ارس فایل » مولفه های مدیریت دانش از دیدگاه فناوری اطلاعات جهت ارزیابی استراتژیک فناوری اطلاعات
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 19900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 136 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">مولفه های مدیریت دانش از دیدگاه فناوری اطلاعات جهت ارزیابی استراتژیک فناوری اطلاعات</span>

مدیریت دانش

پایان نامه شناسایی مولفه های مدیریت دانش از دیدگاه فناوری اطلاعات جهت بررسی وضعیت موجود و ارزیابی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمانها

 

مقدمه شناسایی مولفه های مدیریت دانش از دیدگاه فناوری اطلاعات جهت بررسی وضعیت موجود و ارزیابی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمانها

 

علم مديريت فناوري روش‌هاي جامع،  سيستماتيك و آزموده ‌شده‌اي را در اختيار قرار مي‌دهد تا بتوان به كمك آنها به روشي آينده‌ نگرانه و حساب‌شده براي يك فناوري خاص همچون فناوري اطلاعات، در سطح يك سازمان برنامه‌ريزي نمود،

از طرفی این مسئله کاملا مبرهن است که اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ در يك زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ از رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺎره اي ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ با دانش روز گام بردارند و ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بزبانی ساده میتوان هدف پژوﻫﺶ حاضر، را ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و فناوری اطلاعات که خود بنحوی یکی از موضوعات اصلی مدیریت دانش است که بر آن تاکید دارد و سعي می شود تا با ايجاب ساختار مناسب و زيرساخت هاي تكنولوژيكي و فناوری اطلاعات لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و  آماده سازي او به عنوان دانشكاران با توليد و استفاده صحيح از منبع دانش به اهداف سازماني دست پيدا نمايد.

در هنگام پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش با نگرش IT و ﺗﻌﯿﯿﻦ پارامترهای مهم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ که از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي در شرکت نفت اصفهان اجرا گردید و سعی در شناسایی راﺑﻄﻪ ی بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و نحوه بکارگیری مدیریت دانش بر مولفه های فرایند تصمیم گیری استراتژیک که شامل شناسایی فرصت ها و مسائل، توسعه راه حل ها و انتخاب راه حل نهایی است و مدلی را برای پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی ارائه می نماید.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی داده های جمع آوری شده بین مولفه های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک رابطه معنی داری وجود دارد و در فرایند تصمیم گیری استراتژیک تاثیرگذار می باشند که ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ مینماید. روابط بين چشم انداز، کار تيمي، حمايت مديريت عالي، توانمندسازي کارکنان، تکنولوژي (فناوري اطلاعات) و فرهنگ سازماني به عنوان مولفه های اثرگذار بر مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﺑﻄﻮر مستقیم ﺑﺎ خلاقیت و ﻧﻮآوري مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻮآوري  ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی، کاربردی بوده و جامعه آماري اين پژوهش شامل كارشناسان و سطوح مديريتي واحد آیزوماکس پالایشگاه نفت اصفهان و تعداد آنها۱۰۰ نفر مي باشد كه از سطح كارشناسان تا سطح رييس اداره/گروه را در برگرفته

و به علت افزايش دقت تحقيق و فراهم بودن امکان مراجعه به کل جامعه آماري از نمونه گيري استفاده نشده است.

ابزار گردآوری شامل منابع کتابخانه اي و تحقيقات ميداني كه از طريق پرسشنامه مديريت دانش(محقق ساخته) با پايايي ۵/۹۱٪ استفاده شده است.

براي تحليل داده هاي آماري از روشهاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي و از روش تحليل واريانس و کوواريانس و SEM استفاده شده است.

یافته‌های این مطالعه نشان داد هر شش مولفه مدل شامل: چشم انداز، حمايت مديريت عالي، توانمندسازي کارکنان، کارتيمي و تکنولوژي (فناوري اطلاعات) و فرهنگ سازماني به عنوان پارامترهای اصلی تسهيل كننده و نقش گذار در پياده سازي مديريت دانش مديريت دانش با نگرش فناوری اطلاعات وجود داشته و با توجه به آماره (t) فرهنگ سازماني با ۲۴/۶،  تكنولوژي (فناوري اطلاعات) با ۰۴/۴ و توانمند سازي كاركنان با ۲۳/۳ که علاوه بر این سه مولفه­ي مهم و تاثيرگذار ساير شرايط اعم از تفكر و نگرش مديريتي،  امور نرم‌افزاري و مغزافزاري و زير ساخت­هاي لازم از بعد فني و فرهنگي كاملا داراي بستري آماده بوده و مي توان علاوه بر پياده سازي مديرت دانش از دیدIT، اقدامات بعدي از قبيل ايجاد حافظه سازماني و مستند سازي تجربيات فني و نهايتا صدور دانش فني را به منظور ايجاد ارزش افزوده سازماني آغاز نمود و سودآوري لازم را براي اين سازمان فراهم نمود.

 

مدیریت دانش

پایان نامه شناسایی مولفه های مدیریت دانش از دیدگاه فناوری اطلاعات جهت بررسی وضعیت موجود و ارزیابی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمانها

 

مقدمه شناسایی مولفه های مدیریت دانش از دیدگاه فناوری اطلاعات جهت بررسی وضعیت موجود و ارزیابی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمانها

 

علم مديريت فناوري روش‌هاي جامع،  سيستماتيك و آزموده ‌شده‌اي را در اختيار قرار مي‌دهد تا بتوان به كمك آنها به روشي آينده‌ نگرانه و حساب‌شده براي يك فناوري خاص همچون فناوري اطلاعات، در سطح يك سازمان برنامه‌ريزي نمود،

از طرفی این مسئله کاملا مبرهن است که اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ در يك زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ از رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺎره اي ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ با دانش روز گام بردارند و ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بزبانی ساده میتوان هدف پژوﻫﺶ حاضر، را ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و فناوری اطلاعات که خود بنحوی یکی از موضوعات اصلی مدیریت دانش است که بر آن تاکید دارد و سعي می شود تا با ايجاب ساختار مناسب و زيرساخت هاي تكنولوژيكي و فناوری اطلاعات لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و  آماده سازي او به عنوان دانشكاران با توليد و استفاده صحيح از منبع دانش به اهداف سازماني دست پيدا نمايد.

در هنگام پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش با نگرش IT و ﺗﻌﯿﯿﻦ پارامترهای مهم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ که از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي در شرکت نفت اصفهان اجرا گردید و سعی در شناسایی راﺑﻄﻪ ی بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و نحوه بکارگیری مدیریت دانش بر مولفه های فرایند تصمیم گیری استراتژیک که شامل شناسایی فرصت ها و مسائل، توسعه راه حل ها و انتخاب راه حل نهایی است و مدلی را برای پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی ارائه می نماید.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی داده های جمع آوری شده بین مولفه های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک رابطه معنی داری وجود دارد و در فرایند تصمیم گیری استراتژیک تاثیرگذار می باشند که ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ مینماید. روابط بين چشم انداز، کار تيمي، حمايت مديريت عالي، توانمندسازي کارکنان، تکنولوژي (فناوري اطلاعات) و فرهنگ سازماني به عنوان مولفه های اثرگذار بر مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﺑﻄﻮر مستقیم ﺑﺎ خلاقیت و ﻧﻮآوري مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻮآوري  ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی، کاربردی بوده و جامعه آماري اين پژوهش شامل كارشناسان و سطوح مديريتي واحد آیزوماکس پالایشگاه نفت اصفهان و تعداد آنها۱۰۰ نفر مي باشد كه از سطح كارشناسان تا سطح رييس اداره/گروه را در برگرفته

و به علت افزايش دقت تحقيق و فراهم بودن امکان مراجعه به کل جامعه آماري از نمونه گيري استفاده نشده است.

ابزار گردآوری شامل منابع کتابخانه اي و تحقيقات ميداني كه از طريق پرسشنامه مديريت دانش(محقق ساخته) با پايايي ۵/۹۱٪ استفاده شده است.

براي تحليل داده هاي آماري از روشهاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي و از روش تحليل واريانس و کوواريانس و SEM استفاده شده است.

یافته‌های این مطالعه نشان داد هر شش مولفه مدل شامل: چشم انداز، حمايت مديريت عالي، توانمندسازي کارکنان، کارتيمي و تکنولوژي (فناوري اطلاعات) و فرهنگ سازماني به عنوان پارامترهای اصلی تسهيل كننده و نقش گذار در پياده سازي مديريت دانش مديريت دانش با نگرش فناوری اطلاعات وجود داشته و با توجه به آماره (t) فرهنگ سازماني با ۲۴/۶،  تكنولوژي (فناوري اطلاعات) با ۰۴/۴ و توانمند سازي كاركنان با ۲۳/۳ که علاوه بر این سه مولفه­ي مهم و تاثيرگذار ساير شرايط اعم از تفكر و نگرش مديريتي،  امور نرم‌افزاري و مغزافزاري و زير ساخت­هاي لازم از بعد فني و فرهنگي كاملا داراي بستري آماده بوده و مي توان علاوه بر پياده سازي مديرت دانش از دیدIT، اقدامات بعدي از قبيل ايجاد حافظه سازماني و مستند سازي تجربيات فني و نهايتا صدور دانش فني را به منظور ايجاد ارزش افزوده سازماني آغاز نمود و سودآوري لازم را براي اين سازمان فراهم نمود.

قیمت فایل : 19900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :