگ سعي شده ضمن تعريف، دموكراسي مقابل آنها را نيز به صورت مختصر و مجمل بيان نمائيم.

بر همين اساس ابتدا تعريفي از دموكراسي ارائه مي شود و قبل از آن پرداختن به اين موضوع را لازم مي دانم كه افراد  و نخبگان، انديشمندان و صاحب نظران هر يك تعريف خاص خود را از دموكراسي دارند كه بيشتر متأثر از تأثيرات محيطي، جغرافيايي، تاريخي و فرهنگ آنهاست، و لذا اگرچه همة انديشمندان بزرگ اصول اوليه دموكراسي را به رسميت شناخته اند و به آن معتقدند ولي هركدام با توجه به موارد فوق تعاريف خاص خود را ارائه مي دهند. مثلاً آقاي دكتر عليرضا پارسا در مقاله مفصلي كه به پيوند ناگسستني دموكراسي و حقوق بشر دارد، دموكراسي را استوار بر دو اصل: كنترل مردم به تصميمات مجلس، و برابري در اعمال اين كنترل  مي داند و بقيه موارد و حتي اصول دموكراسي را براي تحقق اين دو پايه استوار مي داند.

البته اين صرفاً برداشت و تصور ايشان از دموكراسي است و هركس ديگري مي تواند اصول و پايه هاي ديگر براي دموكراسي معرفي نمايد. در هر صورت آنچه مسلم است اين است كه، مفهوم دموكراسي براي اكثريت افراد جامعه بشري پذيرفته است و هر جامعه اي سعي دارد به وسيلة نخبگان و روشنفكران خود، براي جامعه و فرهنگ خودش و همخوان و همساز نمايد. اگر مشابهاتي در بين فرهنگ، مذهب، باورهاي اجتماعي و … آنها وجود دارد، با تكامل و تطبيق آنها با دموكراسي، سعي در بومي كردن، مفهوم آن مي نمايد و در غيراينصورت دموكراسي را به عنوان ضرورتي اجتناب‌ناپذير كه براي تمام جوامع بشري وجود داشته و خواهد داشت به جامعة خواستار آن عرضه مي دارد.

 

منابع:

 

كتابها:

۱-ارمه، گي. فرهنگ و دموكراسي، ترجمه: مرتضي ثابت فر، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۷۶٫

۲-جانبگلو، رامين، مدرنيته، دموكراسي و روشنفكران، تهران: نشر مركز،۱۳۷۲٫

۳-هانتيگتون، ساموئل. موج سوم دموكراسي در پايان قرن سده بيستم، ترجمه: احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۳٫

۴-هلد، ديويد. مدلهاي دموكراسي، ترجمه: عباس فخر، تهران: انتشارات روشنفكران، ۱۳۶۹٫

مجلات:

۱-هند؛ الگوي موفق دموكراسي در جنوب آسيا، اطلاعات سياسي – اقتصادي، شمارة هفتم و هشتم (فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۴).

۲-جان نيدرون، پيتر. «فوكوياما و دموكراسي ليبرال: پايان تاريخ» ترجمه: پرويز صداقت، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال هشتم شمارة هفتم و هشتم (فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۶).

۳-علوي تبار، عليرضا. دموكراسي و ايدئولوژي، ماهنامة آفتاب، شمارة ۳۱، (آذر ۱۳۸۲).

مقاله:

۱-عالم، عبدالرحمن. فرهنگ سياسي، همشهري، شماره ۱۲۵۳، (ارديبهشت ۱۳۷۶).

 

فهرست

 

مقدمه

۱-تعريف فرهنگ

۱-۱-تعريف فرهنگ سياسي

۲-۱-تعريف فرهنگ سياسي از ديدگاه گابريل آلموند و لوسين پاي

۳-۱-فرهنگ سياسي و توسعه سياسي

۱-۳-۱-رابطة فرهنگ سياسي با مدنيت توسعه

۲-۳-۱-انواع فرهنگ سياسي

۳-۳-۱-اهميت و ارزيابي فرهنگ سياسي

۴-۱-جايگاه فرهنگ در نظام بين الملل

۵-۱-دموكراسي چيست

۱-۵-۱-اصول اساسي دموكراسي

۲-۵-۱-دموكراسي كهن

۳-۵-۱-دموكراسي جديد

۱-۳-۵-۱-اركان دموكراسي از ديدگاه بزرگترين حقوقدانان معاصر

۲-۳-۵-۱-مفهوم دموكراسي از ديدگاه انديشمندان

۳-۳-۵-۱-آينده نگري فوكوياما در بارة اسلام پس از جنگ سرد

۴-۳-۵-۱-برخورد تمدنها (نظريه هانتينگتن)

۵-۳-۵-۱-نظرية ليبرال

۶-۱-پيوند ناگسستي دموكراسي و حقوق بشر

۷-۱-مواردي كه باعث تفاوت و عدم پيوند فرهنگ و دموكراسي در جوامع مي شود

۸-۱-هند الگوي موفق دموكراسي

۹-۱-نتيجه

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :