ارس فایل » پایان نامه مساله دختران فراری
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 168 حجم فایل (مگابایت) : 0.5 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه مساله دختران فراری</span>

پایان نامه مساله دختران فراری

 

مساله دختران فراری

 

فرار نوجوانان از خانه و ترك اعضاي خانواده، بدون اجازه والدين يا وصي قانوني،  در واقع نوعي واكنش نسبت به شرايطي است كه از نظر فرد نامساعد، غيرقابل تحمل و بعضاً تغييرناپذير است. اين عمل معمولاً به عنوان يك مكانيسم دفاعي به منظور كاهش ناخوشايندي و خلاصي از محرك هاي آزاردهنده و مضر و دستيابي به خواسته هاي موردنظر و عموماً آرزوهاي دور و دراز انجام مي شود. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، فرار از خانه به يك معضل جدي اجتماعي تبديل شده است. در ايران نيز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهاي ديني، خانوادگي و اجتماعي، به عنوان يك آسيب و مسئله اجتماعي مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جرايد و مطبوعات از روند رو به رشد اين آسيب اجتماعي، كاهش ميانگين سني دختران فراري و ظهور پيامدهاي ناگوار آن حكايت مي كند.عليرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتني بر فعاليت ها و شواهد تحقيقاتي، به نظر مي رسد بروز پديده فرار دختران در ايران طي سال هاي اخير رو به افزايش بوده است. هرچند اطلاع رساني مناسبتر در رسانه ها و امكان طرح آن در مجامع علمي طي چند سال گذشته نيز بر بزرگنمايي بروز اين پديده  بي تاثير نبوده است.

پديده فرار دختران از منزل كه حاصل تعامل شبكه عليتي پيچيده اي از عوامل موثر اجتماعي و رواني در سطح خانواده و جامعه است. آمار نشان مي دهد انگيزه افراد فراري برحسب جنس، سن، تحصيلات و محيط زندگي متفاوت است. اما در مجموع انگيزه هايي نظير اثبات وجود و جلب  توجه اطرافيان و اجبار آنها براي اجراي تمايلات و خواسته هاي خويش، رهايي از خشونتها و آزارهاي خانواده و كسب آزادي عمل در رفتارهاي فردي و اجتماعي و لجاجت با خانواده و سلب آرامش و ايجاد بدنامي يا مشكل براي آنان و تحت فشار قراردادن ديگران براي تحقق خواسته هاي خود درخصوص زندگي آينده و موقعيت بهتر اقتصادي در افراد فراري ديده مي شود. و اما در مورد تبيين عوامل مؤثر در فرار دختران بايد گفت: آسيب هاي اجتماعي نظير فرار از خانه, داراي زمينه ها و ابعاد مختلفي هستند. به اعتقاد صاحبنظران، خانواده در شكل دهي به زندگي و رفتار فرد تاحد زيادي مؤثر است. اگر خانواده با مشكلات و آسيب هاي عديده اي مواجه باشد، روند جامعه پذيري اعضاي خانواده مختل مي شود.شرايط زندگي پرفشار نيز، از جمله پرجمعيت بودن، فقر، انزواي اجتماعي، فقدان نظامهاي حمايتي و بحرانهاي محيطي ممكن است سطح فشار رواني را در خانواده هاي آسيب پذير افزايش دهد كه پيامد آن مي تواند فرار از منزل باشد. همچنين عوامل رواني اثرگذار كه معطوف به عدم تعادل شخصيتي و اختلال در سلوك و رفتار است. اين افراد عمدتاً داراي شخصيتي ضداجتماعي، خودشيفته، برون گرا و روان رنجور مي باشند.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

بيان مساله            ۳

تعريف فرار          ۹

آمار و اطلاعات     ۱۱

انگيزه هاي فرار    ۱۸

انواع فرار            ۱۹

مباحث نظري        ۲۳

كجرويهاي اجتماعي            ۲۳

۱- كاركرد سالم      ۲۸

۲- کارکرد ناسالم    ۲۸

وضعيت رواني– اجتماعي افراد فراري ۳۴

۱- رويكرد انگيزشي (Motivational approach)         ۳۷

۲- رويكرد شخصيتي (Personality approach)           ۳۷

كانون كنترل (Locus of control)     ۳۸

تكانشوري و تامل (Impulsivity and reflection)         ۴۱

هيجان خواهي (Sensation Seeking)            ۴۲

اختلالات هنجاري (احساس بي هنجاري و تضاد هنجاري)   ۴۴

تئوري رانده شدن (Push out)          ۴۵

تئوري عدم پيوستگي و پيوستگي مجدد (Disaffiliation and reaffiliation)  ۴۸

تئوري بستگي اجتماعي (Social bond Theory)           ۵۰

تئوري دلبستگي (Attachment theory)        ۵۲

نظريه آيزنك         ۵۷

نظريه مرتن         ۵۹

نظريه كونيگ       ۶۰

نظريه كلوآرد        ۶۰

نظريه دوركيم       ۶۲

نظريه ساترلند       ۶۳

نظريه لاكاساين      ۶۵

سبب شناسي         ۶۶

مقدمه     ۶۷

خانواده    ۷۲

خانواده از هم گسيخته          ۸۰

قاچاق مواد مخدر و اعتياد خانواده        ۸۲

زنداني بودن والدين ۸۳

تسليم به اميد ازدواج            ۸۶

ويژگيهاي فردي     ۸۷

افسردگي و عزت نفس پائين   ۹۰

مشکلات اقتصادي ( فقر )     ۹۲

فقر فرهنگي          ۹۸

آزار و سوء استفاده جنسي     ۹۸

وسائل ارتباط جمعي            ۱۰۵

دوستان و همسالان  ۱۰۷

دوست داشتن و عشق          ۱۱۱

شهرنشيني            ۱۱۲

تغيير ارزشها        ۱۱۳

پيامدهاي فرار دختران          ۱۱۴

مقدمه     ۱۱۴

پيامدهاي فردي      ۱۱۶

پيامدهاي خانوادگي ۱۱۷

پيامدهاي اجتماعي  ۱۱۸

قاچاق زنان و دختران          ۱۱۹

سرقت     ۱۲۰

روسپيگري          ۱۲۱

پيشگيري ۱۲۴

انواع اقدامات پيشگيري پايه   ۱۲۷

مداخلات مبتني برمدرسه (School-based interventions)         ۱۲۹

بر قراري ارتباط با جامعه (Community linkage)        ۱۳۱

تقسيم بندي مداخلات برمبناي مفاهيم پيشگيري     ۱۳۲

اقدامات پيشگيري عمومي     ۱۳۵

آموزش عمومي والدين         ۱۳۶

بحث و نتيجه گيري            ۱۴۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :