ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق فلسفه

تحقیق فلسفه

فلسفه   ۱– فلسفه چيست؟   قبل از تعريف فلسفه و بحث درباره مقوله ها و مكاتب مختلف فلسفي لازمست به اين نكته توجه شود كه فلسفي فكر نمودن و يا تفكر منطقي بخشي از زندگي روزانه است . جان ديوئي تفكر منطقي را بررسي فعال  مقاوم و مستمر هر عقيده با توجه به عقايدي كه آن را تائيد مي نمايد، و نتايجي كه اين عقيده ، بدانها گرايش دارد ، تعريف نموده است . […]

اگزيستانسياليسم تحقیق اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم

اگزيستانسياليسم تحقیق اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم

اگزيستانسياليسم تحقیق اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم   اگزيستانسياليسم مفهوم، متفكران و رويكرد آن به علم   اي دادگاه شب، تو كه بودي و خواهي بود و هستي، بدان كه من بوده ام! من بوده ام! من، فرانتز فون گرلاخ، اينجا، در اين اتاق، قرنم را به دوش گرفتم و گفتم جوابش با من، در اين روز و براي هميشه. گوشه نيشينان آلتونا زماني كه كودك بوديم مي پرسيديم كه چرا من، […]