ارس فایل » پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 244 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش</span>

پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش

 

 مـولـوی وسـايـه هما ، درغـزلـيـاتـش

 

بينشي ، پيروزاست که ميخنداند و شاد ميسازد و برقص ميآورد .  او با خنداندن ، دلها را ميربايد و پيروز ميشود . « نصر دين » ، بينشي است که ميخنداند، و با خنده ، دلهارا ميربايد . کينه وغم را از دلها با شيوه گفتنش، ميزدايد، و اين را پيروزي ميداند .دراوستا ، در هادخت نسک که پيوسته به يشتهاست ، ميتوان اين پيوند « پيروزي را با پديده دين » ديد . مفهوم « دين » که « بينش زايشي ازانسان » بود ،در الهيات زرتشتي، با اينهماني دادن « نور، با تيغ برّنده » که از ميترائيسم آمده بود، و الهيات زرتشتي آنرا به ارث برده بود ، و اساس مفهوم « دشمني، و تمايز دوست از دشمن » گرديده بود ،  به کلي تغيير کرده بود.  هادخت نسک که دراصل، يک سرود زنخدائي بوده است ، بکلي مسخ و تحريف ميشود، ولي انديشه اصلي ، برغم اين تحريف ، شناختني و بازيافتني است . دين، دوشيزه زيبائيست که ازانسان ، زاده ميشود .  دين ، که به معناي « بينش زايشي ازانسان » است ، اصل همه زيبائيها درگيتي است ، ازاينرو « هادخت نسک پاره ۹ –  … پيکرش همچند همه زيباترين آفريدگان ، زيباست » . و درپاره ۱۱ ديده ميشود که چنين بينشي که اصل زيبائيست ، براي آن دوست داشتني است ، چون « سرچشمه بزرگي ، نيکي ، زيبائي ، خوش بوئي ، و نيروي پيروز و توانائي درچيرگي بر دشمن » است . خوشبوئي ، به معناي « بينش وشناخت نيک » نيزهست . پيوند بينش زايشي که بينش خندان هست ( زائيدن = خنديدن ) پيروزي ميآورد .  پيروزي ، درفرهنگ زنخدائي يا فرهنگ اصيل ايران ، به هيچ روي ، معناي « غلبه کردن و شکست دادن و مظفرشدن » را، که با مفهوم « تيغ برنده نور وبينش مي يابد » نداشته است .

گوهرفرهنگ بطورکلي ، ازشيوه تفکر و رفتارما با ديگري ، با آنکه جزما ميانديشد ، با آنکه غيرازما ميپرستد ،با آنکه اخلاقي جزما دارد ، با آنکه متعلق به طبقه اي ديگر، به ملتي ديگر، به نژادي ديگر، به جنسي ديگر، به قومي ديگر، به خانواده اي ديگر.. … و درمقوله « ديگري بطورکلي » قرار ميگيرد ، … مشخص ميگردد . فرهنگ ، پذيرش ديگري ، در ديگربودنش هست . درست سيمرغ ، خوشه تخمه هائيست که همه دانه هايش باهم فرق دارند .او در درون هرانساني ، دانه اي ديگراست . او همآهنگي گوناگوني و تنوع و رنگارنگي است . اينست که « فرهنگ » ، اساسا نام ويژه« سيمرغ » بوده است . گوهرخداي ايران ، همآهنگي رنگها و گوناگونها و نقشها وصورتها وديگربودنها است . دراينجا ناگزيريم که پيوند انديشه « جفت » و « تنوع و گوناگوني و رنگارنگي » بررسي کنيم . چون تصوير جفت يا همزاد يا يوغ ، در الهيات زرتشتي ، يکراست تبديل به دوضد آشتي ناپذير ميشوند ، چه آن دورا ، دوضد آشتي ناپذير کيهاني تفسير کنند، که هزاره ها درگذشته الهيات زرتشتي کرده است، چه آن دو ر ، دو انديشه و دوارزش متضاد دربُن انسان بداند ( که امروزه در ترجمه ها انجام داده ميشود ) . انديشه جفت يا همزاد، که درفرهنگ اصيل ايران ، پيکريابي اصل عشق بود ، درالهيات زرتشتي ، درست بُن دشمني گوهري و آشتي ناپذيرميگردد، و به شکل « اهورامزدا + اهريمن » يا « سپنتامينو+ اهريمن » درميآيد . در برداشتهاي تازه ، تبديل به دوانديشه يا دونيروي رواني و ضميري آشتي ناپذيرباهم در درون انسان ميگردند . دريک صورت ، بُن کيهان، ستيزو جنگ و کينه ميگردد .

 

فهرست مطالب

 

چرا ، ُهما ، سايه ِمولوي  ميشود ؟  ۱

پيشگفتار  ۳

انسان ، وجوديست ، « جُـفـت »         ۹

هنگامي که رستم ، جُفت سيمرغ شد ،آنگاه بر اسفنديار، پيروز ميشود ۶۷

فرهنگ چيست ؟    ۸۶

چرا سيمرغ در« نيمه شب » ميآيد ؟     ۱۰۰

يارشدن سيمرغ      ۱۰۵

يک جوانمرد، چگونه با دشمن روبرو ميشود ؟    ۱۰۷

چرا اهورامزدا ، بي سايه است؟          ۱۲۰

چشمي که مناره را نبيندچون مي بيند ، مرغ بر مناره !       ۱۲۳

زال، سيمرغ را به ياري رستم فراميخواند          ۱۴۲

« اي  خـداونـد مـهـر»         ۱۴۸

سيمرغ ، پرش را برتارک سر رستم ميمالد          ۱۵۱

تارک سر رستم      ۱۵۸

چشم ، نه عقل ِعصائي و نه کتابِ مقدس          ۱۸۹

همي بود بر تارک او بپاي     ۲۰۲

به هوش آمدن اسفنديار با تير گزسيمرغ ۲۰۴

چرا ، مردن ، به هوش آمدن است ؟     ۲۰۶

سيمرغ يا فروردين  ۲۱۷

من امروز ني  بهر جنگ آمدم            ۲۳۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :