ارس فایل » پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 244 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش</span>

پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش

 

 مـولـوی وسـايـه هما ، درغـزلـيـاتـش

 

بينشي ، پيروزاست که ميخنداند و شاد ميسازد و برقص ميآورد .  او با خنداندن ، دلها را ميربايد و پيروز ميشود . « نصر دين » ، بينشي است که ميخنداند، و با خنده ، دلهارا ميربايد . کينه وغم را از دلها با شيوه گفتنش، ميزدايد، و اين را پيروزي ميداند .دراوستا ، در هادخت نسک که پيوسته به يشتهاست ، ميتوان اين پيوند « پيروزي را با پديده دين » ديد . مفهوم « دين » که « بينش زايشي ازانسان » بود ،در الهيات زرتشتي، با اينهماني دادن « نور، با تيغ برّنده » که از ميترائيسم آمده بود، و الهيات زرتشتي آنرا به ارث برده بود ، و اساس مفهوم « دشمني، و تمايز دوست از دشمن » گرديده بود ،  به کلي تغيير کرده بود.  هادخت نسک که دراصل، يک سرود زنخدائي بوده است ، بکلي مسخ و تحريف ميشود، ولي انديشه اصلي ، برغم اين تحريف ، شناختني و بازيافتني است . دين، دوشيزه زيبائيست که ازانسان ، زاده ميشود .  دين ، که به معناي « بينش زايشي ازانسان » است ، اصل همه زيبائيها درگيتي است ، ازاينرو « هادخت نسک پاره ۹ –  … پيکرش همچند همه زيباترين آفريدگان ، زيباست » . و درپاره ۱۱ ديده ميشود که چنين بينشي که اصل زيبائيست ، براي آن دوست داشتني است ، چون « سرچشمه بزرگي ، نيکي ، زيبائي ، خوش بوئي ، و نيروي پيروز و توانائي درچيرگي بر دشمن » است . خوشبوئي ، به معناي « بينش وشناخت نيک » نيزهست . پيوند بينش زايشي که بينش خندان هست ( زائيدن = خنديدن ) پيروزي ميآورد .  پيروزي ، درفرهنگ زنخدائي يا فرهنگ اصيل ايران ، به هيچ روي ، معناي « غلبه کردن و شکست دادن و مظفرشدن » را، که با مفهوم « تيغ برنده نور وبينش مي يابد » نداشته است .

گوهرفرهنگ بطورکلي ، ازشيوه تفکر و رفتارما با ديگري ، با آنکه جزما ميانديشد ، با آنکه غيرازما ميپرستد ،با آنکه اخلاقي جزما دارد ، با آنکه متعلق به طبقه اي ديگر، به ملتي ديگر، به نژادي ديگر، به جنسي ديگر، به قومي ديگر، به خانواده اي ديگر.. … و درمقوله « ديگري بطورکلي » قرار ميگيرد ، … مشخص ميگردد . فرهنگ ، پذيرش ديگري ، در ديگربودنش هست . درست سيمرغ ، خوشه تخمه هائيست که همه دانه هايش باهم فرق دارند .او در درون هرانساني ، دانه اي ديگراست . او همآهنگي گوناگوني و تنوع و رنگارنگي است . اينست که « فرهنگ » ، اساسا نام ويژه« سيمرغ » بوده است . گوهرخداي ايران ، همآهنگي رنگها و گوناگونها و نقشها وصورتها وديگربودنها است . دراينجا ناگزيريم که پيوند انديشه « جفت » و « تنوع و گوناگوني و رنگارنگي » بررسي کنيم . چون تصوير جفت يا همزاد يا يوغ ، در الهيات زرتشتي ، يکراست تبديل به دوضد آشتي ناپذير ميشوند ، چه آن دورا ، دوضد آشتي ناپذير کيهاني تفسير کنند، که هزاره ها درگذشته الهيات زرتشتي کرده است، چه آن دو ر ، دو انديشه و دوارزش متضاد دربُن انسان بداند ( که امروزه در ترجمه ها انجام داده ميشود ) . انديشه جفت يا همزاد، که درفرهنگ اصيل ايران ، پيکريابي اصل عشق بود ، درالهيات زرتشتي ، درست بُن دشمني گوهري و آشتي ناپذيرميگردد، و به شکل « اهورامزدا + اهريمن » يا « سپنتامينو+ اهريمن » درميآيد . در برداشتهاي تازه ، تبديل به دوانديشه يا دونيروي رواني و ضميري آشتي ناپذيرباهم در درون انسان ميگردند . دريک صورت ، بُن کيهان، ستيزو جنگ و کينه ميگردد .

 

فهرست مطالب

 

چرا ، ُهما ، سايه ِمولوي  ميشود ؟  ۱

پيشگفتار  ۳

انسان ، وجوديست ، « جُـفـت »         ۹

هنگامي که رستم ، جُفت سيمرغ شد ،آنگاه بر اسفنديار، پيروز ميشود ۶۷

فرهنگ چيست ؟    ۸۶

چرا سيمرغ در« نيمه شب » ميآيد ؟     ۱۰۰

يارشدن سيمرغ      ۱۰۵

يک جوانمرد، چگونه با دشمن روبرو ميشود ؟    ۱۰۷

چرا اهورامزدا ، بي سايه است؟          ۱۲۰

چشمي که مناره را نبيندچون مي بيند ، مرغ بر مناره !       ۱۲۳

زال، سيمرغ را به ياري رستم فراميخواند          ۱۴۲

« اي  خـداونـد مـهـر»         ۱۴۸

سيمرغ ، پرش را برتارک سر رستم ميمالد          ۱۵۱

تارک سر رستم      ۱۵۸

چشم ، نه عقل ِعصائي و نه کتابِ مقدس          ۱۸۹

همي بود بر تارک او بپاي     ۲۰۲

به هوش آمدن اسفنديار با تير گزسيمرغ ۲۰۴

چرا ، مردن ، به هوش آمدن است ؟     ۲۰۶

سيمرغ يا فروردين  ۲۱۷

من امروز ني  بهر جنگ آمدم            ۲۳۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :