ارس فایل » پایان نامه استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 151 حجم فایل (مگابایت) : 3 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم</span>

پایان نامه استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

 

چكيده :

 

توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود.

اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايتِ سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند. بنابراين ممكن است با تغيير پارامترها و يا تغير نقطه كار شبكه، پايداري سيستم در نقطه كار جديد تهديد شود.

موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري

سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پايدار كردن

مجموعه اي از مدلهاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.

 

فصل اول

 

۱-۱– پيشگفتار:

 

افزايش روز افزون مصرف انرژي الكتريكي، توسعه سيستم هاي قدرت را بدنبال داشته است بطوريكه امروزه برخي از سيستم هاي قدرت در جغرافيايي به وسعت يك قاره گسترده شده اند. به موازات اين توسعه كه با مزاياي متعددي همراه است، در شاخه ديناميك سيستم هاي قدرت نيز مانند ساير شاخه ها مسائل جديدي مطرح شده است. از جمله اين مسائل مي توان به پديده نوسانات با فركانس كم، تشديد زير سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.

پديده نوسانات با فركانس كم در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در بحث پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت مورد توجه قرار مي گيرد. بروز

اغتشاش هاي مختلف در شبكه، انحراف سيستم از نقطه تعادل پايدار را به دنبال دارد، در چنين وضعيتي به شرط اينكه سنكرونيزم شبكه از دست نرود، سيستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جديد نزديك مي شود. هنگامي كه يك ژنراتور به تنهايي كار مي كند، نوسانات با فركانس كم به دليل ميرايي ذاتي به شكل نسبتاً قابل قبولي ميرا مي شوند. اما كاربرد برخي از المان ها مانند تحريك كننده هاي سريع، با اثر ديناميك قسمت هاي مختلف شبكه ممكن است باعث تزريق ميرايي منفي به شبكه شود، به طوريكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبي ميرا نشده و يا حتي از ميرايي منفي برخوردار شوند. بديهي است افزايش ميرايي مودهاي الكترومكانيكي سيستم در چنين وضعيتي مي تواند به عنوان يك راه حل مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي شده و در محدوده وسيعي به كار گرفته مي شوند. از ديد تئوري كنترل، پايدار كننده هاي فوق در واقع يك كنترل كننده كلاسيك با تقديم فاز  مي باشد كه بر اساس مدل خطي سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند.

همراه با پيشرفت هاي چشمگيري در تئوري سيستم ها و كنترل، روش هاي جديد براي طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت ارائه شده است، كه به عنوان نمونه مي توان به كنترل كنده هاي طرح شده بر اساس تئوري هاي كنترل تطبيقي، كنترل مقاوم، شبكه هاي عصبي مصنوعي و كنترل فازي اشاره كرد [۵-۱]. در همه اين روش ها سعي بر اينست كه نقايص موجود در طراحي كلاسيك مرتفع شده به طوريكه كنترل كننده به شكل موثرتري بر پايداري سيستم و بهبود ميرايي نوسانات اثر گذارد.

روش هاي كنترل مقاوم، كه در اين پايان نامه مورد توجه است به شكل جدي از اوايل دهه هشتاد (۱۹۸۰) مطرح شد و خود به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود. قبل از هر توضيحي درباره كنترل مقاوم نخست به بيان مفهوم عدم قطعيت در مدل

مي پردازيم. در كنترل كلاسيك طراحي بر اساس مدل مشخصي از سيستم صورت

مي گيرد. مدل سيستم تنها يك تقريب از ديناميك هاي واقعي سيستم است. حذف ديناميك هاي سريع به منظور ساده سازي، تغيير مقادير پارامترهاي مدل به دلايل مختلف از منابع ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم ها مي باشد. بنابراين بدليل وجود چنين عدم قطعيت هايي در مدلسازي ، اهداف مورد نظر طراح ممكن است توسط كنترل كننده هاي طرح شده بر اساس مدل تحقق نيابند.

به منظور رفع اين مشكل در كنترل مقاوم بر اينستكه عدم قطعيت هاي حائز اهميت موجود در مدل، در طراحي كنترل كننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازي  عدم قطعيت در اكثر شاخه هاي كنترل مقاوم خانواده اي از سيستم ها را بوجود مي آورد، حال كنترل كننده مقاوم بايستي چنان طرح شود كه براي هر يك از اعضاء اين خانواده اهداف مورد نظر در طراحي برآورده شود.

موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترها بر پايداري

سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پاردار كردن مجموعه اي از مدل هاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.

 

فهرست مطالب

 

چكيده

فصل اول – مقدمه

۱-۱- پيشگفتار      ۴

۱-۲- رئوس مطالب            ۷

۱-۳- تاريخچه       ۹

فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت

۲-۱- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت          ۱۶

۲-۲- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت            ۱۷

۲-۳- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه        ۱۸

۲-۴- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS)           ۲۳

۲-۵- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه            ۲۷

فصل سوم: كنترل مقاوم

۳-۱-كنترل مقاوم   ۳۰

۳-۲- مسئله كنترل مقاوم      ۳۱

۳-۲-۱- مدل سيستم            ۳۱

۳-۲-۲- عدم قطعيت در مدلسازي        ۳۲

۳-۳- تاريخچه كنترل مقاوم   ۳۷

۳-۳-۱- سير پيشرفت تئوري ۳۷

۳-۳-۲- معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم ۳۹

۳-۴- طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال            ۴۵

۳-۴-۱- بيان مسئله ۴۵

۳-۴-۲- تعاريف و مقدمات    ۴۶

۳-۴-۴-‌‌‌تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به‌يك مسئله Nevanlinna–Pick          ۵۰

۳-۴-۵- طراحي كنترل كننده ۵۳

۳-۵- پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي       ۵۵

۳-۵-۱- مقدمه و تعاريف لازم            ۵۵

۲-۵-۳- پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي         ۵۹

۳-۵-۳- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا            ۶۴

فصل چهارم  : طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

۴-۱- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت           ۶۷

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69

برای سیستم های قدرت تک ماشینه      ۶۹

۴-۲-۱- مدل سیستم            ۶۹

۴-۲-۲- طرح یک مثال        ۷۱

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick  ۷۳

۴-۲-۲- بررسی نتایج          ۷۷

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله         ۷۸

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه           ۸۳

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه     ۸۳

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه         ۸۶

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت     ۹۰

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله      ۹۳

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه         ۹۵

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی           ۹۵

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای         ۱۰۱

۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی ۱۰۵

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم          ۱۰۶

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم    ۱۱۰

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)           ۱۱۰

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب    ۱۱۰

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار           ۱۱۱

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید       ۱۱۳

۴-۵-۴- نتیجه گیری           ۱۱۵

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله       ۱۲۱

۵-۲- طراحي PSS‌هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS  ها      ۱۲۲

۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها        ۱۲۲

۵-۲-۲- بررسي مسئله تداخل PSS‌ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه ۱۲۴

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ             ۱۲۶

انتخاب مجموعه مدلهاي طراحي         ۱۲۷

۵-۲-۴-‌مقايسه‌عملكرد دو نوع پايدار كننده به كمك شبيه سازي كامپيوتري        ۱۳۰

۵-۳- طراحي كنترل كننده هاي بهينه (  فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت    ۱۳۲

۵-۳-۱) طراحي كننده فيدبك حالت بهينه           ۱۳۲

تنظيم كننده  هاي خطي        ۱۳۳

۵-۳-۲-كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه       ۱۳۴

۵-۳-۳-طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم   ۱۳۶

۵-۳-۴- پاسخ سيستم به ورودي پله     ۱۴۰

فصل ششم : بيان نتايج

۶-۱- بيان نتايج     ۱۴۴

۶-۲- پيشنهاد براي تحقيقات بيشتر       ۱۴۷

مراجع    ۱۴۸

ضميمه الف – معادلات ديناميكي ماشين سنكرون  ۱۵۴

ضميمه ب – ضرايب K1 تا K6          ۱۵۶

ضميمه پ – برنامه ريزي غير خطي   ۱۵۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :