ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق فلسفه

تحقیق فلسفه

فلسفه   ۱– فلسفه چيست؟   قبل از تعريف فلسفه و بحث درباره مقوله ها و مكاتب مختلف فلسفي لازمست به اين نكته توجه شود كه فلسفي فكر نمودن و يا تفكر منطقي بخشي از زندگي روزانه است . جان ديوئي تفكر منطقي را بررسي فعال  مقاوم و مستمر هر عقيده با توجه به عقايدي كه آن را تائيد مي نمايد، و نتايجي كه اين عقيده ، بدانها گرايش دارد ، تعريف نموده است . […]

اگزيستانسياليسم تحقیق اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم

اگزيستانسياليسم تحقیق اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم

اگزيستانسياليسم تحقیق اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم   اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم   اي دادگاه شب، تو كه بودي و خواهي بود و هستي، بدان كه من بوده ام! من بوده ام! من، فرانتز فون گرلاخ، اينجا، در اين اتاق، قرنم را به دوش گرفتم و گفتم جوابش با من، در اين روز و براي هميشه. گوشه نيشينان آلتونا زماني كه كودك بوديم مي پرسيديم كه چرا من، […]